Forseinka i utdanninga?

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 29.11.2018
Blir du seinka med meir enn eitt år i utdanninga, mistar du retten til studiestøtte. Du kan få støtte igjen når du har henta inn forseinkinga som overstig eitt år.

Lånekassen reknar deg som seinka dersom du består mindre utdanning enn du har fått støtte til. Vi godtek eitt års forseinking, til saman 60 studiepoeng. Blir du meir enn eitt år seinka, mistar du retten til støtte. Har du teke ei utdanning som gir utteljing i noko anna enn studiepoeng, som årstimar eller bestått kurs (for eksempel på folkehøgskole), reknar vi det om til studiepoeng.

Du tek med deg forseinking frå tidlegare

Du tek med deg forseinking frå tidlegare dersom du byter utdanning. Du blir framleis rekna som seinka dersom du har innfridd lånet ditt og søkjer ny støtte frå oss. Vi reknar ikkje med forseinking frå vanleg vidaregåande opplæring.

Eg har fått avslag, korleis kan eg få støtte igjen?

Du må hente inn forseinkinga som overstig 60 studiepoeng, før du kan få meir støtte frå oss. Du kan få støtte igjen frå semesteret etter at du har henta inn forseinkinga. Det vil seie at dersom du hentar inn forseinking ved å bestå utdanning om hausten, kan du først få støtte igjen våren etter.

I vedtaksbrevet der du fekk avslagetsar du kor mange studiepoeng eller tilsvarande du må hente inn før du kan få ny støtte. På Dine sider finn du ei oversikt over eksamensresultata vi har registrert på deg.

Sjukdom, fødsel eller nedsett funksjonsevne

Dersom du har blitt seinka i utdanninga på grunn av sjukdom, fødsel eller nedsett funksjonsevne, kan du få støtte sjølv om du er meir enn 60 studiepoeng seinka.

Du må dokumentere at heile eller delar av forseinkinga skyldast ein av desse grunnane. Dokumentasjonen kan for eksempel vere frå lege eller annan fagperson med særleg kjennskap til situasjonen din. Les meir i § 9-3 i forskrifta om utdanningsstøtte.

Det finst også andre typar støtte du kan ha rett til dersom du har blitt seinka på grunn av ei av desse årsakene:

På grunn av personvernreglane kan du ikkje laste opp dokumentasjon om sjukdom, nedsett funksjonsevne eller andre særlege personopplysningar på Dine sider. Du må sende det i posten til

Lånekassen
Postboks 4551
8608 Mo i Rana

Hugs å merke dokumentasjonen med fødsels- og personnummeret ditt eller kundenummeret i Lånekassen.

Skal du ta konteeksamen eller utsett eksamen?

Består du konteeksamen eller utsett eksamen i august/september, kan du sende oss ein e-post frå Dine sider der du ber om at søknaden din blir behandla på nytt. Du må sende inn dokumentasjon på at du har bestått ein konteeksamen eller utsett eksamen, og kor mange studiepoeng eksamenen var på. Eksamenen må vere knytt til det føregåande semesteret.

Eksempel på forseinking

Du har fått studiestøtte i tre år til saman. år med fulltidsutdanning er normer til 180 studiepoeng. Lånekassen får eksamensresultata frå lærestaden din og registrerer at du berre har bestått 110 studiepoeng, ikkje 180. Dermed er du 70 studiepoeng seinka, altså 10 studiepoeng for mykje til å ha rett til meir støtte. Då må du ta igjen 10 studiepoeng for å ha rett til støtte frå oss igjen. Du må studere utan studiestøtte fram til du har teke igjen forseinkinga.