Styret

Sist oppdatert: 24.08.2017
Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følgje opp verksemda, og det skal kontrollere at den daglege ledelsen utfører oppgåvene sine i samsvar med dei styringssignala og retningslinene som departementet gir.

Styret skal mellom anna

  • behandle Lånekassen sin strategiplan for å oppnå framtidige mål
  • følgje opp den løpande verksemda i Lånekassen
  • leggje fram årsrapport og årsrekneskap
  • behandle budsjettforslag og plan for verksemda
  • gi nærare reglar til forskriftene 
  • behandle viktige saker som gjelder organisasjonen og personalet i Lånekassen

Styret i Lånekassen 01.07.2015–30.06.2018

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leder

Øivind Christoffersen

Nestleder

Inger Johanne Pettersen

Styremedlem

Håkon Haugli

Styremedlem

Borgny Molnes

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

 

 Varamedlemmer

Verv

Christl Kvam

1.vara (permisjon)

Lasse Arntsen

2. vara

Mette Helen Bakke

Personleg vara for Molnes

Knut Røli

Personleg vara for Storø

I tillegg er følgjande elev- og studentrepresentantar valde for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018:

 

Medlemmer               

Varamedlemmer

Jonas Strisland
(NSO)          

Kine Nossen (NSO)
Personlig vara for Strisland

Anna Hellesnes
(EO)

Ole Kristian Braset (ANSA)
Personlig vara for Hellesnes