Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Andre del. Støtte til søkere som har rett til videregående opplæring

  Sist oppdatert: 08.05.2019

  Kapittel 15. Hvem som er omfattet av andre del

  § 15-1. Hvem andre del gjelder for

  Andre del gjelder for
  a) søkere som tar videregående opplæring, og som har rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1
  b) søkere som tar opplæring tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor Norge, og som har rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1
  c) søkere som tar grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 andre ledd
  For søkere som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole og andre utdanninger som er godkjent etter § 4-1, gjelder reglene i tredje del.

  Merknad til bokstav a
  Orientering om opplæringslova § 3-1:
  Hovedinnholdet er at all ungdom mellom 16 år og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Dersom opplæringstiden varer lenger enn tre år, har ungdommen rett til å fullføre opplæringen i samsvar med læreplanen.

  Eleven bruker av retten når han/hun går på kurs som følger læreplan for offentlige videregående skoler. Dette innebærer at eleven også bruker av retten ved private videregående skoler som er godkjent etter friskolelova.

  Eleven har rett til å gjøre ett omvalg. Retten blir utvidet slik at han får fullført opplæringen. En elev som tar det samme året om igjen, får ikke utvidet retten. Eleven bruker av retten selv om han slutter i noen fag, eller ikke får bestått karakter.

  Elever som har rett til spesialundervisning etter opplæringslova kapittel 5, kan ha rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra.

  Retten gjelder ut det skoleåret som begynner det året vedkommende fyller 24 år.

  Elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller seinere, og som innen utløpet av det året de fyller 24 år, tar påbygg til generell studiekompetanse, har såkalt påbyggingsrett etter opplæringslova § 3-1. De har rett til ett år med påbygg til generell studiekompetanse.

  Merknad til bokstav a
  Det er inntakskontoret i fylkene som avgjør om søkeren har ungdomsrett.

  Merknad til bokstav a
  Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller seinere, og som innen utløpet av det året de fyller 24 år, tar påbygg til generell studiekompetanse, har rett til støtte etter forskriftens andre del. Det samme gjelder søkere som ikke har fullført fagprøven før de begynner på påbyggingsåret, men som skal ta fagprøven i løpet av skoleåret de tar påbygg, og søkere som tar påbygg til generell studiekompetanse som et fjerde år etter fullført Vg3 i skole.

  Merknad til bokstav a
  Privatister bruker ikke av opplæringsretten, og skal derfor ikke ha støtte etter forskriftens andre del.

  Privatister er personer som tar videregående opplæring ved en privat videregående skole som ikke er godkjent etter friskolelova. Slike skoler kan tilby både vanlig treårig løp og enkeltfag slik at privatisten kan forbedre karakterer eller få generell studiekompetanse.

  Merknad til bokstav c
  Opplæringslova § 4A-1 andre ledd:
  «Kommunar og fylkeskommunar kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til dei som har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1, men som har behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande opplæring.»

  Merknad
  Hvis søkeren har rett til støtte etter forskriftens andre del og tredje del samtidig, går opplæringsretten foran slik at støtte gis etter andre del. Hvis søkeren må betale skolepenger for den utdanningen som gir rett til støtte etter tredje del, kan det gis lån til skolepenger etter tredje del. Se § 30-1.

  Kapittel 16. Utstyrsstipend

  § 16-1. Utstyrsstipend

  Det gis et stipend per undervisningsår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram.

  Kr 1 051

  Kr 2 326

  Kr 3 887

  Studiespesialisering (unntatt studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og studiespesialisering med toppidrett som ”fag fra andre programområder”)

  Naturbruk

  Idrettsfag

  Helse- og oppvekstfag

  Bygg- og anleggsteknikk

  Design og håndverk, unntatt programområde for medieproduksjon

  Medier og kommunikasjon

  Teknikk og industriell produksjon

  Restaurant- og matfag

  Service og samferdsel

  Elektrofag

   

  Design og håndverk, programområde for medieproduksjon

  Musikk, dans og drama

   


  Studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og studiespesialisering med toppidrett som ”fag fra andre programområder”


   

  Kunst, design og arkitektur

     Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter utdanningsprogram i løpet av et undervisningsår, får beholde det stipendet som allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats, utbetales differansen mellom de to satsene.
  Stipendet gis ikke til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

  Merknad
  Kandidater for fagbrev på jobb har ikke rett til utstyrsstipend

  Merknad
  Søkere som omfattes av § 15-1 bokstav c, har rett til utstyrsstipend. De har rett til laveste sats, det vil si kr 1 051.

  Merknad
  Elever som tar inntil ett år av sin norske utdanning i utlandet, får stipend etter samme sats som for det utdanningsprogrammet de følger i Norge.

  Merknad
  Elever som tar hele sin videregående opplæring i utlandet, får et stipend på kr 1 051 per undervisningsår uavhengig av om eleven tar studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring.

  Merknad
  Elever som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen, har rett til utstyrsstipend etter denne bestemmelsen.

  Merknad
  Elever i tilrettelagt opplæring får stipend etter satsen for det utdanningsprogrammet de går på.

  Kapittel 17. Bostipend

  § 17-1. Bostipend

  Det gis bostipend som tilskudd til bokostnader med kr 4 517 per måned når søkeren oppfyller vilkårene i § 17-2.
  Bostipendet blir ikke behovsprøvd mot forsørgernes økonomi etter kapittel 19.
  Bostipendet blir behovsprøvd mot lærlinglønn etter § 20-2.

  § 17-2. Vilkår for bostipend

  Søkere som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er 40 km eller mer, eller reisetiden er tre timer eller mer samlet per dag.
  Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold av personlig eller sosial karakter.

  Merknad til første ledd
  For definisjon av i hvilke tilfeller søker anses for ikke å bo hos foreldrene, se § 26-2.

  Merknad til første ledd
  Søkerens reisetid fra foreldrehjemmet til skolen beregnes etter aktuelle ruteavganger med kollektivtransport, eventuell gangtid, og eventuell ventetid som faller utenfor ordinær skoletid.

  Gangtid beregnes med 15 minutter per kilometer.

  Ventetid kan inkluderes i beregningen dersom ventetiden faller utenfor ordinært start- og slutt-tidspunkt for det utdanningsprogrammet søkeren tar. Hvis ordinær skoledag for søkerens utdanningsprogram er fra kl. 08.30 til kl. 15.30, beregnes kun eventuell ventetid før kl. 08.30 og etter kl. 15.30. Søkeren må sende inn dokumentasjon på skolens ordinære start- og slutt-tidspunkt for aktuelt utdanningsprogram før eventuell ventetid kan vurderes inkludert i reisetiden.

  Eksempel 1: Søkeren tar et utdanningsprogram med ordinær skoledag fra kl. 08.30 til kl. 15.30. Søkeren er ferdig kl. 15.30 alle dager på grunn av sitt valg av fagkombinasjoner. Han må ta buss hjem kl. 16.00. 30 minutter ventetid fra ordinær skoletid slutter til bussen går, kan inkluderes i reisetiden.

  Eksempel 2: Søkeren tar et utdanningsprogram med ordinær skoledag fra kl. 08.30 til kl. 15.30. Søkeren slutter kl. 13.30 alle dager på grunn av sitt valg av fagkombinasjoner. Han tar en buss som går kl. 14.30. Ventetid fra skoledagens slutt til bussen går kan ikke inkluderes i reisetiden da ventetiden er innenfor ordinær skoletid for aktuelt utdanningsprogram.

  Undervisning på ettermiddags- eller kveldstid kan godtas som del av søkerens ordinære timeplan dersom undervisningen er obligatorisk og er en del av den læreplanen som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Det samme gjelder for andre aktiviteter (trening) som er en del av den fastsatte læreplanen. Det kan ikke tas hensyn til trening og aktiviteter som kommer i tillegg til den fastsatte læreplanen, selv om de kan fremstå som nødvendige for å gjennomføre utdanningen (lekser/trening/øving på instrument og lignende).

  Merknad til første ledd
  En søker som ikke tilfredsstiller kravet til reisetid på tre timer eller mer samlet per dag, kan likevel ha rett til bostipend hvis:
  søkeren tilfredsstiller kravet om reisetid på tre timer eller mer samlet per dag tre eller flere dager per uke, eller
  søkerens gjennomsnittlige reisetid per uke utgjør minimum tre timer eller mer per dag.

  Merknad til første ledd
  En søker som bor borte bare noen dager i uken, og som ellers fyller vilkårene for bostipend, kan få bostipend dersom det dokumenteres at søkeren må leie hybel og betaler husleie for hele uka/måneden. Dersom dette er dokumentert, kan fullt bostipend gis.

  Merknad til første ledd
  Søkere som bor borte i deler av skoleåret, kan få bostipend i perioden(e) de bor borte.

  Merknad til første ledd
  Selv om foreldrehjemmet til søkeren ligger mindre enn tre timers reisetid tur-retur/40 km reiseavstand en vei fra lærestedet, kan det bli gitt bostipend når:

  - rutetidene er slik at søkeren ville ha kommet for sent til den reglementerte undervisningen dersom han skulle ha bodd hjemme

  - søkeren må bo borte på grunn av særlig vanskelig kommunikasjon (gjelder også om det er vanskelig bare deler av året).

  Merknad til første ledd
  Ved beregning av avstand blir korteste reiseavstand mellom foreldrehjem og lærestedet lagt til grunn. Reisetid blir beregnet på grunnlag av opplysninger i aktuelle rutetabeller.

  Merknad til andre ledd
  De særlige forholdene som kan gi rett til bostipend, er forhold av sosial og personlig karakter som er knyttet til en individuell vurdering av situasjonen i foreldrehjemmet.

  Merknad til andre ledd
  Særlige forhold kan være:

  - sosiale forhold, f.eks. alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at søkeren vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen. Konflikter og uenighet som blir sett på som vanlig mellom søsken eller mellom barn og foreldre, er ikke omfattet

  - at søkeren bor i det tidligere foreldrehjemmet etter at foreldrene har flyttet til et annet sted i landet eller til utlandet

  - at foreldrene til søkeren er skilt og forholdene er slik at søkeren ikke kan bo hos noen av dem

  - at søkeren på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo i foreldrehjemmet

  - at søkeren og en av foreldrene bor sammen mens de begge er i utdanning og av den grunn midlertidig bor borte fra det ordinære bostedet

  - at søkeren venter barn og har flyttet sammen med barnets far eller mor. Bostipend kan gis fra flyttetidspunktet.

  Listen er ikke uttømmende.

  Merknad til andre ledd
  Sosiale forhold skal være dokumentert ved bekreftelse fra for eksempel PP-tjeneste, helsesykepleier, sosialkontor/barneverntjenesten, familierådgivningskontor eller psykolog. Sykdom dokumenteres ved legeerklæring eller psykologerklæring.

  Merknad
  Lånekassen vurderer rett til bostipend ut fra avstanden mellom foreldrenes folkeregistrerte adresse og skolen. Dersom foreldrene har forskjellig folkeregistrert adresse, og søkeren oppgir i nettsøknaden at han/hun sist bodde hos begge (delt omsorg), beregnes retten til bostipend ut fra den av foreldreadressene som har kortest avstand til skolen.

  § 17-3. Unntak for søkere som er gift eller forsørger barn

  En søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får bostipend selv om han eller hun bor hos foreldrene.

  Merknad
  Søker som har inngått ekteskap i utlandet, må være registrert som gift i folkeregisteret for å bli omfattet av denne bestemmelsen. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn kopi av vielsesattest.

  Merknad
  Søker som kan dokumentere samvær med barnet på minst 40 prosent, er omfattet av denne bestemmelsen. Se også § 22-1.

  § 17-4. Unntak for søkere som mottar offentlig stønad

  Bostipend gis ikke til søkere som mottar overgangsstønad, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller andre stønader som er ment å dekke boutgifter. Stipend fra Erasmus + regnes ikke som en stønad som er ment å dekke boutgifter.

  Merknad
  Sosialstønad påvirker ikke retten til bostipend.

  Merknad
  Søkere som mottar introduksjonsstønad, har ikke rett til bostipend da introduksjonsstønaden er ment å dekke blant annet boutgifter. Det samme gjelder for søkere som mottar kvalifiseringsstønad.

  Kapittel 18. Grunnstipend

  § 18-1. Behovsprøvd grunnstipend

  Det gis et behovsprøvd grunnstipend på inntil kr 3 282 per måned. Grunnstipendet blir behovsprøvd etter reglene i kapittel 19 og 20.

  Merknad
  Fra høsten 2019 må søkere som ønsker å få vurdert om de har rett til grunnstipend, søke spesielt om dette stipendet. De må i søknaden krysse av for at de ønsker å søke om grunnstipend. Søkere som svarer nei på spørsmålet om grunnstipend, vil kun få vurdert retten til øvrige stipend.

  Merknad
  Søkere som kan ha rett til flyktningstipend, og som ønsker å få eventuelt grunnstipend inkludert i flyktningstipendet, må krysse for at de ønsker å søke om grunnstipend. Søkere som svarer nei på spørsmålet om grunnstipend, vil ikke kunne få grunnstipend som flyktningstipend.

  Kapittel 19. Behovsprøving mot økonomien til forsørgerne

  § 19-1. Behovsprøving av stipend

  Grunnstipendet blir redusert ved behovsprøving etter den samlede inntekten til forsørgerne. Når fradraget skal regnes ut, bruker Lånekassen personinntekt og netto positiv kapitalinntekt ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt for 2017. Inntekt i utlandet eller på Svalbard, som ikke er med i fastsettingen, skal også regnes med. Se § 19-6.
  Det ses bort fra inntekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på forsørger.
  Det ses bort fra avkastning av søkerens formue og av formuen til søkerens søsken dersom formuen forvaltes av fylkesmannen.
  Søkeren må dokumentere formues- og inntektsforholdet.

  Merknad
  Dersom ingen av søkerens forsørgere har vært liknet til Norge i 2017, og det ikke kan skaffes dokumentasjon på inntekt for 2017 på annen måte, blir den nåværende inntekten lagt til grunn.

  Dersom bare én av søkerens forsørgere har vært liknet til Norge i 2017 og det ikke kan skaffes dokumentasjon på inntekt for 2017 for den andre forsørgeren, blir inntekt ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt for 2017 for den ene forsørgeren og nåværende inntekt for den andre forsørgeren lagt til grunn.

  Med nåværende inntekt menes inntekt fra A-ordningen for de siste seks månedene før behandlingstidspunktet. Se merknad til § 19-3.

  Merknad
  Lånekassen legger til grunn det som går fram som personinntekt i fastsettingen av formues- og inntektsskatt (likningen). Med personinntekt menes beregningsgrunnlaget for trygdeavgift til folketrygden og trinnskatt til staten.

  For lønnstakere, pensjonister og andre som ikke er selvstendig næringsdrivende, er personinntekt summen av skattepliktig brutto arbeidsinntekt osv., skattepliktig brutto pensjonsinntekt osv. og andre skattepliktige bruttoytelser fra folketrygden. Opplistingen er ikke fullstendig.

  For selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, deltakerliknet selskap og aksjeselskap, blir personinntekten fastsatt av skattemyndighetene etter egne regler (beregnet personinntekt). Overskudd i næring regnes ikke som personinntekt. I behovsprøvingen mot inntekten til selvstendig næringsdrivende trekkes denne typen inntekt fra beregnet personinntekt.

  Ved beregningen er det beløp i følgende poster i fastsettingen (likningen) som blir lagt til grunn:

  2.1 Lønn og tilsvarende ytelser
  + 2.2 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv
  + 1.6 og 1.7 Beregnet personinntekt fra foretak
  = Personinntekt

  Merknad
  Med netto positiv kapitalinntekt menes kapitalinntekter minus kapitalutgifter/kapitalkostnader.

  Kapitalinntekter kan være renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig.

  Kapitalutgifter/kapitalkostnader kan være gjeldsrenter, tap ved salg av fast eiendom, tap ved salg av aksjer og underskudd ved utleie. Opplistingen er ikke fullstendig.

  Ved beregningen er det beløp i følgende poster i fastsettingen (likningen) som blir lagt til grunn:

  2.8 Inntekt av bolig og annen fast eiendom
  + 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter
  - 3.3 Kapitalkostnader og andre fradrag
  = Netto kapitalinntekt

  Hvis netto kapitalinntekt er mindre enn 0, settes netto positiv kapitalinntekt = 0

  Merknad
  En forsørger som er utvandret, har fortsatt formelt forsørgeransvar for søkeren. Se § 3-7. Det skal derfor behovsprøves mot tabell B i slike tilfeller.

  I tilfeller der en av søkerens forsørgere er registrert som utvandret i folkeregisteret, og det sannsynliggjøres av søkeren og den andre av søkerens forsørgere at det ikke er mulig å få tak i inntektsopplysninger for den forsørgeren som er utvandret, kan det tas hensyn til dette. Tabell A vil bli lagt til grunn ved behovsprøvingen i slike tilfeller.

  Se også merknad til § 19-4 bokstav b og c.

  Merknad
  § 3-7 sier at personer som har forsørgeransvar etter barnelova § 66, regnes som forsørgere. Forsørgelsesplikten varer til barnet er 18 år, jf. barnelova § 68. Fortsetter barnet, etter fylte 18 år, med skolegang som regnes som vanlig, har forsørgerne fortsatt forsørgelsesplikt. Med vanlig skolegang menes videregående opplæring.

  Søkere som har tatt fagbrev eller svennebrev har fullført videregående opplæring. Foreldrene til slike søkere kan ikke lenger anses for å ha forsørgerplikt. Hvis slike søkere ønsker å søke om støtte til påbygg til generell studiekompetanse, kan vi derfor se bort fra inntekten til søkernes forsørgere.

  Merknad til andre ledd
  Det sees ikke bort fra kapitalinntekter fra en tidligere erstatnings- eller forsikringsutbetaling.

  § 19-2. Forsørgers ektefelle eller samboer

  Dersom forsørgeren har ektefelle eller samboer, som ikke er søkerens forsørger etter § 3-7, blir
  kr 46 643 lagt til inntekten til forsørgeren ved behovsprøvingen etter § 19-6.

  § 19-3. Ny beregning ved lavere inntekt enn i 2017

  Blir det dokumentert at personinntekt og netto positiv kapitalinntekt til forsørgerne i skoleåret er lavere enn i skattleggingsperioden 2017, tar Lånekassen hensyn til det. Inntekten beregnes med utgangspunkt i skattereglene. Det tas ikke hensyn til en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av økte utgifter.

  Merknad
  Inntekt som legges til grunn i beregningen:

  Personinntekt:
  Lånekassen henter inn inntekt fra A-ordningen for de siste seks månedene før behandlingstidspunktet og legger denne til grunn ved vurderingen av endret personinntekt. For mer informasjon om A-ordningen, se http://www.lanekassen.no/a-ordning

  Begge foreldrene har forsørgeransvar for søkeren. Nåværende inntekt til begge forsørgerne skal derfor legges til grunn, også i de tilfellene hvor det søkes om ny vurdering fordi én av forsørgerne har fått redusert inntekt. Dette gjelder også dersom søkerens forsørgere ikke bor sammen.

  Hvis nåværende og samlet inntekt til forsørgerne er høyere enn i skattleggingsperioden 2017, vil dette ikke føre til endring av tidligere vedtak om støtte.

  Hvis en av eller begge forsørgerne er selvstendig næringsdrivende eller bosatt i utlandet, må det sendes inn dokumentasjon som viser nedgang i personinntekten for å få søknaden vurdert på nytt.

  For å komme fram til nåværende personinntekt for forsørgere som er selvstendig næringsdrivende eller er bosatt i utlandet, må søkeren sende inn dokumentasjon som viser inntekt i henhold til postene i fastsettingen (likningen) nevnt i merknad til § 19-1.

  Netto positiv kapitalinntekt:
  Nedgang i netto positiv kapitalinntekt må dokumenteres. For å komme fram til nåværende netto positiv kapitalinntekt må søkeren sannsynliggjøre hva netto positiv kapitalinntekt for 2019 vil bli og at denne vil bli lavere enn det den var for 2017.

  Nåværende netto positiv kapitalinntekt til begge forsørgerne skal legges til grunn, også i de tilfellene hvor det søkes om ny vurdering fordi én av forsørgerne har fått redusert inntekt. Dette gjelder også dersom søkerens forsørgere ikke bor sammen.

  § 19-4. Unntak ved behovsprøving mot forsørgerinntekt

  Lånekassen ser bort fra inntekten til en av eller begge forsørgerne når minst ett av følgende forhold er dokumentert:
  a) forsørgerne er i frivillig eller tvungen rettslig gjeldsordning eller utenrettslig gjeldsordning
  b) forsørgerne mangler bidragsevne og dette er dokumentert fra Arbeids- og velferdsetaten
  c) søkeren ikke kan få tilskudd av forsørgerne av særlig tyngende sosiale grunner.
  Når Lånekassen ser bort fra inntekten til én av forsørgerne, skal tabell A i § 19-6 benyttes.

  Merknad til bokstav b
  Hvis søkerens forsørger er bosatt i utlandet, må manglende bidragsevne dokumenteres av Nav Familie og pensjonsytelser eller av myndighetene i det landet der vedkommende bor.

  Merknad til bokstav c
  Lånekassen kan se bort fra inntekten til en av forsørgerne hvis vedkommende er utvandret og det er sannsynliggjort at inntekten til vedkommende ikke kan dokumenteres. Se merknad til § 19-1.

  At en av forsørgerne er fratatt foreldreansvaret, gir ikke grunnlag for å se bort fra inntekten. Den aktuelle forsørgeren har fortsatt et forsørgeransvar jf.§ 3-7.

  Merknad
  Når Lånekassen ser helt bort fra inntekten til en av forsørgerne til søker, blir det ved behovsprøvingen også sett bort fra denne forsørgerens barn som er søkerens halvsøsken. Det blir også sett bort fra tillegg i inntekten til den aktuelle forsørgeren på grunn av ektefelle/samboer, jf. § 19-6.

  Merknad
  Søkere som er forsørget av barnevernet og som har rett til støtte etter § 10-3, kan unntas fra behovsprøving etter denne bestemmelsen.

  § 19-5. Unntak for visse søkere

  For søkere som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, blir ikke grunnstipendet behovsprøvd.

  Merknad
  Grunnstipendet blir ikke behovsprøvd fra det tidspunktet søkeren gifter seg eller fra og med tre uker før søkeren får barn.

  Merknad
  Søker som har inngått ekteskap i utlandet, må være registrert som gift i folkeregisteret for å bli omfattet av denne bestemmelsen. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn kopi av vielsesattest.

  Merknad
  For søker som opplyser å bo sammen med barn, må barnet/barna være registrert sammen med søker i folkeregisteret for at søker skal bli unntatt fra behovsprøving. Søker som kan dokumentere minst 40 prosent samvær med barnet, kan også bli unntatt fra behovsprøvingen. Se også § 22-1.

  Merknad
  Søker som har barn og som selv midlertidig bor borte fra barnet under utdanningen, får stipend regnet ut uten behovsprøving etter kapittel 19.

  § 19-6. Satser for grunnstipend

  Tabellene viser satser per måned for grunnstipend etter forsørgernes inntekt og antall barn. Antall barn omfatter søkeren og søkerens søsken/halvsøsken født i 2001 eller senere. Inntekten blir satt lik personinntekt og netto positiv kapitalinntekt ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt for 2017.

  Tabell A: Inntektsgrense for forsørgere som bor sammen og forsørger som er alene om forsørgeransvaret jf. § 3-7*:

  Antall barn:

   

  Satser:

  Kr 3 282

  Kr 2 186

   Kr 1 093

  1

  0–259 239 kr

  259 240–314 373 kr

  314 374–369 507 kr

  2

  0–319 997 kr

  319 998–375 131 kr

  375 132–430 265 kr

  3

  0–380 755 kr

  380 756–435 889 kr

  435 890–491 023 kr

  4 eller flere

  0–441 513 kr

  441 514–496 647 kr

  496 648–551 781 kr

  * Inntekten til forsørgeren økes med kr 46 643 dersom han/hun har ektefelle/samboer som ikke er søkerens forsørger, se § 19-2.


  Tabell B: Inntektsgrense for to forsørgere som ikke bor sammen*:

  Antall barn:

  Satser:

  Kr 3 282

  Kr 2 186

  Kr 1 093

  1

  0–388 859 kr

  388 860–443 993 kr

  443 994–499 127 kr

  2

  0–449 617 kr

  449 618–504 751 kr

  504 752���559 885 kr

  3

  0–510 375 kr

  510 376–565 509 kr

  565 510–620 643 kr

  4 eller flere

  0–571 133 kr

  571 134–626 267 kr

         626 268–681 401 kr

  * Inntekten til forsørgeren økes med kr 46 643 dersom han/hun har ektefelle/samboer som ikke er søkerens forsørger, se § 19-2.

  Merknad
  Forsørgere som er gift, regnes i utgangspunktet for å bo sammen. Behovsprøving for søkere med forsørgere som er gift, blir derfor foretatt etter tabell A.

  Merknad
  Som søsken regnes biologiske søsken (hel- og halvsøsken) og adoptivsøsken.

  Kapittel 20. Behovsprøving mot egen økonomi

  § 20-1. Lærlinglønn og trygde- og pensjonsytelser

  Grunnstipend og forsørgerstipend etter kapittel 18 og 22 blir redusert på grunnlag av lærlinglønn og trygde- og pensjonsytelser i søknadsperioden.
  Av slik inntekt går 60 prosent av bruttobeløpet til fradrag. Dersom inntekten varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.
  Det ses bort fra barnepensjon som søkeren får når en av eller begge foreldrene er døde.

  Merknad
  Brutto lærlinglønn per måned, inkludert faste tillegg og ekskludert overtid, må dokumenteres av lærlingens arbeidsgiver. Hvis lærlingen søker om støtte for både høst- og vårsemesteret, må brutto lærlinglønn for begge semestrene være dokumentert. Dersom inntekten varierer innenfor ett og samme semester, benyttes gjennomsnittlig bruttolønn per semester.

  § 20-2. Inntektsgrense for behovsprøving av bostipend mot lærlinglønn

  Bostipend etter kapittel 17 blir redusert dersom lærlingens brutto månedslønn overstiger kr 14 417. Av slik inntekt over grensen går 60 prosent av bruttobeløpet til fradrag i bostipendet.

  Merknad
  Brutto lærlinglønn per måned, inkludert faste tillegg og ekskludert overtid, må dokumenteres av lærlingens arbeidsgiver. Hvis lærlingen søker om støtte for både høst- og vårsemesteret, må brutto lærlinglønn for begge semestrene være dokumentert. Dersom inntekten varierer innenfor ett og samme semester, benyttes gjennomsnittlig bruttolønn per semester.

  § 20-3. Kommunal eller statlig bostøtte og grunnstønad

  Kommunal eller statlig bostøtte og grunnstønad som skal dekke ekstra utgifter på grunn av sykdom, skade eller lyte, påvirker ikke støttebeløpet.

  Merknad
  Med støttebeløpet menes i denne sammenhengen grunnstipend etter § 18-1 og forsørgerstipend etter § 22-1. Grunnstipend og forsørgerstipend blir ikke redusert hvis søker mottar grunnstønad eller kommunal eller statlig bostøtte.

  En søker som mottar kommunal eller statlig bostøtte, har ikke rett til bostipend. Se § 17-4.

  § 20-4. Rekkefølgen stipendene reduseres i

  Ved behovsprøving reduseres først grunnstipendet, deretter forsørgerstipendet.

  Kapittel 21. Reisestipend

  § 21-1. Reisestipend i Norge og Norden

  Det gis reisestipend til tre reiser tur-retur for et helt skoleår (ti måneder) mellom foreldrehjemmet i Norge og skolestedet. Stipendet blir gitt som tilskudd etter satsene i Lånekassen. Det blir gjort et fradrag på kr 1 186 per skoleår som søkeren må dekke selv. Reisestipendet blir beregnet per måned.
  Søkere som bor i foreldrehjemmet, får ikke reisestipend.
  Søkere som får støtte til utdanning gjennom nettskole etter § 7-5, får reisestipend når det er lagt inn obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget.

  Merknad
  Reisestipendet blir beregnet ut fra korteste reiseavstand mellom foreldrenes folkeregistrerte adresse og skolen multiplisert med fastsatt kilometersats.

  Merknad
  Satser for beregning av reisestipendet i Norge er:
  0-300 km: kr 1,82 per km
  300-1500 km: kr 1,01 per km
  Over-1500 km: kr 0,36 per km

  Merknad
  Satser for reisestipend til én enkeltreise i Norden:

  Sverige, Finland, Danmark

  755 kr

  Island

  1 276 kr

  Færøyene

  1 841 kr


  Merknad
  Når det er dokumentert at foreldrene er i utdanning og av den grunn har en midlertidig adresse i søknadsperioden, kan reisestipendet bli regnet til den permanente adressen til foreldrene.

  Merknad
  Lånekassen vurderer rett til reisestipend ut fra avstanden mellom foreldrenes folkeregistrerte adresse og skolen. Dersom foreldrene har forskjellig folkeregistrert adresse, og søkeren oppgir i nettsøknaden at han/hun sist bodde hos begge (delt omsorg), beregnes retten til reisestipend ut fra den av foreldreadressene som har kortest avstand til skolen.

  Merknad
  Når søkeren bor midlertidig hos en av foreldrene under utdanningen, får han eller hun reisestipend til den av foreldrene søkeren normalt bor hos.

  § 21-2. Reisestipend i land utenfor Norden

  Det gjelder særlige regler for tilskudd til reiser til land utenfor Norden, se kapittel 38.

  § 21-3. Unntak for søkere som får støtte til reiser fra andre

  Det gis ikke reisestipend til søkere som får støtte til reiser fra andre. Stipend fra Erasmus + regnes ikke som støtte til reiser.

  Kapittel 22. Forsørgerstipend

  § 22-1. Vilkår og satser for forsørgerstipend

  Søkere får forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 2004 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av tiden.
  Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1 717 per måned for hvert av de to første barna, og opptil kr 1 118 per måned for hvert barn flere enn to.
  Forsørgerstipendet til gifte søkere blir redusert med 60 prosent av ektefellens bruttoinntekt over kr 34 329 per måned.
  Forsørgerstipendet blir behovsprøvd etter kapittel 20, men blir ikke behovsprøvd etter kapittel 19.

  Merknad til første ledd
  Forsørgerstipend kan gis fra tre uker før fødselen.

  Merknad til første ledd
  Det gis forsørgerstipend for:
  - barn av søkeren
  - barn av søkerens ektefelle
  - barn av søkerens samboer dersom søkeren og samboeren i tillegg har felles barn, se § 3-4.

  Det gis ikke forsørgerstipend for
  - fosterbarn som søkeren har ansvar for.

  Merknad til første ledd
  Søkeren må dokumentere at han/hun bor sammen med barnet i 12 netter eller mer per måned i perioden 16.08. til 15.06. Gjennomsnittsberegning kan godtas.

  Merknad til tredje ledd
  Lånekassen henter inn inntekt fra A-ordningen for søkerens ektefelle eller samboer og legger denne til grunn ved vurderingen av forsørgerstipend. Som hovedregel er det inntekt for de siste seks månedene før behandlingstidspunktet som blir lagt til grunn. Hvis ektefellen eller samboeren er selvstendig næringsdrivende eller er bosatt i utlandet, må søkeren dokumentere inntekten til ektefellen eller samboeren.

  Merknad til tredje ledd
  Med bruttoinntekt er ment all skattepliktig inntekt ektefellen har.

  Dersom inntekten til ektefellen varierer, blir det regnet et gjennomsnitt per semester. Fradraget blir regnet ut fra dette gjennomsnittsbeløpet.

  Kapittel 23. Lån

  § 23-1. Lån

  Det gis et lån på inntil kr 3 261 per måned for søkere som er 18 år eller eldre og som ikke bor sammen med foreldrene, se § 26-2 andre ledd.
  Lånet kan tas opp fra måneden etter at eleven har fylt 18 år.

  Merknad
  Søkeren har rett til lån fra den 16. i måneden etter at søkeren har fylt 18 år. Søkeren vil derfor få første utbetaling av lån i måneden etter at søkeren har fylt 18 år. Lånet vil bli utbetalt med samme beløp per måned, jf. § 11-2.

  § 23-2. Unntak for søkere som er gift eller forsørger barn

  En søker som er 18 år eller eldre og som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får lån etter § 23-1 selv om han eller hun bor hos foreldrene.

  § 23-3. Lån til skolepenger

  Det gis lån til skolepenger, avgrenset til kr 27 276 per skoleår. Det gis bare støtte til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis ikke lån til skolepenger dersom disse er dekket av andre.