Lån til elevar over 18 år

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få lån til vidaregåande opplæring om du er over 18 år, og ikkje bur saman med foreldra dine.

Du kan låne inntil 3 323 kroner per månad dersom du bur borte, same kor mykje forsørgarane dine tener.

Du må betale tilbake lånet

Tar du opp lån, må du betale heile lånebeløpet tilbake med renter. Du blir tilsendt ein betalingsplan når du ikkje lenger får støtte til fulltidsutdanning. Etter cirka sju månader vil du få den første rekninga. Du vil få rekningar frå Lånekassen kvar månad fram til du har betalt ned heile lånet.

I periodar du får støtte til fulltidsutdanning, treng du ikkje betale ned på lånet ditt.

Renter

Det blir lagt til renter på lånet ditt. Dette skjer dagen etter den perioden du har fått støtte til fulltidsutdanning for (støtteperioden) tar slutt. Endringar i rentesatsane har innverknad på kor mykje du må betale tilbake.

Kva skjer dersom eg ikkje betaler tilbake?

Har du ikkje moglegheit til å betale ned på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsetting og sletting av renter.

Betaler du ikkje rekningane frå Lånekassen, vil det bli lagt til purregebyr og forseinkingsrenter. Dersom rekninga stadig ikkje blir betalt, seier vi til slutt opp lånet ditt og overfører det til Statens innkrevjingssentral (SI). SI vil då overta arbeidet med å krevje inn pengane.

Dersom gjelda din er oppsagd, vil det springe forseinkingsrenter på heile gjelda di fram til dei uteståande rekningane er betalt. Du kan miste retten til støtte frå Lånekassen så lenge lånet ditt er overført til SI, og du kan få betalingsmerknad. Har du betalingsmerknad, kan du få problem med å få andre lån seinare.

Les meir om tilbakebetaling av lån.

Flyktningstipend

Dersom du er elev i vanleg vidaregåande opplæring og får flyktningstipend, kan du få lånet på 3 323 kroner i månaden som ein del av flyktningstipendet dersom du oppfyller vilkåra i artikkelen over. Får du lånet som ein del av flyktningstipendet, må du ikkje betale det tilbake etter du har avslutta utdanninga di.

For å få lånet utbetalt som flyktningstipend må du

  • ha rett til flyktningstipend
  • bu borte frå foreldra dine
  • vere over 18 år