Avbrott, pause eller andre endringar i utdanninga i utlandet

Sist oppdatert: 04.04.2019
Avbryt du eller tar pause frå utdanninga di i utlandet, må du melde frå til oss.

Dersom du avbryt eller tek pause frå utdanninga i utlandet må du hugse å melde frå til oss med ein gong. Du må også sende inn ei stadfesting frå lærestaden som viser:

  • Datoen for semesterstart, og datoen du avbraut/tok pause.
  • Kor mykje du har betalt i skolepengar for det siste undervisningsåret du mottok støtte. Har du fått skolepengar refundert, må dette komme fram.
  • Dine faglege resultat fram til avbrottet (karakterutskrift).

Lånekassen kan krevje tilbake støtte for perioden etter avbrottet, eller for heile semesteret dersom du ikkje har vore i utdanning i det aktuelle semesteret.

Avbrott på grunn av sjukdom

Dersom du måtte avbryte på grunn av sjukdom, kan du har rett til å behalde støtte og få lån gjort om til stipend. I så fall må du i tillegg til dokumentasjonen over sende inn søknad om sjukestipend (pdf). Legen din må fylle ut punkt fire i skjemaet. Du kan lese meir om sjukestipend her.

Avbrott fordi du ventar barn

Dersom du skal ha barn, og ønskjer å søkje om foreldrestipend, er det viktig at du ikkje avbryt utdanninga. For å få foreldrestipend må du vere i utdanning, ha permisjon frå ei utdanning eller ha reservert studieplass. Du får ikkje foreldrestipend dersom du avbryt utdanninga. Du kan lese meir om foreldrestipend her.

Endra studieretning eller fagsamansetjing

Dersom du har endra fagsamansetjinga di, eller endra studieretning, må du melde frå til oss med ein e-post frå Dine sider. Det gjeld også dersom du fortset på same lærestad og endringa ikkje har hatt innverknad på når du er ferdig med utdanninga. I e-posten skriv du kva du byter til, og stadfestar at bytet ikkje vil endre normert tid eller skolepengane du skal betale.

Dersom endringa fører til at du må bruke lenger tid på utdanninga eller at du må betale meir eller mindre i skolepengar, må du i tillegg laste opp dokumentasjon (på Dine sider) som stadfestar dette. Du må sende inn eit nytt opptaksbrev som viser grad, om du er fulltidsstudent, når du skal vere ferdig med utdanninga og kor mykje du skal betale i skolepengar etter endringa.

Andre endringar

Dersom du ikkje melder frå om endringar, kan du i nokre tilfelle gå glipp av pengar. I andre tilfelle vil du få mindre pengar etter ei endring, men det er plikta di å melde frå om endringar likevel.

Du må også melde frå til oss dersom du:

  • byter lærestad
  • betaler meir eller mindre i skolepengar
  • mottek stipend frå andre
  • flyttar frå eller tilbake til foreldra dine
  • endrar sivilstand

Du kan enkelt melde frå om endringar inne på Dine sider.

Dersom du ikkje melder frå om endringar, eller gir feil opplysningar, kan Lånekassen gjere om stipend til lån og krevje pengane tilbake. Vi kan også nekte å gi deg meir utdanningsstøtte. Grove tilfelle kan bli melde til politiet.