Forskriften om utdanningsstøtte for studieåret 2020–2021 er fastsatt

Sist oppdatert: 04.05.2020
Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskriften om utdanningsstøtte for studieåret 2020–2021.

Du kan ikke søke om lån og stipend for neste studieår ennå. Søknaden for studieåret 2020-2021 åpner i starten av mai.

Under kan du lese om de viktigste endringene.

Her finner du hele forskriften om utdanningsstøtte for 2020–2021.


Disse reglene blir endret eller er nye fra og med 2020–2021

Enkelte stipend og lån endrer navn

Fra og med studieåret 2020–2021 er det enkelte navn og begreper som blir endret i forskriften. I tabellen finner du de viktigste endringene.

Gjeldene begreper 2019–2020 Nye begreper
2020–2021
Grunnstipend Inntektsavhengig stipend
Bostipend Borteboerstipend
Forsørgerstipend Barnestipend
Basisstøtte Basislån
Ekstrastipend
(stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne)
Tilleggsstipend ved nedsatt
funksjonsevne
Delstudium Utveksling
Lån til sommerkurs, forkurs, y-vei og TRES 
etter gjeldende § 30-2 bokstav a-d     
Tilleggslån til forkurs og
sommerkurs i Norge
Rekrutteringsstipend Stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland
Språklig tilrettelegging Språkkurs

Alle deltidsstudenter kan få lån og stipend

I dag må du ta fag/studiepoeng som utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å få lån og stipend. Dette kravet fjernes. Det betyr at du kan få lån og stipend uansett hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta.

Lån og stipend ut fra hvor mange fag du skal ta

Deltidsstudenter har fram til undervisningsåret 2019–2020 fått enten 50, 67 eller 75 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får.

Nytt fra studieåret 2020–2021 er at du får lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta

Tilleggslån til enkelte grupper

  • De som er 30 år eller eldre og studerer ved universitet, høgskole eller fagskole, kan få et tilleggslån på inntil 100 000 kroner per studieår og 200 000 kroner totalt.
  • De som er 30 år eller eldre og tar videregående opplæring, kan  få et tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår og 100 000 kroner totalt.
  • De som er 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan få et tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår og 100 000 kroner totalt.

Du kan ikke få disse tilleggslånene samtidig.

Tilleggslånene kan gjøres om til sykestipend, men ikke andre stipend. 

Disse nye tilleggslånene gjelder fra studieåret 2020-2021, og er ikke det samme som tilleggslånet i forbindelse med koronasituasjonen.

Hever aldersgrenser

Aldersgrensen for når lånet må betales tilbake, heves fra 65 til 70 år.

Aldersgrensen for når lånet blir redusert slik at gjelden kan betales tilbake før du fyller 70 år, heves fra 45 år til 50 år.

Foreldrestipend til flere

Fra høsten 2020 kan du ha rett til foreldrestipend hvis du får barn innen sju måneder etter at du har fullført en grad i høyere utdanning eller fagskoleutdanning, og du ikke lenger er i utdanning.

Får du barn mindre enn 46 uker før du fullfører en grad, vil du ha rett til foreldrestipend i inntil 49 uker  selv om du slutter i utdanningen etter at graden er fullført.  

Endringer i utstyrsstipendordningen

Antall satser for utstyrsstipend til elever som tar videregående opplæring økes fra tre til fire. Ordningen med  utstyrsstipend endres dessuten slik at den får en fordeling av utdanningsprogrammer og programområder som er i tråd med ny tilbudsstruktur i videregående opplæring.

Særregler ved fravær og permisjon avvikles

Etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019–2020 kan du miste retten til utdanningsstøtte hvis du har ulegitimert fravær på mer enn 20 skoledager per semester. Denne regelen fjernes fra høsten 2020. Det betyr at de som har fravær på mer enn 20 skoledager per semester, vil beholde retten til utdanningsstøtte, og at lærestedene ikke lenger trenger å rapportere fravær.

Etter samme forskrift mister du som har fullstendig studiepermisjon i mer enn seks uker, retten til utdanningsstøtte i permisjonstiden. Heller ikke denne regelen videreføres høsten 2020.  

Særskilte opptakskrav for utdanning i utlandet fjernes

Søkere over 25 år som har fått opptak til medisin-, odontologi- eller veterinærutdanning i utlandet, kan fra høsten 2020 få støtte fra Lånekassen uten å dokumentere at særskilte fagkrav er oppnådd i tillegg.