Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Femte del. Spesielle ordninger

  Sist oppdatert: 15.05.2009

  Kapittel 42 Foreldrestipend

  § 42-1 Vilkår for foreldrestipend

  Søker som får barn i utdanningsperioden får i en periode hele støtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt: a)søkeren må ha hatt rett til støtte i de siste seks månedene før fødselen eller adopsjonen (opptjeningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel b)søkeren må bo sammen med barnet, og c)søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra folketrygden. Det blir gjort unntak dersom ektefellen eller samboeren benytter ordningen med gradert uttak av foreldrepenger. Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i permisjonstiden. Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig.

  Merknad
  Ved omgjøring av lån til stipend blir det ikke stilt krav om faglig progresjon i semestre der søkeren har fått foreldrestipend, se tredje del §§ 27-2 og 9-3.

  Merknad til bokstav a
  Opptjeningsperioden regnes fram til fødselen, bare avbrutt av vanlige ferier. Obligatorisk grunnskole blir godtatt.

  Merknad til bokstav a
  Søker som i opptjeningsperioden ikke har rett til støtte på grunn av faglig forsinkelse, men som tar inn igjen forsinkelsen i opptjeningsperioden og på nytt får rett til støtte, fyller kravet til opptjeningstid.

  Merknad til bokstav a
  Søker som begynner på ny foreldrepermisjon før det har gått seks måneder etter en tidligere periode med foreldrestipend, kan få foreldrestipendperioden i forbindelse med den forrige fødselen regnet med i opptjeningstiden for stipend ved ny fødsel.

  Merknad til bokstav a
  Med prematur fødsel er ment der barnet er født før 37. uke av svangerskapet.

  Merknad til bokstav a
  Søkeren må være tatt opp i en utdanning.

  Merknad
  Søker som har reservert studieplass, behandles på samme måte som søker som har permisjon fra en utdanning.

  Merknad til bokstav a
  For søkere som har ungdomsrett til videregående opplæring, er ikke retten til foreldrestipend avhengig av om vedkommende er tatt opp i videregående opplæring, har fått reservert plass, eller har søkt lærlingplass, i perioden søkeren kan få forelderstipend. Søkeren har fremdeles rett til videregående opplæring, men graviditet og fødsel kan av formelle og praktiske grunner føre til at hun ikke får opptak, lærlingplass osv. Søkeren må selv dokumentere at han/hun har rett til videregående opplæring.

  Kravet til opptjeningstid gjelder også for denne gruppen.

  Merknad
  Tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, blir godtatt på linje med utdanning med støtterett når det gjelder opptjening av rett til foreldrestipend.

  Merknad til annet ledd
  Med permisjon er ment at søkeren ikke har vanlig studierett og eksamensrett, jf. vilkårene i § 3-1. (Lærestedet kan ha en annen definisjon av permisjon, som innebærer at søkeren fremdeles kan ha studierett og eksamensrett.)

  Permisjon i mer enn tre uker før fødselen kan godtas når årsaken til permisjonen er sykdom/overskridelse av terminen eller krav/anbefaling fra skolen.

  Permisjon tidligere enn tre uker før forventet nedkomst som lærestedet har innvilget uten at det uttrykkelig er en anbefaling eller et krav, kan godtas dersom fødselen er ventet innen to måneder etter at utdanningen starter.

  § 42-2 Hvor lang tid det gis foreldrestipend

  Foreldrestipendet gis i opp til 44 uker. Tre uker før fødselen og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor til barnet. Ved adopsjon gis stipend til mor eller far i 41 uker etter adopsjonen. Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 44 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. Ved flerbarnsadopsjon blir uketallet på 41 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett. Foreldrestipendet gis også i perioden 15. juni til 14.august (sommerferien).

  Merknad
  Dersom søkeren tar permisjon ut over foreldrestipendperioden, kan det ikke bli gitt støtte.

  Merknad
  Får søkeren et dødfødt barn, blir det gitt foreldrestipend for tre uker før og seks uker etter fødselen. Dersom barnet dør i perioden med foreldrestipend, blir det gitt foreldrestipend for seks uker etter dødsdatoen, men likevel ikke ut over 44 uker.

  Merknad til tredje ledd
  Stipend kan bli gitt til søker som slutter i utdanningen når det vanlige skoleåret er slutt, men som har nedkomst før 15.08. i sommerferien som følger. Stipend blir da bare gitt til og med 14.08.

  § 42-3 Beregning av foreldrestipendet

  Stipendet regnes ut fra den maksimale summen som søkeren har krav på, se første, annen, tredje og fjerde del.

  Merknad
  For søkere med støtte etter forskriftens tredje del blir støtten ikke behovsprøvd i den perioden søkeren har hatt foreldrestipend.

  Merknad
  Etter forskriftens annen del blir det gjort vanlig behovsprøving etter de opplysningene som er gitt i søknaden for 2009-2010.

  § 42-4 Søknadsfrist

  Søknad om foreldrestipend og dokumentasjon på fødsel eller adopsjon må være innkommet senest tolv måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

  Kapittel 43 Sykestipend

  § 43-1 Vilkår for sykestipend

  Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av søknadsperioden, kan få lånet for denne tiden omgjort til sykestipend, men ikke for mer enn fire måneder og to uker per undervisningsår. Sykdomsperioden må dokumenteres. Omgjøring gis for halve måneder. Lån for de første fjorten dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke gjort om til sykestipend.

  Merknad
  Ved konvertering blir det ikke stilt krav om faglig progresjon i semestre der søkeren har fått sykestipend, se tredje del §§ 27-2 og 9-3.

  Merknad
  Støtten blir ikke behovsprøvd etter forskriftens tredje del i den perioden søkeren har hatt sykestipend.

  Merknad til første ledd
  Med helt studieufør er ment at søkeren er helt ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver og lignende, og delta på eksamen.

  Merknad til første ledd
  Med dokumentasjon menes sykmelding fra lege på Lånekassens søknadsskjema S eller på trygdekontorets blankett, eller legeattest. Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om hvilket tidsrom låntakeren har vært helt studieufør (startdato og sluttdato).

  Merknad til første ledd
  Dersom søkeren har vært mindre enn 100 prosent sykmeldt i forhold til arbeid, må det legges fram bekreftelse fra lege som viser at søkeren likevel har vært fullstendig studieufør.

  Merknad til første ledd
  Lån til skolepenger og lån til reiser beregnes per måned og gjøres om til sykestipend for den aktuelle perioden.

  § 43-2 Sykestipend ved sykdom hos egne barn

  Søker som er helt forhindret fra å følge undervisningen i en del av søknadsperioden på grunn av dokumentert sykdom hos egne barn under ti år, får også sykestipend. Som barn under ti år regnes også barn som fyller ti år i løpet av 2009.

  § 43-3 Begrensning i rett til sykestipend

  Lån omgjøres til stipend bare for sykdomsperioder som oppstår etter at søknad om lån er kommet inn til Lånekassen. Retten til omgjøring gjelder ikke for søker som er syk når undervisningen tar til. Det gjøres unntak når søkeren er i en flerårig utdanning.

  § 43-4 Begrensninger ved samtidige ytelser fra folketrygden

  Søker som har rett til sykepenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger, rehabiliteringspenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får ikke omgjort lån til stipend for den tiden vedkommende har slike ytelser.

  Merknad
  Dersom det blir utbetalt sykepenger bare for deler av sykdomsperioden, skal Lånekassen omgjøre lån for den delen av perioden når sykepenger ikke er utbetalt. Det samme gjelder for tidsbegrenset uførestønad og attførings- og rehabiliteringspenger.

  Merknad
  Det er bare ytelser fra folketrygden som skal føre til avslag på søknad om sykestipend. Perioder som betales av arbeidsgiver og ikke blir refundert av NAV, kan derfor inngå i en periode der det kan gis sykestipend.

  § 43-5 Søknadsfrist

  Søknad om sykestipend må være kommet til Lånekassen senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

  Kapittel 44 Flyktningstipend

  § 44-1 Vilkår for flyktningstipend

  Flyktningstipendet gis i inntil tre år til utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, og som tar vanlig videregående opplæring her i landet, eller som tar grunnskoleopplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 4A-1.

  Merknad
  Med en person som har fått asyl i Norge, menes en person som er registrert med flyktningstatus i Utlendingsdirektoratet.

  Merknad
  Med vanlig videregående opplæring er ment opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner i Kunnskapsløftet.

  § 44-2 Tidsbegrenset rett til flyktningstipend

  Dersom utdanningen påbegynnes innen tre år etter at søkeren kom til Norge, gis det stipend i inntil tre år. Dersom utdanningen påbegynnes innen fire år etter at søkeren kom til Norge, gis det stipend i inntil to år. Dersom utdanningen påbegynnes innen fem år etter at søkeren kom til Norge, gis stipend i inntil ett år. Tiden regnes fra den datoen asyl ble innvilget. Perioden mellom dato for asyl og oppstart av utdanningen utvides med to år dersom søkeren a)har barn eller får barn i løpet av den tiden flyktningstipend normalt kunne gis. Utdanningen må ta til før barnet er fylt ti år. b)har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 før vanlig videregående opplæring. Innenfor disse grensene gis flyktningstipendet så lenge søkeren har rett til støtte etter første del, men maksimalt i inntil tre år.

  Merknad
  Forsinkelse i utdanningen medfører ikke at perioden med flyktningstipend forlenges.

  Merknad
  Flyktninger som begynner i utdanning før det har gått tre år, kan ta opphold i
  utdanningen og likevel få stipend i opp til tre år.

  Merknad
  Flyktninger som har daglig omsorg for barn når de kommer til landet, eller som får barn i løpet av den tiden flyktningstipend normalt kan bli gitt, kan få grensene utvidet med to år. Det vil si at de kan få opptil tre stipend i løpet av åtte år etter at de kom til Norge. Det er ikke et vilkår at søkeren har hatt opphold i utdanningen på grunn av barnet.

  § 44-3 Avbrutt utdanning

  Dersom utdanningen blir avbrutt, kan støtten bli krevd tilbake, se kapittel 9. Flyktningstipend blir ikke gjort om til lån etter kapittel 12 og 13, men kan gå til fradrag ved senere søknad om støtte.

  § 44-4 Beregning av støttebeløp ved videregående opplæring etter annen del

  For søker som tar videregående opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 3-1, regnes støttebeløpet ut etter reglene i annen del. Hele støttebeløpet gis som stipend, med unntak av lån til dekning av skolepenger.

  Merknad til første ledd
  Flyktning som tar ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen som forberedelse for opptak i vanlig videregående opplæring etter annen del § 15-1 bokstav d, får også støtten regnet ut etter annen del.

  Merknad til annet ledd
  Den delen av reisestøtten som gis som lån til elever som tar videregående opplæring i utlandet etter utvekslingsordningene, skal fremdeles gis som lån.

  § 44-5 Beregning av støttebeløp ved grunnskoleopplæring eller videregående opplæring etter tredje del

  For søker som tar opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, regnes støttebeløpet ut etter reglene i tredje del. For søker som tar vanlig videregående opplæring uten rett etter opplæringslova § 3-1, regnes støttebeløpet ut etter reglene i tredje del. Hele støttebeløpet gis som stipend, med unntak av lån til dekning av skolepenger.

  Kapittel 45 Delvis dekning av skolepenger til elever i videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler

  § 45-1 Delvis dekning av skolepenger til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler

  Til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler i Norge eller i utlandet gis det stipend til delvis dekning av skolepenger. Støtten blir gitt med 85 prosent av faktiske skolepenger avgrenset oppover til 85 prosent av en normalsats regnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlige videregående skole, når skolepengene ikke er dekket av andre. Maksimal støtte for 2009-2010 er kr 77 945 per undervisningsår. Det gis støtte bare til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Søkere i utdanningstilbud der skolen får statstilskudd fra Norge, kan likevel ikke få støtte til å dekke skolepenger.

  Merknad
  Elever i det som regnes som vanlig videregående opplæring, kan få tilskudd til skolepenger.
  Det gis ikke tilskudd til utdanning på nivå med fagskoleutdanning eller videreutdanning etter avsluttet videregående opplæring.
  Merknad
  Internasjonale skoler i Norge må være godkjent som støtteberettiget i Lånekassen.