Kva skjer dersom eleven får mindre studiebelastning, avbryt eller ikkje består utdanninga?

Sist oppdatert: 23.06.2017
De må melde frå dersom ein elev avbryt utdanninga eller endrar talet på undervisningstimar etter at han/ho har søkt om støtte i Lånekassen. Desse endringane har innverknad på kor mykje støtte eleven har rett til.

Ved avbrott stoppar Lånekassen dei månadlege utbetalingane. Støtte som er utbetalt for tida etter avbrottet, kan bli kravd tilbake. 

Dersom eleven ikkje består utdanninga, vil han/ho ikkje ha rett til å få gjort om lån til stipend. Lånet eleven har fått, må derfor betalast tilbake. De finn informasjon om nedbetaling på kundesidene.

Har eleven fått flyktningstipend og avbryt utdanninga, kan Lånekassen krevje tilbake støtte som er utbetalt for tida etter avbrottet. Flyktningstipendet blir ikkje gjort om til lån sjølv om eleven avbryt eller ikkje består utdanninga. Men dersom eleven har fått utbetalt meir støtte enn han/ho hadde rett til, kan beløpet likevel bli trekt inn igjen dersom eleven får  ny støtte seinare.