Korona

Informasjon om ulike tiltak i forbindelse med koronapandemien for både elever, studenter og deg som betaler på studielånet.

Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak

Regjeringen har foreslått å forlenge to koronatiltak for de som tar utdanning i utlandet. Unntakene gjør det mulig å få lån og stipend, selv om du ikke kan dra til studiestedet. Vi oppdaterer informasjonen så snart noe er vedtatt.

Koronatiltakene høsten 2021

Dette er tiltakene som gjelder nå:
 • ekstra betalingsutsettelser i perioden mars 2020 til desember 2021
 • elever og studenter som tar utdanning i utlandet kan få lån og stipend om de må bo hjemme på grunn av korona
 • unntak fra inntektsgrenser for studenter med arbeid knyttet til koronapandemien
 • unntak fra de vanlige forsinkelsesreglene for studenter som blir forsinket i utdanningen på grunn av koronapandemien

Tilleggslån korona

Dersom du har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan du ha rett til et tilleggslån.

Tilleggslånet er på 26 000 kroner

Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om du tar utdanning på fulltid eller deltid. Du kan ikke søke om bare en mindre del av lånet.

10 400 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend, hvis du kan dokumentere at du har rett til lånet.  

Nedgang i arbeidsinntekt for å ha rett til lånet

Arbeidsinntekten din må ha gått ned, og dermed ha vært lavere enn før nedgangen i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021. Du kan også ha rett til lånet hvis arbeidsgiver trakk tilbake et jobbtilbud på grunn av korona.

Med arbeidsinntekt mener vi ordinær lønnsinntekt eller inntekt fra frilansoppdrag og liknende. Kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekt fra husleie, avkastning på aksjer og liknende, regnes derfor ikke som arbeidsinntekt. Har du hatt økte utgifter, regner vi heller ikke dette som nedgang i inntekt.

Les mer om eksempler på situasjoner som gjør at du kan søke om tilleggslånet, og om hvilken dokumentasjon du kan sende inn.

Vilkår for studenter for å kunne søke

Bare studenter over 18 år som får lån og stipend fra Lånekassen våren 2021 kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

 • du ha fått lån og stipend fra Lånekassen i perioden du hadde nedgang i inntekt
 • du hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
 • du kunne dokumentere nedgangen i inntekt og årsaken til det
 • koronasituasjonen være årsaken til nedgangen i inntekt 

Vilkår for elever for å kunne søke

Bare elever over 18 år som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2021 kan søke om lånet.

For å ha rett til lånet, må:

 • du ha fått lån til søkere som er 18 år eller eldre, etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, i perioden du hadde nedgang i inntekt. 
 • du ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i hele eller deler av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021
 • du kunne dokumentere nedgang i inntekt og årsaken til det
 • koronasituasjonen må være årsaken til nedgangen i inntekt 

Søknaden er på Dine sider

Bare de som får e-post fra oss, kan søke om tilleggslånet på Dine sider. Du får en e-post fra oss når din søknad er klar. Vent derfor med å søke til du har mottatt e-posten fra oss. De aller fleste fikk e-post i slutten av februar.

Søknadsfristen er 30. juni 2021

Du trenger ikke søke med én gang du får søknaden. Er usikker på om du har rett til lånet, bør du vente med å søke til du er sikker. Dersom du har lest vilkårene og selv mener du oppfyller dem, og senere kan dokumentere dette, kan du søke om tilleggslånet.

Søknaden vil være tilgjengelig på Dine sider til og med den datoen. 

Konsekvenser av å gi feil opplysninger 

Hvis du søker om tilleggslånet, må du gi en egenerklæring i søknaden på at du oppfyller vilkårene. Kan du ikke dokumentere at du har rett til lånet, må du ikke søke. 

Du har opplysningsplikt, og det betyr at du har plikt til å gi oss riktig informasjon når du søker. Du har også plikt til å si fra om situasjonen din endrer seg etter at du har søkt. 

Dersom du bryter opplysningsplikten, kan det få alvorlige konsekvenser. Les om konsekvensene av å bryte opplysningsplikten i forskriften. 

Tilleggslån korona våren 2020

Våren 2020 kunne elever og studenter som hadde nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden 1. mars til 15. juni 2020, søke om tilleggslån korona.

I februar ba Lånekassen de som fikk tilleggslån korona våren 2020, om å dokumentere nedgangen i inntekt.

Les mer om tilleggslån korona for våren 2020.

Send inn dokumentasjon

Gjelder unntak fra inntektsgrensene i 2020 deg, må du sende inn dokumentasjon på inntekten etter at du har fått vedtaket ditt om omgjøring for 2020. Har du inntekt over grensene for 2021, skal du ikke sende inn dokumentasjon for 2021 før i 2022. Husk at du bare trenger å dokumentere hvis du har hatt inntekt over grensen.

Unntak fra inntektsgrensen

Hvis du har hatt ekstra inntekt for arbeid knyttet til koronapandemien, kan du få gjort om lån til stipend, selv om du har tjent mer enn Lånekassens inntektsgrenser i 2020 og 2021.

Det er en grense for hvor mye du kan tjene før du får redusert stipendet, eller ikke får gjort noe av lånet om til stipend.

Unntaksregelen gjelder i 2020 og 2021

Unntaksregelen innebærer at Lånekassen ser bort fra inntekt som er over grensen i perioden 1. mars 2020 til og med 31. desember 2021, dersom den er betaling for arbeid  knyttet til koronapandemien.

Det betyr at du kan tjene over grensen for inntekt for 2020 og 2021 i denne perioden, og likevel få gjort om lån til stipend. Har du annen inntekt som ikke er knyttet til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Unntaket gjelder bare enkelte grupper

Unntaket gjelder følgende studenter i høyere og annen utdanning i Norge og utlandet:

 • studenter i Norge som arbeider i helse- og omsorgssektoren
 • studenter i utlandet, både de som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuelt gjør dette i landet de studerer i
 • politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid
 • studenter som blir beordret til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret

Studenter som har barn, får heller ikke redusert barnestipendet ut fra ektefelle eller samboers ekstra inntekt fra arbeid knyttet til koronapandemien. Dette unntaket gjelder også for perioden 1. mars 2020 og og med 31. desember 2021. Har samboeren eller ektefellen din annen inntekt som ikke er knyttet til koronapandemien i den samme perioden, gjelder ikke unntaket for denne inntekten.

Du må dokumentere at inntekten er knyttet til pandemien

Unntaket er bare relevant for deg som får vedtak om at du har tjent over inntektsgrensene i 2020 eller i 2021.  Det er først sommeren 2021 vi sjekker hvor høy inntekt du hadde i 2020, for å vurdere om du har rett til stipend for kalenderåret 2020 eller ikke. 

Det betyr at det er først da du skal sende inn dokumentasjon som viser at du eller samboeren/ektefellen din har hatt inntekt knyttet til koronapandemien. Hvis du ikke har hatt inntekt over grensen, trenger du ikke sende inn noe.

Du skal ikke dokumentere inntekt i 2021 ennå

Har du inntekt over grensene for 2021, skal du ikke sende inn dokumentasjon for 2021 før i 2022. Vi sjekker inntekten din for kalenderåret 2021 først sommeren 2022. Du skal bare sende inn dokumentasjon dersom du får et vedtak om at du har tjent over grensene i 2021.

Grensene for formue og trygd gjelder fortsatt

Det er ikke gjort unntak fra grensene for hvor høy formue eller trygd du kan ha, før stipendet blir redusert. Disse grensene gjelder fortsatt for studenter som kan få unntak fra inntektsgrensen på grunn av arbeid knyttet til koronapandemien. 

Inntektsgrensen for 2020

Grensen er 188 509 kroner når du får støtte i mer enn sju måneder i 2020, og 471 270 kroner når du får støtte i sju måneder eller mindre i 2020.

Les mer om inntekt og formue

Du kan fortsatt få stipend selv om du bor hjemme

Elever og studenter som må bo hjemme på grunn av koronasituasjonen, kan få stipend.

Vanligvis er det bare studenter som bor borte som kan få stipend, og elever som bor borte som får borteboerstipend. På grunn av koronapandemien er det gjort unntak fra disse reglene.

Gjelder bare de som må bo hjemme på grunn av koronapandemien

Unntaksreglene gjelder bare for elever og studenter som normalt sett hadde planlagt å bo borte, men som nå må bo midlertidig hjemme på grunn av koronapandemien.

Det vil si at elever og studenter som i en normal situasjon ville bodd hjemme, fortsatt ikke har rett til stipend. 

Gjelder våren 2021 for studenter og elever som tar utdanning i Norge

Alle elever og studenter som får støtte som borteboere, men som midlertidig bor sammen med foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboere våren 2021.

Unntaksregelen gjelder bare våren 2021 for studenter og elever i Norge. Bodde du hjemme høsten 2020, har du ikke rett til lån eller stipend som borteboer.

Gjelder hele 2020–2021 for elever og studenter som tar utdanning i utlandet

Alle elever og studenter som tar utdanning i utlandet, og som bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine høsten 2020 og våren 2021 på grunn av koronapandemien, blir regnet som borteboere hele studieåret.

Foreslår at ekstra betalingsutsettelser skal gjelde ut 2021

Regjeringa har foreslått at tiltaket med ekstra betalingsutsettelser skal forlenges, slik at de også gjelder regningene fra juli til desember 2021. Forslaget behandles på Stortinget innen 18. juni.

Ekstra betalingsutsettelser

Alle som har lån i Lånekassen kan til vanlig utsette betaling 36 ganger, uten å måtte oppgi en årsak. Nå kan kunder i Lånekassen også høsten 2021 få ekstra betalingsutsettelser på lånet, i tillegg til de 36.

Alle kan søke om utsatt betaling av regningen

Du søker om betalingsutsettelse på Dine sider, og du trenger ikke å begrunne hvorfor du søker, eller å sende inn dokumentasjon.

Dette gjelder også om du har brukt opp de 36 betalingsutsettelsene dine, eller om du har fått avslag på en søknad om betalingsutsettelse fordi du allerede har brukt opp de 36 utsettelsene dine.

Kunder med oppsagt lån kan også få betalingsutsettelser. Les mer om oppsagte lån her.

Gjelder regningene i perioden mars 2020 til desember 2021

De ekstra utsettelsene gjelder for regningene med betalingsfrist i perioden mars 2020 til desember 2021. Men husk at du kan bare søke om utsettelse av regninger du ikke har betalt.

Du bruker ikke av de 36 vanlig betalingsutsettelsene i perioden mars 2020 til desember 2021

Hvis du har søkt om utsettelse for noen av forfallene i perioden mars 2020 til desember 2021, gjelder disse ekstra utsettelsene også  for deg – og du «spiser» ikke av dine 36 utsettelser ved å søke.

Du betaler mer i renter når du utsetter betalingen

Når du utsetter en betaling, forlenger vi nedbetalingstiden din. Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen.

Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre.

Betalingsplanen din blir oppdatert på Dine sider for hver gang du får en utsettelse.

Du må huske å stoppe trekket på avtalegiro

Hvis du får utsatt betaling for en regning, må du selv huske å stoppe avtalegiroen. Hvis du ikke stopper avtalegiroen blir regningen automatisk betalt.