Inntektsgrenser

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Kor mykje du tener, avgjer kor mykje av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. Er inntekta di høgare enn Lånekassens grenser, får du mindre i stipend.

Du mistar ikkje heile stipendet dersom du tener litt over grensene, men stipendet blir redusert gradvis ut frå kor mykje du tener. Vi ser berre på beløpa som er over grensene når vi reknar ut reduksjon av stipendet.
Sjå korleis vi reknar ut det ut her.

Vi bruker tal frå Skatteetaten

Vi får opplysningar om inntekta din og eventuell formue automatisk frå Skatteetaten.

Grenser for inntekt

For å behalde maksimalt stipend kan du ikkje ha person- og kapitalinntekt over desse beløpa:

Kalenderår

Utdanningsstøtte eit
heilt kalenderår

Støtte i sju månader eller
mindre per kalenderår

2019 kr 182 575 kr 456 436

2018

kr 177 257

kr 443 142

2017

kr 172 597

kr 431 492

2016

kr 168 059

kr 420 148

2015

kr 162 769

kr 406 923


Når vi bereknar kor mykje du kan få i stipend, reknar vi først ut differansen mellom inntektsgrensa og inntekta di. Beløpet vi får gonger vi med fem prosent, og så med tal månader du har fått støtte. Det er denne summen som blir trekt frå stipendet.

Sjå korleis inntekta og formuen din påverkar stipendet

Dersom du fyller ut informasjon om inntekt og formue i støttekalkulatoren, får du ei berekning av kor mykje lån som kan bli omgjort til stipend. Du må først fylle ut kor mykje stipend og lån du kan få. Hugs at resultatet er basert på informasjonen du har fylt ut og ikkje ein fasit på kor mykje stipend og lån du faktisk får. Det kan vere andre forhold som påverkar beløpet.

Vi bruker desse tala frå fastsetjinga (likninga)

  •  all skattepliktig arbeidsinntekt (inkluderte feriepengar)
  •  alle skattbare trygde- og pensjonsytingar
  •   alle kapitalinntekter
  •   nettoformue

Vi ser bort frå eventuelle bidrag som du eller barna dine mottek.

Kva er person- og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekta di er summen av alle inntektene dine før frådrag.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskott og uteståande fordringar, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved sal av aksjar og verdipapirfond, inntekt ved utleige, gevinst ved sal av bustad, tom og annan fast eigedom, m.v. Opplistinga er ikkje fullstendig. I kontrollen av inntekt og forume ser vi bort frå renteinntekter frå BSU.  

Nettoformuen er summen av verdien av det du eig, minus den totale gjelda di. Nettoforumen din vil for eksempel verdien av hus og bankinnskot, minus gjeld til Lånekassen og huslån.

Ein del skattbare trygde- og pensjonsytingar har lågare grense enn anna personinntekt. Dersom du for eksempel får støtte frå Nav, kan det vere at inntektsgrensa di er lågare.

Er du sjølvstendig næringsdrivande?

Er du sjølvstendig næringsdrivande, blir personinntekta fastsette etter eigne reglar. Det er skattestyresmaktene som forvaltar desse reglane og som fastset personinntekta til sjølvstendig næringsdrivande. Les meir på skatteetaten.no.

Deltidsutdanning

Tek du deltidsutdanning, gjeld dei same inntektsgrensene som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få ein mindre reduksjon av stipendet, alt etter kor mange prosent du tek på deltid. Studerer du for eksempel 50 prosent deltid, får du berre halvparten av trekket som ein fulltidsstudent ville fått.

Stipenda som blir behovsprøvde

Stipenda som blir kontrollerte mot fastsettinga av formues- og inntektsskatt (likninga) er utdanningsstipend, forsørgjarstipend og ekstra stipend til deg med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend er den delen av lånet ditt som blir gjort om frå lån til stipend om du oppfyller vilkåra for omgjering.

Forsørgjarstipend

Forsørgjarstipend er ekstra stipend du kan få dersom du har barn du forsørgjer. Får du forsørgjarstipend, kontrollerer vi også person- og kapitalinntekta til ektefellen din, eller sambuaren din dersom du og sambuaren din har felles barn.

Ekstrastipend

Har du fått ekstrastipend fordi du har nedsett funksjonsevne eller funksjonshemming og/eller du har fått forsørgjarstipend, vil desse stipenda blir redusert fyrst, og deretter utdanningsstipendet.

Flykningstipend

Flyktningstipendet blir behovsprøvd mot inntekt og formue for dei som før flyktningstipend etter reglane for høgare og anna utdanning. Dei som får flyktningstipend og går på vanleg vidaregåande skole, får ikkje stipendet behovsprøvd.