Sletting av gjeld for grunnskolelærarar i Finnmark og Nord-Troms

Sist oppdatert: 30.01.2018
Frå hausten 2018 kan kvalifiserte grunnskolelærarar i Finnmark og Nord-Troms få sletta inntil 20 000 kroner i året av studielånet sitt.

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 blei det vedteke ei ny ordning for sletting av studielån for kvalifiserte grunnskolelærarar som arbeider i grunnskolen i Finnmark eller Nord-Troms. Formålet med ordninga er å styrkje rekrutteringa av kvalifiserte grunnskolelærarar lengst nord i landet. Sletting av gjeld kjem i tillegg til den gjeldsavskrivinga ein vil ha rett til under den noverande ordninga for yrkesaktive i tiltakssona, og gir dermed høve til å få sletta inntil 45 000 kroner per år.

Dette er den nye ettergivingsordninga

Ordninga som er vedteken inneber at kvalifiserte grunnskolelærarar kan få sletta inntil 20 000 kroner av studielånet sitt årleg dersom dei arbeider i grunnskolen i Finnmark eller utvalde kommunar i Nord-Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy).

Ordninga skal fungere slik at du først må arbeide som grunnskolelærar i Finnmark eller Nord-Troms i eitt år. Deretter kan du få sletta studielån dersom du søkjer Lånekassen om det. Oppteningstida begynner tidlegast 1. august 2017. Det inneber at kvalifiserte grunnskolelærarar kan søkje om å få sletta studielån frå og med 1. august 2018.

Ordninga er mellombels og skal etter planen avviklast i 2022. Bakgrunnen for dette er at den skal avløysast av ein annan ettergivingsordning for lærarar som er vedteke av Stortinget.