Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Tredje delen. Sletting av gjeld

  Sist oppdatert: 23.01.2020

  Kapittel 9. Sletting av gjeld for låntakarar i Finnmark og utvalde kommunar i andre fylke

  § 9-1. Vilkår for å få sletta gjeld

  Låntakarar kan få sletta delar av utdanningsgjelda dersom dei har vore busette og yrkesaktive i Finnmark eller i ein av kommunane Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen eller Karlsøy i Nord-Troms i ein oppteningsperiode på tolv månader. I særlege tilfelle kan ordninga òg omfatte låntakarar som i ei kort tid har hatt arbeid ein annan stad.
  Utan omsyn til bustad omfattar ordninga òg låntakarar som i tolv månader i strekk har vore yrkesaktive legar i desse kommunane:
  Troms og Finnmark: Gratangen og Ibestad
  Nordland: Rødøy, Nesna, Bø, Øksnes, Evenes, Vega, Flakstad, Moskenes og Andøy
  Trøndelag: Leka, Røyrvik, Høylandet og Lierne
  Møre og Romsdal: Aure
  Ordninga gjeld òg låntakarar som har vore yrkesaktive legar i dei tidlegare kommunane Torsken og Berg i Troms, Tysfjord i Nordland og Fosnes i Trøndelag.

  Merknad til første ledd
  Tidlegare fylke Finnmark og Troms er slått saman til nytt fylke Troms og Finnmark. Låntakarar kan få sletta delar av utdanningsgjelda dersom dei har vore busette og yrkesaktive i ein av kommunane i tidlegare Finnmark fylke eller i ein av kommunane i tidlegare Nord-Troms.

  § 9-2. Sletting av gjeld

  Gjeld kan slettast med ti prosent per år rekna av lånesummen ved avslutta utdanning, men ikkje med meir enn kr 25 000 eller mindre enn kr 2 000 per år.
  Berre renteberande lån inngår i summen. Dersom gjeld er sletta etter at lånet er gjort renteberande, blir summen redusert tilsvarande. Det same skjer dersom låntakaren har fått lån eller stipend som han eller ho ikkje hadde rett til. Summen blir ikkje endra dersom lån blir gjort om til stipend etter at lånet er gjort renteberande.

  § 9-3. Vilkår for å bli rekna som yrkesaktiv

  Som yrkesaktiv i oppteningsperioden reknar ein den som gjennom oppteningsperioden
  a)hadde arbeid tilsvarande minst 50 prosent av fulltidsarbeid
  b)hadde fulltidsarbeid i minst seks månader og var registrert som arbeidssøkjar til fulltidsarbeid i resten av perioden
  c)hadde omsorg for barn født i 2010 eller seinare eller hadde særleg tyngjande omsorgsplikter i den nærmaste familien
  d)hadde studiepermisjon med lønn eller stipend tilsvarande minst 50 prosent av full stilling, dersom lønna blei betalt av ein arbeidsgivar i Finnmark eller i ein av dei utvalde kommunane i Nord-Troms
  e)var tilsett i transportsektoren, på skip, på oljeleitingsfartøy eller på faste installasjonar på kontinentalsokkelen og samtidig blei rekna som busett etter § 9-5
  f)hadde arbeid som lege i ein av dei utvalde kommunane nemnde i § 9-1 andre ledd
  Den tida ein låntakar er sjukmeld, blir rekna med i oppteningsperioden.

  Merknad
  Låntakaren blir rekna som yrkesaktiv dersom gjennomsnittleg yrkesaktivitet i oppteningsperioden utgjer minst 50 prosent. Låntakaren må ha vore yrkesaktiv i heile perioden.

  Merknad til bokstav b
  Registrert arbeidsløyse i oppteningsperioden gir ikkje rett til ettergiving når låntakaren har rett til støtte under utdanning.

  Merknad til bokstav b
  Ein låntakarar som deltek i arbeidsmarknadstiltak i regi av Nav, blir rekna som registrert arbeidsledig.

  Merknad til bokstav c
  Omsorg for barn gjeld egne barn låntakaren bur saman med minst 40 prosent av tida. Vi godtek gjennomsnittsutrekning.

  Med "særleg tyngande omsorgsplikter" er det til vanleg meint fulltidsomsorg for ein person som er ufør, funksjonshemma eller alderssvekt. Omfanget av pleiebehovet må vere stadfest av lege, sosialkontor, helsestell eller annan faginstans. Dersom pleiebehovet ikkje tilsvarer omsorg på fulltid, må låntakaren i tillegg vere yrkesaktiv/arbeidssøkjar.

  Merknad til bokstav d
  Studiepermisjon som blir teken ut over lengre tid med redusert lønn, gir opptening for ein periode som tilsvarer det tidsrommet låntakaren har rett til permisjon med full lønn. Det er ikkje et krav at låntakaren er busett i regionen i den tida han/ho har studiepermisjon.

  Merknad til bokstav e
  Busette i regionen med eit arbeid som gjer at dei må utføre arbeid både i og utanfor regionen, kan bli vurderte etter denne regelen.

  § 9-4. Låntakarar som ikkje blir rekna som yrkesaktive

  Låntakaren blir ikkje rekna som yrkesaktiv i den aktuelle perioden dersom han eller ho
  a)fekk eller kunne fått lån eller stipend frå Lånekassen til fulltidsutdanning, har vore i førstegongsteneste eller i utdanning ved ein militær skole
  b)hadde omsorg for barn født i 2010 eller seinare eller hadde særleg tyngjande omsorgsplikter i den nærmaste familien, og samtidig var meir enn 50 prosent yrkesaktiv utanfor Finnmark og dei utvalde kommunane i Nord-Troms
  c)fekk arbeidsavklaringspengar, med mindre han eller ho samtidig har oppfylt vilkår for yrkesaktivitet etter § 9-3

  § 9-5. Vilkår for å bli rekna som busett

  Låntakaren blir rekna som busett i Finnmark eller i ein av dei utvalde kommunane i Nord-Troms i oppteningsperioden berre dersom han eller ho gjennom oppteningsperioden hadde både faktisk og folkeregistrert bustad på staden.
  Dersom det er dokumentert at låntakaren faktisk var busett og yrkesaktiv på staden, kan Lånekassen i særlege tilfelle slette gjeld sjølv om låntakaren ikkje hadde folkeregistrert adresse på staden i heile oppteningsperioden.

  Merknad
  Unntaket for særlege tilfelle gjeld blant anna dersom låntakaren ikkje har hatt moglegheit til å registrere ny adresse i folkeregisteret fordi han eller ho er gift, og ektefellen ikkje er busett i regionen. Unntak gjeld også for tilfelle der låntakaren bur i hytte, båt, campingvogn, brakkerigg eller liknande, og som gjer at låntakaren ikkje får registrert adressa i folkeregisteret. I slike tilfelle blir sletting av gjeld vurdert på bakgrunn av dokumentasjon på faktisk opphold, for eksempel leigekontrakt.

  § 9-6. Krav til oppteningsperioden

  Oppteningsperioden er tolv samanhengande månader. Sletting av gjeld skjer etter at oppteningsperioden er ute.
  Oppteningsperioden startar den datoen låntakaren blir rekna som yrkesaktiv og som busett. For låntakarar som held fram med å arbeide etter den første oppteningsperioden og framleis blir rekna som busette, blir seinare oppteningsperiodar rekna frå dagen etter at den første oppteningsperioden er ute.
  Dersom oppteningsperioden blir avbroten på grunn av førstegongsteneste eller utdanning, kan det gjerast unntak frå kravet om samanhengande oppteningsperiode. Ved avbrot på grunn av utdanning kan det gjerast unntak berre éin gong og for opp til eitt år.
  Dersom oppteningsperioden går over fleire kalenderår, skal forskrifta som gjaldt ved starten av perioden brukast, med mindre reglane blir endra til fordel for låntakaren.

  Merknad
  Dersom oppteningsperioden blir avbroten på grunn av førstegongsteneste eller utdanning, kan den opptente tiden før tenesta eller utdanninga bli rekna med i oppteningsperioden. Det er ikkje eit krav at utdanninga gir rett til støtte.

  Merknad
  I særlege tilfelle kan korte opphald, det vil seie periodar på inntil to-tre veker, i oppteningsperioden bli godtekne. Normal ferieavvikling reknast ikkje for å avbryte oppteningsperioden.

  § 9-7. Sletting av gjeld for lærarar i grunnskolen

  Kvalifiserte lærarar i grunnskolen som har vore yrkesaktive i grunnskolen i Finnmark eller dei utvalde kommunane i Nord-Troms, kan få sletta inntil 20 000 kroner ekstra av gjelda i året. Gjeld slettast utan omsyn til bustad.
  Med kvalifiserte lærarar i grunnskolen er meint dei som oppfyller kompetansekrava for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen etter opplæringslova § 10-1 og tilhøyrande forskrift.
  Låntakaren må ha vore yrkesaktiv i undervisningsstilling i grunnskolen i tolv samanhengande månader. Oppteningsperioden startar tidlegast frå og med 1. august 2017.
  Reglane i kapittelet her gjeld så langt dei passar.

  § 9-8. Innbetalingar

  I den første oppteningsperioden skal låntakaren betale avdrag, renter og eventuelle gebyr. I seinare oppteningsperiodar skal låntakaren ikkje betale avdrag, men alle rentene og eventuelle gebyr som er lagde til, skal betalast.
  Har låntakaren betalt avdrag på lånet etter den første oppteningsperioden, blir beløpet berre refundert dersom låntakaren ber om det. Krav om refusjon må setjast fram innan tre år etter at avdraget er betalt.

  Merknad
  Terminbeløpa som forfell i løpet av dei tolv første månadene etter utløpet av oppteningsperioden, blir sette til rentesaldoen på forfallsdato. Terminbeløpa kan likevel ikkje vere større enn dei beløpa låntakaren har etter den ordinære betalingsplanen.

  Låntakaren blir varsla etter den ordinære betalingsplanen når han eller ho ikkje lenger har rett til ettergiving, eller ikkje søkjer om ny ettergiving.

  Merknad
  Innfriingstidspunktet i betalingsplanen blir ikkje endra, med mindre perioden der låntakaren ikkje skal betale avdrag, strekk seg utover tidspunktet for når gjelda skulle vore betalt.

  Merknad
  Låntakar som har fylt 65 år, treng berre betale renter frem til han eller ho ikkje lenger har rett til sletting av gjeld.

  § 9-9. Sletting av gjeld ved misleghalden betalingsplikt

  Når det er sendt varsel om oppseiing av lånet, kan ein søknad om sletting av gjeld ikkje behandlast før det forfalne terminbeløpet er betalt, med mindre det kan gjevast betalingsutsetjing.
  Forfalne terminbeløp som skulle ha vore betalte før den første oppteningsperioden er ute, blir ikkje sletta. Det blir gjort unntak dersom låntakaren har rett til betalingsutsetjing.

  Merknad
  Ein låntakar som har misleghalde betalingspliktene sine overfor Lånekassen, slik at lånet er oppsagt på tidspunktet for ettergiving, kan få rett til ettergiving for den delen av lånet som ikkje har forfalle til betaling, dersom det er inngått ein betalingsavtale som blir følgd.

  § 9-10. Søknadsfrist

  Søknad om sletting av gjeld må sendast inn etter kvar ny oppteningsperiode, med ny dokumentasjon. Søknaden må vere motteken i Lånekassen seinast tre månader etter at oppteningsperioden er ute.

  Merknad
  Søknad om ettergiving må sendast på eige skjema. Søknaden kan sendast via nettet eller på papir.

  Kapittel 10. Sletting av gjeld for låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar

  § 10-1. Sletting av gjeld etter visse lærarutdanningar

  Låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar, kan få sletta opp til 50 000 kroner av gjelda. Det går fram av § 10-2, § 10-3, § 10-4 og § 10-5 kva utdanningar som er omfatta.
  Gjeld blir ikkje sletta meir enn éin gong for kvar lærarutdanning.

  § 10-2. Realfag

  Ordninga omfattar låntakarar som har fullført ei av desse utdanningane:
  a)integrert masterprogram i lærarutdanning med spesialisering i realfag
  b)toårig fagdidaktisk masterprogram for lærarar som tek spesialisering i realfag
  c)praktisk-pedagogisk utdanning, etter fullført mastergrad eller hovudfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk eller teknologiske fag eller fullført sivilingeniørutdanning
  d)praktisk-pedagogisk utdanning, etter fullført ingeniørutdanning

  § 10-3. Framandspråk

  Ordninga omfattar låntakarar som har fullført ei av desse utdanningane:
  a)integrert masterprogram i lærarutdanning med spesialisering i framandspråk
  b)toårig fagdidaktisk masterprogram for lærarar som tek spesialisering i framandspråk
  c)praktisk-pedagogisk utdanning, etter fullført mastergrad eller hovudfag i framandspråk
  Nordisk og norsk blir ikkje rekna som framandspråk etter denne ordninga.

  § 10-4. Kvensk eller samisk som ein del av utdanninga

  Ordninga omfattar låntakarar som har tatt minst 60 studiepoeng i kvensk eller eit samisk språk som ein del av ei av desse utdanningane:
  a)samisk grunnskolelærarutdanning
  b)samisk barnehagelærarutdanning
  c)grunnskolelærarutdanning
  d)lektorutdanning

  § 10-5. Kvensk eller samisk i tillegg til anna utdanning

  Ordninga omfattar låntakarar som har tatt minst 60 studiepoeng i kvensk eller eit samisk språk i tillegg til ei av desse utdanningane:
  a)praktisk-pedagogisk utdanning
  b)barnehagelærarutdanning

  § 10-6. Søknadsfrist

  Søknad om sletting av gjeld må vere kommen inn til Lånekassen seinast seks månader etter at låntakaren har teke siste eksamen i den utdanninga som gir grunnlag for sletting av gjeld.
  Lånekassen kan gjere unntak frå fristen dersom det er særlege grunnar til at søknadsfristen ikkje kan bli halden.

  Kapittel 11. Sletting av gjeld for låntakarar som har fullført grunnskolelærarutdanning eller lektorutdanning

  § 11-1. Vilkår for å få sletta gjeld

  Låntakarar kan få sletta delar av utdanningsgjelda dersom dei har fullført grunnskolelærarutdanning for trinn 1-7 eller for trinn 5-10 eller lektorutdanning for trinn 8-13 på normert tid. Låntakaren må òg ha vore yrkesaktiv i ei undervisningsstilling i grunnskolen eller i den vidaregåande opplæringa i ei oppteningsperiode etter avslutta utdanning. Ordninga omfattar låntakarar som starter grunnskolelærarutdanning eller lektorutdanning frå og med 2017-2018.
  Utan omsyn til fullføring på normert tid omfattar ordninga òg låntakarar som har fullført grunnskolelærarutdanning for trinn 1-7 eller for trinn 5-10 eller lektorutdanning for trinn 8-13, og som i oppteningsperioden har arbeidd i grunnskolen eller i den vidaregåande opplæringa i Nordland eller Troms og Finnmark.

  Merknad
  Låntakarar som tek utdanning på deltid kan også få sletta gjeld etter § 11-1, så lenge han eller ho har fullført utdanninga innanfor normert tid for deltidsutdanninga.

  Merknad
  Ein låntakar som startar på ei lærarutdanning, men som byter lærestad og derfor må starte på lærarutdanninga på nytt, har rett til sletting av gjeld etter denne bestemmelsen dersom han eller ho fullfører den sist påbegynte lærarutdanninga på normert tid og ikkje får fritak i denne utdanninga for fag/studiepoeng som han eller ho har bestått tidlegare.

  § 11-2. Sletting av gjeld

  Gjeld kan slettast med 106 000 kroner for låntakarar som har fullført grunnskolelærarutdanning for trinn 1-7 på normert tid.
  Gjeld kan slettast med 51 000 kroner for låntakarar som har fullført grunnskolelærarutdanning for trinn 5-10 eller lektorutdanning for trinn 8-13 på normert tid.
  Gjeld kan slettast med 55 000 kroner for låntakarar som har fullført grunnskolelærarutdanning for trinn 1-7 eller for trinn 5-10 eller lektorutdanning, og som i oppteningsperioden har vore yrkesaktiv i ei undervisningsstilling i grunnskolen eller i den vidaregåande skolen i Nordland eller Troms og Finnmark.
  Låntakarar som har rett til sletting av gjeld etter første eller andre ledd kan òg ha rett til sletting av gjeld etter tredje ledd dersom vilkåra for dette er til stades.

  § 11-3. Unntak frå kravet om fullføring på normert tid

  Låntakaren kan få sletta gjeld etter § 11-2 første eller andre ledd sjølv om utdanninga ikkje blei gjennomført på normert tid, dersom årsaka til at låntakaren brukte lengre tid var
  a)funksjonshemming i studiesituasjonen, jf. § 9-3 andre ledd i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte
  b)at låntakaren har fått barn i utdanningsperioden
  c)at låntakaren blei forseinka på grunn av sjukdom
  d)at låntakaren samtidig hadde tillitsverv på fulltid i minst tre månader i strekk i ein landsomfattande studentorganisasjon, eller i tilknyting til ein utdanningsinstitusjon eller ein studentsamskipnad

  § 11-4. Krav til oppteningsperioden

  Låntakaren må ha vore yrkesaktiv i ei undervisningsstilling på minst 50 prosent i grunnskolen eller i den vidaregåande opplæringa i minst tre av dei seks første åra etter avslutta utdanning.

  § 11-5. Søknadsfrist

  Søknad om sletting av gjeld må vere kommen inn til Lånekassen seinast seks månader etter at oppteningsperioden er ute

  Kapittel 12. Sletting av gjeld for statsborgarar frå utviklingsland, landa på Vest-Balkan, land i Aust-Europa og Sentral-Asia (kvoteordninga)

  § 12-1. Vilkår for å få sletta gjeld

  Låntakarar som har vore tekne opp ved ein høgskule eller eit universitet i Noreg etter vilkåra for kvoteordninga, kan få sletta lånet dei har fått under ordninga når dei reiser tilbake til heimlandet for å busetje seg varig der.
  Låntakarar som ikkje er busette i heimlandet etter avslutta utdanning, kan likevel få sletta gjeld etter første ledd dersom humanitære grunnar som krig, alvorleg uro eller forfølging hindrar busetjing i heimlandet. Låntakaren skal vere busett i eit anna land som har vore omfatta av kvoteordninga.

  Merknad
  Låntakeren kan søke om sletting av utdanningsgjeld når han har bodd ett år sammenhengende i hjemlandet etter avsluttet utdanning. Dette gjelder også når låntakeren bosetter seg i hjemlandet uten at utdanningen er fullført. Kravet er likevel at låntakeren skal ha bosatt seg varig i hjemlandet, det vil si at det ikke er tilstrekkelig at låntakeren har bodd ett år i hjemlandet for så å flytte til et annet land.

  Merknad
  Dersom låntakeren ikke sender inn søknad om sletting av utdanningsgjeld etter ett år i hjemlandet, må gjelden tilbakebetales på samme vilkår som for kunder som ikke er omfattet av kvoteordningen.

  Merknad
  Dersom låntakeren senere reiser til hjemlandet for å bosette seg der, kan han søke om sletting av utdanningsgjeld når han har vært bosatt i ett år i hjemlandet.

  § 12-2. Tilbakevending til Noreg

  Dersom låntakaren vender tilbake til Noreg innan ti år etter vedtak om sletting av gjeld etter kvoteordninga blei treft, blir vedtaket oppheva.

  Merknad
  Vedtak om sletting av utdanningsgjeld skal oppheves dersom låntakeren vender tilbake til Norge. Renter regnes fra dato for retur til Norge.

  Kapittel 13. Sletting av gjeld for låntakarar som er uføre

  § 13-1. Rett til sletting av gjeld for låntakarar som får uføretrygd

  Ein låntakar som har minst 50 prosent varig nedsett inntektsevne og får uføretrygd eller ei tilsvarande yting frå ei utanlandsk trygdeordning, kan ha rett til å få sletta gjelda heilt eller delvis dersom person- og kapitalinntekta i 2020 er 476 580 kroner eller lågare. Kravet til varig nedsett inntektsevne er berre 40 prosent dersom låntakaren fekk arbeidsavklaringspengar heilt fram til vedtaket om uføretrygd.
  Låntakaren har rett til å få sletta gjeld etter tabellen nedanfor.

  Tabell for 2020 over inntektsgrenser, ny gjeld og nytt terminbeløp etter sletting av gjeld


  Person- og kapitalinntekt per år

  Ny gjeld

  Nytt terminbeløp

  kr             0-330 520

  kr 0

  kr 0

  kr 330 521 - 366 926

  kr 66 798

  kr 713

  kr 366 927 - 402 194

  kr 77 900

  kr 856

  kr 402 195 - 439 412

  kr 89 163

  kr 1 009

  kr 439 413 - 476 580

  kr 100 265

  kr 1 150


  Inntektsgrensene i tabellen blir heva med 15 561 kroner per år for kvart barn som låntakaren forsørgjer, til og med det året barnet fyller 16 år. Inntekt som er registrert på barna til låntakaren, blir ikkje rekna med.
  Søknaden om sletting av gjeld blir behandla etter vilkåra som gjeld i det året Lånekassen får søknaden. Dette gjeld også dersom vedtaket om uføretrygd er frå før søknadsåret.
  Lånekassen hentar inn opplysningar om person- og kapitalinntekt frå skatteetaten.

  Merknad
  Søknader om sletting av gjeld blir vurdert etter forskrifta som gjeld det året Lånekassen har fått ein dokumentert søknad (med unntak av likningsopplysningar frå skatteetaten for det året søknaden gjeld). Det vil seie at ein søknad som er motteken før 31.12.2020, blir vurdert ut ifrå inntektsgrensa som gjeld for 2020, sjølv om vedtaket om varig uførleik er gjort i eit tidlegare år. Søknaden kan ikkje bli behandla ferdig før Lånekassen får inntektsopplysningar for det året som søknaden er motteken i. Det vil seie at søknader som har komme inn i 2020, ikkje kan bli behandla ferdig før Lånekassen får likningsopplysningar frå skatteetaten for inntektsåret 2020. Desse opplysningane får vi i 2021.

  Merknad
  Lånekassen hentar inn dokumentasjon på person- og kapitalinntekt i Noreg direkte frå skatteetaten. Lånekassen ser ikke bort fra eventuelle etterbetalte trygde -og pensjonsytelser dersom slike inntekter er inkludert i opplysningene fra skatteetaten.

  Merknad
  Ettergiving skal vurderast på bakgrunn av avklara og varig inntekt. Inntektsforholdet må derfor vere endeleg avklart før ettergiving kan bli vurdert. Dersom det er sannsynleg at låntakaren vil få heile eller ein del av gjelda ettergitt, kan låntakaren få betalingsutsetjing medan saka er til behandling.

  Merknad
  Ettergivinga blir fastsett i samsvar med brutto inntekt per år (summen av trygde- og arbeidsinntekter osv.). Uføretrygda må vere innvilga før gjelda kan bli ettergitt.

  Merknad
  Ved nedskriving (delvis ettergiving) blir først kostnader, gebyr, rentesaldo og deretter lånesaldoen redusert.

  Merknad
  Når inntektsgrensa skal aukast på grunn av barn, er desse borna er omfatta:
  - barn av låntakaren, også barn som låntakaren betaler bidrag for
  - barn av låntakaren sin ektefelle som bur saman med låntakaren minst 40 prosent av tida
  - barn av låntakaren sin sambuar som bur saman med låntakaren minst 40 prosent av tida, dersom søkjaren og sambuaren i tillegg har felles barn

  Barnet må vere registrert i folkeregisteret.

  Merknad
  Det blir sett bort fra barnetillegg og barnepensjon som låntakaren får for barn over 16 år.

  Merknad
  Innbetalingar som er gjorde før søknaden om ettergiving er motteken i Lånekassen, blir ikkje refunderte. Låntakarar med månadlege betalingsavtalar/trekk i trygdeutbetalingar kan få refundert innbetalingar som er gjorde etter at søknaden om ettergiving er kommen inn til Lånekassen. Utlegg som er tekne i etterbetaling av trygdeytingar, kan bli refunderte når låntakaren har rett til ettergiving.
  Studiegjeld som er innfridd, blir ikkje refundert sjølv om låntakaren seinare blir ufør.
  Innbetalinger som er gjort før søknaden om ettergivelse er mottatt i Lånekassen, blir ikke refundert.
  Merknad
  Låntakar som fyller vilkåra i § 13-1 har rett til å få satt ned terminbeløpet, sjølv om dette fører til lengre nedbetalingstid/høgare alder enn det som følgjer av § 3-1.

  § 13-2. Oppheving av vedtak om sletting av gjeld når låntakaren får lån eller stipend

  Dersom låntakaren får lån eller stipend etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, blir vedtaket om sletting av gjeld oppheva. Renter som er sletta, blir ikkje lagde til igjen. Er vedtaket om sletting av gjeld gjort for meir enn ti år sidan, blir det ikkje oppheva.

  Merknad
  Vedtaket om ettergiving blir ikkje oppheva ved søknad om ny støtte dersom gjelda er avskriven fordi låntakaren var ufør og låntakaren på avskrivingstidspunktet var i gjeldsordning eller i ein gjeldsforhandlingsperiode etter reglane i gjeldsordningsloven, og gjeldsordninga er gjennomført.