Tilleggslån korona

Tilleggslån korona var for studentar og elevar som hadde hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i heile eller delar av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021.

Fristen for å svare har gått ut

Dei som har sendt dokumentasjon får ein e-post frå oss når vi har behandla dokumentasjonen.

Dei som ikkje har svart innan fristen får eit automatisk vedtak frå oss der det står at dei ikkje får omgjering.

Omgjering av koronalån til stipend

Alle som fekk tilleggslån korona av Lånekassen våren 2021, fekk moglegheita til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Fristen for å sende dokumentasjon var 13. mars 2022.

På denne sida er informasjonen til dei som blei bedt om å dokumentere nedgang i arbeidsinntekt.  

Du må dokumentere at du hadde nedgang i inntekt

Det er berre elevar og studentar som faktisk hadde nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, som får omgjeringa.

Lånekassen ber derfor alle elevar og studentar som fekk tilleggslån korona våren 2021 om å dokumentere nedgang i inntekt i heile eller delar av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021.

Frist for å sende dokumentasjon er 13. mars 2022

Logg inn på lanekassen.no for å svare på spørsmålet om du hadde nedgang i arbeidsinntekt og sende dokumentasjon. Blir dokumentasjonen godtatt, får du i løpet av våren 2022 gjort om 10 400 kroner av lånet til stipend. Det betyr at du får mindre gjeld.

Ikkje nedgang i inntekt likevel

Dersom du fekk lånet, men ikkje hadde nedgang i inntekt likevel, er det framleis viktig at du svarer på Dine sider.

Dersom du ikkje hadde nedgang likevel, får du ikkje omgjort 10 400 kroner av tilleggslånet til stipend. Heile tilleggslånet blir lagt til studielånet ditt, som skal betalast tilbake etter at du er ferdig med utdanninga.

Send dokumentasjon

Dokumentasjon vi godtar

Dokumentasjonen må stadfeste nedgang i arbeidsinntekt.

For å få gjort om 10 400 kroner til stipend, må du sende dokumentasjon som stadfester at begge desse punkta gjeld deg:  

  • Du hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021
  • Koronasituasjonen var årsaka til nedgangen 

Kapitalinntekter er ikkje arbeidsinntekt

Med «arbeidsinntekt» meiner vi vanleg lønnsinntekt eller inntekt frå frilansoppdrag og liknande. Kapitalinntekter som for eksempel renteinntekter, husleigeinntekter og avkastning på aksjar, reknar vi ikkje som arbeidsinntekt.

Stadfestinga bør vere signert

Dersom du har ei stadfesting frå arbeidsgivar/oppdragsgivar, så må den innehalde kontaktinformasjonen til arbeidsgivar/oppdragsgivar og den bør vere signert. Dette betyr for eksempel at lønnsslippar ikkje er god nok dokumentasjon. Les kva vi skreiv våren 2021 om kva for dokumentasjon vi kan godta.

For å få omgjeringa til stipend, må du også ha fått lån og stipend då nedgangen skjedde. Det treng du derimot ikkje dokumentere, det sjekkar vi.

Eksempel på kva vi godtar

Vi kan godta annan dokumentasjon enn vi nemnar i eksempla. Det viktige er at dokumentasjonen din tydeleg viser at du hadde mindre inntekt i heile eller delar av perioden, og at koronasituasjonen var årsaka til det.

Send ei stadfesting frå arbeidsgivar som viser datoen du blei permittert eller oppsagt, og at koronasituasjonen var årsaka.  

Send ei stadfesting frå arbeidsgivar som viser datoen du skulle begynt i jobb, og at koronasituasjonen var årsaka til at du ikkje fekk begynne likevel.

Send ei stadfesting frå arbeidsgivar som viser perioden du jobba mindre, og at koronasituasjonen var årsaka til det. Det bør stå kor mykje du normalt ville ha jobba.

Har du vore sjølvstendig næringsdrivande, kan du for eksempel sende ei stadfesting frå dei som vanlegvis er oppdragsgivarane dine. Den bør også vise at du har fått færre oppdrag i perioden, og at koronasituasjonen var årsaka til det.  

Send ei eigenerklæring der du forklarar situasjonen din. Send også dokumentasjon som støttar eigenerklæringa.

Ein av kundebehandlarane våre viser deg kva du må gjere for å få noko av koronalånet gjort om til stipend.