Studiebelastning for elevar uten ungdomsrett i grunnskole

Sist oppdatert: 18.09.2019
Kor mykje elevane kan få i støtte, er avhengig av kor mange undervisningstimar dei har i veka (studiebelastning), og kva type støtte dei har søkt om.

I søknadsskjemaet vel elevane om dei søkjer om stipend, stipend og eit avgrensa lån eller stipend og maksimalt lån.  

Støtta blir utbetalt kvar månad, til vanleg den 15. 

Dette har innverknad på kor mykje pengar elevane kan få:

Studiebelastning

Elevar med støtte etter tredje del 
  • Elevar i grunnskoleopplæring kan få støtte til fulltidsutdanning dersom dei har minimum 20 undervisningstimar per veke. 
  • Elevar som har frå 10 timar til 19 undervisningstimar, kan få støtte til deltidsutdanning.
  • Elevar som har mindre enn 10 undervisningstimar per veke, kan ikkje få støtte.

Elevar med støtte etter andre del 

  • Elevar med ungdomsrett har rett til full støtte, sjølv om dei tek opplæring på deltid.
  • Elevar med ungdomsrett kan ha rett til utstyrsstipend. 

Flyktningstipend

Lånekassen vurderer flyktningstipend ut frå opplysningane eleven gir i søknaden, og dei skal ikkje sende inn ein eigen søknad om flyktningstipend i tillegg til den vanlege søknaden om støtte. Dersom ein elev får flyktningstipend, blir heile støtta utbetalt som stipend, unnateke lån til dekning av skolepengar. 

Alle vilkåra må vere oppfylte for at eleven skal ha rett til flyktningstipend:

  • Eleven er ein utanlandsk statsborgar som har fått vern (asyl) i Noreg.
  • Eleven må vere registrert med flyktningstatus hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
  • Eleven tek vanleg vidaregåande opplæring eller grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 i Noreg. Eleven  har ikkje rett til flyktningstipend i periodar han/ho får introduksjonsstønad.

De finn meir informasjon om flyktningstipend på kundesidene.