Utdanning på fulltid

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få sletta renter på lånet ditt dersom du har vore i fulltidsutdanning og hatt rett til støtte.

Du må vente med å søke til heile utdanninga er ferdig. Retten til å få sletta renter på grunn av utdanning vil ikkje vere forelda før tre år etter utdanningsprogrammet ditt er normert avslutta.

Dette skal til for å få sletta renter på grunn av utdanning på fulltid

Det er forskjellige krav til å få sletta renter, avhengig av om du har tatt utdanning på fulltid eller deltid. Du blir rekna som heiltidsstudent dersom du har ei studiebelastning på 60 studiepoeng eller tilsvarande per år, eller 30 studiepoeng per semester. Du kan også få sletta renter for periodar du er i obligatorisk praksis som ein del av studiet ditt.

Fulltidsutdanning

  • For å kunne få sletta renter på grunn av fulltidsutdanning må du ha rett til støtte frå Lånekassen til utdanninga di. Du kan med andre ord berre få sletta renter for periodar der du ville fått utdanningsstøtte dersom du hadde søkt om det.

    Det betyr at dersom du tar utdanning som ikkje er støtta av Lånekassen, eller av andre grunnar ikkje har rett til støtte, har du heller ikkje rett til å få sletta renter.
  • Du må ha ei studiebelastning på 60 studiepoeng eller tilsvarande per år, eller 30 studiepoeng per semester.
  • Du må sende inn søknad om sletting av renter.
  • Du må bestå utdanning.
  • Det er inga grense for kor høy inntekt eller formue du kan ha dersom du søker på grunn av heiltidsutdanning.

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon til søknaden

Du treng ikkje å leggje ved dokumentasjon til søknaden dersom du søker på grunn av utdanning. Lånekassen hentar automatisk informasjon om eksamensresultat.

Unntaket er om du søker på grunn av obligatorisk praksis eller dersom du har vore lærling. Då må du sende inn dokumentasjon som viser i kva for ein periode du har praksis, og at praksisen er ein obligatorisk del av studieopplegget ditt. Har du vore lærling må du sende inn kopi av lærekontrakten.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Vi kan berre slette renter som allereie er lagde til lånet.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Når får eg svar?

Du får ikkje eit endeleg svar på om du får sletta renter før fastsetjinga (likninga) for året du søker for er klar, og vi har fått tilsendt likningsopplysningane frå skatteetaten.

Fastsetjinga er klar i løpet av hausten året etter perioden du søker om å få sletta renter for. Det vil seie at dersom du søker om å få sletta renter for ein periode i 2018, vil du ikkje få endeleg svar før på hausten i 2019. Mens du ventar på dette, vil du få eit vedtaksbrev med eit førebels svar om at du vil få endeleg svar i eit nytt vedtaksbrev etter at fastsetjingsopplysningane er klare. Det skjer automatisk.