Straumstipend

Det er ikkje lenger mogleg å søke om straumstipend.

Søknadsfristen gikk ut 15. januar 2023

Alle som kan ha rett til stipendet, skal ha fått ein e-post frå oss om korleis ein skulle søke. Søknadsfristen var 15. januar 2023.

Straumstipend for haustsemesteret 2022

Straumstipendet er på 1 500 kroner. Det er for studentar og elevar over 18 år som betaler straum i haustsemesteret 2022, og som får lån og stipend frå Lånekassen i same periode.

Haustsemesteret 2022 betyr perioden frå 16. august 2022 til 15. januar 2023. Stipendet blir utbetalt éin gong, det er ikkje ein månadleg utbetaling.

Stipendet kjem i tillegg til den ordinære straumstøtta som alle hushaldningar får.

Du må betale straum i tillegg til husleie

Både studentar og elevar i Noreg og utlandet kan ha rett til stipendet. Deltidsstudentar kan også søke.

Dei som har straum inkludert i husleiga har ikkje rett til stipendet. Derfor har elever på folkehøgskole ikke rett til stipendet.

Du kan få stipendet uansett kor mykje du betaler i straum

Kor mykje straumrekninga har auka, betyr ikkje noko. Du kan få stipendet uansett kor mykje du betaler. Det er heller ikkje eit krav at du må betale for straum i heile perioden frå 16. august 2022 til 15. januar 2023. Har du for eksempel berre betalt for straum éin månad i løpet av perioden, er det nok.

Du kan få stipendet dersom du delar rekninga med andre

Det er heller ikkje nødvendig at straumabonnementet står i ditt namn, så lenge du er med på å betale straumrekninga. Delar du på straumrekninga med andre, betaler du også for straum. Men om husleiga di har auka på grunn av auka straumprisar, har du ikkje rett til stipendet.

Kor mykje du tener, og kor stor formue du har, betyr heller ikkje noko for om du har rett til straumstipendet eller ikkje.

Du kan bli bedt om å dokumentere

Dokumentasjonen må stadfeste at du har hatt utgifter til straum og at dei ikkje er inkludert i husleiga. Du kan for eksempel sende:
  • bilete eller kopi av ei straumrekning i ditt namn
  • stadfesting frå utleigaren din på at straumutgifter ikkje er inkludert i husleiga
  • husleigekontrakt som viser at straumutgifter ikkje er inkludert i husleiga

Vilkår for straumstipendet

Studentar må oppfylle desse vilkåra

Berre studentar som er 18 år eller eldre og som får lån og stipend frå Lånekassen i haustsemesteret 2022 kan søke om straumstipendet.

For å ha rett til stipendet må du oppfylle desse tre vilkåra i tillegg:

  • betale straum i tillegg til husleige i heile eller delar av perioden frå 16. august 2022 til 15. januar 2023
  • motta lån/stipend frå Lånekassen i same periode som du betaler for straum
  • vere bortebuar

Å vere bortebuar betyr at du ikkje bur saman med foreldra dine. Er du gift, eller har barn du bur saman med, reknar vi deg som bortebuar sjølv om du bur med foreldra dine.

Elevar med ungdomsrett må oppfylle desse vilkåra

Berre elevar som er 18 år eller eldre og som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte frå Lånekassen hausten 2022 kan søke om stipendet.

For å ha rett til stipendet må du oppfylle desse tre vilkåra i tillegg:

  • betale straum i tillegg til husleige i heile eller delar av perioden frå 16. august 2022 til 15. januar 2023 
  • motta lån frå Lånekassen i same periode som du betaler for straum
  • vere bortebuar

Å vere bortebuar betyr at du ikkje bur saman med foreldra dine. Er du gift, eller har barn du bur saman med, reknar vi deg som bortebuar sjølv om du bur med foreldra dine.

 

Søknadsfristen gikk ut 15. januar

Alle som kan ha rett til stipendet, skal ha fått ein e-post frå oss om korleis dei kunne søke. Søknadsfristen gikk ut 15. januar 2023.

Vi sjekkar ikkje om du har rett til straumstipendet når vi behandlar søknaden og utbetaler pengane. Det betyr at vi gir deg straumstipendet basert på eigenerklæringa i søknaden.

Du må signere for å få utbetaling

Like etter at du har søkt, får du eit vedtak. For å få utbetalt pengane må du signere avtale om støtte.

Det vil ta 2-3 dagar frå vi utbetaler pengane til du har dei på kontoen din.

Dersom du ikkje har rett til stipendet likevel

Etter at du har søkt og fått stipendet, kan du bli bedt om å dokumentere at du hadde rett til det. Dersom det viser seg at du ikkje hadde rett til stipendet likevel, blir heile beløpet på 1 500 kroner gjort om til eit lån som du må betale tilbake etter dei vanlege vilkåra for tilbakebetaling av studielån.

Søknadsfristen gikk ut 15. januar 2023