Videregåande skole

Gjeld videregåande i utlandet utanfor Norden.

Utveksling

Det andre året på videregåande kan du ta som utvekslingselev i eit anna land.

Heile eller delar av videregåande i utlandet

I enkelte tilfelle er det aktuelt å ta videregåande i eit anna land, sjølv om det ikkje er ein del av ei utvekslingsavtale.

Kortare utvekslingsopphald

For utvekslingsopphald av kortare varigheit er det eigne reglar.