Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020

Sist oppdatert: 08.05.2020

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019–2020 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.

Første del (§ 1–14)
Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte

Andre del (§ 15–23)
Støtte til søkere som har rett til videregående opplæring

Tredje del (§ 24–30)
Støtte til søkere i høyere utdanning og søkere i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1

Fjerde del (§ 31–38)
Støtte til utdanning i land utenfor Norden

Femte del (§ 39–43)
Spesielle ordninger

Sjette del (§ 44–49)
Støtte og sletting av gjeld for statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)

Sjuende del (§ 50)
Ikrafttredelse