Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Sjette del. Støtte og sletting av gjeld for statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)

  Sist oppdatert: 08.05.2019

  Kapittel 44. Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del

  § 44-1. Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del

  Sjette del gjelder for statsborgere over 18 år fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia som er tatt opp ved høyskole eller universitet i Norge, etter de vilkårene som Kunnskapsdepartementet har fastsatt for kvoteordningen.
  Det tas ikke opp nye studenter gjennom kvoteordningen fra og med høstsemesteret 2016. Kvotestudenter som har påbegynt en utdanning vårsemesteret 2016 eller tidligere, har rett til å fullføre denne med støtte etter de vilkårene som framgår av sjette del.

  Kapittel 45. Krav til søkeren

  § 45-1. Grunnleggende vilkår

  Det er et vilkår at søkeren har fått studieplass i høyere utdanning etter de vilkårene som er nevnt i § 44-1, har oppholdstillatelse som utdanningssøker, og skal bruke utdanningen i hjemlandet når studiet er fullført.

  Merknad
  Bekreftelse på oppholdstillatelse som utdanningssøker må være vedlagt den første søknaden.

  § 45-2. Vilkår om opphold i hjemlandet før søknad om opptak

  Det er et vilkår at søkeren har søkt om opptak til utdanning under kvoteordningen fra hjemlandet og dokumenterer opphold i hjemlandet i minst ett år før opptak i utdanningen.

  § 45-3. Unntak fra § 45-2

  Unntak fra kravet om å søke fra hjemlandet kan bli gjort for søkere som tidligere har fått støtte fra Lånekassen, eller som har finansiert høyere utdanning i Norge gjennom Norad og Norges forskningsråd o.l. Det er da en forutsetning at samlet studietid ikke overstiger fem år.

  Kapittel 46. Hva slags utdanning det gis støtte til

  § 46-1. Hva slags utdanning det gis støtte til

  Utdanningen må være godkjent for støtte etter forskriftens første del. Det gis støtte til ph.d.-utdanning til studenter som får støtte under kvoteordningen.

  § 46-2. Innføringskurs i norsk eller samisk

  Søkere som er tatt opp til et utdanningsprogram med norsk eller samisk som undervisningsspråk, får støtte i inntil ett år til innføringskurs i norsk eller samisk før utdanningen.

  Merknad
  Det blir ikke gitt støtte til repetisjon av innføringskurs.

  Kapittel 47. Hvor lang tid det gis støtte

  § 47-1. Hovedregel

  Det gis støtte i normert tid for utdanningen, innenfor en ramme på fire år. Et eventuelt innføringskurs i norsk eller samisk kommer i tillegg til de fire årene.

  § 47-2. Kombinasjon masterutdanning og ph.d.-utdanning

  Dersom søkeren planlegger ph.d.-utdanning, gis det bare støtte i ett år på mastergradsnivå. Søkere som har mottatt støtte i mer enn ett år til mastergradsutdanning, og deretter blir tatt opp i ph.d.-utdanning under kvoteordningen, kan få støtte til ph.d.-utdanningen i så lang tid som gjenstår innenfor rammene i § 47-1, § 47-3 og § 47-4.

  § 47-3. Utvidet støtteperiode ved feltarbeid i hjemlandet

  Dersom feltarbeid i hjemlandet inngår i utdanningen, utvides støtteperioden tilsvarende lengden på feltarbeidet, slik at det gis støtte i inntil fem år. Støtte til feltarbeid gis etter de samme reglene som gjelder for norske søkere, se § 5-1 og § 8-9.

  Merknad
  Det er en forutsetning at feltarbeidet starter etter at søkeren har begynt utdanningen i Norge. Feltarbeidet må inngå som en del av det faglige opplegget og være klarlagt og anbefalt av lærestedet på forhånd. Det kan bli gitt støtte til feltarbeid i hjemlandet i flere perioder dersom det er en del av studieopplegget. Dette blir godtatt som utvidet studieår dersom feltarbeidet blir gjennomført om sommeren.

  Merknad
  Det kan bli gitt støtte til delstudium i et tredje land på de samme vilkårene som gjelder for andre utenlandske statsborgere, jf. merknad til første del § 5-1. Dette forutsetter at delstudiet er godkjent ved søknad til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ved tildeling av kvoteplasser, jf. rundskriv F-03-15. Den totale støttetiden blir ikke utvidet på grunn av et slikt delstudium.

  Merknad
  Ved feltarbeid/delstudier gis støtten til reiser som 70 % stipend og 30 % lån.

  Merknad
  Den samme vurdering som kan gjøres gjeldende for bosetting i annet land enn hjemlandet etter § 49-2, kan også gjøres gjeldende ved vurdering av å gi støtte til feltarbeid i annet land enn hjemlandet. Det er en forutsetning at lærestedet anser at feltarbeid i et annet utviklingsland gir tilfredsstillende faglig utbytte.

  § 47-4. Forsinkelse i utdanningen

  Ved forsinkelse i utdanningen kan det gis støtte i inntil ett år mer enn normert tid, se § 9-2. Ved forsinkelse i siste semester i utdanningen kan det gis støtte i inntil to måneder om sommeren for å fullføre utdanningen.
  Det er en forutsetning at søkeren fortsatt har studieplass under kvoteordningen. Det gis ikke støtte til repetisjon av innføringskurs.

  Merknad
  Forsinkelse i utdanningen gir rett til utvidelse av støtteperioden som er definert i § 47-1. Dette gjelder ikke ved innføringskurs i norsk eller samisk.

  Merknad
  Det blir ikke gitt støtte til forsinkelse i mer enn ett år under kvoteprogrammet.

  Kapittel 48. Utregning av støttebeløpet

  § 48-1. Utregning av støttebeløpet

  Ved utregning av støttebeløpet gjelder reglene i tredje del og kapittel 39 og 40. Regler for støtte til reiser er gitt i § 48-3, § 48-4 og § 48-5.
  Det gis støtte i tolv måneder per undervisningsår for ph.d.-studenter.

  § 48-2. Forsørgerstipend

  Søkeren får forsørgerstipend for barn født i 2004 eller senere som har oppholdstillatelse og som bor sammen med søkeren i Norge.

  § 48-3. Tilskudd til hjemreise

  Det gis tilskudd til hjemreise når utdanningen er avsluttet.

  Merknad
  Det blir gitt støtte til hjemreisen dersom søkeren reiser tilbake til hjemlandet sitt innen tre måneder etter avsluttet utdanning eller gjennomført disputas for ph.d.-studenter. Støtte til hjemreise kan også bli gitt selv om utdanningen ikke blir fullført. Det blir også gitt støtte til hjemreise (innenfor grensen på tre måneder) selv om siste året er gjennomført uten støtte fra Lånekassen.

  Merknad
  Tilskudd til hjemreise som gjelder land utenfor Europa, blir gitt med 1,5 x satsen for en enkeltreise.


  § 48-4. Tilskudd til årlig hjemreise

  Det gis tilskudd til en årlig hjemreise etter satsene i Lånekassen, når studiet har vart i ett år eller mer og søkeren ikke har hatt feltarbeid i semesteret før, eller skal ha feltarbeid i semesteret etter. Når studenten starter utdanningen i vårsemesteret, kan det gis reisetilskudd når studiet har vart i ett semester eller mer.
  Det er en forutsetning for støtte til slik reise at søkeren faktisk gjennomfører reisen.

  Merknad
  Lånekassen kan kreve dokumentasjon på at reisen er gjennomført.

  Merknad
  I tillegg til støtte til hjemreise når utdanningen er avsluttet, jf. § 48-3, kan en søker som starter utdanningen i høstsemesteret, og som tar en utdanning som varer tre eller fire semestre, få støtte til én hjemreise etter § 48-4. Ved utdanning som varer fem eller seks semestre kan det gis støtte til to hjemreiser etter § 48-4. Ved utdanning som varer sju eller åtte semestre kan det gis støtte til tre hjemreiser etter § 48-4. Dersom søkeren starter i vårsemesteret, kan søkeren i tillegg få støtte til hjemreise etter det første semesteret.

  § 48-5. Beregning av tilskudd til reiser

  Tilskuddet til reiser i Norge etter § 48-3 og § 48-4 gis som stipend etter satsene i Lånekassen.
  Tilskuddet til reiser i utlandet gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån.

  Kapittel 49. Sletting av utdanningsgjeld

  § 49-1. Sletting av utdanningsgjeld ved varig bosetting i hjemlandet

  Låntakere får slettet den delen av utdanningsgjelden som er lån gitt etter sjette del når de reiser tilbake til hjemlandet for å bosette seg varig der.

  Merknad
  Låntakeren kan søke om sletting av utdanningsgjeld når han har bodd ett år sammenhengende i hjemlandet etter avsluttet utdanning. Dette gjelder også når låntakeren bosetter seg i hjemlandet uten at utdanningen er fullført. Kravet er likevel at låntakeren skal ha bosatt seg varig i hjemlandet, det vil si at det ikke er tilstrekkelig at låntakeren har bodd ett år i hjemlandet for så å flytte til et annet land.

  Merknad
  Dersom låntakeren ikke sender inn søknad om sletting av utdanningsgjeld etter ett år i hjemlandet, blir gjelden behandlet etter § 49-2.

  § 49-2. Bosetting i Norge eller annet land

  Låntakere som bor i Norge eller i et annet land enn hjemlandet etter avsluttet utdanning, får ikke slettet gjelden. For disse gjelder reglene i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån.

  Merknad
  Dersom låntakeren senere reiser til hjemlandet for å bosette seg der, kan han søke om sletting av utdanningsgjeld når han har vært bosatt i ett år i hjemlandet.

  § 49-3. Unntak ved humanitære grunner

  Dersom det foreligger humanitære grunner til at låntakeren ikke kan bosette seg i hjemlandet etter avsluttet utdanning, som krig, alvorlig uro eller forfølgelse, kan gjelden bli slettet dersom låntakeren bosetter seg i et annet land som er omfattet av kvoteordningen.

  § 49-4. Tilbakevending til Norge

  Dersom låntakeren senere vender tilbake til Norge, vil vedtaket om sletting bli opphevet. Er vedtaket eldre enn ti år, blir vedtaket likevel ikke endret.

  Merknad
  Vedtak om sletting av utdanningsgjeld skal oppheves dersom låntakeren vender tilbake til Norge. Rentedatoen blir fastsatt til den første i måneden gjelden blir reaktivert.