Styret

Sist oppdatert: 02.09.2020
Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følgje opp verksemda, og det skal kontrollere at den daglege ledelsen utfører oppgåvene sine i samsvar med dei styringssignala og retningslinene som departementet gir.

Styret skal mellom anna

  • behandle Lånekassen sin strategiplan for å oppnå framtidige mål
  • følgje opp den løpande verksemda i Lånekassen
  • leggje fram årsrapport og årsrekneskap
  • behandle budsjettforslag og plan for verksemda
  • gi nærare reglar til forskriftene 
  • behandle viktige saker som gjelder organisasjonen og personalet i Lånekassen

Styret i Lånekassen 1.1.2019–30.6.2022

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leiar

Dag Arne Kristensen

Nestleiar

Vegard Iversen

Styremedlem

Wenche Jakobsen

Styremedlem

Brit Solem

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

 

 Varamedlemmer

Verv

Torbjørn Tvedt

1.vara

Trine Stangeland

2. vara

Guro Marie Heggtveit

Personleg vara for Brit Solem

Knut Røli

Personleg vara for Erik Storø

I tillegg er følgjande elev- og studentrepresentantar valde for perioden 3. juli 2020 til 30. juni 2021:

 

Medlemmer               

Varamedlemmer

Morgan Alangeh (ANSA)

Thomas Bjørge Elton Gundersen (EO)

Jonas Økland (NSO)

Julie Iversen (NSO)