Støtterett for utanlandske statsborgarar

Sist oppdatert: 03.04.2019
Som hovudregel må du vere norsk statsborgar for å få støtte frå Lånekassen. Utanlandske statsborgarar kan få støtte til utdanning i Noreg dersom dei oppfyller visse vilkår.

Utanlandske statsborgarar

Er du utanlandsk statsborgar med lovleg opphald i Noreg og tar utdanning her, kan du få utdanningsstøtte dersom du oppfyller eitt av vilkåra nedanfor. Eigne reglar gjeld for å få støtte til studium i utlandet.

Grunnlag for å søkje om støtte
frå Lånekassen

Dokumentasjon som du må leggje ved søknaden

Vern (asyl)

Du har fått vern (asyl) i Noreg.

Bur du i asylmottak, har du ikkje rett til støtte. Skal du ta vanleg vidaregåande opplæring, kan du likevel få utstyrsstipend. Du kan ha rett til vanleg støtte når du har flytta ut av asylmottaket.

Du kan ha rett til flyktningstipend til grunnskoleopplæring og til vidaregåande opplæring.

Les meir om flyktningstipend.

Du må sende inn

 • kopi av vedtaket som viser perioden du får introduksjonsstønad, dersom du får det

Har du avslutta eit introduksjonsprogram, må du sende inn

 • stadfesting frå kommunen eller Nav som viser datoen du fullførte programmet

Sterke menneskelege omsyn eller særleg tilknyting til riket
Du har opphald i Noreg på grunn av sterke menneskelege omsyn eller særleg tilknyting til riket.

Bur du i asylmottak, har du ikkje rett til støtte. Skal du ta vanleg vidaregåande opplæring og framleis bur i asylmottaket etter at du har fått opphaldsløyve, kan du likevel ha rett til utstyrsstipend. Du kan ha rett til vanleg støtte når du har flytta ut av asylmottaket.

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon. Vi hentar opplysningane vi treng frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Gift med norsk statsborgar
Du er gift med ein norsk statsborgar, eller du har felles barn med ein norsk sambuar. Både du og ektefellen/sambuaren din bur i Noreg.

Du treng ikkje å sende inn dokumentasjon. Vi hentar opplysningane om eventuell opphaldsløyve frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Lånekassen sjekkar opplysningar om ekteskap og/eller barn i folkeregisteret.

Familiemedlem til EØS-borgar
Du har opphaldsrett i Noreg som familiemedlem til ein EØS-borgar. EØS-borgaren må ha eit anna opphaldsgrunnlag i Noreg enn utdanning.

Du må sende inn

 • kopi av ditt noverande opphaldsløyve
 • kopi av vedtak frå Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet som viser at du har familieinnvandring til ein familiemedlem som har opphaldsløyve i Noreg. Du må sende inn vedtaket om familieinnvandring sjølv om du no har permanent opphaldsløyve.
 • kopi av noverande opphaldsløyve eller registreringsbevis for den personen du har familieinnvandring til

Er du nordisk statsborgar, kan du også få støtte etter dette punktet. Du må sende inn opplysningar om familien din i Noreg. Med familie meiner vi her far, mor, ektefelle, eller sambuar som du har felles barn med. Du må gi opplysningar om namnet hans/hennar, fødselsnummer, adresse i Noreg, og kor lenge han/ho har budd i Noreg. Du må også sende inn dokumentasjon som viser kva han/ho gjer i Noreg (f.eks. stadfesting frå arbeidsgivar eller lærestad).

Familieinnvandring
Du har opphaldsløyve på grunnlag av familieinnvandring. Den du er gjenforeint med, må ha eit anna opphaldsgrunnlag i Noreg enn utdanning.Er du statsborgar i eit land utanfor Norden, treng du ikkje sende inn dokumentasjon.Vi hentar opplysningane vi treng frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborgar, kan du også få støtte etter dette punktet. Du må sende inn opplysningar om familien din i Noreg. Med familie meiner vi her far, mor, ektefelle, eller sambuar som du har felles barn med. Du må gi opplysningar om namnet hans/hennar, fødselsnummer, adresse i Noreg, og kor lenge han/ho har budd i Noreg. Du må også sende inn dokumentasjon som viser kva han/ho gjer i Noreg (f.eks. stadfesting frå arbeidsgivar eller lærestad).

Fulltidsarbeid
Du har vore busett i og har hatt samanhengande fulltidsarbeid i Noreg i minst 24 månader like før oppstart i utdanninga. Du må ha hatt opphaldsløyve som arbeidstakar og betalt skatt til Noreg i denne perioden.

Au pair-arbeid blir ikkje rekna som fulltidsarbeid og gir derfor ikkje rett til støtte frå Lånekassen.

Du må sende inn

 • stadfesting(r) frå arbeidsgivar(e) som viser at du har hatt samanhengande fulltidsarbeid i Noreg i minst 24 månader like før oppstart i utdanninga (frå- og til-dato). Stadfestinga(e) må vise stillingsprosent og frå- og til-dato for arbeidsforholdet. Dei må vere signerte av arbeidsgivar og skrive på offisielt brevpapir, eller ha stempelet til arbeidsgivaren. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.
 • dokumentasjon som viser at du har betalt skatt til Noreg i dei siste 24 månadene like før oppstart i utdanninga. Dette kan for eksempel vere kopi av utskrift av grunnlag for skatt (utskrift av likning), lønns- og trekkoppgåver eller lønnsslepp.

Utdanning

Du har teke utdanning i Noreg i minst tre år samanhengande like før oppstart i utdanninga, og du har bestått utdanning som tilsvarer fulltidsutdanning i minst tre år (tilsvarande 180 studiepoeng).

Du kan i denne perioden ikkje ha fått støtte til utdanninga frå Lånekassen, offentlege utdanningsstøtteordningar i andre land (for eksempel Centrala studiestödsnämnden og Uddannelsesstyrelsen), Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU), The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED) eller andre tilsvarande støtteordningar.

Du må sende inn karakterutskrift eller vitnemål for utdanninga du har teke i Norge. Karakterutskrifta må vere signert av arbeidsgivar og skrive på offisielt brevpapir, eller ha stempelet til lærestaden.

Spesielt for EØS- og EFTA-borgarar

Statsborgarar frå EØS- og EFTA-land kan også ha rett til støtte dersom dei oppfyller eitt av vilkåra nedanfor.

Grunnlag for å søkje om støtte
frå Lånekassen

Dokumentasjon som du må leggje ved søknaden

EØS- eller EFTA-arbeidstakar
Du er statsborgar frå eit EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstakar i Noreg. Du må oppfylle eitt av desse vilkåra:

 • Du fortset å arbeide (minst 10-12 timar per veke) medan du er i utdanning.
 • Du sluttar å arbeide for å ta ei utdanning, og det er ein fagleg samanheng mellom arbeidet du har hatt i Noreg, og den utdanninga du søker om støtte til. Dersom du har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringar i arbeidsmarknaden, fell kravet om fagleg samanheng bort.

Skal du fortsetje i arbeid samtidig som du skal vere i utdanning, må du sende inn

 • stadfesting (attest) frå arbeidsgivar som viser stillingsprosenten dine eller kor mange timar du jobbar per veke/månad i perioden du er i utdanning. Det må vere opplyst om du har fast eller mellombels stilling. Dersom du har ei mellombels stilling, må arbeidsgivar stadfeste sluttdato. Stadfestinga må vere signert av arbeidsgivar og vere skriven på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivar sitt stempel.

Har du slutta å arbeide og gått over i utdanning, må du sende inn

 • stadfesting frå din(e) norske arbeidsgivar(ar) som viser perioden/periodane du har arbeidd i Noreg, kva arbeidet bestod i, og stillingsprosenten du har hatt. Stadfestinga må vere signert av arbeidsgivar og vere skriven på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivar sitt stempel. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkjeleg.
 • dokumentasjon frå lærestaden som viser kva utdanning du skal ta.

Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstakar og/eller ektefellen til denne arbeidstakaren
Du må oppfylle minst eitt av desse tre vilkåra:

 1. Du er under 21 år og er barn (eller annan slektning i nedstigande linje) av ein EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg og/eller av ektefellen til arbeidstakaren.
 2. Du er barn (eller annan slektning i nedstigande linje) av ein EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg og/eller av ektefellen til arbeidstakaren, og du blir forsørgd av EØS-eller EFTA-arbeidstakaren og/eller av ektefellen til arbeidstakaren.
 3. Du er barn av ein EØS- eller EFTA-borgar med status som arbeidstakar i Noreg og/eller barn av ektefellen til arbeidstakaren. Du må bu i Noreg, og du må bu eller ha budd saman med EØS- eller EFTA-arbeidstakaren på eit tidspunkt då han eller ho var arbeidstakar i Noreg.

Merk at du vil miste retten til støtte etter punkta 1 og 2 ovanfor dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakaren ikkje lenger har status som arbeidstakar i Noreg.

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at ein av foreldra dine er eller har vore arbeidstakar i Noreg, for eksempel stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

Er foreldra dine frå eit land utanfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for ein av foreldra dine
 • kopi av noverande opphaldsløyve eller registreringsbevis for deg

Slektning i oppstigande linje av EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg og/eller ektefelle til denne arbeidstakaren, som blir forsørgd av dei
Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakaren ikkje lenger har status som arbeidstakar i Noreg.

Er barnet ditt nordisk statsborgar, må du sende inn

 • stadfesting som viser at han/ho har arbeid i Noreg, for eksempel stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

Er barnet ditt statsborgar frå eit land utanfor Norden, må du sende inn

 • kopi av noverande arbeidsløyve eller registreringsbevis for han/henne
 • stadfesting som viser at han/ho har arbeid i Noreg, for eksempel stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

Er du sjølv frå eit land utanfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av gyldig opphaldsløyve eller registreringsbevis for deg sjølv

Gift/sambuar med felles barn/partnar med ein EØS- eller EFTA-arbeidstakar i Noreg
Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakaren ikkje lenger har status som arbeidstakar i Noreg.

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at ektefellen/sambuaren din har arbeid i Noreg, for eksempel stadfesting frå arbeidsgivar. Arbeidskontrakt er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

Dersom ektefellen/sambuaren din kjem frå eit land utanfor Norden, må du sende inn

 • kopi av registreringsbevis for ektefellen/sambuaren din
 • kopi av noverande opphaldsløyve eller registreringsbevis for deg

Varig opphaldsrett i Noreg

Du er EØS-borgar, eller familiemedlem til ein EØS-borgar, og du har varig opphaldsrett i Noreg.

Er du statsborgar i eit land utanfor Norden, treng du ikkje sende inn dokumentasjon.Vi hentar opplysningane vi treng frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Er du nordisk statsborgar må du sende inn ei stadfesting som viser at du har vore busett i Noreg i ein samanhengande periode på minst fem år før den utdanninga du no søker om støtte til. Du kan for eksempel sende inn dokumentasjon som viser at du har vore arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, student, eller har budd her med tilstrekkeleg midlar. Lånekassen sjekkar opplysningar om registrert butid i folkeregisteret.

Kvotestudentar

Det gjeld eigne reglar for studentar frå utviklingsland, landa på Vest-Balkan, land i Aust-Europa eller Sentral-Asia  som blir omfatta av kvoteordninga.

Kvoteordninga blir avvikla

Kvoteordninga er under avvikling. Det blir ikkje tatt opp nye kvotestudentar lenger. Studentar som allereie er i gong med ei utdanning under kvoteordninga, har rett til å fullføre utdanninga med støtte frå Lånekassen.

Les meir

Du finn vilkåra for støtte til utanlandske statsborgarar i kapittel 2 i forskrifta om utdanningsstøtte.