Byte lærestad

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 18.03.2018
Byter du lærestad, må du sende oss ein ny søknad om stipend og lån.

Når må du sende oss ein ny søknad?

  • Har du søkt støtte for å gå på ein lærestad, men begynner på ein annan, må du sende inn ein ny søknad.
  • Har du allereie fått ein avtale om støtte, må du ikkje sende inn denne, men søkje på nytt. 
  • Får du allereie støtte, men skal byte lærestad, må du seie frå til oss, slik at vi kan stoppe utbetalingane. Deretter kan du søkje om støtte til den nye lærestaden.

Byte av lærestad i utlandet

Dersom du byte lærestad i utlandet, må du sende skriftleg melding til oss om dette. Du må leggje ved dokumentasjon både frå den nye lærestaden din og frå lærestaden du har studert ved tidlegare. Du må i tillegg sende ny søknad om støtte til den nye utdanninga.

Vi treng disse opplysningane når du byte lærestad:

  • Datoen for når du skiftet lærestad. Dersom du skiftet midt i semesteret, må det stå kva dato du avslutta utdanninga
  • Opplysningar om skolepengar. Dersom du har fått stønad til skolepengar, må lærestaden stadfeste kor mykje som er full betaling for semesteret og kor mykje du har betalt. Dersom du får refunderte skolepengar, må det fram av dokumentasjonen
  • Karakterutskrift som viser alle faglege resultat ved lærestaden fram til skiftet
  • Dokumentasjon på opptak og skolepengar frå den nye lærestaden