Slik søkjer du

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Når du har fått eit endeleg opptak frå lærestaden din, kan du søkje om stipend og lån.

Saman med søknaden din må du sende oss ein kopi av det endelege opptaksbrevet ditt som viser

  • namnet ditt
  • kva grad du skal ta, for eksempel bachelorgrad
  • fagretning
  • kor lenge studiet varer, og planlagt avslutning
  • kor mykje skolepengar du skal betale for heile skoleåret

Du får melding i søknaden om kva du må sende inn. Dersom du ikkje lastar opp dokumentasjonen samtidig som du sender inn søknaden, finn du igjen informasjonen om kva du må laste opp på Dine sider.

Send søknad og dokumentasjon saman

 For at vi skal kunne behandle søknaden din så fort som mogeleg, må dokumentasjonen du sender oss vere korrekt. Du bør derfor vente med å sende søknaden din til du har all dokumentasjonen du treng, og kan sende søknaden og dokumentasjonen samla.

Første gong du søkjer om støtte til utdanning i utlandet?

For å få støtte til utdanning i utlandet må du ha generell studiekompetanse i Noreg. Første gong du søkjer om støtte, må du derfor sende inn vitnemålet ditt, eller annan dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse i Noreg. Søkjer du om støtte til utdanning i Norden, treng du ikkje sende inn vitnemålet ditt.

Når kan du søkje om støtte?

Frå mai 2018 kan du søkje om lån og stipend for heile undervisningsåret 2018–2019. Søknadsfristen for haustsemesteret 2018 er 15. november, for vårsemesteret 2019 er det 15. mars. Les om unntak frå søknadsfristen her.

Førebels erklæring om rett til støtte

Du kan skrive ut ei førebels erklæring om rett til støtte, dersom lærestaden din ønskjer ei skriftleg fråsegn frå Lånekassen. Ei slik erklæring er ikkje ein garanti for at du vil få støtte frå oss.

Kva er krava for å kunne søkje om lån og stipend?

For å ha rett til støtte må du oppfylle desse krava:

  • vere norsk statsborgar
  • ha ein tilknyting til Noreg
  • ha generell studiekompetanse i Noreg
  • ha endeleg opptak ved ein godkjend lærestad i eit godkjent utdanningsprogram

Les om korleis du oppfyller desse krava her.