Styret

Sist oppdatert: 17.08.2018
Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følgje opp verksemda, og det skal kontrollere at den daglege ledelsen utfører oppgåvene sine i samsvar med dei styringssignala og retningslinene som departementet gir.

Styret skal mellom anna

  • behandle Lånekassen sin strategiplan for å oppnå framtidige mål
  • følgje opp den løpande verksemda i Lånekassen
  • leggje fram årsrapport og årsrekneskap
  • behandle budsjettforslag og plan for verksemda
  • gi nærare reglar til forskriftene 
  • behandle viktige saker som gjelder organisasjonen og personalet i Lånekassen

Styret i Lånekassen 01.08.2018–31.12.2018

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leder

Øivind Christoffersen

Nestleder

Inger Johanne Pettersen

Styremedlem

Håkon Haugli

Styremedlem

Brit Solem

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

 

 Varamedlemmer

Verv

Christl Kvam

1.vara (permisjon)

Lasse Arntsen

2. vara

Guro Marie Heggtveit

Personleg vara for Brit Solem

Emil Centerham Huster

Personleg vara for Erik Storø

I tillegg er følgjande elev- og studentrepresentantar valde for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019:

 

Medlemmer               

Varamedlemmer

Hanna Flood
(ANSA)          

Amalie Uchenna Odu (EO)

Fam Karine Heer Aas (NSO)

Eigil Hole Lønning (NSO)