Tilleggslån korona

Dersom du har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i heile eller delar av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan du ha rett til eit tilleggslån.

Tilleggslånet er på 26 000 kroner

Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid. Du kan ikkje søke berre om ein mindre del av lånet.

10 400 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, dersom du kan dokumentere at du har rett til lånet.

Nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet

Arbeidsinntekta di må ha gått ned, og dermed ha vore lågare enn før nedgangen i heile eller delar av perioden frå og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021. Du kan også ha rett til lånet dersom arbeidsgivaren din trakk tilbake eit jobbtilbod på grunn av korona.

Med arbeidsinntekt meiner vi ordinær lønnsinntekt eller inntekt frå frilansoppdrag og liknande. Kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekter frå husleige, avkastning på aksjar og liknande, reknast ikkje som arbeidsinntekt. Har du hatt økte utgifter, reknar vi heller ikkje som nedgang i inntekt.

Les meir om eksemplar på situasjonar som gjer at du kan søke om tilleggslånet, og om kva type dokumentasjon du kan sende inn.

Vilkår for studentar for å kunne søke

Berre studentar over 18 år som får lån og stipend frå Lånekassen våren 2021, kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

  • du ha fått lån og stipend frå Lånekassen i perioden du hadde nedgang i inntekt
  • du hatt nedgang i arbeidsinntekt i heile eller delar av perioden frå og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
  • du kunne dokumentere nedgang i inntekt og årsaken til det
  • koronasituasjonen vere årsaka til nedgangen i inntekt

Vilkår for elevar for å kunne søke

Berre elevar over 18 år som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte frå Lånekassen våren 2021, kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

  • du ha fått lån til søkarar som er 18 år eller eldre, etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, i perioden du hadde nedgang i inntekt.
  • du ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i heile eller delar av perioden frå og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
  • du kunne dokumentere nedgangen i inntekt og årsaka til det
  • koronasituasjonen må være årsaka til nedgangen i inntekt

Søknaden er på Dine sider

Berre dei som får e-post frå oss, kan søke om tilleggslånet på Dine sider. Du får ein e-post frå oss når søknaden din er klar. Vent derfor med å søke til du har mottatt e-posten frå oss. Dei aller fleste fekk e-posten i slutten av februar.

Søknadsfristen er 30. juni. 2021

Du treng ikkje søke med éin gong du får søknaden. Er usikker på om du har rett til lånet, bør du vente med å søke til du er sikker. Dersom du har lest vilkåra og du sjølv meiner at du oppfyller dei, og seinare kan dokumentere dette, kan du søke om tilleggslånet. 

Søknaden vil vere tilgjengeleg på Dine sider til og med den datoen.

Konsekvensar av å gi feil opplysningar

Dersom du søker om tilleggslånet, må du gi ei eigenerklæring i søknaden på at du oppfyller vilkåra. Kan du ikkje dokumentere at du har rett til lånet, må du ikkje søke.

Du har opplysningsplikt, og det betyr at du har plikt til å gi oss riktig informasjon når du søker. Du har også plikt til å seie frå om situasjonen din endrar seg etter at du har søkt.

Dersom du bryt opplysningsplikta, kan det få alvorlege konsekvensar. Les om konsekvensane av å bryte opplysningsplikta i forskrifta.

Tilleggslån korona for 2020

Våren 2020 kunne elevar og studentar som hadde nedgang i inntekt i heile eller delar av perioden 1. mars til 15. juni 2020, søke om tilleggslån korona.

I februar bad Lånekassen dei som fekk tilleggslån korona våren 2020, om å dokumentere nedgangen i inntekt.

Les meir om tilleggslån korona for våren 2020.

Søknadsfristen har gått ut

Fristen for å søke om tilleggslån korona var 30. juni 2021. Det er ikkje mogleg å søke om dette lånet etter at fristen har gått ut.