Tilknyting til Noreg

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Søkjer du støtte til utdanning i utlandet, er det eit krav om tilknyting til Noreg. Dette gjeld også dersom du skal ta nettstudium i Noreg.

Skal du ta utdanning i utlandet, kan du få stipend og lån dersom du er tilknytt Noreg på éin av følgjande måtar:

1. Butid

Du har budd i Noreg i ein samanhengande periode på minst to år i løpet av dei siste fem årene før utdanninga startar.

2. Skolegang

Du har gått på skole eller teke utdanning i Noreg i minst tre år til saman. Det er inga tidsavgrensing for når utdanninga skal vere teken.

3. Familie

Du har barn, ektefelle eller forelder som bur i Noreg mens du er under utdanning.

Dersom du søkjer om støtte på grunnlag av § 2-3 i forskrifta om utdanningsstøtte, må familiemedlemmen vere ein annan enn den EØS- eller EFTA-arbeidstakaren som gir grunnlaget for retten til støtte.

Du må anten bu saman med familiemedlemet i Noreg når utdanninga startar, eller ha budd med familiemedlemet i minst to år i Noreg eller i utlandet. Du må også dokumentere norskkunnskapar på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk*.

4. EØS- eller EFTA-grensearbeidstakarar og familiemedlemmene deira

Du er EØS- eller EFTA-grensearbeidstakar eller i familie med ein EØS- eller EFTA-grensearbeidstakar som har arbeidd i Noreg i minst fem år.. Du må ha dokumenterte norskkunnskapar på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk*. Dersom du er familiemedlem av EØS- eller EFTA-grensearbeidstakar må du ha budd i Norden i dei siste fem årene.

5. Samla skjønnsmessig vurdering

Du kan også ha rett til støtte dersom du etter ei samla skjønnsmessig vurdering kan seiast å ha ei tilsvarande tilknyting til Noreg som dei situasjonane som er nemnde over. Når vi skal vurdere dette, legg vi særleg vekt på kunnskapar i norsk.

Krav om norsk statsborgarskap og generell studiekompetanse i Noreg

Hugs at for å ha rett til støtte til utdanning i utlandet, må du også som hovudregel vere norsk statsborgar. Vi kan på visse vilkår gjere unntak for borgarar frå EØS- eller EFTA-land og familiemedlemmene deira. Du må også ha oppnådd generell studiekompetanse i Noreg.

*Norskkunnskapar på nivå B1

Nivå B1 er nivået under det som blir kravt for å oppnå generell studiekompetanse i Noreg. Det blir arrangert norskprøvar i kommunane tre gonger per år, og resultatet på prøven vil melde kva nivå språkkunnskapane dine ligg på. VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har det overordna ansvar for prøvane, som kan takast i samanheng med kurs eller som privatist mot eit gebyr.

Norskkunnskapar må dokumenterast gjennom bestått norskprøve med resultat B1. Dersom du har generell studiekompetanse frå norsk vidaregåande skole eller fyller dei andre vilkåra for å ha generell studiekompetanse i Noreg, oppfyller du vilkåret.