Oppsagde lån, pant og Statens innkrevjingssentral

Sist oppdatert: 27.12.2019
Dersom du ikkje betaler studielånet ditt og heller ikkje søker om utsetjing, vil vi etter kvart seie opp lånet ditt. Da overtek Statens innkrevjingssentral (SI) arbeidet med å krevje inn pengane.

Har du hamna i denne situasjonen, finst det ofte måtar å rydde opp på.

Oppseiing av lånet betyr at heile gjelda forfell til betaling. Når lånet er oppsagt, blir det lagt til forseinkingsrenter på heile gjelda, og lånet blir sendt til SI, som krev inn oppsagte lån for Lånekassen. Dersom lånet blir overført til SI, risikerer du tvangsinnkrevjing av lånet.

Tvangsinnkrevjing kan blant anna føre til at det blir trekt ein månadleg sum direkte frå lønna eller trygda di, at det blir tatt pant i eigedelane dine, og at du kan få betalingsmerknader som gir deg problem med å få lån andre stader. I tillegg er det du som må betale kostnadene når lånet går til tvangsinnkrevjing.

Lurer du på noko?

Kva lurer du på? Korleis gå fram
Lånet mitt er oppsagt, korleis går eg fram for å ordne opp ? Det finst fleire måtar å rydde opp på: Du kan betale det som skulle vore betalt, eller søke om utsetjing. I enkelte tilfelle kan du også søke om å få sletta gjelda. Les meir om korleis du går fram her.
SI trekker direkte frå lønna eller trygda mi. Kva gjer eg? Har du spørsmål som går direkte på kor mykje og når SI trekker pengar frå deg, må du kontakte SI. Her kan du lese om korleis du kan få oppheva oppseiinga slik at trekket ditt etter kvart stoppar.
Lånekassen har tatt pant i eigedommen min. Dersom Lånekassen har tatt pant i eigedommen din, beheld vi vanlegvis pantet til lånet er innfridd. Les meir om pant her.
Eg har ignorert ganske lenge at eg har eit studielån eg burde betale på. Kva gjer eg? Dersom du over ein periode på tre år ikkje har betalt inn noko på studielånet ditt, og heller ikkje har fått utsetjingar, kan du risikere å miste alle rettar i Lånekassen. Du kan blant anna miste retten til betalingsutsetjing, sletting av renter og sletting av gjeld. Les meir om kva dette inneber, og korleis du går fram for å unngå dette.
Lånet mitt er oppsagt, og eg har søkt om ny støtte til utdanning frå Lånekassen. For at du skal kunne få ny støtte frå oss til utdanning, må du først sørge for at lånet ditt ikkje er oppsagt lenger. Les meir om ny støtte her.