Inntektsgrenser for sletting av renter

Sist oppdatert: 29.12.2017
Legg merke til at det i somme situasjonar er nok at søkjaren si eiga inntekt er under ei viss grense, mens det i andre situasjonar i tillegg er krav til at den samla inntekta til familien er under ei viss grense.

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2018

Årsak
Egen inntekt Familiens samla inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste / elev ved militær skole
Se tabell nedanfor Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Se tabell nedanfor Kr 537 038 + kr 29 117 for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedanfor, må bruttoinntekta i dei aktuelle månadene ikkje vere over kr 15 929.
Kr 537 038 + kr 29 117 for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2018
(+ kr 14 547 per år for kvart barn til og med det året barnet fyller 16 år)

Månader med rett til rentefritak

328 071
1
322 653
2
317 235
3
311 816
4
306 398
5
300 978
295 562
7
290 143

284 724
9
279 306
10
273 887
11 
268 470
12
Antall måneder med rett til rentefritak    Person- og kapitalinntekt          
per år

1    271 722
2    267 235
3    262 748
4    258 259
5    253 772
6    249 284
7    244 796
8    240 309
9    235 821
10    231 333
11    226 845
12    222 358

Antall måneder med rett til rentefritak    Person- og kapitalinntekt          
per år

1    271 722
2    267 235
3    262 748
4    258 259
5    253 772
6    249 284
7    244 796
8    240 309
9    235 821
10    231 333
11    226 845
12    222 358

Kva er person- og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekta di er summen av alle inntektene dine før frådrag.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskott og uteståande fordringar, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved sal av aksjar og verdipapirfond, inntekt ved utleige, gevinst ved sal av bustad, tom og annan fast eigedom, m.v. Opplistinga er ikkje fullstendig. I kontrollen av inntekt og forume ser vi bort frå renteinntekter frå BSU.

Etterbetalt trygd eller pensjon?

Dersom du får etterbetalt trygd eller pensjon (for eksempel etterbetaling av arbeidsavklaringspengar), blir heile etterbetalinga registrert på skattefastsetjinga (likninga) for det året du får utbetalinga. Lånekassen bruker inntektsopplysningane frå fastsetjinga til å vurdere om du har rett til sletting av renter, og store etterbetalingar kan føre til at du får avslag på søknaden din.

Lånekassen kan fordele slike etterbetalingar på dei åra dei gjeld, men du må sende inn oss eit brev der du søkjer om det. Du må også leggje ved kopi av fastsetjinga og forklare kva delar av utbetalinga som er for tidlegare år.

Ver merksam på at om du har søkt om sletting av renter for føregåande år, vil vi også vurdere dei søknadene på nytt, sidan inntekta di for dei tidlegare åra blir oppjustert. Dersomretten til å få sletta renter som du tidlegare en innvilga, vil det føre til at gjelda di aukar.