Grunnskoleopplæring

Sist oppdatert: 07.07.2017
Informasjon om Lånekassen sine støtteordningar for vaksne som tek grunnskoleopplæring.

Kven får støtte til grunnskoleopplæring?

Lånekassen gir støtte til vaksne som tek grunnskoleopplæring, og som har rett til slik opplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven. Ein kan få støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 så lenge ein har denne retten, men likevel ikkje i meir enn fire år. 

Vaksne som tek grunnskoleopplæring, må bruke nettsøknaden for høgare og anna utdanning

Krav til undervisningsopplegget 

For å ha rett til stipend og lån må elevane delta på opplegg med organisert klasseromsundervisning og ha minimum ti undervisningstimar per veke. Det er du som stadfester desse opplysningane når du klargjer søknader på arbeidsflata.

Les meir om kva som skjer dersom eleven får mindre studiebelastning, avbryt eller ikkje består utdanninga.

Kor mykje pengar kan elevane få?

Kor mykje elevane kan få i støtte til å ta grunnskoleopplæring, er avhengig av kor mange undervisningstimar dei har i veka (studiebelastning), og kva type støtte dei har søkt om. I søknadsskjemaet vel elevane om dei søkjer om stipend, stipend og eit avgrensa lån eller stipend og maksimalt lån.  

Støtta blir utbetalt kvar månad, til vanleg den 15. 

Dette har innverknad på kor mykje pengar elevane kan få:

Studiebelastning

 • Elevar i grunnskoleopplæring kan få støtte til fulltidsutdanning dersom dei har minimum 20 undervisningstimar per veke. 
 • Elevar som har frå 10 timar til 19 undervisningstimar, kan få støtte til deltidsutdanning.
 • Elevar som har mindre enn 10 undervisningstimar per veke, kan ikkje få støtte.

Stipend

Dersom eleven søkjer berre om stipend, får han/ho utbetalt til saman 42 536 kroner i basisstøtte for heile undervisningsåret 2017–2018.

Støtta (stipendet) blir først gitt som lån («omgjeringslån»), som seinare kan bli gjort om til stipend. Lånet kan berre bli gjort om til stipend dersom alle desse tre vilkåra er oppfylte:

 • Eleven budde ikkje saman med foreldra sine. (Unntak: Dersom eleven var gift eller hadde barn som han/ho budde saman med, får han/ho omgjering sjølv om han/ho budde saman med foreldra sine.)
 • Eleven bestod utdanninga han/ho fekk støtte til.
 • Eleven hadde ikkje inntekt, trygd eller formue over grensene. Det er ulike beløpsgrenser for inntekt og trygd. De finn beløpsgrensene på lanekassen.no./inntektogformue.

Lånekassen gjer om lån til stipend på grunnlag av dei opplysningane om faglege resultat / fullført utdanning som blir sende inn frå lærestaden.

Ver merksam på at eleven kan bli ståande igjen med lån dersom ikkje alle vilkåra er oppfylte, sjølv om han eller ho berre har søkt om stipend.

Lån og stipend

Dersom eleven søkjer om både stipend og lån, kan han/ho få til saman 106 340 kroner i basisstøtte for heile undervisningsåret 2017–2018.

På sidene for høgare og anna utdanning finn de meir informasjon om kor mykje eleven kan få i lån og stipend.

Basisstøtta består berre av lån, men inntil 40 prosent av dette lånet (kalla "omgjeringslån") kan seinare bli omgjort til stipend. Lånet kan berre bli gjort om til stipend dersom alle desse tre vilkåra er oppfylte:

 • Eleven budde ikkje saman med foreldra sine. (Unntak: Dersom eleven var gift eller hadde barn som han/ho budde saman med, får han/ho omgjering sjølv om han/ho budde saman med foreldra sine.) 
 • Eleven bestod utdanninga han/ho fekk støtte til.
 • Eleven hadde ikkje inntekt, trygd eller formue over grensene. Det er ulike beløpsgrenser for inntekt og trygd. De finn beløpsgrensene her.

Flyktningstipend

Lånekassen vurderer flyktningstipend ut frå opplysningane eleven gir i søknaden, og dei skal ikkje sende inn ein eigen søknad om flyktningstipend i tillegg til den vanlege søknaden om støtte. Dersom ein elev får flyktningstipend, blir heile støtta utbetalt som stipend, unnateke lån til dekning av skolepengar. 

Alle vilkåra må vere oppfylte for at eleven skal ha rett til flyktningstipend:

 • Eleven er ein utanlandsk statsborgar som har fått vern (asyl) i Noreg.
 • Eleven må vere registrert med flyktningstatus hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • Eleven tek vanleg vidaregåande opplæring eller grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 i Noreg. Eleven  har ikkje rett til flyktningstipend i periodar han/ho får introduksjonsstønad.

De finn meir informasjon om flyktningstipend på kundesidene.