Ufør

Sist oppdatert: 13.02.2020
Blir du varig ufør, kan Lånekassen slette heile eller delar av gjelda di.

Du kan få ettergitt gjeld dersom du blir minst 50 prosent varig ufør og får varig uføretrygd frå folketrygda.

Du kan også ha rett til ettergiving dersom du får varig uføretrygd frå folketrygda og er minst 40 prosent varig ufør. For å ha rett til ettergiving på dette grunnlaget må du ha sett fram krav om uføretrygd på eit tidspunkt der du fekk arbeidsavklaringspengar.

For å ha rett til å få sletta heile eller delar av gjelda, må du ha ei brutto årsinntekt i 2020 (person- og kapitalinntekt) på 476 518 kroner eller mindre. Grensa blir heva med 15 561 kroner per år for hvert barn du forsørger.

Har du brutto årsinntekt på 330 520 kroner eller lågare, kan du få heile gjelda sletta.

Har du ei brutto årsinntekt på 330 521–476 580 kroner, kan du få gjelda redusert etter denne tabellen:

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)
Ny gjeld Nytt terminbeløp
330 521 - 366 926 kroner
 66 798 kroner
713 kroner
366 927 - 402 194 kroner
77 900 kroner
856 kroner
402 195 - 439 412 kroner
89 163 kroner
1 009 kroner
439 413 - 476 580 kroner
100 265 kroner
1 150 kroner

Alle inntektsgrensene i tabellen over gjeld 2020. Her finn du inntektsgrenser for tidlegare år.

Når vi behandlar søknader om sletting av gjeld, behandlar vi etter reglane som gjaldt det året vi mottok ein dokumentert søknad. Dette betyr at ein søknad som er motteken i 2020, blir vurdert ut i frå inntektsgrensa som gjeld for 2020, sjølv om du fekk vedtaket om at du var varig ufør eit tidlegare år.

Har du barn?

Når inntektsgrensa skal aukast på grunn av barn, blir alle barn til og med året dei fyller 16 år (også særkullsbarn) som du forsørgjer, tekne med, også barn som du betaler bidrag for. Vi ser bort frå barnetillegg og barnepensjon som du får for barn over 16 år. Inntekt som er registrert på barnet ditt blir ikkje teke med i behovsprøvinga.

Uføretrygd må vere innvilga

Varig uføretrygd frå folketrygda eller tilsvarande pensjonsordning i utlandet må vere innvilga før gjelda kan bli sletta.

Slik søkjer du om ettergiving

Bruk søknadsskjema for sletting av gjeld for varig ufør låntakar (skjema U). Legg ved kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet frå Nav. 

Ver merksam på at verken søknaden din eller vedtak om sletting av gjeld for ufør låntakar blir vist på Dine sider. Dette er fordi dokumenta kan innehalde sensitive opplysningar.

Ny støtte - oppheving av vedtak

Dersom du søkjer om og får ny utdanningsstøtte før det har gått ti år etter at du fekk sletta gjeld, blir vedtaket oppheva.

Les meir