Ekstra betalingsutsettelser

Ekstra betalingsutsettelser

Du kan få betalingsutsettelse med alle regninger som hadde betalingsfrist i 2022, uten å bruke av den vanlige kvoten på 36 utsettelser.

Du kan utsette betalingen

Alle som har lån i Lånekassen kan til vanlig utsette betalingen 36 ganger uten å måtte oppgi en grunn. Under koronapandemien har alle fått ekstra utsettelser.

Du søker om betalingsutsettelse på Dine sider, og du trenger ikke å begrunne hvorfor du søker, eller sende inn dokumentasjon.

Dette gjelder også om du har brukt opp de 36 betalingsutsettelsene dine, eller om du har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse fordi du allerede har brukt opp de 36 utsettelsene dine.

Enkelte kunder kan fortsatt få avslag på sin søknad om betalingsutsettelse, men da av andre grunner enn at kvoten på 36 utsettelser er brukt opp.

Også kunder med oppsagt lån kan i noen tilfeller få betalingsutsettelser. Les mer om oppsagte lån

Du bruker ikke av de 36 vanlige utsettelsene

De ekstra utsettelsene gjelder for regninger med betalingsfrist i perioden mars 2020 til desember 2022. Hvis du har søkt om utsettelse for noen av regningene i denne perioden, har du ikke brukt av dine 36 vanlige utsettelser.

Husk at du bare kan søke om utsettelse av regninger du ikke har betalt.

Du betaler mer i renter når du utsetter betalingen.

Når du utsetter en betaling, blir nedbetalingstiden din forlenget. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre. 

Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen.

Månedsbeløpet i resten av nedbetalingstiden blir litt høyere på grunn av de ekstra rentekostnadene. Du kan senere endre nedbetalingsplanen eller betale ekstra slik at du henter inn de ekstra rentekostnadene.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for hver gang du får en utsettelse.

Du må huske å stoppe trekket på avtalegiro

Hvis du får utsatt betaling for en regning, må du selv huske å stoppe avtalegiroen. Hvis du ikke stopper avtalegiroen, blir regningen automatisk betalt.

Søk om betalingsutsettelse