Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Femte del. Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral

  Sist oppdatert: 25.02.2015

  Kapittel 24 Utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral og gjeldsordninger

  § 24-1 Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

  Utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral, er omfattet av vilkårene i gjeldsordningsloven. Utdanningsgjeld skal behandles på linje med annen gjeld som har tilsvarende sikringsgrad.

  § 24-2 Utenrettslig gjeldsordning

  Når Lånekassen har overført utdanningsgjeld permanent til Statens innkrevingssentral, kan denne delta i utenrettslig gjeldsordning, jf. utdanningsstøtteloven § 14.
  En forespørsel om utenrettslig gjeldsordning skal inneholde dokumenterte opplysninger om inntekten, formuen, gjelden, antall barn og levekostnadene til skyldneren. Forespørselen skal også inneholde tilsvarende dokumenterte opplysninger om ektefelle eller samboer og annet som kan være av betydning i saken.
  Reglene i gjeldsordningsloven gjelder som utfyllende regelverk.

  Kapittel 25 Betalingsvilkår for utdanningsgjeld som er overført permanent til Statens innkrevingssentral

  § 25-1 Rentevilkår

  Fordringer som blir permanent overført til Statens innkrevingssentral, får lagt til renter etter den rentesatsen som blir fastsatt for lån i Lånekassen etter § 2-1 og § 2-5.

  § 25-2 Prioriteringsrekkefølge ved innbetaling

  En innbetaling dekker i denne rekkefølgen: inkassoomkostninger, gebyr, renter og lån.

  § 25-3 Statens innkrevingssentrals myndighetsutøvelse

  Statens innkrevingssentral er kreditor for utdanningsgjeld som er permanent overført fra Statens lånekasse for utdanning.
  Krav om tilbakebetaling av utdanningsgjeld er tvangsgrunnlag for utlegg. Statens innkrevingssentral kan som særnamsmann avholde utleggsforretning etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Statens innkrevingssentral kan også sende begjæring om utlegg til alminnelig namsmann, jf. utdanningsstøtteloven § 11 og § 12.

  § 25-4 Ettergivelse ved manglende betalingsevne

  Statens innkrevingssentral kan ettergi lån, renter og omkostninger dersom det foreligger manglende betalingsevne. Med manglende betalingsevne menes at betalingsevnen er varig sterkt nedsatt. Låntakeren vil ikke kunne få ettergivelse dersom det vil virke støtende.
  Søknad om ettergivelse av lån skal inneholde dokumenterte opplysninger om inntekten, formuen, gjelden, antall barn og levekostnadene til skyldneren. Søknaden skal også inneholde tilsvarende dokumenterte opplysninger om ektefelle eller samboer og annet som kan være av betydning i saken.
  Låntaker har ikke klageadgang etter reglene i forvaltningsloven for avgjørelser fattet i saker om ettergivelse ved manglende betalingsevne.

  § 25-5 Ettergivelse ved død

  Dør låntakeren, blir gjelden ettergitt.