Lærestaden sine oppgåver

Sist oppdatert: 22.08.2017
Her finn du informasjon om kva oppgåver dei vidaregåande skolane må utføre, slik at elevane får den støtta dei har rett til frå Lånekassen.

Rettlei elevane dine

Alle lærestader må informere elevane om Lånekassen sine ordningar. Sjå rundskriv frå Kunnskapsdepartementet.

Støtte etter andre del i forskrifta om utdanningsstøtte   

Støtte etter tredje del i forskrifta om utdanningsstøtte 

Rapporter til Lånekassen

Klargjer søknader på arbeidsflata

Før Lånekassen kan behandle somme av søknadene, må de gi eller stadfeste opplysningar i desse søknadene. Dette kallar vi å klargjere ein søknad.

Ved somme lærestader vil alle søknadene komme til arbeidsflata for klargjering. Ved andre lærestader vil berre ein del av søknadene bli sende til arbeidsflata.

Frammøte

Ved semesterstart haust og vår må de rapportere at eleven har møtt fram på lærestaden og begynt å følgje undervisninga.

Les meir om korleis de rapporterer frammøte.

Fråvær, avbrott og endring i studiebelastning

Dere må melde frå fortløpande til Lånekassen om endringar som kan påverke støtta til eleven.

Gjeldande utdanningar

  • Éin gong i året må de sende oss melding om kva utdanningar de har fått godkjenning for i Lånekassen tidlegare, og som de skal fortsetje å tilby det kommande undervisningsåret.

  • Vi sender melding om dette på arbeidsflata for lærestader i januar.

  • For dei lærestadene som er tilknytte Vigo, får vi opplysningar om dei fleste utdanningane direkte frå Vigo. Dersom vi får alle opplysningane frå Vigo, treng de ikkje å rapportere utdanningsopplegg. Dersom vi ikkje får alle opplysningane frå Vigo, må de rapportere desse opplysningane. Dei aktuelle lærestadene får dette som ei oppgåve i arbeidsflata.

Les meir om årleg rapportering av utdanningar

Opprette ny utdanning

  • Dersom de skal opprette ei ny utdanning og er tilknytte Vigo, vil vi som regel få opplysningar om dette frå Vigo.

  • Somme typar utdanningar må de søkje om godkjenning for, for eksempel vaksenopplæring og fagopplæring i skole.

  • Ver merksam på at opplæring som blir sett i gang av Nav, eller i samråd med Nav, ikkje gir rett til støtte frå Lånekassen, jf. § 4-6, bokstav c i forskrifta om utdanningsstøtte.

  • Søknad om støtterett finn de på arbeidsflata.

  • For fagopplæring i skole treng de ikkje sende inn søknad, men de må sende oss opplysningar per e-post. Les meir om korleis de går fram for å søkje om støtterett til fagopplæring i skole.