Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Femte del. Spesielle ordninger

  Sist oppdatert: 19.01.2017

  Kapittel 40. Foreldrestipend

  § 40-1. Vilkår for foreldrestipend

  Søker som får barn i utdanningsperioden, og har rett til støtte, får i en periode hele støtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt:
  a)søkeren må ha hatt rett til støtte de siste fire månedene før fødselen eller adopsjonen (opptjeningsperiode). Det gjøres unntak ved fødsel før termindato, når søkeren ellers ville ha hatt rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato.
  b)søkeren må bo sammen med barnet, og
  c)søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra folketrygden. Ved gradert uttak av foreldrepenger blir det likevel gitt fullt foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut mindre enn 50 prosent foreldrepenger. Dersom ektefellen eller samboeren etter denne ordningen tar ut 50 prosent foreldrepenger eller mer, blir det gitt halvt foreldrestipend.
  Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i permisjonstiden.
  Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig.

  Merknad til bokstav a
  Opptjeningsperioden regnes fram til fødselen, bare avbrutt av vanlige ferier. Obligatorisk grunnskole blir godtatt.

  Permisjon i mer enn tre uker før fødselen kan godtas som en del av opptjeningsperioden når årsaken til permisjonen er sykdom/overskridelse av terminen eller krav/anbefaling fra skolen.

  Permisjon tidligere enn tre uker før forventet nedkomst, som lærestedet har innvilget uten at det uttrykkelig er en anbefaling eller et krav, kan godtas som en del av opptjeningsperioden dersom fødselen er ventet innen to måneder etter at utdanningen starter.

  Merknad til bokstav a
  Søker som i opptjeningsperioden ikke har rett til støtte på grunn av faglig forsinkelse, men som tar inn igjen forsinkelsen i opptjeningsperioden og på nytt får rett til støtte, fyller kravet til opptjeningstid.

  Merknad til bokstav a
  Søker som begynner på ny foreldrepermisjon før det har gått fire måneder etter en tidligere periode med foreldrestipend, kan få foreldrestipendperioden i forbindelse med den forrige fødselen regnet med i opptjeningstiden for stipend ved ny fødsel.

  Merknad til bokstav a
  Søker som har ungdomsrett til videregående opplæring, har rett til foreldrestipend selv om vedkommende ikke er tatt opp i videregående opplæring, har fått reservert plass, eller har søkt lærlingplass. Søkeren har fortsatt rett til videregående opplæring, men graviditet og fødsel kan av formelle og praktiske grunner føre til at søkeren ikke får opptak, lærlingplass osv. Søkeren må selv dokumentere rett til videregående opplæring.

  Kravet til opptjeningstid gjelder også for denne gruppen.

  Merknad til bokstav a
  Tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, blir godtatt på linje med utdanning med støtterett når det gjelder opptjening av rett til foreldrestipend.

  Merknad til bokstav c
  Det kan ikke gis foreldrestipend i perioder der ektefelle/samboer tar ut fedrekvote og mottar foreldrepenger (gjelder ikke gradert uttak).

  Merknad til andre ledd
  Med permisjon er ment at søkeren ikke har vanlig studierett og eksamensrett, jf. vilkårene i § 3-1. (Lærestedet kan ha en annen definisjon av permisjon, som innebærer at søkeren fremdeles kan ha studierett og eksamensrett.)

  Søker som har reservert studieplass, behandles på samme måte som søker som har permisjon fra en utdanning.

  Merknad
  Ved omgjøring av lån til stipend blir det ikke stilt krav om faglig progresjon i semestre der søkeren har fått foreldrestipend, se § 27-2 og § 9-3.

  § 40-2. Hvor lang tid det gis foreldrestipend

  Foreldrestipendet gis i opp til 49 uker. Tre uker før fødselen og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor til barnet. Ved adopsjon gis stipend til mor eller far i 46 uker etter adopsjonen.
  Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 49 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. Ved flerbarnsadopsjon blir uketallet på 46 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett.
  Foreldrestipendet gis også ut over støtteperioden etter § 8-5, men aldri for en lengre periode enn det som følger av reglene i første og andre ledd.
  Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1853.

  Merknad
  Dersom søkeren tar permisjon ut over foreldrestipendperioden, kan det ikke bli gitt støtte.

  Merknad
  Får søkeren et dødfødt barn, blir det gitt foreldrestipend for tre uker før og seks uker etter fødselen. Dersom barnet dør i perioden med foreldrestipend, blir det gitt foreldrestipend for seks uker etter dødsdatoen.

  Merknad til tredje ledd
  Stipend kan bli gitt til søker som slutter i utdanningen når det vanlige skoleåret er slutt, men som har nedkomst før 16.08 i sommerferien som følger. Stipend blir da bare gitt til og med 15.08.

  § 40-3. Beregning av foreldrestipendet

  Stipendet regnes ut fra den maksimale summen som søkeren har krav på, jf. første, andre, tredje og fjerde del. Det er studiebelastningen i opptjeningsperioden som legges til grunn. Se § 40-1.

  Merknad
  Lån til skolepenger til utdanning på nivå med høyere utdanning i Norge som er tilrettelagt som et rent nettstudium i et annet EØS land enn Norge, kan ikke inkluderes i foreldrestipendet. Se § 31-1 bokstav a.

  Merknad
  For søkere med støtte etter forskriftens tredje del blir støtten ikke behovsprøvd i den perioden søkeren har hatt foreldrestipend.

  Merknad
  Stipend til søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming gis etter § 44-1 i forskriftens femte del, og kan ikke inkluderes i foreldrestipendet. Hvis en søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke skal ha permisjon, men være i utdanning i hele eller deler av perioden med foreldrestipend, kan ekstrastipend gis dersom søkeren dokumenterer å ha rett til det.

  § 40-4. Søknadsfrist

  Søknad om foreldrestipend og dokumentasjon på fødsel eller adopsjon må være innkommet senest tolv måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

  Kapittel 41. Sykestipend

  § 41-1. Vilkår for sykestipend

  Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av støtteperioden, kan få tildelt støtte for denne perioden omgjort til sykestipend. Sykdomsperioden må dokumenteres.
  Tildelt støtte for de første 14 dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke gjort om til sykestipend.

  Merknad til første ledd
  Med helt studieufør er ment at søkeren er helt ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver og lignende, og delta på eksamen.

  Merknad til første ledd
  Søkere som på grunn av sykdom ikke har hatt utbytte av undervisningen og av den grunn har manglende faglige resultater, regnes også som helt studieuføre når dette er dokumentert.

  Merknad til første ledd
  Med dokumentasjon menes sykmelding fra lege på Lånekassens søknadsskjema S eller på blankett fra NAV, eller legeattest. Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om hvilket tidsrom låntakeren har vært helt studieufør (startdato og sluttdato).

  Merknad til første ledd
  Sykdommen skal som hovedregel dokumenteres etterskuddsvis. Det kan gjøres unntak for gravide søkere som er sykmeldt frem til fødselen og for søkere med alvorlig sykdom der det er klart at det vil gå lang tid før søkeren kan friskmeldes.

  Merknad til første ledd
  Dersom søkeren har vært mindre enn 100 prosent sykmeldt, må det legges fram bekreftelse fra lege som viser at søkeren likevel har vært fullstendig studieufør.

  Merknad til første ledd
  Lån til skolepenger og lån til reiser beregnes per måned og gjøres om til sykestipend for den aktuelle perioden.

  Merknad
  Lån til skolepenger til utdanning på nivå med høyere utdanning i Norge som er tilrettelagt som et rent nettstudium i et annet EØS land enn Norge, kan ikke gjøres om til sykestipend. Se § 31-1 bokstav a.

  Merknad
  Ved omgjøring av lån til stipend blir det ikke stilt krav om faglig progresjon i semestre der søkeren har fått sykestipend, se § 27-2 og § 9-3.

  Merknad
  Støtten blir ikke behovsprøvd etter forskriftens tredje del i den perioden søkeren har hatt sykestipend.

  § 41-2. Gradert sykestipend

  Søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 prosent studieufør i støtteperioden, kan få tildelt støtte for denne perioden omgjort til sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. Sykdomsperioden må dokumenteres.
  Tildelt støtte for de første 14 dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke gjort om til sykestipend.
  De øvrige vilkårene i kapittel 41 må være oppfylt.

  § 41-3. Sykestipend ved sykdom hos egne barn

  Søker som er helt forhindret fra å følge undervisningen i en del av søknadsperioden på grunn av dokumentert sykdom hos egne barn under 12 år, får også sykestipend. Som barn under 12 år regnes også barn som fyller 12 år i løpet av 2016.

  § 41-4. Maksimal periode med sykestipend

  Sykestipend kan maksimalt gis i fire måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår. Den maksimale perioden utvides ikke for søkere som har rett til støtte etter § 8-6.
  Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1853.

  Merknad
  Dersom søker har rett til sykestipend den siste dagen i den ordinære støtteperioden, utløser dette normalt rett til sykestipend også i den utvidede støtteperioden. Se § 8-6. Dette gjelder likevel ikke dersom den utvidede perioden ville ha medført en sykestipendperiode som overstiger fire måneder og 15 dager.

  Eksempel:
  Søker har fått sykestipend i fire måneder og 10 dager i et vårsemester og har rett til sykestipend den siste dagen i den ordinære støtteperioden. Hvis søker har rett til støtte i utvidet støtteperiode etter § 8-6, vil søkeren ha rett til sykestipend i fem dager i den utvidede støtteperioden våren 2017.

  § 41-5. Begrensning i rett til sykestipend

  Tildelt støtte omgjøres til stipend bare for sykdomsperioder som oppstår etter at søknad om støtte er kommet inn til Lånekassen. Det gjøres unntak når søkeren var i støtteberettiget utdanning i semesteret før sykdomsperioden.

  § 41-6. Begrensninger ved samtidige ytelser fra folketrygden

  Søker som har rett til sykepenger fra folketrygden, kan få differansen mellom tildelt støtte og sykepengebeløpet omgjort til sykestipend.
  Søker som har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får ikke omgjort tildelt støtte til sykestipend for den tiden vedkommende har rett til arbeidsavklaringspenger.

  Merknad
  Sykepengebeløpet skal trekkes fra tildelt støtte før sykestipendet beregnes.

  Merknad
  Dersom søker bare i deler av sykdomsperioden får utbetalt sykepenger som overstiger beløpet han eller hun har fått i støtte, har søker rett til omgjøring av tildelt støtte til sykestipend for den delen av perioden søkeren ikke får utbetalt sykepenger. Dersom søker får utbetalt arbeidsavklaringspenger bare for deler av sykdomsperioden, har søker rett til omgjøring av tildelt støtte til sykestipend for den perioden søker ikke mottar arbeidsavklaringspenger.

  Søker må selv dokumentere eventuelle perioder hvor det ikke utbetales sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

  § 41-7. Søknadsfrist

  Søknad om sykestipend må være kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

  Kapittel 42. Flyktningstipend

  § 42-1. Vilkår for flyktningstipend

  Flyktningstipendet gis i inntil tre år til utenlandsk statsborger som har fått beskyttelse (asyl) i Norge, og som tar vanlig videregående opplæring her i landet, eller som tar grunnskoleopplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 4A-1.

  Merknad
  Med en person som har fått beskyttelse/asyl i Norge, menes en person som er registrert med flyktningstatus hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

  Merknad
  Med vanlig videregående opplæring er ment opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner i Kunnskapsløftet.

  Merknad
  Det kan gis flyktningstipend til deltidsutdanning, jf. § 7-2.

  § 42-2. Tidsbegrenset rett til flyktningstipend

  Flyktningstipend kan gis innenfor en periode på seks år etter at søknaden om beskyttelse (asyl) ble innvilget. Dersom utdanningen påbegynnes innen tre år, gis det stipend i inntil tre år. Dersom utdanningen påbegynnes innen fire år, gis det stipend i inntil to år. Dersom utdanningen påbegynnes innen fem år, gis det stipend i inntil ett år. Tiden regnes fra den datoen beskyttelse (asyl) ble innvilget.
  Perioden mellom datoen beskyttelse (asyl) ble innvilget og oppstart av utdanningen utvides med to år, slik at stipendet kan gis innenfor en periode på åtte år, dersom søkeren
  a)har barn eller får barn i løpet av den tiden flyktningstipend normalt kunne gis. Utdanningen må ta til før barnet er fylt ti år.
  b)har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 før vanlig videregående opplæring.
  Innenfor disse grensene gis flyktningstipendet så lenge søkeren har rett til støtte etter første del, men maksimalt i inntil tre år.

  Merknad
  Forsinkelse i utdanningen medfører ikke at perioden med flyktningstipend forlenges.

  Merknad
  Flyktninger som har daglig omsorg for barn under ti år når de kommer til landet, eller som får barn i løpet av den tiden flyktningstipend normalt kan bli gitt, kan få grensene utvidet med to år. Det vil si at de kan få opptil tre stipend i løpet av åtte år etter at de kom til Norge. Det er ikke et vilkår at søkeren har hatt opphold i utdanningen på grunn av barnet.

  § 42-3. Avbrutt utdanning

  Dersom utdanningen blir avbrutt, kan støtten bli krevd tilbake, se kapittel 9. Flyktningstipend blir ikke gjort om til lån etter kapittel 12 og 13, men kan gå til fradrag ved senere søknad om støtte.

  § 42-4. Beregning av støttebeløp ved videregående opplæring etter andre del

  For søker som tar videregående opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 3-1, regnes støttebeløpet ut etter reglene i andre del.
  Hele støttebeløpet gis som flyktningstipend, med unntak av lån til dekning av skolepenger.

  Merknad til første ledd
  Flyktning som tar ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen som forberedelse for opptak i vanlig videregående opplæring etter andre del § 15-1 bokstav c, får også støtten regnet ut etter andre del.

  Merknad til andre ledd
  Den delen av reisestøtten som gis som lån til elever som tar videregående opplæring i utlandet etter utvekslingsordningene, skal fremdeles gis som lån.

  § 42-5. Beregning av støttebeløp ved grunnskoleopplæring eller videregående opplæring etter tredje del

  For søker som tar opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, regnes støttebeløpet ut etter reglene i tredje del.
  For søker som tar vanlig videregående opplæring uten rett etter opplæringslova § 3-1, regnes støttebeløpet ut etter reglene i tredje del.
  Hele støttebeløpet gis som flyktningstipend, med unntak av lån til dekning av skolepenger.

  Merknad
  Stipend til søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming gis etter § 44-1 i forskriftens femte del, og kan ikke inkluderes i flyktningstipendet.

  § 42-6. Søker som mottar introduksjonsstønad

  Søker som mottar introduksjonsstønad etter reglene i introduksjonsloven, har ikke rett til flyktningstipend etter dette kapitlet.

  Merknad
  Søker som mottar introduksjonsstønad, kan få støtte etter reglene i andre og tredje del i forskriften om tildeling av utdanningsstøtte.

  Kapittel 43. Delvis dekning av skolepenger til elever i videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler

  § 43-1. Stipend til delvis dekning av skolepenger til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler

  Til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler i Norge eller i utlandet gis det stipend til delvis dekning av skolepenger når søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1. Stipendet blir gitt med 85 prosent av faktiske skolepenger når skolepengene ikke er dekket av andre. Maksimalt stipend for 2016-2017 er kr 89 436 per undervisningsår.
  Det gis stipend bare til skolepenger som søkeren faktisk betaler.

  Merknad
  Elever i det som regnes som vanlig videregående opplæring, kan få tilskudd til skolepenger.
  Det gis ikke tilskudd til utdanning på nivå med fagskoleutdanning eller videreutdanning etter avsluttet videregående opplæring.

  Merknad
  Internasjonale skoler i Norge må være godkjent som støtteberettiget i Lånekassen.

  Merknad
  Stipend til skolepenger beregnes etter utgangskursen per 1. april. Utgangskurser blir lagt inn første uken i april og blir basert på den gjennomsnittlige månedskursen for mars. Se merknad til tredje og fjerde ledd i § 38-2. Stipendet blir ikke valutajustert etter § 38-2.

  Merknad
  Det kan gis stipend til delvis dekning av skolepenger til elever som får støtte til videregående opplæring i utlandet etter § 34-7 til og med § 34-11 dersom de betaler skolepenger til det utenlandske lærestedet.

  Merknad
  Søknad om delvis dekning av skolepenger må være kommet inn til Lånekassen før undervisningsåret er avsluttet, jf. § 14-2 andre ledd. Det er likevel en forutsetning at søker har sendt inn en ordinær søknad om støtte innen de ordinære fristene 15. november og 15. mars, jf. § 14-1.

  § 43-2. Begrensning ved statstilskudd

  Søkere i utdanningstilbud der skolen får statstilskudd fra Norge, kan ikke få stipend til å dekke skolepenger. Stipend kan likevel gis når statstilskuddet har et formål eller omfang som har liten eller ingen betydning for størrelsen på skolepengene.

  Merknad
  Norske videregående skoler i Spania får statstilskudd fra Norge, og elevene kan ikke få stipend til å dekke skolepenger.

  Merknad
  Offentlige videregående skoler i Norge er ikke omfattet av § 43-2. Med «skolen» i § 43-2 menes den utenlandske eller internasjonale skolen som er nevnt i hovedregelen i § 43-1.

  Kapittel 44. Særlige regler for søkere med nedsatt funksjonsevne/funksjonshemming

  § 44-1. Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming

  Søkere som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke kan ha lønnet arbeid i tillegg til utdanning som er omfattet av forskriftens tredje del, gis et stipend på kr 3 549 per måned i tillegg til basisstøtten. Se også § 8-7.
  Stipendet blir behovsprøvd etter reglene i kapittel 29.

  Merknad
  Søkeren kan ikke ha lønnet arbeid ved siden av utdanningen i perioden 16.08.-15.06. for å ha rett til stipendet, jf. § 8-5.

  Merknad
  Det må sendes inn dokumentasjon fra lege eller annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til søkerens nedsatte funksjonsevne som viser at søkeren ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av utdanningen og at søkeren er i stand til å studere. Dokumentasjonen må inneholde en vurdering av søkerens funksjonsnedsettelse og søkerens mulighet for arbeid og utdanning. Skjema X kan brukes som dokumentasjon.

  Merknad
  Det kan ikke gis stipend etter denne bestemmelsen til søkere som har permisjon fra utdanningen eller er borte fra utdanningen fordi de er helt studieuføre.

  Merknad
  Søknadsfristene 15. november og 15. mars gjelder også for søknad om ekstrastipend i undervisningsåret. Se § 14-1.

  Merknad
  Stipendet kan også gis for sommeren dersom søkeren har rett til støtte i en utvidet periode etter § 8-7. Skjema Y kan brukes som dokumentasjon for at søkeren ikke kan ha arbeid om sommeren.

  § 44-2. Stipend ved forsinkelse ut over grensen i § 9-2

  Søkere som har rett til støtte etter forskriftens tredje del til forsinkelse ut over grensen i § 9-2 på grunn av dokumentert funksjonshemming i studiesituasjonen etter § 9-3, får basisstøtten som stipend. Det er en forutsetning at søkeren ikke mottar støtte gjennom folketrygden som er ment å dekke livsopphold. Stipendet behovsprøves ikke etter kapittel 29.

  Merknad
  Avlagte studiepoeng i semestre med fullstipendiering etter denne bestemmelsen, brukes til innhenting av tidligere faglig forsinkelse.