Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Sjette del. Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)

  Sist oppdatert: 27.10.2015

  Kapittel 48. Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del

  § 48-1. Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del

  Sjette del gjelder for statsborgere over 18 år fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia som er tatt opp ved høyskole eller universitet i Norge, etter de vilkårene som Kunnskapsdepartementet har fastsatt for kvoteordningen.

  Merknad
  Departementet har utarbeidet et rundskriv som regulerer lærestedenes rolle og ansvar i kvoteordningen, rundskriv F-03-15. Rundskrivet inneholder blant annet en liste over de utviklingslandene, landene på Vest-Balkan og land i Øst-Europa og Sentral-Asia som omfattes av ordningen.

  Merknad
  Studenter fra land som er tatt ut av kvoteordningen etter at utdanningen ble påbegynt, får gjennomføre utdanningen på samme vilkår som ved begynnelsen av studiet.

  Kapittel 49. Krav til søkeren

  § 49-1. Grunnleggende vilkår

  Det er et vilkår at søkeren har fått studieplass i høyere utdanning etter de vilkårene som er nevnt i § 48-1, har oppholdstillatelse som utdanningssøker, og skal bruke utdanningen i hjemlandet når studiet er fullført.

  Merknad
  Bekreftelse på oppholdstillatelse som utdanningssøker, må være vedlagt den første søknaden.

  § 49-2. Vilkår om opphold i hjemlandet før søknad om opptak

  Det er et vilkår at søkeren har søkt om opptak til utdanning under kvoteordningen fra hjemlandet og dokumenterer opphold i hjemlandet i minst ett år før opptak i utdanningen.

  § 49-3. Unntak fra § 49-2

  Unntak fra kravet om å søke fra hjemlandet kan bli gjort for søker som tidligere har fått støtte fra Lånekassen, eller som har finansiert høyere utdanning i Norge gjennom Norad og Norges forskningsråd o.l. Det er da en forutsetning at samlet studietid ikke overstiger fem år.

  Kapittel 50. Hva slags utdanning det gis støtte til

  § 50-1. Hva slags utdanning det gis støtte til

  Utdanningen må være godkjent for støtte etter forskriftens første del. Det gis støtte til ph.d.-utdanning til studenter som får støtte under kvoteordningen.

  § 50-2. Innføringskurs i norsk eller samisk

  Søker som er tatt opp til et utdanningsprogram med norsk eller samisk som undervisningsspråk, får støtte i inntil ett år til innføringskurs i norsk eller samisk før utdanningen.

  Merknad
  Det blir ikke gitt støtte til repetisjon av innføringskurs.

  Kapittel 51. Hvor lang tid det gis støtte

  § 51-1. Hovedregel

  Det gis støtte i normert tid for utdanningen, innenfor en ramme på fire år. Et eventuelt innføringskurs i norsk eller samisk kommer i tillegg til de fire årene.

  § 51-2. Kombinasjon masterutdanning og ph.d.-utdanning

  Dersom søkeren planlegger ph.d.-utdanning, gis det bare støtte i ett år på mastergradsnivå. Søker som har mottatt støtte i mer enn ett år til mastergradsutdanning, og deretter blir tatt opp i ph.d.-utdanning under kvoteordningen, kan få støtte til ph.d.-utdanningen i så lang tid som gjenstår innenfor rammene i § 51-1, § 51-3 og § 51-4.

  § 51-3. Utvidet støtteperiode ved feltarbeid i hjemlandet

  Dersom feltarbeid i hjemlandet inngår i utdanningen, utvides støtteperioden tilsvarende lengden på feltarbeidet, slik at det gis støtte i inntil fem år. Støtte til feltarbeid gis etter de samme reglene som gjelder for norske søkere, se § 5-1 og § 8-6.

  Merknad
  Det er en forutsetning at feltarbeidet starter etter at søkeren har begynt utdanningen i Norge. Feltarbeidet må inngå som en del av det faglige opplegget og være klarlagt og anbefalt av lærestedet på forhånd. Det kan bli gitt støtte til feltarbeid i hjemlandet i flere perioder dersom det er en del av studieopplegget. Dette blir godtatt som utvidet studieår dersom feltarbeidet blir gjennomført om sommeren.

  § 51-4. Forsinkelse i utdanningen

  Ved forsinkelse i utdanningen kan det gis støtte i inntil ett år mer enn normert tid, se § 9-2. Ved forsinkelse i siste semester i utdanningen kan det gis støtte i inntil to måneder om sommeren for å fullføre utdanningen.
  Det er en forutsetning at søkeren fortsatt har studieplass under kvoteordningen. Det gis ikke støtte til repetisjon av innføringskurs.

  Merknad
  Forsinkelse i utdanningen gir rett til utvidelse av støtteperioden som er definert i § 51-1. Dette gjelder ikke ved innføringskurs i norsk eller samisk.

  Merknad
  Det blir ikke gitt støtte til forsinkelse i mer enn ett år under kvoteprogrammet.

  Kapittel 52. Utregning av støttebeløpet

  § 52-1. Utregning av støttebeløpet

  Ved utregning av støttebeløpet gjelder reglene i tredje del og kapittel 43 og 44. Regler for utregning og utbetaling av støtten for det første semesteret er gitt i § 52 2. Regler for støtte til reiser er gitt i § 52-4 og § 52-5.
  Det gis støtte i 12 måneder per undervisningsår for ph.d.-studenter.

  § 52-2. Utregning og utbetaling av støtte i det første semesteret

  Støtte for de to første månedene av semesteret gis som stipend tilsvarende basisstøtte for to måneder, jf. § 25-1. Støtten utbetales ved lærestedet ved oppstart i studiet.
  Støtte for de resterende månedene regnes ut etter reglene i tredje del og utbetales etter reglene i kapittel 11.

  § 52-3. Forsørgerstipend

  Søker får forsørgerstipend for barn født i 2000 eller senere som har oppholdstillatelse og som bor sammen med søkeren i Norge.

  § 52-4. Tilskudd til innreise og hjemreise

  Det gis tilskudd til innreise ved starten av utdanningen og til hjemreise når utdanningen er avsluttet.

  Merknad
  Det blir gitt støtte til hjemreisen dersom søkeren reiser tilbake til hjemlandet sitt innen tre måneder etter avsluttet utdanning eller gjennomført disputas for ph.d.-studenter. Støtte til hjemreise kan også bli gitt selv om utdanningen ikke blir fullført. Det blir også gitt støtte til hjemreise (innenfor grensen på tre måneder) selv om siste året er gjennomført uten støtte fra Lånekassen.

  § 52-5. Tilskudd til årlig hjemreise

  Det gis tilskudd til en årlig hjemreise etter satsene i Lånekassen, når studiet har vart i ett år eller mer og søkeren ikke har hatt feltarbeid i semesteret før, eller skal ha feltarbeid i semesteret etter. Når studenten starter utdanningen i vårsemesteret, kan det gis reisetilskudd når studiet har vart i ett semester eller mer.
  Det er en forutsetning for støtte til slik reise at søkeren faktisk gjennomfører reisen.

  Merknad
  Lånekassen kan kreve dokumentasjon på at reisen er gjennomført.

  Merknad
  I tillegg til støtte til innreise ved starten av utdanningen og hjemreise når utdanningen er avsluttet, jf. § 52-4, kan søkere som starter utdanningen i høstsemesteret, og som tar en utdanning som varer tre eller fire semestre få støtte til én hjemreise etter § 52-5. Ved utdanning som varer fem eller seks semestre kan det gis støtte til to hjemreiser etter § 52-5. Ved utdanning som varer sju eller åtte semestre kan det gis støtte til tre hjemreiser etter § 52-5. Dersom søker starter i vårsemesteret, kan søker i tillegg få støtte til hjemreise etter det første semesteret.

  § 52-6 Beregning av tilskudd til reiser

  Tilskuddet til reiser i Norge etter § 52-4 og § 52-5 gis etter regelverket i § 30-1. Aldergrense, maksimalsats og egenandel i § 30-1 gjelder likevel ikke for kvotestudenter.
  Tilskuddet til reiser i utlandet gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån.

  Kapittel 53. Ettergivelse av utdanningslån

  § 53-1. Ettergivelse av utdanningslån ved varig bosetting i hjemlandet

  Låntakere får ettergitt utdanningslån som er gitt etter sjette del når de reiser tilbake til hjemlandet for å bosette seg varig der.

  Merknad
  Låntakeren kan søke om ettergivelse når han har bodd i ett år sammenhengende i hjemlandet etter avsluttet utdanning. Dette gjelder også når låntakeren bosetter seg i hjemlandet uten at utdanningen er fullført. Kravet er likevel at låntakeren skal ha bosatt seg varig i hjemlandet, det vil si at det ikke er tilstrekkelig at låntakeren har bodd ett år i hjemlandet for så å flytte til et annet land.

  Merknad
  Dersom låntakeren ikke sender inn søknad om ettergivelse etter ett år i hjemlandet, blir lånet behandlet etter § 53-2.

  § 53-2. Bosetting i Norge eller annet land

  Låntaker som bor i Norge eller i et annet land enn hjemlandet etter avsluttet utdanning, får ikke lånet ettergitt. For disse gjelder reglene i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter.

  Merknad
  Dersom låntakeren senere reiser til hjemlandet for å bosette seg der, kan han søke om ettergivelse når han har være bosatt i ett år i hjemlandet.

  § 53-3. Unntak ved humanitære grunner

  Dersom det foreligger humanitære grunner til at låntakeren ikke kan bosette seg i hjemlandet etter avsluttet utdanning, som krig, alvorlig uro eller forfølgelse, kan lånet bli ettergitt dersom låntakeren bosetter seg i et annet land som er omfattet av kvoteordningen.

  § 53-4. Tilbakevending til Norge

  Dersom låntakeren senere vender tilbake til Norge, vil vedtaket om ettergivelse bli opphevet. Er vedtaket eldre enn ti år, blir vedtaket likevel ikke endret.

  Merknad
  Vedtak om ettergivelse skal oppheves dersom låntakeren vender tilbake til Norge. Rentedatoen blir fastsatt til den første i måneden gjelden blir reaktivert.