Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Fjerde del. Støtte til utdanning i land utenfor Norden

  Sist oppdatert: 25.04.2016

  Kapittel 32. Statsborgerskap og tilknytning til norge

  § 32-1. Hovedregel

  Søkeren må som hovedregel være norsk statsborger for å få støtte til utdanning i land utenfor Norden.

  Merknad
  Søker som opplyser at han har søkt om norsk statsborgerskap, kan først få søknaden behandlet når han har fått norsk statsborgerskap. Støtte kan bli gitt fra den måneden norsk statsborgerskap ble innvilget.

  § 32-2. Rett til utdanningsstøtte for arbeidstakere fra EØS- eller EFTA-land og deres familiemedlemmer

  Statsborger fra EØS- eller EFTA-land med status som arbeidstaker i Norge, har rett til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere. En EØS- eller EFTA-borger som slutter å arbeide og går over i utdanning, opprettholder sin status som arbeidstaker dersom utdanningen vedkommende tar har faglig sammenheng med arbeidet. Kravet om faglig sammenheng faller bort dersom vedkommende har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringer i arbeidsmarkedet.
  Følgende medlemmer av EØS- eller EFTA-arbeidstakerens familie har rett til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere:
  a)ektefelle
  b)slektning i nedstigende linje av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren og/eller EØS- eller EFTA-arbeidstakerens ektefelle. Slektningen må enten være under 21 år, eller bli forsørget av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren og/eller dennes ektefelle
  c)slektning i oppstigende linje av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren og/eller dennes ektefelle som blir forsørget av dem
  d)barn av EØS- eller EFTA-arbeidstakeren og/eller EØS- eller EFTA-arbeidstakerens ektefelle. Barnet må bo i Norge, og må bo eller ha bodd sammen med EØS- eller EFTA-arbeidstakeren på et tidspunkt da han eller hun var arbeidstaker i Norge.
  Dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge, har ikke familiemedlemmet lenger rett til utdanningsstøtte etter andre ledd bokstavene a, b og c.

  Merknad til første ledd
  Norsk arbeidstaker som arbeider i Norge, regnes ikke som EØS-arbeidstaker. Rettighetene etter EØS-arbeidstakerlova og rettspraksis fra EU-domstolen knyttet til disse, gjelder bare i situasjoner der det foreligger et grenseoverskridende element. Når en statsborger fra et EØS-land arbeider i et annet EØS-land, foreligger det et grenseoverskridende element. Dette elementet er ikke til stede for arbeidstakere som arbeider i statsborgerlandet.

  Merknad til første ledd
  Nordiske borgere er unntatt fra krav om oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens § 5. De må likevel ha en reell arbeidstilknytning til Norge i samsvar med EØS-arbeidstakerlova for å ha rett til støtte. En reell arbeidstilknytning vil si at arbeidsforholdet har vart en viss periode, og at det har et visst omfang. Både ansatte og selvstendig næringsdrivende kan ha slik arbeidstilknytning.

  Merknad til første ledd
  Også EØS- eller EFTA-arbeidstakere som pendler over grensen, kan få støtte etter denne bestemmelsen.

  Merknad til første ledd
  Grensearbeidstakere har rett til støtte etter denne bestemmelsen. En grensearbeidstaker er en person som bor i ett land og arbeider i et annet, og som reiser hjem til bosettingslandet minst én gang per uke.

  Merknad til første ledd
  For å regnes som arbeidstaker må arbeidsforholdet ha en varighet på minimum tre måneder og et omfang på minimum 10-12 arbeidstimer per uke. Kortere varighet eller færre antall arbeidstimer per uke kan i særlige tilfeller godtas, men bare dersom det er sterke grunner til det.

  Arbeidstakerstatus inntrer fra den dagen arbeidstakeren starter å arbeide. Arbeidstakerstatus kan dermed inntre ved oppstart av og underveis i utdanningen.

  Merknad til første ledd
  En EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge som starter i utdanning, kan ha rett til støtte:

  - hvis han/hun fortsetter å arbeide under utdanningen i et slikt omfang at han/hun fortsatt er EØS- eller EFTA-arbeidstaker.

  - hvis han/hun har arbeidet i mer enn ett år i Norge, er blitt ufrivillig arbeidsledig og har meldt seg som arbeidssøkende hos NAV. Støtteretten varer så lenge EØS- eller EFTA-borgeren kan sies å være reell arbeidssøker.

  - hvis han/hun har meldt seg som arbeidssøkende hos NAV etter å ha blitt ufrivillig arbeidsledig i følgende tilfeller:
  o etter utløpet av en tidsbegrenset arbeidskontrakt med varighet på mindre enn ett år
  o i løpet av de første tolv månedene av et arbeidsforhold

  I slike tilfeller har EØS- eller EFTA-borgeren rett til støtte dersom utdanningen starter innen seks måneder etter utløpet av arbeidsperioden.

  - hvis han/hun er midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.

  - hvis han/hun har sluttet i eller hatt permisjon fra arbeid på grunn av fødsel. Støtteretten opprettholdes i en rimelig tidsperiode etter fødselen.

  Med ufrivillig arbeidsledighet menes arbeidsledighet som skyldes generelle endringer i arbeidsmarkedet. Arbeidsledighet av andre årsaker, for eksempel forhold som skyldes arbeidstakeren selv, regnes ikke som ufrivillig arbeidsledighet.

  EØS- eller EFTA-arbeidstakere som slutter å arbeide og starter i utdanning, og som ikke dekkes av tilfellene over, får støtte dersom det foreligger faglig sammenheng mellom arbeid og utdanning.

  Merknad til første ledd
  Søkeren må dokumentere sin status som arbeidstaker i Norge. Støtte kan kun bli gitt i den perioden det er dokumentert et arbeidsforhold som tilfredsstiller de nødvendige kravene nevnt i merknader over.
  Dersom arbeidsforholdet ikke varer i hele perioden som søkeren har søkt om støtte for, må søkeren sende inn dokumentasjon på ny eller forlenget arbeidskontrakt for å kunne få ytterligere støtte. Støtte kan likevel tildeles dersom varigheten av arbeidskontrakten dekker tilnærmet hele søknadsperioden, eller hvis søkeren kan dokumentere faglig sammenheng mellom tidligere arbeid og utdanning. Se merknad under.

  Merknad til første ledd
  En EØS- eller EFTA-borger som slutter å arbeide og går over i utdanning, må dokumentere faglig sammenheng mellom tidligere arbeid og utdanning før støtte kan bli gitt. Når det er elementer i utdanningen som er innenfor samme fagfelt som søkeren har arbeidet innenfor, og disse elementene har stor vekt innen utdanningen, kan vi si at det er en faglig sammenheng mellom arbeidet og utdanningen.

  Merknad til andre ledd bokstav a, b og c
  Rett til støtte etter bokstav a, b eller c, forutsetter at EØS- eller EFTA-borgeren som er nevnt i første ledd, opprettholder sin arbeidstakerstatus i Norge. Se merknad til første ledd om kravene til arbeidsforholdet.

  Merknad til andre ledd bokstav a, b og c
  Søker som er familiemedlem til EØS- eller EFTA-arbeidstakeren, må dokumentere EØS- eller EFTA-borgerens status som arbeidstaker i Norge og varigheten av denne i søknadsperioden. Støtte kan kun bli gitt i den perioden det er dokumentert et arbeidsforhold.

  Dersom arbeidskontrakten til EØS- eller EFTA-borgeren ikke varer i hele perioden som søkeren har søkt om støtte for, må søkeren sende inn dokumentasjon på ny eller forlenget arbeidskontrakt for å kunne få ytterligere støtte. Støtte kan likevel tildeles dersom varigheten av arbeidskontrakten dekker tilnærmet hele søknadsperioden.

  Merknad til andre ledd bokstav b
  Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker og/eller dennes ektefelle har rett til støtte hvis det
  - er under 21 år, eller
  - er forsørget av arbeidstakeren og/eller ektefellen, eller

  Dersom søkeren har vært i arbeid og forsørget seg selv før utdanningen påbegynnes, vurderes han/hun som arbeidstaker på eget grunnlag. Søkere som er under 21 år, regnes fortsatt som barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker selv om vedkommende har vært i arbeid i en periode.

  Som ektefelle regnes også samboer med felles barn og registrert partner, jf. § 3-4 og § 3-5.

  Merknad til andre ledd bokstav b
  Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker kan regnes som forsørget av arbeidstakeren og/eller ektefellen dersom vedkommende mottar bidrag fra disse til sitt livsopphold. Det er ikke et krav om at bidraget må være av en slik størrelse at søkeren må regnes å være fullt forsørget.

  Merknad til andre ledd bokstav d
  Når barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker kan få støtte fordi han eller hun bor eller har bodd sammen med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker mens vedkommende var arbeidstaker i Norge, er det en forutsetning at barnet fortsatt bor i Norge.

  Merknad
  Søker fra EØS-land som tidligere har fått støtte etter kvoteordningen, og som har blitt i Norge, vil ha rett til støtte etter EØS- reglene dersom vilkårene for dette er oppfylt.

  § 32-3. EØS-borgere og familiemedlemmer til EØS-borgere med varig oppholdsrett

  EØS-borger, eller familiemedlem til EØS-borger, som har varig oppholdsrett i Norge etter utlendingsloven § 115 eller § 116, har rett til utdanningsstøtte til utdanning i land utenfor Norden på samme vilkår som norske statsborgere.

  Merknad
  Søkeren må ha varig oppholdsrett, enten etter § 115 som EØS-borger eller § 116 som familiemedlem til EØS-borger.

  Merknad
  Støtte blir vurdert ut fra oppgitt dato i varig oppholdsbevis. Dersom søker har fått varig oppholdsrett før oppgitt dato i oppholdsbeviset, må dette dokumenteres.

  § 32-4. Unntak for annen utenlandsk statsborger

  Utenlandsk statsborger som har rett til støtte til utdanning i Norge etter kapittel 2, kan få støtte i inntil ett år til utdanning i land utenfor Norden dersom utenlandsoppholdet er godkjent som del av en høyere utdanning som søkeren har begynt på i Norge, se § 5-1. Det samme gjelder deltakelse i oppleggene under § 34-9 til 34-12.

  Merknad
  Ved to eller flere kortere opphold som er godkjent som delstudium, kan utenlandsk statsborger få støtte i til sammen ett år etter dette punktet.

  § 32-5. Vilkår om tilknytning til Norge

  Søkeren må oppfylle ett av følgende vilkår for å ha rett til støtte til utdanning i utlandet:
  a)Søkeren har bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to av de siste fem årene, eller
  b)Søkeren har gått på skole eller tatt utdanning i Norge i minst tre år, eller
  c)Søkeren har barn, ektefelle eller forelder som bor i Norge mens søkeren er under utdanning. Dersom søkerens grunnlag for rett til utdanningsstøtte er § 2-3, må dette familiemedlemmet være et annet enn den EØS- eller EFTA- arbeidstakeren som gir grunnlaget for retten til utdanningsstøtte etter § 2-3. Søkeren må enten bo sammen med familiemedlemmet i Norge når utdanningen starter, eller ha bodd sammen med familiemedlemmet i minst to år i Norge eller i utlandet. Søkeren må ha dokumenterte norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk, eller
  d)Søkeren er EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker og har arbeidet i Norge i minst fem år og har dokumenterte norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk, eller
  e)Søkeren er familiemedlem til en EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker som har arbeidet i Norge i minst fem år, og søkeren har bodd i et annet nordisk land i denne perioden og har dokumenterte norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.
  Søkeren har også rett til støtte dersom han eller hun etter en samlet skjønnsmessig vurdering kan sies å ha en tilsvarende tilknytning til Norge som etter første ledd bokstavene a til e. Norskkunnskaper tillegges særlig vekt i vurderingen.

  Merknad
  Vurdering etter denne bestemmelsen gjøres ved starten av en ny utdanning.

  Merknad til bokstav a
  Søkerens faktiske bosted legges til grunn.

  Merknad til bokstav a
  Det sees bort fra opphold i utlandet der søkeren har vært sammenhengende i utdanning med støtte fra Lånekassen.

  Merknad til bokstav c
  Bestemmelsen i bokstav c gjelder også for norske statsborgere, bortsett fra vilkåret i andre setning.

  Merknad til bokstav c, d og e
  Med nivå B1 i Det felles europeiske rammeverket for språk menes et nivå i norsk som er under det som kreves for å tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse i Norge. B1 kan også kalles et såkalt mellomnivå i norsk.

  Merknad til bokstav c, d og e
  Søkeren må sende inn dokumentasjon som viser at han eller hun har bestått en norskprøve med resultat B1. Det er VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som har det overordnede ansvaret for slike norskprøver, og som tilbys av kommunene to ganger hvert år.

  § 32-6. Unntak fra vilkår om tilknytning til Norge ved delstudier og visse utdanninger

  Kravet om tilknytning til Norge etter § 32-5 gjelder ikke søkere som får støtte etter § 5-1 og § 34-9 til 34-12.

  Kapittel 33. Generell studiekompetanse og andre krav til opptak

  § 33-1. Generell studiekompetanse

  Det gis støtte til høyere utdanning dersom søkeren har generell studiekompetanse i Norge, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-6, med tilhørende forskrifter. Søkere som skal studere i utlandet, og som har bestått utenlandsk videregående opplæring eller International Baccalaureate (IB), må tilfredsstille vilkårene for generell studiekompetanse i Norge, bortsett fra vilkårene om kunnskap i norsk. Se likevel vilkårene i § 32-5.
  Det kan gjøres unntak dersom søkeren mangler generell studiekompetanse i Norge, og
  a)er 25 år eller eldre og har fått studierett på grunnlag av realkompetanse
  b)kan dokumentere at det på grunnlag av egen varig sykdom, egen funksjonshemming eller liknende ikke har vært mulig å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt må stilles for å bli tilkjent generell studiekompetanse. Dette gjelder kun for søkere under 25 år
  c)har opptak til utdanning i utøvende eller skapende musikk, ballett, skuespiller eller bildende kunst ved et fremstående lærested. Det er en forutsetning at lærestedet har strenge krav for opptak.

  Merknad til første ledd
  Dersom søkeren ikke har oppnådd generell studiekompetanse i Norge, kan støtte normalt bli gitt fra semesteret etter at søkeren har oppnådd generell studiekompetanse. Se også merknad til første ledd under.

  Merknad til første ledd
  Søkere som på grunn av særlige forhold, ikke har avlagt alle eksamener fra videregående opplæring, og som dermed ikke tilfredsstiller vilkårene for generell studiekompetanse, kan likevel få støtte, men da bare i ett semester. Søkerne må dokumentere oppnådd generell studiekompetanse før ytterligere støtte kan bli gitt. Med særlige forhold menes her i hovedsak sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie. De særlige forholdene må dokumenteres ved bekreftelse fra lege, annet helsepersonell, politi eller tilsvarende.

  Merknad til første ledd
  Søkere som ikke har generell studiekompetanse gjennom bestått eksamen fra norsk videregående skole eller bestått internasjonal baccalaureat, må oppfylle kravene til generell studiekompetanse fra Samordna Opptak.

  Merknad til bokstav a
  Søkeren må være 25 år eller eldre i kalenderåret hvor opptaket på grunnlag av realkompetanse blir gitt, for å ha rett til støtte etter denne bestemmelsen.

  Merknad til bokstav c
  Det er norsk faginstans som vurderer om en utdanning er innenfor fagområdene skapende musikk, ballett, skuespill eller bildende kunst. Den norske faginstansen vurderer også om lærestedet kan regnes som fremstående og om opptakskravene er strenge.

  § 33-2. Opptakskrav

  Særskilte opptakskrav som gjelder for tilsvarende utdanning i Norge, må være oppfylt før støtte kan gis.

  Kapittel 34. Hva slags utdanning det gis støtte til

  § 34-1. Utdanninger det gis støtte til

  Til høyere utdanning i land utenfor Norden gis det støtte når utdanningen
  a)tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge
  b)tilsvarer utdanning på masternivå i Norge
  c)tilsvarer en norsk grad på ph.d-nivå
  Utdanningen må enten kunne gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med akkreditert norsk utdanning på bachelor- eller masternivå, eller kunne bli forhåndsgodkjent i Norge av institusjon akkreditert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole, som en del av en utdanning på bachelor- eller masternivå som tilbys ved institusjonen.
  Ph.d-utdanningen må kunne gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med en akkreditert norsk ph.d-grad.

  Merknad til første ledd
  Tre hovedkategorier av høyere utdanning i utlandet gir rett til støtte:
  1) Utdanning som kan godkjennes i Norge som tilsvarende en hel norsk bachelor-, master- eller ph.d.-grad.
  2) Utdanning som kan gis generell godkjenning og uttelling i studiepoeng av NOKUT
  3) Utdanning som er godkjent i Norge som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad.

  For at en utdanning skal kunne komme inn under kategori 2 i merknaden over, må følgende kriterier være oppfylt:
  - Omfanget må tilsvare minst 60 studiepoeng i Norge per undervisningsår
  - Alle fagene må være hentet fra fagplanen til en godkjent grad som tilbys ved samme lærested
  - Alle fagene må minimum være på nivå med utdanning på bachelornivå i Norge, jf. GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

  Videreutdanning kan eventuelt forhåndsgodkjennes av norsk høyere lærested som jevngod med norsk videreutdanning utover bachelornivå dersom den ikke gir generell godkjenning i Norge.

  Merknad til andre ledd
  Universiteter og høyskoler i Norge kan bare godkjenne utdanning i utlandet som inngår i en utdanning som er påbegynt ved eget lærested (delstudier).

  § 34-2. Første året av bachelorutdanningen

  Det gis støtte til det første året av bachelorutdanningen, også når dette året av utdanningen ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge, jf. § 34-1. Støtte kan også gis dersom det andre året ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge.
  Det er en forutsetning at den resterende delen av utdanningen oppfyller vilkårene i § 34-1.

  Merknad
  Søkere som er tatt opp til en hel bachelorutdanning og som tar det første eller andre året av en bachelorutdanning, har rett til støtte etter denne bestemmelsen.

  For søkere som ikke er tatt opp til en hel bachelorutdanning, og som bare tar enkeltfag av en bachelorutdanning, må utdanningen oppfylle følgende kriterier for å gi rett til støtte:
  - Omfanget må tilsvare minst 60 studiepoeng i Norge per undervisningsår
  - Alle fagene må være hentet fra fagplanen til en godkjent grad som tilbys ved samme lærested
  - Alle fagene må minimum være på nivå med utdanning på bachelornivå i Norge, jf. GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

  Merknad
  Det kan gis støtte til det første året av en toårig Associate Degree etter denne bestemmelsen.

  § 34-3. Unntak fra vilkårene i § 34-1

  Det gis støtte til ballettutdanning ved Royal Ballet School (RBS) i London, Storbritannia. Søkeren må som hovedregel være tatt opp ved Upper School ved RBS. Søkere som har fullført norsk grunnskole, og som er tatt opp i siste året ved Lower School ved RBS, har også rett til støtte.
  Det gis også støtte til ballettutdanning ved tilsvarende fremstående læresteder i land utenfor Norden. Det er en forutsetning at en relevant norsk faginstans anbefaler utdanningen og bekrefter at lærestedet har strenge krav for opptak.
  Det gis støtte til utdanning på masternivå ved College of Europe.

  Merknad
  Elever ved Royal Ballett School eller ved tilsvarende fremstående læresteder i land utenfor Norden har rett til støtte til skolepenger etter forskriftens fjerde del.

  § 34-4. Krav til dokumentasjon

  Når utdanningen er en del av høyere utdanning som er påbegynt i Norge, jf. § 5-1, må søkeren selv dokumentere at utdanningen kan bli godkjent i Norge av institusjon akkreditert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved institusjonen.

  § 34-5. Begrensning ved helsefaglig utdanning

  Det gis støtte til helsefaglig utdanning som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge, jf. helsepersonelloven § 48. Det gis ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia.

  Merknad
  Helsefaglig utdanning i USA må ha relevant profesjonell akkreditering. Følgende organisasjoner kan gi akkreditering:
  Medisin IMED (International Medical Education Directory)
  Veterinærmedisin AVMA (American Veterinary Medical Association)
  Odontologi ADA (American Dental Association, Commission on Dental Accreditation)
  Kiropraktikk CCE (The Council on Chiropractic Education)
  Fysioterapi APTA (American Physical Therapy Association)
  Sykepleie NLNAC (The National League for Nursing Accreditation Commission og CCNE (Commission on Collegiate Nursing Education
  Ergoterapi AOTA (The American Occupational Therapy Association)
  Psykologi APA (American Psychological Association)
  Farmasi ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education)

  Merknad
  Det kreves ikke profesjonell akkreditering av utdanning i psykologi på bachelornivå i USA ettersom bachelorutdanning ikke kan gi grunnlag for autorisasjon i Norge. Utdanningen må tilfredsstille kravene i § 34-1.

  § 34-6. Forberedelsesår ved Université Toulouse 1

  Det gis støtte til søker som har fått opptak gjennom Frankrikeprogrammet ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), til forberedelsesåret i tilrettelagt bachelorgrad i økonomi og ledelse ved Université Toulouse 1.

  § 34-7. Videregående opplæring og fagskoleutdanning

  Det gis ikke støtte til utdanning utenfor Norden som er på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge. Støtte gis likevel
  a)til vanlig videregående opplæring, når
  1) søkeren er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, eller
  2) en av foreldrene eller ektefellen til søkeren er
  - i norsk utenrikstjeneste
  - i tjeneste for misjon eller norsk bistandsorganisasjon
  - i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon
  - i tidsbegrenset tjeneste i utlandet for et norskregistrert foretak med generell skatteplikt til Norge
  - bosatt i utlandet på grunn av sykdom
  - i utdanning i utlandet som gir rett til støtte etter § 4-1 bokstav r
  Det er et vilkår at søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1.
  b)til yrkesfaglig opplæring når utdanning innenfor tilsvarende fagområde ikke finnes i Norge. Opplæringen må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet
  c)til elever som har fått opptak ved United World College gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
  d)til elever som har fått opptak gjennom kulturkontoret ved Den franske ambassaden eller Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) til utdanning ved utvalgte læresteder i Frankrike, som tilsvarer studiespesialisering i videregående skole
  e)til elever som har fått opptak gjennom kulturkontoret ved Den franske ambassaden til yrkesfaglig utdanning ved utvalgte skoler.

  Merknad til første ledd bokstav a nummer 1 og nummer 2 femte strekpunkt
  Sykdommer som gir grunnlag for statlige behandlingsreiser til utlandet gjennom Oslo universitetssykehus, kommer inn under denne bestemmelsen. Dette gjelder sykdommene psoriasis, senskader etter poliomyelitt, kronisk lungesykdom, atopisk eksem og inflammatorisk revmatisk leddsykdom. Ved andre sykdommer kan Lånekassen også vurdere å gi støtte. Sykdommen må være dokumentert med legeerklæring i henhold til forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. Det innebærer at det må foreligge en klar medisinsk begrunnelse som objektivt redegjør for at sykdommen påvirkes i gunstig retning av å bo i land med annet klima enn i Norge.

  Dersom andre offentlige instanser, som for eksempel fylkeskommunen, har godkjent å dekke kostnader i forbindelse med utdanning i utlandet på grunn av sykdom, kan det tildeles støtte fra Lånekassen.

  Merknad til første ledd bokstav a nummer 1
  Søkere som tar videregående opplæring i utlandet fordi de har behov for et miljøskifte, er ikke omfattet av dette punktet.

  Merknad til første ledd bokstav a nummer 1
  Søkere som tar videregående opplæring i utlandet fordi tilretteleggingen av utdanningen ved det utenlandske lærestedet er gunstig for sykdommen, er ikke omfattet av dette punktet dersom en tilsvarende tilrettelegging kan gjøres i Norge.

  Merknad til første ledd bokstav a nummer 2 første strekpunkt
  Bestemmelsen omfatter foreldre eller ektefelle til søkeren som er ansatt i utenrikstjenesten (UD) og som er utsendt som diplomat fra Norge for å tjenestegjøre ved norsk utenriksstasjon. Lokalt ansatte ved utenriksstasjonene er ikke omfattet av unntaket.

  Merknad til første ledd bokstav c, d og e
  For oversikt over opplegg som gir rett til støtte, se:
  http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/vg/Utveksling-i-videregaende-opplaring/videregaende-opplaring-i-utlandet/

  § 34-8. Støtte til kortere studieopphold i utlandet på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge

  Det gis ikke støtte til kortere studieopphold i land utenfor Norden når utdanningen er på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge.
  Støtte kan likevel gis til kortere studieopphold i videregående opplæring etter unntaksreglene i § 34-9 til § 34-12.

  § 34-9. Samarbeidsprogram mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

  Det kan gis støtte til elever som tar videregående opplæring i land utenfor Norden dersom eleven er tatt opp i et godkjent samarbeidsprogram mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Vilkårene for godkjenning av samarbeidsprogram framgår av forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole.

  Merknad
  Liste over godkjente samarbeidsprogram framgår av nettsidene til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU): http://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Godkjenning-for-utdanningsstoette/Godkjenning-av-samarbeidsprogram/(view)/13495

  § 34-10. Utvekslingsopphold gjennom utvekslingsorganisasjon

  Det kan gis støtte til elever som tar ett år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Vilkårene for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner framgår av forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole.
  Det er en forutsetning for rett til støtte at eleven dokumenterer gjennom forhåndstilsagn etter forskrift til opplæringslova § 1-16 eller forskrift til friskolelova§ 5a-3, at utdanningen under utvekslingsoppholdet vil kunne erstatte videregående trinn 2 i norsk videregående opplæring. Det gis ikke støtte til utvekslingsopphold som tilsvarer videregående trinn 1 eller videregående trinn 3.

  Merknad
  Ordningen gjelder for elever som skal på et utvekslingsopphold gjennom en av utvekslingsorganisasjonene som framgår på nettsidene til SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning): http://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Godkjenning-for-utdanningsstoette/Godkjenning-av-utvekslingsorganisasjoner/(view)/11801

  Merknad
  Det må ligge ved et forhåndstilsagn fra skolen i Norge om at skoleåret ute vil kunne erstatte Vg2 i Norge, jf. rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 6-2012. Dette innebærer normalt at søkerne må fullføre Vg1 i Norge før de starter på utvekslingsoppholdet i utlandet.

  For utvekslingsopphold i land der undervisningsåret følger kalenderåret, kan det gjøres unntak:
  Søkere som har fullført kun første semester av Vg1 i Norge og som deretter starter på utvekslingsopphold, kan få støtte. Det forutsettes at året i utlandet forhåndsgodkjennes som Vg2 i Norge, eventuelt at det godkjennes som Vg1 men innrettes slik at søkeren deretter fullfører Vg2 i Norge innenfor normert tid.
  Søkere som har fullført Vg1 og første semester av Vg2 i Norge og som deretter starter på utvekslingsopphold, kan også få støtte, forutsatt at året i utlandet forhåndsgodkjennes som Vg2.

  Det må framgå av forhåndstilsagnet at søkeren vil kunne fullføre Vg3 i Norge innenfor normert tid, selv om de tar det aktuelle utvekslingsoppholdet i utlandet. Dersom utvekslingen foregår i et land der undervisningsåret følger kalenderåret, og det er vanskelig å tilpasse dette til det norske undervisningsåret, kan Lånekassen likevel vurdere å godta tidsbruk utover normert tid.

  § 34-11. Studieopphold gjennom nasjonalt inngåtte avtaler

  Det kan gis støtte til studieopphold gjennom Erasmus + eller andre nasjonalt inngåtte avtaler som varer i minst tre måneder. Er oppholdet etter slike avtaler kortere enn tre måneder, kan søkeren beholde den støtten vedkommende har rett til etter andre eller tredje del.

  § 34-12. Lærlinger i utlandet

  Det gis støtte til lærlinger som tar deler av læretiden i en bedrift i utlandet. Det er en forutsetning at lærlingen har inngått lærekontrakt og at fylkeskommunen har godkjent opplegget.

  Merknad
  Lærlinger som skal ta fagprøven i Norge, som har norsk lærekontrakt og som skal ta hele læretiden i utlandet, har også rett til støtte etter denne bestemmelsen.

  Kapittel 35. Støtte til språkopplæring

  § 35-1. Språklig tilrettelegging

  Det gis støtte til opplæring i språk og samfunnsfag når søkeren
  a)planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte i et land utenfor Norden som ikke er engelskspråklig, eller
  b)planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte i Finland eller Island.
  Kurset må lede til en offisiell språkeksamen, og tas i det landet der utdanningen skal tas. Det kan gjøres unntak dersom slikt kurs ikke tilbys i landet. Kurset må da tas i et land hvor språket er offisielt språk.
  Kurset må som hovedregel tas ved et universitet. Det kan gis støtte til kurs ved frittstående språkskoler dersom skolen har offentlig akkreditering. Eksamen ved frittstående språkskoler må telle som grunnlag for opptak til høyere utdanning.
  Opplæringen må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i minst tre måneder. Til lengre kurs kan det gis støtte i inntil to semestre.
  Det gis skolepengestøtte etter § 38-1 og § 38-2 andre ledd bokstav a.

  Merknad til bokstav b
  Støtte til språklig tilrettelegging i Finland eller Island gis etter reglene i kapittel 6.

  Merknad til tredje ledd
  I Spania, Tyskland, Frankrike, Portugal, Italia, Nederland, Østerrike, Russland og Kina kan det blant annet gis støtte til følgende eksamener ved følgende frittstående språkskoler:

  Land

  Eksamen

  Læresteder

  Spania

  DELE (Diplomas de Español como lengua extranjera)

  Selectividad

   

  Akkreditert av Instituto Cervantes

  Tyskland

  GDS (Grosses Deutsches Sprachdiplom)

  DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

  TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

   

  Goethe Institut

  Språkskoler som har offentlig godkjenning

  Frankrike

   

  Belgia (franskspråklig)

  DELF (Diplôme d’études en langue française)

  DALF (Diplôme approfondi de langue française)

   

  Alliance française. Eksamenssentra for DELF og DALF som er akkreditert av CIEP (Centre international d’études pédagogiques). Språkskoler som er godkjent av FLE (Français langue étrangère)

  Portugal

  CIPLE (Certificado Inicial de Português Lingua Estrangeira)

  DEPLE (Diploma Elementar de Português Lingua Estrangeira)

  DIPLE (Diploma Intermedio de Português Lingua Estrangeira)

  DAPLE (Diploma avancado de Português Lingua Estrangeira)

  DUPLE (Diploma Universitario de Português Lingua Estrangeira)

   

  Akkrediterte eksamenssentre eller språkskoler som har offentlig godkjenning.

  Italia

  CILS (Certificazione di Italiano come lingua straniera)

  CELI (Certificato di lingua italiana)

  Akkrediterte eksamenssentre eller språkskoler som har offentlig godkjenning.

  Nederland

  NT2 (Nederlands als tweede taal)

  Akkrediterte eksamenssentre eller språkskoler som har offentlig godkjenning.

  Østerrike

  ÖSD (Österreichische Sprachdiplom Deutsch)

  Akkrediterte eksamenssentre eller språkskoler som har offentlig godkjenning.

  Russland

  TRKI/TORFL (Test of Russian as a Foreign Language)

  Akkrediterte eksamenssentre eller språkskoler som har offentlig godkjenning

  Kina

  HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

   


  Merknad til fjerde ledd
  Med tre måneder menes minimum 12 uker med undervisning fratrukket helger og helligdager. Det samme kravet gjelder hvis søker tar en kombinasjon av ulike kurs.

  Merknad til fjerde ledd
  Den språklige tilretteleggingen på inntil to semestre må tas over en sammenhengende periode. Vanlige ferier mellom semestrene/kursene kan godtas.

  § 35-2. Omgjøring av lån til utdanningsstipend for språklig tilrettelegging

  Dersom søkeren begynner på en utdanning i landet der språkkurset ble tatt innen ett år etter fullført språkopplæring, blir lån gjort om til utdanningsstipend etter § 26-1. Det gjelder samme unntak som i § 35-1 andre ledd og i § 27-2.

  § 35-3. Språkstipend

  Det gis språkstipend på kr 20 516 når søkeren
  a)er tatt opp i en utdanning som gir rett til støtte,
  b)er tatt opp i en utdanning som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, og
  c)er tatt opp i en utdanning i et land utenfor Norden, i Finland eller på Island.
  Språkkurset må normalt tas i det landet der hovedutdanningen skal tas.
  Språkkurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke. Stipend fra andre til språkkurs blir trukket fra. Det gis ikke støtte til skolepenger til kurs som gir rett til språkstipend.

  Merknad til første ledd
  Det gis språkstipend også til søkere som er tatt opp i en utdanning som er på nivå med videregående opplæring.

  Merknad til første ledd bokstav b
  Det kan gis språkstipend til søkere som er tatt opp i en utdanning der undervisningsspråket er både engelsk og et annet språk enn engelsk. Det gis ikke språkstipend dersom den delen som ikke foregår på engelsk, består av språkopplæring.

  Merknad til andre ledd
  I særlige tilfeller kan det bli gitt språkstipend til språkkurs i Norge. Det samme gjelder når språkkurset blir tatt i et annet land enn hovedutdanningen, så lenge språket er i alminnelig bruk i det aktuelle landet.

  Merknad til tredje ledd
  Det er ikke et krav om at språkkurset har en sammenhengende varighet på minst fire uker. Det kan bli gitt støtte til kombinasjoner av språkkurs som til sammen varer minst fire uker.

  Merknad til tredje ledd
  Med «fire uker» menes 28 dager regnet fra og med startdatoen for språkkurset.

  § 35-4. Begrensning av språkstipendet

  Det gis normalt ikke støtte mer enn én gang til språkkurs innen samme språk.
  Det gis ikke språkstipend og støtte til språklig tilrettelegging samtidig.

  § 35-5. Omgjøring til lån av språkstipendet

  Språkstipendet blir omgjort til lån hvis søkeren ikke begynner på en utdanning eller et delstudium i et land med det aktuelle språket som offisielt språk innen ett år etter fullført språkkurs. Det gjelder samme unntak som i § 27-2.

  Kapittel 36. Krav til utdanningsopplegget

  § 36-1. Krav om fulltidsutdanning og utdanningens lengde

  Utdanningen må være lagt opp som fulltidsutdanning i studielandet og vare i minst ett semester ved det lærestedet studenten skal studere, se likevel § 5-1.
  Det gis ikke støtte til deltidsutdanning.

  § 36-2. Unntak fra krav om utdanningens lengde

  Det kan bli gjort unntak fra kravet om at undervisningen må vare i minst ett semester, når utdanningen har direkte sammenheng med yrket til søkeren eller den tidligere utdanningen.

  § 36-3. Begrensning ved nettstudier og fjernundervisning

  Det gis ikke støtte etter forskriftens fjerde del til utdanning som tilbys av utenlandske læresteder når hele eller deler av studiet er lagt opp som nettstudium eller andre former for fjernundervisning/samlingsbasert studium. Se § 7-5.

  Kapittel 37. Utregning av støttebeløpet

  § 37-1. Utregning av støttebeløpet

  Støttebeløpene blir regnet ut etter reglene i andre eller tredje del, avhengig av hvilken utdanning søkeren tar. Det gjelder egne regler for dekning av skolepenger og reiser, se kapittel 38 og 39. Det gjelder egne regler for stipend til delvis dekning av skolepenger for elever som mottar støtte til videregående opplæring i utlandet etter § 34-7 og § 34-9 til 34-11, se kapittel 43.

  Kapittel 38. Dekning av skolepenger i høyere utdanning

  § 38-1. Hovedregler

  Til høyere utdanning ved universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon som er godkjent for støtte etter § 34-1, § 34-2, § 34-3 og § 34-6, gis det støtte til å dekke skolepenger helt eller delvis.
  Støtte til skolepenger gis etter § 38-2 når skolepengene overskrider kr 1000 per semester.
  Støtte til skolepenger gis i den perioden Lånekassen har satt som norm for utdanningen (normert studietid). Det kan gis støtte til skolepenger utover normert studietid til søker med funksjonshemming jf. § 9-3 andre ledd, søker som får barn i utdanningstiden, og søker som er forsinket på grunn av sykdom. Til andre søkere som blir forsinket i utdanningen, jf. § 9-2, gis det støtte til skolepenger i form av lån innenfor satsene i § 38-2.

  Merknad til første ledd
  Støtte til skolepenger går til å dekke skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen, herunder også avgifter som lærestedet krever for å tilrettelegge og veilede i praksis. Avgifter til studentvelferd dekkes ikke.
  Støtten blir gitt med et beløp per undervisningsår. Skolepengestøtten utbetales hvert halvår. Dersom lærestedet krever at skolepenger for hele året skal innbetales ved oppstart i høstsemesteret, kan Lånekassen utbetale hele beløpet i høstsemesteret, jf. § 11-3.

  Merknad til første ledd
  Det kan gis skolepenger til utdanning som ikke tilbys ved et universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon hvis utdanningen er forhåndsgodkjent i Norge av institusjon akkreditert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole som en del av en utdanning på bachelor- eller masternivå som tilbys ved institusjonen. Se § 34-1.

  Merknad til første ledd
  Støtten til skolepenger er ikke behovsprøvd etter tredje del.

  Merknad til tredje ledd
  Normert studietid er den tiden Lånekassen har fastsatt som norm for studiet.

  § 38-2. Skolepengestøtte

  Det gis støtte til skolepenger med opptil kr 126 160 for et helt undervisningsår
  Satsene varierer for ulike utdanningsnivå:
  a)Til utdanning på bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av faktiske skolepenger opp til kr 64 519. Støtte utover dette gis som lån.
  b)Til utdanning på masternivå og ph.d-nivå og til delstudier gis skolepengestøtten med 70 prosent stipend og 30 prosent lån av faktiske skolepenger opp til kr 64 519. Støtte utover dette gis som lån.
  Dersom valutakursen på utbetalingstidspunktet har styrket seg med mer enn ett prosentpoeng sammenlignet med utgangskursen per 1. april 2016, gis skolepengestøtten med et høyere beløp.
  Dersom valutakursen på utbetalingstidspunktet har svekket seg med mer enn ett prosentpoeng sammenlignet med utgangskursen per 1. april 2016, gis skolepengestøtten med et lavere beløp.
  Skolepengestøtten økes ikke selv om undervisningsåret er lengre enn ti måneder, heller ikke ved komprimerte opplegg. Når undervisningsåret er kortere enn seks måneder, gis det halv skolepengestøtte.
  For søkere som mottar ytelser fra andre til skolepenger, reduseres skolepengestøtten dersom samlet støtte til skolepenger overskrider faktiske skolepenger. Reduksjonen skjer først i lånedelen av skolepengestøtten.

  Merknad til første ledd
  Det er en forutsetning at skolepengene blir betalt til det lærestedet som søkeren skal ta delstudier ved i land utenfor Norden, og ikke til det lærestedet søkeren tar utdanning ved i Norge eller Norden.

  Merknad til første ledd
  Skolepengestøtte for studenter som tar lange profesjonsutdanninger i utlandet som ikke har en inndeling i bachelor- og mastergrad, og som skal ha støtte etter denne bestemmelsen, tildeles støtte etter reglene for bachelorstudier i de tre første årene av studiet. Støtte tildeles etter reglene for mastergrad fra og med det fjerde året i studiet.

  Merknad til andre ledd
  Støtten til skolepenger beregnes etter valutakurser per 1. april. Se merknad til tredje og fjerde ledd.

  Merknad til første ledd
  Det blir ikke gitt tillegg for økte skolepenger i løpet av undervisningsåret når endringen er kr 200 eller mindre per år.

  Merknad til andre ledd
  Det er beløpet for skolepenger i vedtak om støtte som valutajusteres. Beslutning om valutajustering er et eget vedtak. Det er ingen minstegrense for utbetaling av beløp i valutajustering.

  Merknad til tredje ledd
  Søkere som har søkt om begrenset lån, kan på grunn av positiv valutajustering få et større lånebeløp enn de har søkt om. Dersom søkeren ikke ønsker å beholde det ekstra lånet som tildeles på grunn av valutajustering, kan han eller hun betale beløpet tilbake til Lånekassen.

  Merknad til tredje og fjerde ledd
  Både stipenddelen og lånedelen av skolepengestøtten kan bli valutajustert. Søkeren trenger ikke å søke om valutajustering. Lånekassen foretar valutajustering dersom bestemte vilkår er oppfylt.

  Valutajustering kan bare gis for valutaer som er konvertible og som noteres av Norges Bank.

  Utgangskurser blir lagt inn første uken i april og blir basert på den gjennomsnittlige månedskursen for mars. Deretter blir oppdaterte valutakurser lagt inn på tilsvarende måte en gang per måned. Dersom valutaen på utbetalingstidspunktet har endret seg med mer enn ett prosentpoeng sammenliknet med utgangskursen per 1. april, vil det bli endring i beløpet som utbetales. Endringer i beløpet på utbetalingstidspunktet skjer både ved styrking og svekking av valutaen målt mot norske kroner. På utbetalingstidspunktet benyttes den valutakursen som sist ble lagt inn.

  Utgangskurser per 1. april 2016:

   

   

   

  1 australsk dollar

  AUD

  6,3606

  100 bulgarske lev

  BGN

  481,880

  1 brasiliansk real

  BRL

  2,2906

  1 ny hviterussiske rubler*

  BYN

  4,1100

  1 kanadisk dollar

  CAD

  6,4163

  100 sveitsiske franc

  CHF

  862,810

  100 kinesiske yuan

  CNY

  130,550

  100 tsjekkiske koruna

  CZK

  34,841

  1 euro

  EUR

  9,4246

  1 engelsk pund

  GBP

  12,088

  1 Hong Kong-dollar

  HKD

  1,0943

  100 kroatiske kuna

  HRK

  124,660

  100 ungarske forint

  HUF

  3,0312

  100 indonesiske rupiah

  IDR

  0,0645

  1 israelsk shekel

  ILS

  2,1949

  100 indiske rupi

  INR

  12,686

  100 japanske yen

  JPY

  7,5173

  100 sør-koreanske won

  KRW

  0,7165

  100 meksikanske pesos

  MXN

  48,130

  1 malaysisk ringgit

  MYR

  2,0862

  1 New Zealand dollar

  NZD

  5,7221

  100 filippinske pesos

  PHP

  18,223

  100 pakistanske rupi

  PKR

  8,113

  1 polsk zloty

  PLN

  2,1951

  100 rumenske leu

  RON

  211,00

  100 russiske rubler

  RUB

  12,096

  1 Singapore dollar

  SGD

  6,1815

  100 thailandske baht

  THB

  24,124

  100 tyrkiske lire

  TRY

  293,880

  100 taiwanske dollar

  TWD

  26,017

  1 amerikansk dollar

  USD

  8,4937

  1 sørafrikansk rand

  ZAR

  0,551

  *før 13.9.2016 - 100 hviterussiske rubler BYR 0,0411

  Når Lånekassen innvilger en søknad om støtte, opprettes det en avtale om støtte. I avtalen om støtte får søkeren presentert et beløp for skolepengestøtte som kan valutajusteres. Se § 11-1.

  En negativ valutajustering betyr at skolepengestøtten skal gis med et lavere beløp. Når søkeren signerer og returnerer avtalen om støtte, får han/hun utbetalt et lavere beløp i skolepengestøtte enn det som var presentert i avtalen om støtte.

  En positiv valutajustering betyr at skolepengestøtten skal gis med et høyere beløp. I avtalen om støtte er det lagt inn en buffer for å ta høyde for valutajustering på utbetalingstidspunktet. Dersom beregnet valutajustering på utbetalingstidspunktet er høyere enn beløpet som er oppgitt i avtalen om støtte, og dermed også høyere enn det beløpet søker har signert for i avtalen om støtte, vil hele valutajusteringen for lånedelen av skolepengestøtten bli utbetalt når søkeren har signert ny avtale om støtte. Valutajustering for stipenddelen av skolepengestøtten vil alltid bli utbetalt sammen med den øvrige støtten.

  Merknad til fjerde ledd
  Søkere som betaler mer skolepenger enn maksimalsatsen (126 160 kr i 2016-2017), og som har fått innvilget maksimal skolepengestøtte, kan få redusert skolepengestøtten til et beløp som er mindre enn maksimalsatsen på grunn av negativ valutajustering.

  § 38-3. Tilleggsstipend til dekning av skolepenger

  Til utdanning av særlig høy kvalitet ved visse læresteder utenfor Norden gis det tilleggsstipend til dekning av skolepenger over satsene i § 38-2. Tilleggsstipendet gis etter § 38-4.
  Departementet, eller den departementet utpeker, bestemmer hvilke læresteder som er omfattet av ordningen. Resultatene fra Academic Ranking of World Universities 2015 og The Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 utgjør grunnlaget for å velge ut hvilke læresteder som inngår i ordningen i 2016-2017. Utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, samt delstudier, inngår i ordningen.
  Tilleggsstipend gis i den perioden Lånekassen har satt som norm for utdanningen (normert studietid). Det kan gis støtte til skolepenger utover normert studietid til søker med funksjonshemming, jf. § 9-3 andre ledd, søker som får barn i utdanningstiden, og søker som er forsinket på grunn av sykdom. Til andre søkere som blir forsinket i utdanningen, jf. § 9-2, gis det støtte til skolepenger i form av lån innenfor satsene i § 38 4.

  Merknad
  Søker som på grunn av søknadsfrist i utlandet måtte søke opptak ved et lærested før tilleggsstipendlisten for 2016-17 ble publisert 18.12.15, kan få tilleggsstipend dersom lærestedet deres var omfattet av tilleggsstipendlisten for 2015-16.

  Merknad
  Søkere som seinest våren 2016 påbegynte en utdanning ved et lærested som var omfattet av tilleggsstipendordningen, men hvor lærestedet ikke er omfattet av tilleggsstipendordningen for undervisningsåret 2016-17, har rett til å fullføre utdanningen med tilleggsstipend. Det kan bli gitt tilleggsstipend i normert tid for utdanningen.

  Merknad
  Søkere som var tatt opp i en utdanning i undervisningsåret 2015-16 ved et lærested som var omfattet av tilleggsstipendordningen, men som på grunn av særlige forhold var nødt til å utsette oppstarten i utdanningen til undervisningsåret 2016-17, hvor det aktuelle lærestedet ikke lenger er omfattet av ordningen med tilleggsstipend, har rett til å fullføre utdanningen med rett til tilleggsstipend. Det kan bli gitt tilleggsstipend i normert tid for utdanningen.

  Med særlige forhold menes her i hovedsak sykdom, ulykke, militærtjeneste eller dødsfall i nær familie. De særlige forholdene må være dokumentert ved bekreftelse fra lege, annet helsepersonell, politi, forsvaret eller tilsvarende.

  § 38-4. Satser for tilleggsstipend

  Det kan gis tilleggsstipend med opptil kr 68 216 for et helt undervisningsår. Tilleggsstipendet blir utbetalt dersom skolepengene er høyere enn kr 126 160.
  Dersom undervisningsåret er kortere enn seks måneder, kan det gis opptil et halvt tilleggsstipend. Tilleggsstipendet blir utbetalt dersom skolepengene er høyere enn kr 63 080.
  Tilleggsstipend blir bare gitt for det beløpet søkeren faktisk skal betale i skolepenger.
  For søkere som mottar ytelser fra andre til skolepenger, blir støtten til skolepenger redusert dersom samlet støtte til skolepenger overskrider faktiske skolepenger. Reduksjonen skjer først i skolepengestøtten, se § 38-2.
  Dersom valutakursen på utbetalingstidspunktet har styrket seg med mer enn ett prosentpoeng sammenlignet med utgangskursen per 1. april 2016, gis tilleggsstipendet med et høyere beløp.
  Dersom valutakursen på utbetalingstidspunktet har svekket seg med mer enn ett prosentpoeng sammenlignet med utgangskursen per 1. april 2016, gis tilleggsstipendet med et lavere beløp.

  Merknad
  Tilleggsstipendet beregnes etter valutakurser per 1. april. Se merknad til § 38-2 tredje og fjerde ledd.

  § 38-5. Rett til skolepengestøtte

  Det gis skolepengestøtte til dekning av skolepenger for å fullføre en utdanning som det ble gitt skolepengestøtte til da søkeren startet utdanningen.

  Kapittel 39. Tilskudd til reiser

  § 39-1 Tilskudd til reiser

  Det gis tilskudd til to reiser tur-retur i året etter Lånekassens satser mellom registrert bosted i Norge og regionen lærestedet ligger i. Lånekassen fastsetter regioninndelingen. Tilskuddet gis med 100 prosent stipend i Norge og delt med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån for reiser utenfor Norge. Tilskudd til reiser i Norge gis til søker født i 1991 og senere, og det blir gjort et fradrag på kr 3 314 per undervisningsår som søkeren må dekke selv.
  Maksimalt reisestipend i Norge er kr 8 033 per undervisningsår.
  Søkere som får beregnet støtten etter andre del, får tilskudd til to reiser tur-retur i Norge med et fradrag på kr 745 per undervisningsår som søkeren må dekke selv etter § 21-1.

  Merknad
  Reisestipendet blir gitt for et helt eller halvt undervisningsår, ikke per måned. Når undervisningsåret er på mer enn seks måneder, blir det gitt støtte til to reiser tur-retur. Ved kortere undervisningsår blir det gitt støtte til én reise tur-retur.

  Merknad
  Reisesats for én enkeltreise i 2016-2017:

   

   

  Europa

    1 183

  Nord- og Mellom-Amerika

    4 411

  Oseania (Australia, New Zealand)

    6 435

  Sør-Amerika

    5 647

  Asia

    4 059

  Afrika

    4 859