Saksgangen i klagesaker

Det er forvaltningsloven og utdanningsstøtteloven som regulerer hvem som kan klage på et vedtak. Er du part i saken eller på annen måte har rettslig klageinteresse i vedtaket som er fattet, har du rett til å klage på vedtaket.

Saksgangen i klagesaker

Det er forvaltningsloven og utdanningsstøtteloven som regulerer hvem som kan klage på et vedtak. Er du part i saken eller på annen måte har rettslig klageinteresse i vedtaket som er fattet, har du rett til å klage på vedtaket.

Klagefrist

Du må klage innen tre uker etter at meldingen om vedtaket er kommet fram til deg.

Hva kan du klage på?

Du kan ikke klage på forskriftene, bare på bruken av dem. For eksempel kan du ikke klage til Lånekassens klagenemnd på brudd på saksbehandlingsregler, med mindre du mener behandlingsmåten har hatt betydning for resultatet. Du kan heller ikke klage på innholdet i regelverket.

Etter utdanningsstøtteloven har klagenemnda bare myndighet til å behandle klager som angår enkeltvedtak om utdanningsstøtte og enkeltvedtak etter reglene om tilbakebetaling. Klagenemnda kan også behandle klager over vedtak om tilskudd til dekning av skolepenger til elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler.

Hvordan går jeg fram?

Dersom Lånekassen har fattet et vedtak som du er misfornøyd med og som du mener r galt i forhold til gjeldende regelverk, kan du sende inn skriftlig klage til Lånekassen.

En skriftlig klage som du sender med post må være underskrevet av deg, din verge eller din fullmektig. Du kan også sende inn klage med e-post fra Dine sider. Klager som inneholder særlige kategorier av opplysninger (sensitive opplysninger), slik som helseopplysninger eller straffbare forhold (f.eks. soning), må du sende oss per post.
Det er ikke nødvendig at du begrunner klagen din, men du må vise til hvilket vedtak du klager over og hvilken endring du ønsker.

Selv om det ikke er et krav at du begrunner klagen din, er det en fordel for deg at klagenemnda får synspunktene dine på hvorfor du mener vedtaket er feil. Du bør ta med alle argumentene du mener er relevante for saken. Alt som du har sendt inn og som har tilknytning til klagesaken, blir lagt ved saken.

Hva skjer videre?

Når du har sendt inn en klage, vil Lånekassen se på saken din én gang til. Det er Lånekassen som i første omgang behandler klagen.

Etter denne behandlingen kan utfallet bli ett av to; enten gjør Lånekassen om på vedtaket eller opprettholder vedtaket. Blir vedtaket omgjort, får du et nytt vedtak med melding om hvorfor det tidligere vedtaket er gjort om.

Dersom vedtaket som er påklaget blir opprettholdt, skal Lånekassen sende klagen videre til klagenemnda. I noen tilfeller kan Lånekassen vurdere at det er hensiktsmessig å gi deg en mer utfyllende orientering om innholdet i vedtaket. Lånekassen vil da sende deg et brev med nærmere begrunnelse på hvorfor vedtaket opprettholdes. Dersom du etter denne orienteringen likevel vil ha saken lagt fram for klagenemnda, må du ta kontakt med Lånekassen og gi beskjed om dette. Lånekassen vil da så snart som mulig sette den opp for klagenemndsbehandling.

Lånekassen lager et saksoppsett med vedlegg som blir sendt til klagenemndssekretariatet, som sender saken videre til klagenemnda.

Klagenemnda behandler saker cirka én gang måneden. Nemndas kompetanse er regulert i utdanningsstøtteloven og utfyllende regler i forvaltningsloven.

Klagenemnda har myndighet til å undersøke og uttale seg om alle sider av saken. Dette betyr blant annet at de kan undersøke om Lånekassen har lagt riktig fakta til grunn for vedtaket, om forskriftene er riktig tolket og om Lånekassens skjønnsmessige vurderinger har vært forsvarlige.

Når klagesaken blir lagt fram for klagenemnda, undersøker nemnda om vilkårene for å behandle klagen foreligger. Dersom vilkårene ikke foreligger, skal nemnda avvise saken. Nemnda tar da ikke stilling til sakens innhold.

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved nemndas vedtak, kan du klage til Sivilombudsmannen..