Statsborgarskap

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 20.05.2020
For å få lån og stipend til utdanning i utlandet må du som hovudregel vere norsk statsborgar. Lånekassen kan på visse vilkår gjere unntak for borgarar frå EØS- eller EFTA-land og familiemedlemmene deira.

Kva skjer dersom familiemedlemmen mistar status som arbeidstakar i Noreg?

Dersom du har fått lån og stipend fordi du er barn eller ektefelle av EØS- eller EFTA-borgar som er i jobb i Noreg, og denne EØS- eller EFTA-borgaren ikkje lenger har status som EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg, har du ikkje lenger rett til lån og stipend. Lånekassen sjekkar dette kvar gong du søkjer om lån og stipend.

Krav til dokumentasjon

I tabellen under kan du lese om vilkåra for dei ulike gruppene av EØS- eller EFTA-borgarar og familiemedlemmene deira, og kva du må sende inn av dokumentasjon for å få rett til støtte.

Grunnlag for å lån og stipend frå Lånekassen

Krav til dokumentasjon

Du er EØS-eller EFTA-arbeidstakar, og utdanninga du skal ta har fagleg samanheng med arbeidet du har hatt i Noreg. Dersom du har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringar i arbeidsmarknaden, fell kravet om fagleg samanheng bort.

Du må sende inn

  • stadfesting (attest) frå din(e) norske arbeidsgivar(e) som viser perioden(e) du har jobba i Noreg, kva arbeidet bestod i, og stillingsprosenten du har hatt. Stadfestinga må vere signert av arbeidsgivar og vere skriven på offisielt brevpapir eller ha stempelet til arbeidsgivaren. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg.
  • dokumentasjon frå lærestaden som viser kva utdanning du skal ta.

Du er barn/barnebarn av ein EØS- eller EFTA-borgar som har status som arbeidstakar i Noreg. Du må oppfylle minst eitt av desse vilkåra:

  1. Du er under 21 år og er barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg eller av ektefellen til arbeidstakaren.
  2. Du er barn/barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg eller av ektefellen til arbeidstakaren, og du blir forsørgd av EØS- eller EFTA-arbeidstakaren eller ektefellen til arbeidstakaren.

Andre familiemedlemmer kan også ha rett til lån og stipend.

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon. Vi hentar opplysningane vi treng frå folkeregisteret.

Du er gift, eller sambuar med felles barn,  med ein EØS- eller EFTA-borgar som har status som arbeidstakar i Noreg.

Andre familiemedlemmer kan også ha rett til lån og stipend.

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon. Vi hentar opplysningane vi treng frå folkeregisteret.

Du har varig opphaldsrett i Noreg

Du må sende inn

  • kopi av varig opphaldsbevis eller opphaldskort.

Er du nordisk borgar, får du ikkje opphaldsbevis eller opphaldskort. Du må i staden sende inn ei stadfesting som viser at du har vore busett i Noreg i ein samanhengande periode på minst fem år før den utdanninga du no søker om lån og stipend til. Du kan for eksempel sende inn dokumentasjon som viser at du har vore arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, student, eller har budd her med tilstrekkelege midlar. Lånekassen sjekkar opplysningar om registrert butid i folkeregisteret.

For meir informasjon om statsborgarskap og tilknyting til Noreg, sjå kapittel 2 i forskriften om utdanningsstøtte.

Nettstudium i EØS-land

Du kan få lån til skolepengar, men ikkje andre lån eller stipend, til høgare utdanning som er tilrettelagd som nettstudium ved ein lærestad i eit anna EØS-land. For søkjarar til nettstudium etter denne ordninga gjeld andre vilkår for statsborgarskap. Les meir om nettstudium her.

Krav om generell studiekompetanse og tilknytning til Norge.

Hugs at for å ha rett til lån og stipend til utdanning i utlandet, må du også ha oppnådd generell studiekompetanse i Noreg, og du må oppfylle minst eitt av vilkåra om tilknyting til Noreg.