Fagskolen sine oppgåver

Sist oppdatert: 20.02.2019
Her finn de informasjon om kva oppgåver fagskolane må utføre, slik at elevane får den støtta dei har rett til frå Lånekassen.

Dersom lærestaden også tilbyr ei anna type utdanning enn fagskoleutdanning, for eksempel vidaregåande opplæring, må du i tillegg lese informasjonen som gjeld denne typen utdanning.

Rettlei studentane dykkar

Alle lærestader må informere studentane om Lånekassen sine ordningar. Sjå rundskriv frå Kunnskapsdepartementet.

Støtte etter tredje del i forskrifta om utdanningsstøtte

Studentar/elevar ved fagskolar har rett til støtte etter tredje del i forskrifta. Du finn meir informasjon om støtte til elevar på fagskolar på sidene for høgare og anna utdanning.

Rapporter eksamensdata til DBH
Fagskolar skal rapportere eksamensdata til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Lånekassen får eksamensdata/resultat frå fagskolane direkte frå DBH

Rapporter eksamensdata til DBH

Fagskolar skal rapportere eksamensdata til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Lånekassen får eksamensdata/resultat frå fagskolane direkte frå DBH.

Rapporter til Lånekassen

Klargjer søknader på arbeidsflata

Før Lånekassen kan behandle ein del av søknadene, må de gi eller stadfeste opplysningar i desse søknadene, og det kallar vi å klargjere ein søknad.

Hovudregelen er at de ikkje skal trenge å klargjere søknadene frå studentane. I somme tilfelle vil det likevel vere nødvendig.

  • Det kan for eksempel vere nødvendig dersom studenten har opplyst i søknaden at han skal ta utdanning på deltid. Då må de oppgi kor mange studiepoeng studenten skal ta.
  • Dersom fagskolen tilbyr utdanning med rullerande opptak, må de blant anna oppgi start- og sluttdato i søknaden.

Frammøte

Ved semesterstart haust og vår må de rapportere at studenten har møtt fram på lærestaden og begynt å følgje undervisninga. Les meir om korleis de rapporterer frammøte

Avbrott og endring

De må melde frå kontinuerleg til Lånekassen om endringar som kan påverke støtta til studenten. 

Godkjende utdanningar

Ein gong i året må de sende oss melding om kva utdanningar de har fått godkjenning for i Lånekassen tidlegare, og som de skal fortsetje å tilby det kommande undervisningsåret.

 

Opprette ny utdanning


Dersom de skal opprette ei ny utdanning, må de søkje Lånekassen om å få den godkjent for utdanningsstøtte. De må søkje om dette på arbeidsflata.Utdanninga må vere godkjend etter fagskoleloven før de kan sende inn ein slik søknad. Les meir om korleis de søkjer om godkjenning for støtte