Flere studenter får redusert stipend

Sist oppdatert: 04.11.2013
41 700 studenter får gjort om en del av eller hele stipendet til lån fordi de hadde for høy inntekt, formue eller trygd i 2012. Det er 2 100 flere enn året før.

25 100 studenter får redusert stipend på grunn av inntekt over fribeløpet, 7 500 på grunn av for høy formue og 7 000 på grunn av trygdeytelser over fribeløpet i 2012. I tillegg får 2 200 studenter redusert forsørgerstipend fordi ektefellen eller samboeren har hatt inntekt over fribeløpet.

– Flere studenter har fått redusert stipend på grunn av for høy inntekt i 2012 enn i 2011, mens antallet studenter som har fått stipendkutt på grunn av for høy formue, har holdt seg stabilt de siste årene, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.

Færre hadde trygd over fribeløpet i 2012 sammenliknet med året før.

De aller fleste får fullt stipend

Basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir gitt som lån. Inntil 40 prosent av beløpet blir gjort om til stipend etter bestått eksamen, forutsatt at studentene ikke har hatt inntekt eller formue over beløpsgrensene. Alle får like mye i støtte, men de som har hatt inntekt eller formue over fribeløpet, får mindre som stipend og mer som lån. Alle studenter som får støtte fra Lånekassen, blir automatisk sjekket mot likningsopplysninger fra Skatteetaten.

I 2012 kunne studenter som fikk støtte fra Lånekassen hele året, ha en inntekt på 145 400 kroner uten at stipendet ble redusert. Fra høsten 2012 blir stipendet også behovsprøvd mot kapitalinntekt. Samtidig ble fribeløpet for formue hevet ekstraordinært med 15 prosent. Fribeløpet for formue i 2012 var 287 643 kroner for våren og 330 789 kroner for høsten.

– De aller fleste studenter har inntekt og formue under beløpsgrensene og får derfor fullt stipend fra Lånekassen, sier Simonsen.

Studentene kjenner beløpsgrensene

Studenter som ønsker å jobbe mer enn inntektsgrensa gir rom for, kan velge å gjøre det.

– Studenter flest kjenner beløpsgrensene, og de fleste som får redusert stipendet, er klar over at de har hatt for høy inntekt eller formue. Konsekvensen er at de får mindre stipend og dermed mer som lån, sier Simonsen.

Til sammen fikk 267 500 studenter støtte fra Lånekassen i 2012.

Fakta om studentenes inntekt og formue i 2012:

  • All basisstøtte til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån. Inntil 40 prosent av lånet blir gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen. Utdanningsstipend og forsørgerstipend behovsprøves mot person- og kapitalinntekt, formue og trygd. Overstiger inntekt, formue eller trygd fribeløpet, blir hele eller en del av stipendet gjort om til lån igjen.
  • Stipendet blir redusert med fem prosent per måned av inntekt over beløpsgrensen. Stipendet blir redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for enslig søker, og én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for gift søker/samboer med felles barn.
  • 267 500 studenter fikk støtte fra Lånekassen i 2012. 41 700 av disse (15,6 prosent) får redusert stipend på grunn av for høy inntekt, formue eller trygd i 2012. I 2011 fikk 39 600 studenter stipendkutt (15,3 prosent av alle studenter som fikk støtte).
  • 7 500 studenter tjente over 400 000 kroner i 2012. Studenten med høyest inntekt tjente 11,3 mill. kroner.
  • 600 studenter hadde mer enn 3 mill. kroner i formue i 2012. Studenten med høyest formue hadde 432,7 mill. kroner.
  • Fra høsten 2012 blir stipendet også behovsprøvd mot kapitalinntekt. Samtidig ble fribeløpet for formue hevet ekstraordinært med 15 prosent.
  • I 2013 er fribeløpet for inntekt 151 216 kroner ved støtte hele kalenderåret, mens formuegrensa er på 344 021 kroner.

Les mer om inntekt og formue på lanekassen.no