Korona

Informasjon om ulike tiltak i samband med koronapandemien for både elevar, studentar og deg som betaler på studielånet.

Omgjering av tilleggslånet skjer etter planen til våren

Våren 2020 fekk studentar og elevar som tapte inntekt på grunn av koronapandemien, tilbod om eit tilleggslån. Delar av dette lånet kan bli gjort om til stipend.

8 000 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend

Studentar og elevar som kan dokumentere at dei hadde nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i heile eller delar av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan på eit seinare tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet gjort om til stipend.

Vanlegvis får berre studentar som bur borte gjort om lån til stipend. Dette kravet gjeld ikkje for tilleggslånet, og du kan derfor få gjort om 8 000 av tilleggslånet til stipend uansett om du bur borte eller heime med foreldra dine i perioden.

Du skal ikkje sende inn dokumentasjon no, men vi kan be deg om det seinare. Dette kan for eksempel vere dokumentasjon på permittering, oppseiing, lønnsinntekt og stadfesting på endra stillingsprosent.

Kva blir rekna som ein nedgang i inntekt?

Dersom du for eksempel var permittert, fekk færre vakter enn tidlegare avtalt, eller blei oppsagt frå ein lønna deltidsjobb på grunn av koronasituasjonen, kunne du søke om tilleggslånet. Det avgjerande er at du på grunn av koronasituasjonen tente mindre enn planlagt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Det er ikkje eit krav at du mista all inntekt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020. Du kunne søke om lånet dersom du berre hadde nedgang i inntekt i delar av perioden.

Du treng ikkje sende inn dokumentasjon på inntekt no

Det skal du gjere etter at du har fått vedtaket ditt om omgjøring for 2020, og berre hvis du har hatt inntekt over grensa.

Unntaket frå inntektsgrensa i 2020

Dersom du hatt ekstra inntekt for arbeid direkte knytt til koronapandemien, kan du få gjort om lån til stipend, sjølv om du har tent meir enn Lånekassens inntektsgrenser.

Det er ei grense for kor mykje du kan tene før du får redusert stipendet, eller ikkje får gjort om noko av lånet til stipend.

Unntaksregelen inneber at Lånekassen ser bort frå inntekt som er over grensa i perioden 1. mars til 31. desember 2020, dersom den er betaling for arbeid direkte knytt til koronapandemien. Det betyr at du kan tene over grensa for 2020 i denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du anna inntekt som ikkje er direkte knytt til koronapandemien i den same perioden, gjeld ikkje unntaket for denne inntekta.

Unntaket gjeld berre enkelte grupper

Det er regjeringa som har bestemt at unntaket skal gjelde studentar i høgare og anna utdanning i Noreg og utlandet:

studentar i Noreg som arbeider i helse- og omsorgssektoren

  • studentar i utlandet, både dei som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Noreg og dei som eventuelt gjer dette i landet dei studerer i
  • politistudentar som melder seg til teneste i politiet eller til beredskapsarbeid
  • studentar som blir beordra til teneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret

Studentar som har barn, får heller ikkje redusert barnestipendet ut frå ektefelle eller sambuar si ekstra inntekt frå arbeid knytt til koronapandemien. Dette unntaket gjeld også perioden mellom 1. mars og 31. desember 2020. Har sambuaren eller ektefellen din anna inntekt som ikkje er direkte knytt til koronapandemien i den same perioden, gjeld ikkje unntaket for denne inntekta.

Du må dokumentere at unntaket gjeld deg

Det er først sommaren 2021 vi sjekkar kor høg inntekt du hadde i 2020, for å vurdere om du har rett til stipend for kalenderåret 2020 eller ikkje. Det betyr at det er først då du skal sende inn dokumentasjon som viser at du eller sambuaren/ektefellen din har hatt inntekt knytt til koronapandemien. Har du ikkje hatt inntekt over grensa, treng du ikkje å sende inn noko.

Inntektsgrensa for 2020

Grensa er 188 509 kroner når du får støtte i meir enn sju månader i 2020, og 471 270 kroner når du får støtte i sju månader eller mindre i 2020.

Grensene for formue og trygd gjeld framleis

Det er ikkje gjort unntak frå grensene for kor høg formue eller trygd du kan ha , før stipendet blir redusert. Desse grensene gjeld framleis for studentar som kan få unntak frå inntektsgrensa på grunn av arbeid direkte knytt til koronapandemien.

Les meir om inntekt og formue

Koronatiltak for studentar i utlandet

Alle elevar og studentar som bur heime hos foreldra sine hausten 2020 på grunn av koronapandemien, blir rekna som bortebuarar heile haustsemesteret.

Bur du heime i haustsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elevar og studentar som fekk lån og stipend som bortebuarar, men som måtte flytte heim til foreldra sine på grunn av koronapandemien våren 2020, blir rekna som bortebuarar resten av semesteret.

Dei same unntaksreglane gjeld også for hausten 2020 og våren 2021, men berre for studentar i utlandet.

Hugs å stoppe trekket på avtalegiro

Dersom du får utsett betaling for ei rekning, må du sjølv hugse å stoppe avtalegiroen. Dersom du ikkje stoppar avtalegiroen blir rekninga automatisk betalt.

Ekstra betalingsutsettingar på grunn av koronasituasjonen

Du kan utsette rekningar ut 2020 utan å bruke av den faste kvoten på 36 utsettingar

Alle kan søke om å utsette betaling av rekninga

Du søker om betalingsutsetting på Dine sider, og du treng ikkje å grunngi kvifor du søker, eller å sende inn dokumentasjon.

Dette gjeld også om du har brukt opp dei 36 betalingsutsettingane dine, eller om du har fått avslag på ein søknad om betalingsutsetting fordi du allereie har brukt opp dei 36 betalingsutsettingane dine.

Kundar med oppsagt lån kan også få betalingsutsettingar. Les meir om oppsagde lån.

Gjeld rekningane i perioden mars til desember 2020

Dei ekstra utsettingane gjeld for rekningane i perioden mars til desember 2020, men du kan berre søke om utsetting av rekningar du ikkje har betalt.
Du bruker ikkje av dei 36 vanlege betalingsutsettingane i perioden mars til desember 2020

Dersom du søker om utsetting for nokon av forfalla i perioden mars 2020 til desember 2020, vil desse ekstra utsettingane også gjelde for deg – og du «et» ikkje av dei 36 utsettingane dine ved å søke.

Du betaler meir i renter når du utset betalinga

Når du utset ei betaling, forlenger vi nedbetalingstida di. Det fører til at du må betale meir renter samla sett, enn om du ikkje utset betalinga. Utset du ei rekning, utvidar vi nedbetalingstida med ein månad. Utset du to rekningar, utvidar vi med to månader, og så vidare.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for kvar gong du får ei utsetting.