Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Annen del. Støtte til søker som har rett til videregående opplæring

  Sist oppdatert: 26.06.2014

  Kapittel 15. Hvem som er omfattet av annen del

  § 15-1. Hvem annen del gjelder for

  Annen del gjelder for
  a)søker som tar videregående opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringsloven § 3-1
  b)søker som tar opplæring tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor Norge, og som har rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  c)søker som tar ulike kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring når søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  d)søker som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen, se § 7-1
  For søker som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole og andre utdanninger som er godkjent etter § 4-1, gjelder reglene i tredje del.

  Merknad
  Orientering om opplæringsloven § 3-1:
  Hovedinnholdet er at all ungdom mellom 16 år og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Dersom opplæringstiden varer lenger enn tre år, har eleven rett til å fullføre opplæringen i samsvar med læreplanen.

  Søker bruker av retten når han/hun går på kurs som følger læreplanen for offentlige videregående skoler. Dette innebærer at søkeren også bruker av retten ved private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven.

  Ved omvalg kan retten bli utvidet med ett år. En elev som tar det samme året om igjen, får ikke utvidet retten. Søker bruker av retten selv om han slutter i noen fag, eller ikke får bestått karakter.

  Elever som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, kan ha rett til videregående opplæring i to år ekstra. Elevene skal ha individuell opplæringsplan etter opplæringsloven § 5-5 og regnes for å være i fulltidsutdanning i hele løpet.

  Hele retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og normalt innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år.

  Merknad
  Det er inntakskontoret i fylkene som avgjør om søkeren har ungdomsrett.

  Merknad
  Privatister bruker ikke av opplæringsretten, og skal derfor ikke ha støtte etter annen del.

  Privatister er personer som tar videregående opplæring ved en privat videregående skole som ikke er godkjent etter privatskoleloven. Slike skoler kan tilby både vanlig treårig løp og enkeltfag for å forbedre karakterer eller få generell studiekompetanse.

  Kapittel 16. Grunnstipend og utstyrsstipend

  § 16-1. Behovsprøvd grunnstipend

  Det gis et behovsprøvd grunnstipend på inntil kr 2 054 per måned.

  § 16-2. Utstyrsstipend

     Det gis et stipend per undervisningsår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram.

  Kr 946

  Kr 2 095

  Kr 3 500

  -         Studiespesialisering (unntatt for elever som tar fordypning formgivningsfag og/eller toppidrett som «fag fra andre programråder»

  -         Helse- og oppvekstfag

  -         Medier og kommunikasjon

  -         Service og samferdsel

  -         Naturbruk

  -         Bygg- og anleggsteknikk

  -         Teknikk og industriell produksjon

  -         Elektrofag

  -         Musikk, dans og drama

  -         Studiespesialisering for elever som tar fordypning i formgivningsfag og/eller toppidrett som «fag fra andre programområder»

  -         Idrettsfag

  -         Design og håndverk

  -         Restaurant- og matfag

   

     Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter utdanningsprogram i løpet av et undervisningsår får beholde det stipendet som allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats, utbetales differansen mellom de to satsene.
  Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater.

  Merknad
  Stipendet gis ikke til praksisbrevkandidater.

  Merknad
  Elever som tar inntil ett år av sin norske utdanning i utlandet, får stipend etter samme sats som for det utdanningsprogrammet de følger i Norge.

  Merknad
  Elever som tar hele sin videregående opplæring i utlandet, får et stipend på kr 946 per år uavhengig av om eleven er i studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning.

  Merknad
  Elever i deltidsutdanning får stipendet beregnet ut fra studiebelastningen.

  Merknad
  Elever som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen, får utstyrsstipend etter dette punktet.

  Merknad
  Elever i tilrettelagt opplæring får stipend etter satsen for det utdanningsprogrammet de går på.

  Kapittel 17. Bostipend

  § 17-1. Ikke-behovsprøvd bostipend

  Det gis bostipend som tilskudd til bokostnader med kr 4 068 per måned når søkeren oppfyller vilkårene i § 17-2. Bostipendet blir ikke behovsprøvd etter kapittel 21 og 22.

  § 17-2. Vilkår for bostipend

  Søker som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er 40 km eller mer, eller reisetiden er tre timer eller mer samlet per dag.
  Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold av personlig eller sosial karakter.

  Merknad til første ledd
  Søkeren skal kunne følge den undervisningen som er fastsatt i den ordinære timeplanen. Reisetiden blir regnet etter de ruteavgangene som er aktuelle. Det blir tatt hensyn til gangtid og ventetid underveis. Gangtiden blir regnet med 15 minutt per km. Ventetiden før og etter ordinær skoletid blir regnet med i reisetiden. Individuelle opplegg godtas ikke som en del av den ordinære timeplanen.

  Undervisning på ettermiddags- eller kveldstid kan godtas som del av den ordinære timeplanen dersom undervisningen er obligatorisk og en del av den læreplanen som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Det samme gjelder for andre aktiviteter (trening) som er en del av den fastsatte læreplanen. Det kan ikke tas hensyn til trening og aktiviteter som kommer i tillegg til den ordinære læreplanen, selv om de kan fremstå som nødvendige for å gjennomføre utdanningen (lekser/trening/øving på instrument og lignende).

  Merknad til første ledd
  Søkere som bor borte bare noen dager i uken, og som ellers fyller vilkårene for bostipend, kan få bostipend dersom det dokumenteres at vedkommende må leie hybel og betaler husleie for hele uka/måneden. Dersom dette er dokumentert, kan fullt bostipend gis.

  Merknad til første ledd
  Søkere som bor borte i deler av skoleåret, kan få bostipend i perioden(e) de bor borte.

  Merknad til første ledd
  Selv om foreldrehjemmet til søkeren ligger mindre enn tre timers reisetid tur-retur/40 km reiseavstand en vei fra lærestedet, kan det bli gitt bostipend når:

  - rutetidene er slik at søkeren ville ha kommet for sent til den reglementerte undervisningen dersom han skulle ha bodd hjemme

  - søkeren må bo borte på grunn av særlig vanskelig kommunikasjon (gjelder også om det er vanskelig bare deler av året).

  Merknad til første ledd
  Ved beregning av avstand blir korteste reiseavstand mellom foreldrehjem og lærestedet lagt til grunn, ikke avstanden med offentlig kommunikasjon. Reisetid blir regnet på grunnlag av opplysningene i de aktuelle rutetabellene.

  Merknad til annet ledd
  De særlige forholdene som kan gi rett til bostipend, er forhold av sosial og personlig karakter som er knyttet til en individuell vurdering av situasjonen i foreldrehjemmet.

  Merknad til annet ledd
  Særlige forhold kan være:

  - sosiale forhold, f.eks. alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at søkeren vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen. Konflikter og uenighet som blir sett på som vanlig mellom søsken eller mellom barn og foreldre, er ikke omfattet

  - at søkeren bor i det tidligere foreldrehjemmet etter at foreldrene har flyttet til et annet distrikt i landet eller til utlandet

  - at foreldrene til søkeren er skilt og forholdene er slik at søkeren ikke kan bo hos noen av dem

  - at søkeren på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo i foreldrehjemmet.

  - at søkeren og en av foreldrene bor sammen mens de begge er i utdanning og av den grunn midlertidig bor borte fra det ordinære bostedet.

  - at søkeren venter barn og har flyttet sammen med barnets far eller mor. Bostipend kan gis fra flyttetidspunktet.

  Listen er ikke utfyllende.

  Merknad til annet ledd
  Sosiale forhold skal være dokumentert ved bekreftelse fra for eksempel PP-tjeneste, helsesøster, sosialkontor, familierådgivningskontor eller psykolog. Sykdom dokumenteres ved legeerklæring eller psykologerklæring.

  Merknad
  Lånekassen vurderer til vanlig retten til bostipend i forhold til den forelderen søkeren til vanlig bor hos. Dersom det foreligger opplysninger som tilsier at søkeren kan bo hos den andre forelderen, vurderes retten til bostipend også i forhold til denne.

  § 17-3. Unntak for søker som er gift eller forsørger barn

  Søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får bostipend selv om han eller hun bor hos foreldrene.

  Merknad
  Søker som har inngått ekteskap i utlandet, må være registrert i folkeregisteret som gift for å bli omfattet av denne unntaksregelen. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn kopi av vielsesattest.

  Merknad
  Søker som kan dokumentere samvær med barnet på minst 40 prosent, er omfattet av regelen, se § 19-1.

  § 17-4. Unntak for søker som mottar offentlig stønad

  Bostipend gis ikke til søker som mottar overgangsstønad, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller andre stønader som er ment å dekke boutgifter.

  Merknad
  Sosialstønad er ikke omfattet av forskriftspunktet. Stønaden faller bort dersom søkeren blir tildelt bostipend.

  Merknad
  Introduksjonsstønad til innvandrer i introduksjonsprogrammet er ment å gå til dekning av blant annet boutgifter. Søkeren har ikke rett til bostipend. Det samme gjelder for søkere som mottar kvalifiseringsstønad.

  Merknad
  Søker som bare får stønad til delvis dekning av boutgifter, kan få bostipend.

  Kapittel 18. Reisestipend

  § 18-1. Reisestipend i Norge og Norden

  Det gis reisestipend til tre reiser tur-retur for et helt skoleår (ti måneder) mellom foreldrehjemmet i Norge og skolestedet. Stipendet blir gitt som tilskudd etter satsene i Lånekassen. Det blir gjort et fradrag på kr 1 068 per skoleår som søkeren må dekke selv. Reisestipendet blir beregnet per måned.
  Søker som bor i foreldrehjemmet, får ikke reisestipend.
  Søker som får støtte til utdanning gjennom nettskole etter § 7-5, får reisestipend når det er lagt inn obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget.

  Merknad
  Reisestipendet blir beregnet ut fra korteste reiseavstand mellom foreldrenes hjemstedskommune og lærestedskommunen multiplisert med fastsatt kilometersats. Det er senteret i hver kommune som legges til grunn ved beregningen.

  Merknad
  Satsene for beregning av reisestipendet er:
  0 300 km: kr 1,64 per km
  300 1500 km: kr 0,91 per km
  Over 1500 km: kr 0,33 per km

  Merknad
  Når det er dokumentert at foreldrene er i utdanning og av den grunn har en midlertidig adresse i søknadsperioden, kan reisestipendet bli regnet til den permanente adressen til foreldrene.

  Merknad
  Er foreldrene bosatt i utlandet (har ingen adresse i Norge), kan det ikke bli gitt reisestipend, heller ikke til grensestasjon i Norge (Oslo).

  Merknad
  Når foreldrene er skilt eller separert, blir det regnet reisestipend til den av foreldrene søkeren blir behovsprøvd mot. Bor søkeren ikke hos foreldrene og blir behovsprøvd etter gjennomsnittet av foreldreinntekten (se § 21-4), blir reisestipendet regnet til den av foreldrene søkeren har oppgitt adressen til.

  Merknad
  Når søkeren bor midlertidig hos en av foreldrene under utdanningen, får han eller hun reisestipend til den av foreldrene søkeren normalt bor hos/er behovsprøvd mot.

  § 18-2. Reisestipend i land utenfor Norden

  Det gjelder særlige regler for tilskudd til reiser til land utenfor Norden, se kapittel 42.

  § 18-3. Søker som får støtte fra folketrygden eller andre ordninger

  Det gis ikke reisestipend til søker som får støtte til reiser gjennom folketrygden eller andre ordninger.

  Kapittel 19. Forsørgerstipend

  § 19-1. Vilkår og satser for forsørgerstipend

  Søker får forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1999 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av tiden.
  Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1 546 per måned for hvert av de to første barna og opptil kr 1 007 per måned for hvert barn flere enn to.
  Forsørgerstipendet til gift søker blir redusert med 60 prosent av ektefellens bruttoinntekt over kr 29 642 per måned.
  Forsørgerstipendet blir ikke behovsprøvd etter kapittel 21.

  Merknad til første ledd
  Følgende barn er omfattet av formuleringen i forskriften:
  -barn av søkeren
  -barn av søkerens ektefelle
  -barn av søkerens samboer dersom søkeren og samboeren i tillegg har felles barn, se første del § 3-4

  Merknad til første ledd
  Forsørgerstipend blir gitt fra samme tidspunktet som ved foreldrestipend, det vil si fra tre uker før fødselen.

  Merknad til første ledd
  Søkeren må dokumentere å bo sammen med barnet i 12 netter eller mer per måned.

  Merknad til første ledd
  Det blir ikke gitt forsørgerstipend for fosterbarn som søkeren har ansvar for.

  Merknad til annet ledd
  Ved behandlingen av søknad om forsørgerstipend blir det krevd dokumentasjon på inntekten til ektefellen eller samboeren.

  Med bruttoinntekt er ment all skattepliktig inntekt ektefellen har.

  Dersom inntekten til ektefellen varierer, blir det regnet med gjennomsnittet per semester. Fradraget blir regnet ut fra dette gjennomsnittsbeløpet.

  Kapittel 20. Lån

  § 20-1. Satser for lån og behovsprøving av lånet

  Det gis lån på inntil kr 1 434 per måned for søker som har rett til bostipend, se § 17-2. For søker som ikke har rett til bostipend, gis det lån på inntil kr 2 837 per måned.
  Tabellen i § 21-8 viser lånesatsene som er fastsatt ut fra fradraget for forsørgerinntekt og antall søsken født i 1996 eller senere.
  For søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, gis det et lån på inntil kr
  1 434 per måned. Lånet blir ikke behovsprøvd mot økonomien til forsørgerne.

  § 20-2. Lån til skolepenger

  Det gis lån til skolepenger, avgrenset til kr 24 561 per skoleår. Det gis bare støtte til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis ikke lån til skolepenger dersom disse er dekket av andre.

  Kapittel 21. Behovsprøving mot økonomien til forsørgerne

  § 21-1. Behovsprøving av stipend

  Grunnstipendet blir redusert ved behovsprøving etter den samlede inntekten og formuen til forsørgerne. Når fradraget skal regnes ut, bruker Lånekassen alminnelig inntekt og nettoformue ved skattelikningen for 2012. Inntekt og formue i utlandet eller på Svalbard, som ikke er med i likningen, skal også regnes med. Se § 21-8.
  Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på forsørger. Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet.

  Merknad
  Dersom forsørgerne ikke har vært liknet til Norge, eller det ikke kan skaffes dokumentasjon på annen måte, blir den nåværende inntekten lagt til grunn.

  Merknad
  Steforeldre regnes som forsørgere så lenge de er gift med søkerens biologiske mor eller far.

  Merknad
  Samboer til søkers far eller mor regnes ikke som forsørger (steforelder) etter dette punktet, selv om de har felles barn.

  Merknad til annet ledd
  Det sees ikke bort fra kapitalinntekter fra en tidligere erstatnings- eller forsikringsutbetaling.

  § 21-2. Ny beregning ved lavere inntekt enn i 2012

  Blir det dokumentert at brutto inntekt og formue til forsørgerne i skoleåret er lavere enn i inntektsåret 2012, tar Lånekassen hensyn til det. Inntekten beregnes med utgangspunkt i skattereglene. Det tas ikke hensyn til en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av økte utgifter.

  Merknad
  Begge forsørgernes inntekt må være dokumentert for at Lånekassen skal kunne ta hensyn til lavere inntekt enn i 2012. Samlet inntekt må være mindre enn i 2012.

  Merknad
  Det må dokumenteres at inntekten har gått ned i forhold til i 2012. Hvis inntekten er redusert for bare én av forsørgerne, brukes inntekt fra likningen for 2012 for den andre forsørgeren.

  Merknad
  Følgende framgangsmåte blir brukt for å komme fram til alminnelig inntekt, som utgjør grunnlaget for å regne ut fradraget:

  - Likningen for 2012 må foreligge.

  - Når det foreligger opplysninger om endret inntekt for forsørgerne, må det hentes inn dokumentasjon på den eventuelle brutto inntekten/trygden/pensjonen osv. per måned i skoleåret. Hvis søkeren og eventuelle søsken født i 1996 eller senere får pensjon, skal denne tas med. Dersom endringen skjer etter 31. desember, får søkeren ny utregning og ettertildeling bare for vårsemesteret.

  - Samlet bruttobeløp per år blir redusert med et fradrag på 43 prosent maksimum
  kr 84 150. Det skal gjøres for hver av forsørgerne.

  - Etter dette fradraget blir restbeløpet redusert med 10 prosent.

  - Dersom det beløpet en kommer fram til, er større enn den samlede skattbare inntekten til forsørgerne i 2012, skal likningsopplysningene for 2012 brukes.

  § 21-3. Unntak ved særlig tyngende sosiale grunner

  Lånekassen ser helt eller delvis bort fra inntekten og formuen til forsørgerne når det er dokumentert at søkeren ikke kan få tilskudd fra dem av særlig tyngende sosiale grunner, og det ellers er rimelig. Normalt tas det ikke hensyn til endrede økonomiske forhold på grunn av husbygging, kjøp av bolig o.l.
  Lånekassen ser bort fra inntekten når forsørgerne er i frivillig eller tvungen gjeldsordning.

  Merknad
  Vilkåret anses som oppfylt når søkeren tidligere har bodd i fosterhjem, men har flyttet for seg selv.

  § 21-4. Foreldre som ikke bor sammen

  Dersom foreldrene ikke bor sammen bruker Lånekassen likningstallene til den/de av foreldrene som søkeren bor hos eller bodde hos sist. Dette gjelder også for foreldre som er separert.
  Ved delt bosted, det vil si at søkeren bor minst 40 prosent av tiden sammen med hver av foreldrene, legges halvparten av den samlede inntekten og formuen til forsørgerne til grunn.
  Dersom foreldrene er gift, bruker Lånekassen likningstallene til begge foreldrene, selv om de ikke bor sammen.

  Merknad
  Er ekteskapet til foreldrene oppløst i 2012 eller senere, kan en bruke likningsopplysningene for dette året for den av forsørgerne som har overtatt hovedansvaret for søkeren. Foreligger det opplysninger om endringer i inntekten til den forsørgeren som har hovedansvaret for søkeren, skal den samme regelen brukes som i merknad til § 21-2. Blir beløpet høyere enn forsørgerinntekten på likningsattesten for 2012, skal likningsopplysningene brukes.

  Merknad
  Det må sendes inn kopi av separasjonsbevilling for foreldre som tidligere har vært gift.

  Merknad
  Hvis foreldrene blir separert i løpet av semesteret, skal støtten behovsprøves mot den søkeren bor sammen med fra det tidspunkt foreldrene ble separert.

  Merknad
  Dersom søkeren ikke bodde hjemme, eller flyttet ut da separasjonen/skilsmissen fant sted, og søkeren ikke har bodd sammen med noen av foreldrene etterpå, skal inntekten og formuen på likningsattesten til foreldrene deles i to. Det beløpet som da kommer fram, skal benyttes i behandlingen, om det ikke er opplyst noe annet om forsørgelsen.

  Merknad
  Når boforholdene er midlertidige eller uklare, men det er godtgjort at bare den ene av foreldrene har hovedansvaret for søkeren, kan inntekten og formuen til denne ene legges til grunn ved behandlingen.

  § 21-5. Unntak fra behovsprøving mot steforeldre

  Når søkeren bor utenfor foreldrehjemmet, ser Lånekassen bort fra inntekten og formuen til stemor eller stefar når det er lagt fram opplysninger som gjør det rimelig.

  Merknad
  Det må foreligge faktiske opplysninger som gir grunnlag for å vurdere rimeligheten av å se bort fra stemor eller stefars inntekt og formue.

  Merknad
  Dersom søkeren bor i foreldrehjemmet, og stemor eller stefar ikke bor sammen med søkeren og søkerens mor eller far, kan det sees bort fra stemors eller stefars inntekt og formue dersom det foreligger opplysninger om at stemor eller stefar bor på en annen folkeregistrert adresse.

  § 21-6. Unntak for visse søkere

  For søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, blir ikke grunnstipendet behovsprøvd.

  Merknad
  Stipend og lån blir ikke behovsprøvd fra det tidspunktet søkeren gifter seg eller fra og med tre uker før søkeren får barn.

  Merknad
  Søker som har inngått ekteskap i utlandet, må være registrert i folkeregisteret som gift for å bli omfattet av denne unntaksregelen. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn kopi av vielsesattest.

  Merknad
  For søker som opplyser å bo sammen med barn, må barnet/barna være registrert sammen med søker i folkeregisteret for at søker skal bli unntatt fra behovsprøving.

  Merknad
  Søker som har barn og som selv midlertidig bor borte fra barnet under utdanningen, får også stipend og lån regnet ut uten behovsprøving etter kapittel 21.

  § 21-7. Formue over kr 986 019

  Av forsørgernes formue over kr 986 019 blir det regnet 10 prosent som tillegg til inntekten.

  § 21-8. Satser for grunnstipend og lån

     Tabellen viser satser per måned for grunnstipend og lån etter forsørgernes inntekt og tallet på søsken født i 1996 eller senere. Inntekten blir satt lik alminnelig inntekt ved skattelikningen i 2012med eventuelle tillegg etter § 21-7. Inntekten blir avrundet ned til nærmeste hele 1 000 kroner. Dersom inntekten overstiger grensen i tabellens nederste linje, blir det ikke gitt grunnstipend eller lån.

  Inntekt i 1000 kr og antall barn som blir forsørget (søker og ev. søsken)

  1 barn

  2 barn

  3 barn

  4 barn

  5 barn

  Sats for grunnstipend per måned

  Lånesats hjemmeboer per  måned

  Lånesats borteboer  per måned

  0 - 251

  0- 263

  0- 275

  0- 287

  0- 299

  2 054,00

  2 837,00

  1 434,00

  252- 256

  264-
  268

  276- 280

  288- 292

  300- 304

  2 003,17

  2 837,00

  1 434,00

  257- 261

  269- 273

  281- 285

  293- 297

  305- 309

  1 952,33

  2 837,00

  1 434,00

  262- 266

  274- 278

  286- 290

  298- 302

  310- 314

  1 901,50

  2 837,00

  1 434,00

  267- 271

  279- 283

  291- 295

  303- 307

  315- 319

  1 850,67

  2 837,00

  1 434,00

  272- 276

  284- 288

  296- 300

  308- 312

  320- 324

  1 799,83

  2 837,00

  1 434,00

  277- 281

  289- 293

  301- 305

  313- 317

  325- 329

  1 749,00

  2 837,00

  1 434,00

  282- 286

  294- 298

  306- 310

  318- 322

  330- 334

  1 698,17

  2 837,00

  1 434,00

  287- 291

  299- 303

  311- 315

  323- 327

  335- 339

  1 647,33

  2 837,00

  1 434,00

  292- 296

  304- 308

  316- 320

  328- 332

  340- 344

  1 596,50

  2 837,00

  1 434,00

  297- 301

  309- 313

  321- 325

  333- 337

  345- 349

  1 545,67

  2 837,00

  1 434,00

  302- 306

  314- 318

  326- 330

  338- 342

  350- 354

  1 494,83

  2 837,00

  1 434,00

  307- 311

  319- 323

  331- 335

  343- 347

  355- 359

  1 444,00

  2 837,00

  1 434,00

  312- 316

  324- 328

  336- 340

  348- 352

  360- 364

  1 393,17

  2 837,00

  1 434,00

  317- 321

  329- 333

  341- 345

  353- 357

  365- 369

  1 342,33

  2 837,00

  1 434,00

  322- 326

  334- 338

  346- 350

  358- 362

  370- 374

  1 291,50

  2 837,00

  1 434,00

  327- 331

  339- 343

  351- 355

  363- 367

  375- 379

  1 240,67

  2 837,00

  1 434,00

  332- 336

  344- 348

  356- 360

  368- 372

  380- 384

  1 189,83

  2 837,00

  1 434,00

  337- 341

  349- 353

  361- 365

  373- 377

  385- 389

  1 139,00

  2 837,00

  1 434,00

  342- 346

  354- 358

  366- 370

  378- 382

  390- 394

  1 088,17

  2 837,00

  1 434,00

  347- 351

  359- 363

  371- 375

  383- 387

  395- 399

  1 037,33

  2 837,00

  1 434,00

  352- 356

  364- 368

  376- 380

  388- 392

  400- 404

  986,50

  2 837,00

  1 434,00

  357- 361

  369- 373

  381- 385

  393- 397

  405- 409

  935,67

  2 763,47

  1 386,20

  362- 366

  374- 378

  386- 390

  398- 402

  410- 414

  884,83

  2 689,94

  1 338,40

  367- 371

  379- 383

  391- 395

  403- 407

  415- 419

  834,00

  2 616,41

  1 290,60

  372- 376

  384- 388

  396- 400

  408- 412

  420- 424

  695,00

  2 542,88

  1 242,80

  377- 381

  389- 393

  401- 405

  413- 417

  425- 429

  556,00

  2 469,35

  1 195,00

  382- 386

  394- 398

  406- 410

  418- 422

  430- 434

  417,00

  2 395,82

  1 147,20

  387- 391

  399- 403

  411- 415

  423- 427

  435- 439

  278,00

  2 322,29

  1 099,40

  392- 396

  404- 408

  416- 420

  428- 432

  440- 444

  139,00

  2 248,76

  1 051,60

  397- 401

  409- 413

  421- 425

  433- 437

  445- 449

  2 175,24

  1 003,80

  402- 406

  414- 418

  426- 430

  438- 442

  450- 454

  2 101,71

  956,00

  407- 411

  419- 423

  431- 435

  443- 447

  455- 459

  2 028,18

  860,40

  412- 416

  424- 428

  436- 440

  448- 452

  460- 464

  1 954,65

  764,80

  417- 421

  429- 433

  441- 445

  453- 457

  465- 469

  1 881,12

  669,20

  422- 426

  434- 438

  446- 450

  458- 462

  470- 474

  1 807,59

  573,60

  427- 431

  439- 443

  451- 455

  463- 467

  475- 479

  1 734,06

  478,00

  432- 436

  444- 448

  456- 460

  468- 472

  480- 484

  1 660,53

  382,40

  437- 441

  449- 453

  461- 465

  473- 477

  485- 489

  1 587,00

  286,80

  442- 446

  454- 458

  466- 470

  478- 482

  490- 494

  1 454,75

  191,20

  447- 451

  459- 463

  471- 475

  483- 487

  495- 499

  1 322,50

  95,60

  452- 456

  464- 468

  476- 480

  488- 492

  500- 504

  1 190,25

  0,00

  457- 461

  469- 473

  481- 485

  493- 497

  505- 509

  1 058,00

  0,00

  462- 466

  474- 478

  486- 490

  498- 502

  510- 514

  925,75

  0,00

  467- 471

  479- 483

  491- 495

  503- 507

  515- 519

  793,50

  0,00

  472- 476

  484- 488

  496- 500

  508- 512

  520- 524

  661,25

  0,00

  477- 481

  489- 493

  501- 505

  513- 517

  525- 529

  529,00

  0,00

  482- 486

  494- 498

  506- 510

  518- 522

  530- 534

  396,75

  0,00

  487- 491

  499- 503

  511- 515

  523- 527

  535- 539

  264,50

  0,00

  492- 496

  504- 508

  516- 520

  528- 532

  540- 544

   

  132,25

  0,00

  Merknad
  Som søsken regnes biologiske søsken (hel- og halvsøsken), adoptivsøsken og stesøsken, men bare dem som søkeren bor sammen med minst 40 prosent av tiden. Barn av mors eller fars samboer regnes ikke med, selv om de bor i samme husholdning.

  Kapittel 22. Behovsprøving mot egen økonomi

  § 22-1. Lærlinglønn og trygde- og pensjonsytelser

  Grunnstipend og forsørgerstipend etter kapittel 16 og 19 blir redusert på grunnlag av lærlinglønn og trygde- og pensjonsytelser i søknadsperioden.
  Av slik inntekt går 60 prosent av bruttobeløpet til fradrag. Dersom inntekten varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.
  Det ses bort fra barnepensjon som søkeren får når en eller begge foreldrene er døde.
  Lån tildeles uten behovsprøving etter søkerens egen økonomi.

  § 22-2. Kommunal og statlig bostøtte samt grunnstønad fra folketrygden

  Kommunal eller statlig bostøtte og støtte fra folketrygden som skal dekke ekstra utgifter på grunn av sykdom, skade eller lyte, påvirker ikke støttebeløpet.

  § 22-3. Rekkefølgen stipendene reduseres i

  Ved behovsprøving reduseres først grunnstipendet, deretter forsørgerstipendet.

  Kapittel 23. Minstebeløp

  § 23-1. Minstebeløp for lån og stipend

  Det gis ikke lån på under kr 50 eller bare stipend på under kr 20 per måned.