Korona

Informasjon om ulike tiltak i samband med koronapandemien for både elevar, studentar og deg som betaler på studielånet.

Regjeringa foreslår å forlenge koronatiltak

Regjeringa har foreslått å forlenge to koronatiltak for dei som tar utdanning i utlandet. Unntaka gjer det mogleg å få lån og stipend, sjølv om du ikkje kan dra til studiestaden. Vi oppdaterer informasjonen så snart noko er vedtatt.

Koronatiltak hausten 2021

Dette er tiltaka som gjeld no:
 • ekstra betalingsutsettingar på grunn av koronasituasjonen i perioden mars 2020 til desember 2021
 • elevar og studentar som tar utdanning i utlandet kan få lån og stipend sjøl om dei må bu heime på grunn av koronapandemien
 • unntak frå inntektsgrenser for studentar med arbeid knytt til koronapandemien
 • unntak frå dei vanlige forsinkelsesreglene for studenter som blir forsinket i utdanningen på grunn av koronapandemien

Tilleggslån korona

Dersom du har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i heile eller delar av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan du ha rett til eit tilleggslån.

Tilleggslånet er på 26 000 kroner

Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid. Du kan ikkje søke berre om ein mindre del av lånet.

10 400 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, dersom du kan dokumentere at du har rett til lånet.

Nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet

Arbeidsinntekta di må ha gått ned, og dermed ha vore lågare enn før nedgangen i heile eller delar av perioden frå og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021. Du kan også ha rett til lånet dersom arbeidsgivaren din trakk tilbake eit jobbtilbod på grunn av korona.

Med arbeidsinntekt meiner vi ordinær lønnsinntekt eller inntekt frå frilansoppdrag og liknande. Kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekter frå husleige, avkastning på aksjar og liknande, reknast ikkje som arbeidsinntekt. Har du hatt økte utgifter, reknar vi heller ikkje som nedgang i inntekt.

Les meir om eksemplar på situasjonar som gjer at du kan søke om tilleggslånet, og om kva type dokumentasjon du kan sende inn.

Vilkår for studentar for å kunne søke

Berre studentar over 18 år som får lån og stipend frå Lånekassen våren 2021, kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

 • du ha fått lån og stipend frå Lånekassen i perioden du hadde nedgang i inntekt
 • du hatt nedgang i arbeidsinntekt i heile eller delar av perioden frå og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
 • du kunne dokumentere nedgang i inntekt og årsaken til det
 • koronasituasjonen vere årsaka til nedgangen i inntekt

Vilkår for elevar for å kunne søke

Berre elevar over 18 år som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte frå Lånekassen våren 2021, kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

 • du ha fått lån til søkarar som er 18 år eller eldre, etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, i perioden du hadde nedgang i inntekt.
 • du ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i heile eller delar av perioden frå og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
 • du kunne dokumentere nedgangen i inntekt og årsaka til det
 • koronasituasjonen må være årsaka til nedgangen i inntekt

Søknaden er på Dine sider

Berre dei som får e-post frå oss, kan søke om tilleggslånet på Dine sider. Du får ein e-post frå oss når søknaden din er klar. Vent derfor med å søke til du har mottatt e-posten frå oss. Dei aller fleste fekk e-posten i slutten av februar.

Søknadsfristen er 30. juni. 2021

Du treng ikkje søke med éin gong du får søknaden. Er usikker på om du har rett til lånet, bør du vente med å søke til du er sikker. Dersom du har lest vilkåra og du sjølv meiner at du oppfyller dei, og seinare kan dokumentere dette, kan du søke om tilleggslånet. 

Søknaden vil vere tilgjengeleg på Dine sider til og med den datoen.

Konsekvensar av å gi feil opplysningar

Dersom du søker om tilleggslånet, må du gi ei eigenerklæring i søknaden på at du oppfyller vilkåra. Kan du ikkje dokumentere at du har rett til lånet, må du ikkje søke.

Du har opplysningsplikt, og det betyr at du har plikt til å gi oss riktig informasjon når du søker. Du har også plikt til å seie frå om situasjonen din endrar seg etter at du har søkt.

Dersom du bryt opplysningsplikta, kan det få alvorlege konsekvensar. Les om konsekvensane av å bryte opplysningsplikta i forskrifta.

Tilleggslån korona for 2020

Våren 2020 kunne elevar og studentar som hadde nedgang i inntekt i heile eller delar av perioden 1. mars til 15. juni 2020, søke om tilleggslån korona.

I februar bad Lånekassen dei som fekk tilleggslån korona våren 2020, om å dokumentere nedgangen i inntekt.

Les meir om tilleggslån korona for våren 2020.

Send inn dokumentasjon

Gjeld unntak frå inntektsgrensa i 2020 deg, må du sende inn dokumentasjon etter at du har fått vedtaket ditt om omgjøring for 2020. Har du inntekt over grensene for 2021, skal du ikkje sende inn dokumentasjon for 2021 før i 2022. Hugs at du berre treng å dokumentere dersom du har hatt inntekt over grensa.

Unntaket frå inntektsgrensa

Dersom du hatt ekstra inntekt for arbeid knytt til koronapandemien, kan du få gjort om lån til stipend, sjølv om du har tent meir enn Lånekassens inntektsgrenser i 2020 og 2021.

Det er ei grense for kor mykje du kan tene før du får redusert stipendet, eller ikkje får gjort om noko av lånet til stipend.

Unntaksregelen gjeld for 2020 og 2021

Unntaksregelen inneber at Lånekassen ser bort frå inntekt som er over grensa i perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021, dersom den er betaling for arbeid knytt til koronapandemien.

Det betyr at du kan tene over grensene for inntekt for 2020 og 2021 i denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du anna inntekt som ikkje er knytt til koronapandemien i den same perioden, gjeld ikkje unntaket for denne inntekta.

Unntaket gjeld berre enkelte grupper

Unntaket gjeld desse studentane i høgare og anna utdanning i Noreg og utlandet:

 • studentar i Noreg som arbeider i helse- og omsorgssektoren
 • studentar i utlandet, både dei som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Noreg og dei som eventuelt gjer dette i landet dei studerer i
 • politistudentar som melder seg til teneste i politiet eller til beredskapsarbeid
 • studentar som blir beordra til teneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret

Studentar som har barn, får heller ikkje redusert barnestipendet ut frå ektefelle eller sambuar si ekstra inntekt frå arbeid knytt til koronapandemien. Dette unntaket gjeld også for perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021. Har sambuaren eller ektefellen din anna inntekt som ikkje er knytt til koronapandemien i den same perioden, gjeld ikkje unntaket for denne inntekta.

Du må dokumentere at inntekta er knytt til pandemien

Unntaket er berre relevant deg som får vedtak om at du har tent over inntektsgrensene i 2020 eller i 2021. Det er først sommaren 2021 vi sjekkar kor høg inntekt du hadde i 2020, for å vurdere om du har rett til stipend for kalenderåret 2020 eller ikkje.

Det betyr at det er først då du skal sende inn dokumentasjon som viser at du eller sambuaren/ektefellen din har hatt inntekt knytt til koronapandemien. Har du ikkje hatt inntekt over grensa, treng du ikkje å sende inn noko.

Du skal ikkje dokumentere inntekt i 2021 enno

Har du inntekt over grensene for 2021, skal du ikkje sende inn dokumentasjon for 2021 før i 2022. Vi sjekkar inntekta di for kalenderåret 2021 først sommaren 2022. Du skal berre sende inn dokumentasjon dersom du får eit vedtak om at du har tent over grensene i 2021.

Grensene for formue og trygd gjeld framleis

Det er ikkje gjort unntak frå grensene for kor høg formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Desse grensene gjeld framleis for studentar som kan få unntak frå inntektsgrensa på grunn av arbeid knytt til koronapandemien.

Inntektsgrensa for 2020

Grensa er 188 509 kroner når du får støtte i meir enn sju månader i 2020, og 471 270 kroner når du får støtte i sju månader eller mindre i 2020.

Les meir om inntekt og formue

Du kan framleis få stipend sjølv om du bur heime

Elevar og studentar som må bu heime på grunn av koronasituasjonen, kan få stipend.

Vanlegvis er det berre studentar som bur borte som kan få stipend, og elevar som bur borte som får bortebuarstipend. På grunn av koronapandemien er det gjort unntak frå desse reglane.

Gjeld berre dei som må bu heime på grunn av koronapandemien

Unntaksreglane gjeld berre for elevar og studentar som normalt sett hadde planlagt å bu borte, men som mellombels no må bu heime på grunn av koronapandemien.

Det vil seie at elevar og studentar som i ein normal situasjon ville budd heime, framleis ikkje har rett til stipend.

Gjeld våren 2021 for studentar og elevar som tar utdanning i Norge

Alle elevar og studentar som får støtte som bortebuarar, men som mellombels bur saman med foreldra sine på grunn av koronasituasjonen, blir rekna som bortebuarar våren 2021.

Unntaksregelen gjeld berre våren 2021 for studentar og elevar i Noreg. Budde du heime hausten 2020, har du ikkje rett til lån eller stipend som bortebuar.

Gjeld heile 2020–2021 for elevar og studentar som tar utdanning i utlandet

Alle elevar og studentar som tar utdanning i utlandet, og som bur mellombels heime hos foreldra sine hausten 2020 og våren 2021 på grunn av koronapandemien, blir rekna som bortebuarar heile studieåret.

Foreslår at ekstra betalingsutsettingar skal gjelde ut 2021

Regjeringa har foreslått at tiltaket med ekstra betalingsutsettingar skal blir forlenga, slik at dei også gjeld rekningane frå juli til desember 2021. Forslaget blir behandla på Stortinget innan 18. juni.

Ekstra betalingsutsettingar på grunn av koronasituasjonen

Alle som har lån i Lånekassen kan til vanleg utsette betaling 36 gonger, utan å måtte oppgi ei årsak. No kan kundar i Lånekassen få ekstra utsettingar også hausten 2021, i tillegg til dei 36.

Alle kan søke om å utsette betaling av rekninga

Du søker om betalingsutsetting på Dine sider, og du treng ikkje å grunngi kvifor du søker, eller å sende inn dokumentasjon.

Dette gjeld også om du har brukt opp dei 36 betalingsutsettingane dine, eller om du har fått avslag på ein søknad om betalingsutsetting fordi du allereie har brukt opp dei 36 betalingsutsettingane dine.

Kundar med oppsagt lån kan også få betalingsutsettingar. Les meir om oppsagde lån.

Gjeld rekningane i perioden mars 2020 til desember 2021

Dei ekstra utsettingane gjeld rekningane med betalingsfrist i perioden mars 2020 til desember 2021. Men hugs at du berre kan søke om utsetting av rekningar du ikkje har betalt.

Du bruker ikkje av dei 36 vanlege utsettingane frå mars 2020 til desember 2021

Dersom du søker om utsetting for nokre av forfalla i perioden mars 2020 til desember 2021, gjeld dei ekstra utsettingane også for deg – og du «et» ikkje av dei 36 utsettingane dine ved å søke.

Du betaler meir i renter når du utset betalinga

Når du utset ei betaling, forlenger vi nedbetalingstida di. Det fører til at du må betale meir renter samla sett, enn om du ikkje utset betalinga. Utset du ei rekning, utvidar vi nedbetalingstida med ein månad. Utset du to rekningar, utvidar vi med to månader, og så vidare.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for kvar gong du får ei utsetting.

Du må hugse å stoppe trekket på avtalegiro

Dersom du får utsett betaling for ei rekning, må du sjølv hugse å stoppe avtalegiroen. Dersom du ikkje stoppar avtalegiroen blir rekninga automatisk betalt.