Inntektsavhengig stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Det inntektsavhengige stipendet (tidligare kalla grunnstipend) er meint å vere eit bidrag til å dekke levekostnader for elevar frå familiar med svak økonomi.

Formålet med stipendet er at alle elevar skal ha moglegheiter til å ta vidaregåande opplæring, uavhengig av den økonomiske situasjonen til familien.

Stipendet blir behovsprøvd mot forsørgarane si inntekt og er på enten 1 114 kroner, 2 228 kroner eller 3 344 kroner per månad. Dersom du får lærlinglønn eller trygd/pensjon, kan det også ha innverknad på kor mykje inntektsavhengig stipend du kan få.

Inntektstabellar og beløp for grunnstipend finn du her.

Når du søker, må du oppgi i nettsøknaden din at du ønsker at vi vurderer om du har rett til inntektsavhengig stipend. Då hentar vi opplysningar frå skatteetaten og folkeregisteret.

Dette ser vi etter

 1. Om foreldre bur saman eller ikkje
  Om forsørgarane dine bur saman eller ikkje bur saman, avgjer kva tabell det inntektsavhengige
  stipendet blir behovsprøvd etter
  .
 2. Kor mange søsken du har
  Kor mange søsken du har som er fødd i 2001 eller seinare er med å avgjere kor mykje inntektsavhengig stipend du kan få.
 3. Inntekta til forsørgarane dine i 2017
  Vi sjekkar samla personinntekt (brutto inntekt) og netto positiv kapitalinntekt til begge forsørgarane. Vi ser på inntekta for to år tilbake i tid, fordi dette er den siste likninga som er tilgjengeleg for alle.
 4. Har forsørgarane dine ny ektefelle/sambuar
  Vi sjekkar ikkje inntekta til den nye ektefellen eller sambuaren, men legg til eit fast beløp på forsørgaren si inntekt.
 5.  

  Gå til søknaden

Kva meiner vi med forsørgarar

Grunnstipendet blir no behovsprøvd mot inntekta til begge forsørgjarane. Med forsørgjarar meiner vi:

 • dei biologiske foreldra dine
 • adoptivforeldra dine, dersom du er adoptert
 • personar som har overteke foreldreansvaret etter § 66 i barnelova

Les meir om forsørgjaransvar når mor og far ikkje bur saman.

Tillegg for ny ektefelle/sambuar

Dersom ein forsørgar har ny ektefelle/sambuar, blir det lagt eit fast beløp på 47 949 kroner til inntekta til forsørgaren når Lånekassen vurderer om du kan få inntektsavhengig stipend. Dersom begge forsørgarane har ny ektefelle/sambuar, blir dette faste beløpet lagt til på inntekta til begge forsørgarane.

Kva meiner vi med søsken?

Dess fleire søsken du har som er født i 2002 eller seinare, dess meir inntektsavhengig stipend kan du ha rett til. 

Heil- og halvsøsken og adoptivsøsken blir rekna som søsken. Stesøsken blir ikkje rekna med i denne samanhengen.

Behovsprøving for deg over 18 år

Så lenge du har ungdomsrett, har foreldra dine forsørgarplikt for deg, også etter at du har fylt 18 år. Derfor sjekkar Lånekassen kor mykje foreldra dine har i inntekt for å finne ut kor mykje stipend du har rett til. Forsørgarplikta er omtala i barnelova.