Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringsloven § 3-1

  Sist oppdatert: 09.05.2012

  Kapittel 24 Hvem som er omfattet av tredje del

  § 24-1 Hvem tredje del gjelder for

  Tredje del gjelder søker som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole og andre utdanninger som er godkjent etter § 4-1, og som ikke er omfattet av forskriftens annen del, se § 15-1.

  Merknad
  Tredje del omfatter all opplæring som ikke følger læreplan for videregående opplæring.

  Tredje del omfatter søker som går på vanlig videregående opplæring, men som ikke har rett til opplæringen etter opplæringsloven § 3-1.

  Tredje del omfatter voksne søkere med rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 og rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3.

  Kapittel 25 Basisstøtte

  § 25-1 Basisstøtte

  Det gis opp til kr 9 250 per måned i basisstøtte. Basisstøtten gis som lån. En del av lånet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter vilkårene i kapittel 26 og 27, og stipendet blir behovsprøvd etter vilkårene i kapittel 29.

  Kapittel 26 Utdanningsstipend

  § 26-1 Omgjøring av lån til behovsprøvd utdanningsstipend

  Søker som ikke bor sammen med foreldrene, får inntil 40 prosent av basisstøtten gjort om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført utdanning.

  § 26-2 Søker som bor sammen med foreldrene

  Søker som bor sammen med foreldrene, får ikke lån gjort om til utdanningsstipend. Søker blir ansett for å bo sammen med foreldrene når:
  a) søker bor i samme hus som foreldrene. Det gjøres unntak hvis søkeren og foreldrene bor i hver sin boenhet i et hus med mer enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter
  b) søker bor i boenhet som hører til huset der foreldrene bor. Søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får lån gjort om til utdanningsstipend selv om vedkommende bor sammen med foreldrene.

  Merknad
  For søkere som har barn, stilles det krav om at de bor sammen med eller har minst 40 prosent samvær med barnet.

  Merknad
  Voksne, enslige søkere som tar utdanning etter å ha vært i arbeidslivet i en periode, og som har sine foreldre boende hos seg, har rett til omgjøring av lån til stipend etter § 26-1. Dette gjelder ikke for søkere opptil ca. 25 år som tar utdanning etter fullført videregående opplæring.

  Kapittel 27 Omgjøring av lån til utdanningsstipend

  § 27-1 Vilkår om gjennomført utdanning

  Ved utdanning der faglige resultater blir oppnådd gjennom studiepoeng eller tilsvarende, blir lån gjort om til utdanningsstipend for hvert studiepoeng eller tilsvarende som søkeren oppnår. Lån kan bli gjort om til stipend for opptil 60 studiepoeng eller tilsvarende per undervisningsår. Ved annen utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når utdanningen eller kurset er bestått. For søker i eksamensfri utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når hele utdanningen er fullført.

  Merknad
  Lånekassen gjør om lån til stipend på bakgrunn av de opplysningene om faglige resultater som blir sendt inn fra lærestedet.

  Merknad
  For studenter i utlandet blir omgjøringen gjort når graden er fullført. Når utdanningen har varighet på mer enn fire år, kan omgjøring i tillegg bli gjort i løpet av utdanningen.

  Studenter som tar utdanning i utlandet, må selv sende inn dokumentasjon på fullført utdanning.

  Merknad
  Offentlig videregående opplæring regnes som bestått når eleven får standpunktkarakter eller eksamenskarakter i de ulike fagene som inngår i den enkelte læreplan og som gir uttelling i årstimer.

  Elever som kun tar tverrfaglig eksamen har ikke rett til omgjøring av lån til stipend. Omgjøring på grunnlag av bestått tverrfaglig eksamen blir likevel gitt til praksiskandidater.

  § 27-2 Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend

  Selv om vilkåret om fullført utdanning ikke er oppfylt, får søkere som ikke bor sammen med foreldrene lån gjort om til utdanningsstipend for semestre der søkeren a)har fått foreldrestipend, se kapittel 43 b)har fått sykestipend, se kapittel 44 c)er blitt forsinket på grunn av funksjonshemming, se § 9-3 andre ledd, eller d)har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad.

  § 27-3 Beregningsmåte og rekkefølge

  Lån som kan omgjøres til utdanningsstipend, gis bare til søker som ikke bor sammen med foreldrene. Søker som bor sammen med foreldrene, får lån som ikke kan omgjøres til utdanningsstipend. Se §§ 26-1 og 26-2. Når søkeren har bestått utdanning, blir lån gjort om til utdanningsstipend for det antall studiepoeng eller tilsvarende som eksamen gir uttelling for. For utdanning som er bestått til og med høstsemesteret 2012, gis omgjøringen for de siste semestrene først, regnet fra semesteret hvor eksamen er avlagt.For utdanning som er bestått fra og med vårsemesteret 2013, gjennomføres omgjøringen på samme tid som behovsprøvingen etter kapittel 29.

  § 27-4 Omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere og senere perioder

  Dersom søkeren fullfører mer utdanning enn normert, eller tar utdanning uten støtte, blir lån for tidligere perioder gjort om til stipend dersom søkeren ikke har fått fullt utdanningsstipend for disse periodene. Se også § 27-6. Dersom søkeren fullfører mer utdanning enn normert, eller tar utdanning uten støtte, og tidligere har fått fullt utdanningsstipend, gis utdanningsstipend for senere perioder med støtte der de faglige vilkårene for å gjøre om lån til utdanningsstipend ikke er oppfylt. Se også § 27-7. Søkere som bor sammen med foreldrene i perioden de består utdanning, får omgjort lån til utdanningsstipend for tidligere eller senere perioder hvor de ikke har fått fullt utdanningsstipend, såfremt øvrige vilkår for omgjøring er oppfylt, se §§ 26-1, 26-2, 27-1 og 27-5.

  Merknad til første ledd
  Dersom søkeren tar igjen tidligere forsinkelse, kan han eller hun få utdanningsstipend for tidligere perioder. Søkeren kan ta igjen forsinkelse enten ved å ta mer utdanning eller flere studiepoeng enn normert, eller ved å ta utdanning uten støtte.

  Merknad til tredje ledd
  Studiepoeng eller tilsvarende som blir tatt i perioder der søker bor sammen med foreldrene, kan brukes til omgjøring i borteboerperioder der søkeren ikke får eller har fått full omgjøring. Det kan ikke gis omgjøring for perioder der søkeren bor sammen med foreldrene.

  § 27-5 Vilkår om lån i Lånekassen på omgjøringstidspunktet

  Det er en forutsetning for å få omgjort lån til utdanningsstipend at søkeren har lån i Lånekassen på omgjøringstidspunktet.

  § 27-6 Tidsbegrensning for omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere perioder

  Lån kan bli gjort om til utdanningsstipend etter kapittel 26 og 27 i opp til åtte år tilbake i tid, regnet fra det tidspunktet hvor Lånekassen mottar de endelige eksamensresultatene fra søkeren. Se § 27-4 første ledd.

  § 27-7 Tidsbegrensning framover i tid for omgjøring av lån til utdanningsstipend

  Lån kan bli gjort om til utdanningsstipend etter kapittel 26 og 27 i opp til åtte år framover i tid, regnet fra det semesteret eksamen er tatt. Se § 27-4 andre ledd.

  Kapittel 28 Forsørgerstipend

  § 28-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend

  Søker får i tillegg til basisstøtten et behovsprøvd forsørgerstipend for egne og ektefelles barn født i 1997 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av tiden. Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1 490 per måned for hvert av de to første barna, og opptil kr 970 per måned for hvert barn flere enn to.

  Merknad til første ledd
  Forsørgerstipend blir gitt fra samme tidspunkt som foreldrestipend, det vil si fra ca tre uker før fødselen.

  Merknad til første ledd
  Følgende barn er omfattet av formuleringen i forskriften:
  - barn av søkeren
  - barn av søkerens ektefelle
  - barn av søkerens samboer dersom søkeren og samboeren i tillegg har felles barn, se første del § 3-4

  Merknad til første ledd
  Søkeren må dokumentere å bo sammen med barnet i 12 netter eller mer per måned.

  Merknad til første ledd
  Det blir ikke gitt forsørgerstipend for fosterbarn som søkeren har ansvar for.

  Kapittel 29 Behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend

  § 29-1 Person- og kapitalinntekt

  Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av inntekten til søkeren. Har søkeren en person- og kapitalinntekt over kr 145 400 ved skattelikningen for 2012 og/eller over kr 151 216 ved skattelikningen for 2013, blir stipendene redusert med 5 prosent per måned av inntekt over grensen. Inntekt opptjent på Svalbard blir også regnet med. Renteinntekter fra boligsparing for ungdom (BSU) skal ikke regnes med. Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir inntektsgrensen hevet til kr 363 501 for 2012 og kr 378 041 for 2013.

  § 29-2 Personinntekt i form av trygd eller pensjonsytelser

  For søker som mottar trygd eller pensjonsytelser, blir stipendet redusert med 5 prosent per måned av trygd eller pensjonsytelser over kr 77 798 ved skattelikningen for 2012 og/eller over kr 80 910 ved skattelikningen for 2013. Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir grensen hevet til kr 218 100 for 2012 og kr 226 824 for 2013.

  Merknad til §§ 29-1 og 29-2
  Lånekassen legger til grunn det som går fram som personinntekt og kapitalinntekt på likningen. Med person- og kapitalinntekt menes summen av inntekter før fradrag.

  For lønnstakere, pensjonister og andre som ikke er selvstendig næringsdrivende, er personinntekt summen av skattepliktig brutto arbeidsinntekt osv., skattepliktig brutto pensjonsinntekt osv. og andre skattepliktige bruttoytelser fra folketrygden.

  Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig.

  For selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, deltakerliknet selskap og aksjeselskap, blir personinntekten fastsatt av skattemyndighetene etter egne regler (beregnet personinntekt).

  Merknad til §§ 29-1 og 29-2
  Ved kombinasjon av arbeidsinntekt og trygdeytelser tas det hensyn til beløp det er trukket for, slik at søkeren ikke blir trukket to ganger for det samme beløpet.

  Merknad
  Dersom søkeren har hatt støtte etter annen og tredje del i samme kalenderår, behovsprøves støtten etter tredje del mot likningen på vanlig måte.

  § 29-3 Formue

  Utdanningsstipend, forsørgerstipend og stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan bli redusert på grunnlag av formue. Skattelikningen for det året søkeren har fått støtte, blir lagt til grunn. Formue på Svalbard blir også regnet med. Enslig søker får redusert stipendene med to prosent per måned av beløp over kr 330 789 i formue for 2012 og kr 344 021 i formue for 2013. Gift søker får redusert stipendene med én prosent per måned av beløp over kr 635 308 i formue for 2012 og kr 660 721 i formue for 2013. For gift søker legges formuen til søkeren og ektefellen sammen.

  Merknad
  For samboere med felles barn kan Lånekassen vurdere å redusere netto positiv formue for den ene av samboerne med eventuell netto negativ formue for den andre. For at Lånekassen skal kunne vurdere samlet netto formue, må utskrift av likningen for det gjeldende likningsåret sendes inn.

  § 29-4 Behovsprøving av forsørgerstipend mot ektefelles person- og kapitalinntekt

  Forsørgerstipendet til gift søker blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over kr 328 087 ved skattelikningen for 2012 og kr 341 210 ved skattelikningen for 2013. Renteinntekter fra boligsparing for ungdom (BSU) skal ikke regnes med.

  § 29-5 Ektefelles særeie

  Det ses ikke bort fra formue som ektefellen til søkeren har i særeie.

  § 29-6 Barns formue

  Det ses bort fra barns formue dersom den forvaltes av Overformynderiet. Ved formue under grensen for beløp som skal forvaltes av Overformynderiet, må det dokumenteres at formuen faktisk tilhører søkerens barn.

  Merknad
  Beløpsgrensen for forvaltning av Overformynderiet er kr 75 000. Hvis barnets formue er kr 75 000 eller mer, må Overformynderiet bekrefte at de forvalter formuen. Hvis barnets formue er lavere enn kr 75 000, må størrelsen på formuen og at den står i barnets navn, dokumenteres. Hvis formuen består av bankinnskudd eller lignende, er det tilstrekkelig at det dokumenteres at det står på en konto i barnets navn.

  § 29-7 Erstatnings- og/eller forsikringsutbetaling

  Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på søkeren. Det ses også bort fra tilsvarende formue og inntekt for søkerens ektefelle. Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet.

  Merknad
  Formue eller inntekt som søkeren har arvet fra tidligere ektefelle eller samboer med felles barn, omfattes ikke av unntaket.

  § 29-8 Trygdefinansiert bil

  Det ses bort fra formue som består av bil finansiert gjennom folketrygden. Dersom søkeren eier en dyrere bil enn det NAV har vurdert at det er behov for som følge av funksjonshemmingen, skal det behovsprøves mot den overskytende delen av bilens likningsverdi. Søkeren må dokumentere formuesforholdet og NAVs vurdering av behovet. Det ses også bort fra tilsvarende formue for søkerens ektefelle.

  § 29-9 Tidspunkt for behovsprøving

  Fradragene regnes ut på etterskudd når likningen foreligger.

  § 29-10 Rekkefølgen stipendene reduseres i

  Ved behovsprøvingen for høstsemesteret 2012 blir fradrag først gjort i stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, deretter i utdanningsstipendet og i forsørgerstipendet. For mye tildelt stipend blir gjort om til lån.For vårsemesteret 2013 blir fradrag gjort i denne rekkefølgen: stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming etter § 47-1, forsørgerstipend etter § 28-1 og utdanningsstipend etter kapittel 27. For mye tildelt stipend blir gjort om til lån.For vårsemesteret 2013 gjøres det unntak ved fødsel før termindato, når søkeren ellers ville ha hatt rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato.

  Merknad
  Stipendene blir ikke redusert dersom fradraget per måned er kr 50 eller lavere.

  Kapittel 30 Reisestipend

  § 30-1 Reisestipend i Norge og Norden

  Søker som ikke bor sammen med foreldrene, og som er født i 1987 eller senere, får tilskudd til to reiser tur-retur for et helt undervisningsår (ti måneder) mellom registrert hjemsted (i Folkeregisteret etter lov om folkeregistrering) i Norge og skolestedet. Tilskuddet blir gitt som stipend etter satsene til Lånekassen. Det blir gjort et fradrag på kr 2 120 per undervisningsår som søkeren må dekke selv. Reisestipend blir beregnet per måned. Maksimalt reisestipend er kr 7 390 per undervisningsår. Søker som får støtte til nettskole etter § 7-5, får reisestipend når det er lagt inn obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget.

  Merknad
  Reisestipendet blir beregnet ut fra korteste reiseavstand mellom søkerens hjemstedskommune og lærestedskommune multiplisert med fastsatt kilometersats. Det er senteret i hver kommune som legges til grunn ved beregningen.

  Merknad
  Satsene for beregning av reisestipendet er:
  0 300 km: kr 1,58 per km
  300 1500 km: kr 0,88 per km
  Over 1500 km: kr 0,32 per km

  Merknad
  Søker som oppgir folkeregistrert adresse på Svalbard, får reisestipend til Svalbard bare dersom søkeren selv er registrert i befolkningsregistret på Svalbard.

  § 30-2 Reisestipend i utlandet

  Det gjelder egne regler for reisestøtte til land utenfor Norden, se kapittel 42. Det gis reisestipend til søkere som tar utdanning i utlandet og som ikke har registrert hjemsted i Norge, dersom søkeren har måttet melde utflytting fra Norge fordi studielandet krever det.

  Kapittel 31 Støtte som bare gis som lån

  § 31-1 Støtte som bare gis som lån

  Støtte til disse utgiftene gis bare som lån:
  a) skolepenger, inntil kr 56 740 per undervisningsår. Det gis støtte bare til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis ikke lån til skolepenger dersom disse er dekket av andre. For skolepenger til høyere utdanning i land utenfor Norden gjelder det egne regler, se kapittel 41
  b) utgifter til reise når søkeren tar studieopphold i utlandet som er godkjent for støtte etter § 4-3
  c) støtte på inntil kr 4 080 per måned for søkere som er omfattet av ordningen med sommerterminer og søkere som tar forkurs til ingeniørutdanning sommeren 2012.

  Merknad til bokstav a
  Med skolepenger menes avgift som betales for undervisningen.

  Merknad til bokstav a
  Ved deltidsutdanning gis det lån til skolepenger opp til deltidsprosenten av maksimal sats.

  Kapittel 32 Minstebeløp

  § 32-1 Minstebeløp for lån

  Det gis ikke lån under kr 50 per måned.