Inntektstabellar og beløp for grunnstipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 07.08.2018
Når vi vurderer om du kan få grunnstipend, bruker vi to ulike tabellar, alt etter om forsørgjarane dine bur saman eller ikkje.

I tabellane ser vi kor mykje grunnstipend du kan få ut frå inntekta til forsørgjarane dine og kor mange barn det er i familien. Når du har ungdomsrett, behovsprøver vi grunnstipendet mot inntekta til forsørgjarane dine. Dette gjeld også etter du har fylt 18 år.

Etter barnelovane har begge foreldra forsørgjaransvar for barna sitt, og grunnstipendet til elevar i vidaregåande opplæring blir behovsprøvde mot inntekta til begge forsørgjarane. Behovsprøvinga skjer uavhengig av kva forelder du bur saman med eller har kontakt med. Les meir om forsørgjaransvar.

Tabell A

Tabell A gjeld for forsørgjarar som bur saman, er gift* eller har forsørgjaransvaret aleine, som for eksempel når ein forsørgjar er død. Inntektsgrensene gjeld forsørgjarane sin samla inntekt.

 Bur ikkje forsørgjarane dine saman, er det tabell B du skal bruke.

Antall søsken

 

Grunnstipend per måned

3 224 kroner

2 147 kroner

1 074 kroner

0

0–253 411 kr

253 412
– 307 305 kr

307 306
– 361 199 kr

1

0–312 803 kr

312 804
– 366 697 kr

366 698
– 420 591 kr

2

0–372 195 kr

372 196
– 426 089 kr

426 090
– 479 983 kr

3 eller flere

0–431 587 kr

431 588
– 485 481 kr

485 482
– 539 375 kr

Dersom ein forsørgjar har forsørgjaransvaret aleine og har ny ektefelle/sambuar, blir det lagt til eit fast beløp på 45 594 kroner på forsørgjaren si inntekt.

* Forsørgjarar som er gift, blir rekna i utgangspunktet for å bu saman. Behovsprøving for søkjarar med forsørgjarar som er gift, blir derfor gjorde etter tabell A.

Tabell B

Tabell B gjeld for forsørgjarane ikkje bur saman/er skilt. Tabellen gjeld sjølv om du berre bur hos ein forelder, eller dersom den eine forsørgjaren har foreldreansvaret aleine. Inntektsgrensene gjeld forsørgjarane sin samla inntekt.

Antall søsken

Grunnstipend per måned

Kr  3 224

Kr 2 147

Kr 1 074

0

0–380 116 kr

380 117
– 434 010 kr

434 011
– 487 904 kr

1

0–439 508 kr

439 509
– 493 402 kr

493 403
–547 296 kr

2

0–498 900 kr

498 901
–552 794 kr

552 795
–606 688 kr

3 eller flere

0–558 292 kr

558 293
– 612 186 kr

612 187
– 666 080 kr

Dersom ein forsørgjar har forsørgjaransvaret aleine og har ny ektefelle/sambuar, blir det lagt til eit fast beløp på 45 594 kroner på forsørgjaren si inntekt.

Støttekalkulator

Du kan bruke støttekalkulatoren til å berekne kor mykje grunnstipend du kan få. Merk at kalkulatoren berre er ei simulering, resultatet kjem an på kva du legg inn sjølv.

Støttekalkulator

Kva inntekt blir brukt i utrekninga?

Vi legg saman personinntekt og netto positiv kapitalinntekt for begge forsørgjarane. Informasjon om inntekt får vi automatisk frå Skatteetaten.

Vi ser på inntekta for to år tilbake i tid, fordi dette er den siste likninga som er tilgjengeleg for alle.

Kva er personinntekt?

Personinntekt er den skattepliktige brutto inntekta til forsørgjarane dine frå for eksempel arbeid, trygd og pensjon. For sjølvstendig næringsdrivande blir personinntekta fastsette av skattestyresmaktene etter eigne reglar (utrekna personinntekt). Personinntekta utgjer summen av desse postane i sjølvmeldinga:

Postar i sjøvmeldinga
2.1 Lønn og tilsvarande ytingar
+ 2.2 Pensjon, livrente i arbeidsforhold osv.
+ 2.7 Næringsinntekt (den delen som er utrekna personinntekt i næring)
= Personinntekt

Kva er netto positiv kapitalinntekt?

Netto kapitalinntekt er differansen mellom kapitalinntekter og kapitalutgifter. Vi ser berre på kapitalinntekter dersom dei går i pluss (netto positiv kapitalinntekt) når vi reknar ut grunnstipendet.

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, utbytte av aksjar eller inntekter frå utleige av bustad. Kapitalutgifter er for eksempel renter på banklån og studielån, og tap ved sal av aksjar.

For å rekne ut kapitalinntekta kan du sjå på desse postane i sjølvmeldinga:

Postar i sjøvmeldinga
2.8 Inntekter av bustad og annan fast eigedom
+ 3.1  Kapitalinntekter og andre inntekter
3.3  Kapitalkostnader og andre frådrag
= Netto kapitalinntekt 
(skal takast med berre dersom det er eit positivt beløp, altså over 0 kroner)

For somme forsørgjarar er kapitalutgiftene større enn kapitalinntektene, og då set vi kapitalinntekta lik null når vi vurderer om du kan få grunnstipend.

Kva meiner vi med forsørgjarar

Grunnstipendet blir no behovsprøvd mot inntekta til begge forsørgjarane. Med forsørgjarar meiner vi:

  • dei biologiske foreldra dine
  • adoptivforeldra dine, dersom du er adoptert
  • personar som har overteke foreldreansvaret etter § 66 i barnelova

Les meir om forsørgjaransvar når mor og far ikkje bur saman.

Kva meiner vi med sysken?

Dess fleire sysken du har som er født i 2000 eller seinare, dess meir grunnstipend kan du ha rett til. 

Heil- og halvsysken og adoptivsysken blir rekna som sysken. Stesysken blir ikkje rekna med i denne samanhengen.

Tillegg for ny ektefelle/sambuar

Dersom ein forsørgjar har ny ektefelle/sambuar, blir det lagt eit fast beløp til forsørgjarens inntekt på 45 594 kroner når Lånekassen vurderer om du kan få grunnstipend. Dersom begge forsørgjarane har ny ektefelle/sambuar, blir dette faste beløpet lagt til på inntekta til begge forsørgjarane.