Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Annen del. Støtte til søker som har rett til videregående opplæring

  Sist oppdatert: 09.05.2012

  Kapittel 15 Hvem som er omfattet av annen del

  § 15-1 Hvem annen del gjelder for

  Annen del gjelder for
  a) søker som tar videregående opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringsloven § 3-1
  b) søker som tar opplæring tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor Norge, og som har rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  c) søker som tar ulike kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring når søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  d) søker som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen, se § 7-1For søker som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole og andre utdanninger som er godkjent etter § 4-1, gjelder reglene i tredje del.

  Merknad
  Orientering om opplæringsloven § 3-1:
  Hovedinnholdet er at all ungdom mellom 16 år og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring som kan føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Dersom opplæringstiden varer lenger enn tre år, har eleven rett til å fullføre opplæringen i samsvar med læreplanen.

  Søker bruker av retten når han/hun går på kurs som følger læreplanen for offentlige videregående skoler. Dette innebærer at søkeren også bruker av retten ved private videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven.

  Ved omvalg kan retten bli utvidet med ett år. En elev som tar det samme året om igjen, får ikke utvidet retten. Søker bruker av retten selv om han slutter i noen fag, eller ikke får bestått karakter.

  Elever som har rett til spesialundervisning, kan ha rett til videregående opplæring i to år ekstra. Eleven har da rett til individuell opplæringsplan etter §§ 5-1, 5-3 og 5-5 i opplæringsloven og regnes for å være i fulltidsutdanning i hele løpet.

  Hele retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og normalt innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år.

  Merknad
  Det er inntakskontoret i fylkene som avgjør om søkeren har ungdomsrett.

  Merknad
  Privatister bruker ikke av opplæringsretten, og skal derfor ikke ha støtte etter annen del.

  Privatister er personer som tar videregående opplæring ved en privat videregående skole som ikke er godkjent etter privatskoleloven. Slike skoler kan tilby både vanlig treårig løp og enkeltfag for å forbedre karakterer eller få generell studiekompetanse.

  Kapittel 16 Grunnstipend og utstyrsstipend

  § 16-1 Behovsprøvd grunnstipend

  Det gis et behovsprøvd grunnstipend på inntil kr 1 980 per måned.

  § 16-2 Stipend til nødvendig individuelt utstyr (utstyrsstipend)

  Det gis et stipend per undervisningsår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram. 

  Kr 910

  Kr 2 020

  Kr 2 910

  -        Studiespesialisering

  -        Musikk, dans og drama

  -        Helse- og sosialfag

  -        Elektrofag

  -        Medier og kommunikasjon

  -        Service og samferdsel

  -        Naturbruk

  -        Bygg- og anleggsteknikk

  -        Teknikk og industriell produksjon

  -        Idrettsfag

  -        Design og håndverk

  -        Restaurant- og matfag

   

   Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter utdanningsprogram i løpet av et undervisningsår får beholde det stipendet som allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats, utbetales differansen mellom de to satsene. Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater.

  Merknad
  Elever som tar inntil ett år av sin norske utdanning i utlandet, får stipend etter samme sats som for det utdanningsprogrammet de følger i Norge.

  Merknad
  Elever som tar hele sin videregående opplæring i utlandet, får et stipend på kr 910 per år uavhengig av om eleven er i studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning.

  Merknad
  Elever i deltidsutdanning får stipendet beregnet ut fra studiebelastningen.

  Merknad
  Elever som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen, får utstyrsstipend etter dette punktet.

  Merknad
  Elever i tilrettelagt opplæring får stipend etter satsen for det utdanningsprogrammet de går på.

  Kapittel 17 Bostipend

  § 17-1 Ikke-behovsprøvd bostipend

  Det gis bostipend som tilskudd til bokostnader med kr 3 920 per måned når søkeren oppfyller vilkårene i § 17-2. Bostipendet blir ikke behovsprøvd etter kapittel 21 og 22.

  § 17-2 Vilkår for bostipend

  Søker som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er 40 km eller mer, eller reisetiden er tre timer eller mer samlet per dag. Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold av personlig eller sosial karakter.

  Merknad til første ledd
  Søkeren skal kunne følge den undervisningen som er fastsatt i den ordinære timeplanen. Reisetiden blir regnet etter de ruteavgangene som er aktuelle. Det blir tatt hensyn til gangtid og ventetid underveis. Gangtiden blir regnet med 15 minutt per km. Ventetiden før og etter ordinær skoletid blir regnet med i reisetiden. Individuelle opplegg godtas ikke som en del av den ordinære timeplanen.

  Undervisning på ettermiddags- eller kveldstid kan godtas som del av den ordinære timeplanen dersom undervisningen er obligatorisk og en del av den læreplanen som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. Det samme gjelder for andre aktiviteter (trening) som er en del av den fastsatte læreplanen. Det kan ikke tas hensyn til trening og aktiviteter som kommer i tillegg til den ordinære læreplanen, selv om de kan fremstå som nødvendige for å gjennomføre utdanningen (lekser/trening/øving på instrument og lignende).

  Merknad til første ledd
  Søkere som bor borte bare noen dager i uken, og som ellers fyller vilkårene for bostipend, kan få bostipend dersom det dokumenteres at vedkommende må leie hybel og betaler husleie for hele uka/måneden. Dersom dette er dokumentert, kan fullt bostipend gis.

  Merknad til første ledd
  Søkere som bor borte i deler av skoleåret, kan få bostipend i perioden.

  Merknad til første ledd
  Selv om foreldrehjemmet til søkeren ligger mindre enn tre timers reisetid tur-retur/40 km reiseavstand en vei fra lærestedet, kan det bli gitt bostipend når:

  - rutetidene er slik at søkeren ville ha kommet for sent til den reglementerte undervisningen dersom han skulle ha bodd hjemme

  - søkeren må bo borte på grunn av særlig vanskelig kommunikasjon (gjelder også om det er vanskelig bare deler av året).

  Merknad til første ledd
  Ved beregning av avstand blir korteste reiseavstand mellom foreldrehjem og lærestedet lagt til grunn, ikke avstanden med offentlig kommunikasjon. Reisetid blir regnet på grunnlag av opplysningene i de aktuelle rutetabellene.

  Merknad til annet ledd
  De særlige forholdene som kan gi rett til bostipend, er forhold av sosial og personlig karakter som er knyttet til en individuell vurdering av situasjonen i foreldrehjemmet.

  Merknad til annet ledd
  Særlige forhold kan være:

  - sosiale forhold, f.eks. alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at søkeren vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen. Konflikter og uenighet som blir sett på som vanlig mellom søsken eller mellom barn og foreldre, er ikke omfattet

  - at søkeren bor i det tidligere foreldrehjemmet etter at foreldrene har flyttet til et annet distrikt i landet eller til utlandet

  - at foreldrene til søkeren er skilt og forholdene er slik at søkeren ikke kan bo hos noen av dem

  - at søkeren på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo i foreldrehjemmet

  - at søkeren og en av foreldrene bor sammen mens de begge er i utdanning og av den grunn midlertidig bor borte fra det ordinære bostedet.

  - at søkeren venter barn og har flyttet sammen med barnets far eller mor. Bostipend kan gis fra flyttetidspunktet.

  Listen er ikke utfyllende.

  Merknad til annet ledd
  Sosiale forhold skal være dokumentert ved bekreftelse fra for eksempel PP-tjeneste, helsesøster, sosialkontor, familierådgivningskontor eller psykolog. Sykdom dokumenteres ved legeerklæring eller psykologerklæring.

  Merknad
  Lånekassen vurderer til vanlig retten til bostipend i forhold til den forelderen søkeren til vanlig bor hos. Dersom det foreligger opplysninger som tilsier at søkeren kan bo hos den andre forelderen, vurderes retten til bostipend også i forhold til denne.

  § 17-3 Unntak for søker som er gift eller forsørger barn

  Søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, får bostipend selv om han eller hun bor hos foreldrene.

  Merknad
  Søker som kan dokumentere samvær med barnet på minst 40 prosent, er omfattet av regelen, se § 19-1.

  § 17-4 Unntak for søker som mottar offentlig stønad

  Bostipend gis ikke til søker som mottar overgangsstønad, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller andre stønader som er ment å dekke boutgifter.

  Merknad
  Sosialstønad er ikke omfattet av forskriftspunktet. Stønaden faller bort dersom søkeren blir tildelt bostipend.

  Merknad
  Introduksjonsstønad til innvandrer i introduksjonsprogrammet er ment å gå til dekning av blant annet boutgifter. Søkeren har ikke rett til bostipend. Det samme gjelder for søkere som mottar kvalifiseringsstønad.

  Merknad
  Søker som bare får stønad til delvis dekning av boutgifter, kan få bostipend.

  Kapittel 18 Reisestipend

  § 18-1 Reisestipend i Norge og Norden

  Det gis reisestipend til tre reiser tur-retur for et helt skoleår (ti måneder) mellom foreldrehjemmet i Norge og skolestedet. Stipendet blir gitt som tilskudd etter satsene i Lånekassen. Det blir gjort et fradrag på kr 1 030 per skoleår som søkeren må dekke selv. Reisestipendet blir beregnet per måned. Søker som bor i foreldrehjemmet, får ikke reisestipend. Søker som får støtte til utdanning gjennom nettskole etter § 7-5, får reisestipend når det er lagt inn obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget.

  Merknad
  Reisestipendet blir beregnet ut fra korteste reiseavstand mellom foreldrenes hjemstedskommune og lærestedskommunen multiplisert med fastsatt kilometersats. Det er senteret i hver kommune som legges til grunn ved beregningen.

  Merknad
  Satsene for beregning av reisestipendet er:
  0 300 km: kr 1,58 per km
  300 1500 km: kr 0,88 per km
  Over 1500 km: kr 0,32 per km

  Merknad
  Når det er dokumentert at foreldrene er i utdanning og av den grunn har en midlertidig adresse i søknadsperioden, kan reisestipendet bli regnet til den permanente adressen til foreldrene.

  Merknad
  Er foreldrene bosatt i utlandet (har ingen adresse i Norge), kan det ikke bli gitt reisestipend, heller ikke til grensestasjon i Norge (Oslo).

  Merknad
  Når foreldrene er skilt eller separert, blir det regnet reisestipend til den av foreldrene søkeren blir behovsprøvd mot. Bor søkeren ikke hos foreldrene og blir behovsprøvd etter gjennomsnittet av foreldreinntekten (se tredje merknad til § 21-4), blir reisestipendet regnet til den av foreldrene søkeren har oppgitt adressen til.

  Merknad
  Når søkeren bor midlertidig hos en av foreldrene under utdanningen, får han eller hun reisestipend til den av foreldrene søkeren normalt bor hos/er behovsprøvd mot.

  § 18-2 Reisestipend i land utenfor Norden

  Det gjelder særlige regler for tilskudd til reiser til land utenfor Norden, se kapittel 42.

  § 18-3 Søker som får støtte fra folketrygden eller andre ordninger

  Det gis ikke reisestipend til søker som får støtte til reiser gjennom folketrygden eller andre ordninger.

  Kapittel 19 Forsørgerstipend

  § 19-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend

  Søker får forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1997 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av tiden. Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1 490 per måned for hvert av de to første barna og opptil kr 970 per måned for hvert barn flere enn to. Forsørgerstipendet til gift søker blir redusert med 60 prosent av ektefellens bruttoinntekt over kr 27 540 per måned. Forsørgerstipendet blir ikke behovsprøvd etter kapittel 21.

  Merknad til første ledd
  Følgende barn er omfattet av formuleringen i forskriften:
  - barn av søkeren
  - barn av søkerens ektefelle
  - barn av søkerens samboer dersom søkeren og samboeren i tillegg har felles barn, se første del § 3-4

  Merknad til første ledd
  Forsørgerstipend blir gitt fra samme tidspunktet som ved fødselsstipend, det vil si fra ca tre uker før fødselen.

  Merknad til første ledd
  Søkeren må dokumentere å bo sammen med barnet i 12 netter eller mer per måned.

  Merknad til første ledd
  Det blir ikke gitt forsørgerstipend for fosterbarn som søkeren har ansvar for.

  Merknad til annet ledd
  Ved behandlingen av søknad om forsørgerstipend blir det krevd dokumentasjon på inntekten til ektefellen eller samboeren.

  Med bruttoinntekt er ment all skattepliktig inntekt ektefellen har.

  Dersom inntekten til ektefellen varierer, blir det regnet med gjennomsnittet per semester. Fradraget blir regnet ut fra dette gjennomsnittsbeløpet. I slike tilfeller kan vi se bort fra fristen for å melde fra om endringer etter § 14-2, jf. § 14-5.

  Kapittel 20 Lån

  § 20-1 Satser for lån og behovsprøving av lånet

  Det gis lån på inntil kr 1 380 per måned for søker som har rett til bostipend, se § 17-2. For søker som ikke har rett til bostipend, gis det lån på inntil kr 2 740 per måned. Tabellen i § 21-8 viser lånesatsene som er fastsatt ut fra fradraget for forsørgerinntekt og antall søsken født i 1994 eller senere. For søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, gis det et lån på inntil kr 1 380 per måned. Lånet blir ikke behovsprøvd mot økonomien til forsørgerne.

  § 20-2 Lån til skolepenger

  Det gis lån til skolepenger, avgrenset til kr 23 680 per skoleår. Det gis bare støtte til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis ikke lån til skolepenger dersom disse er dekket av andre.

  Kapittel 21 Behovsprøving mot økonomien til forsørgerne

  § 21-1 Behovsprøving av stipend

  Grunnstipendet blir redusert ved behovsprøving etter den samlede inntekten og formuen til forsørgerne. Når fradraget skal regnes ut, bruker Lånekassen alminnelig inntekt og nettoformue ved skattelikningen for 2010. Inntekt og formue i utlandet eller på Svalbard, som ikke er med i likningen, skal også regnes med. Se § 21-8. Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings- og forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på forsørger. Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet.

  Merknad
  Dersom forsørgerne ikke har vært liknet til Norge, eller det ikke kan skaffes dokumentasjon på annen måte, blir den nåværende inntekten lagt til grunn.

  Merknad
  Steforeldre regnes som forsørgere så lenge de er gift med søkerens biologiske mor eller far.

  Merknad
  Samboer til søkers far eller mor regnes ikke som forsørger (steforelder) etter dette punktet, selv om de har felles barn.

  Merknad til annet ledd
  Det sees ikke bort fra kapitalinntekter fra en tidligere erstatnings- eller forsikringsutbetaling.

  § 21-2 Ny beregning ved lavere inntekt enn i 2010

  Blir det dokumentert at brutto inntekt og formue til forsørgerne i skoleåret er lavere enn i inntektsåret 2010, tar Lånekassen hensyn til det. Inntekten beregnes med utgangspunkt i skattereglene. Det tas ikke hensyn til en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av økte utgifter.

  Merknad
  Begge forsørgernes inntekt må være dokumentert for at Lånekassen skal kunne ta hensyn til lavere inntekt enn i 2010.

  Merknad
  Det må dokumenteres at inntekten har gått ned i forhold til i 2010.

  Merknad
  Følgende framgangsmåte blir brukt for å komme fram til alminnelig inntekt, som utgjør grunnlaget for å regne ut fradraget:

  - Likningen for 2010 må foreligge.

  - Når det foreligger opplysninger om endret inntekt for forsørgerne, må det hentes inn dokumentasjon på den eventuelle brutto inntekten/trygden/pensjonen osv. per måned i skoleåret. Hvis søkeren og eventuelle søsken født i 1994 eller senere får pensjon, skal denne tas med. Dersom endringen skjer etter 31. desember, får søkeren ny utregning og ettertildeling bare for vårsemesteret.

  - Samlet bruttobeløp per år blir redusert med et fradrag på 36 prosent - maksimum
  kr 78 150. Det skal gjøres for hver av forsørgerne.

  - Etter dette fradraget blir restbeløpet redusert med 10 prosent.

  - Dersom det beløpet en kommer fram til, er større enn den samlede skattbare inntekten til forsørgerne i 2010, skal likningsopplysningene for 2010 brukes.

  § 21-3 Unntak ved særlig tyngende sosiale grunner

  Lånekassen ser helt eller delvis bort fra inntekten og formuen til forsørgerne når det er dokumentert at søkeren ikke kan få tilskudd fra dem av særlig tyngende sosiale grunner, og det ellers er rimelig. Normalt tas det ikke hensyn til endrede økonomiske forhold på grunn av husbygging, kjøp av bolig o.l. Lånekassen ser bort fra inntekten når forsørgerne er i frivillig eller tvungen gjeldsordning.

  Merknad
  Vilkåret anses som oppfylt når søkeren tidligere har bodd i fosterhjem, men har flyttet for seg selv.

  § 21-4 Foreldre som ikke bor sammen

  Dersom foreldrene ikke bor sammen bruker Lånekassen likningstallene til den/de av foreldrene som søkeren bor hos eller bodde hos sist. Ved delt bosted, det vil si at søkeren bor minst 40 prosent av tiden sammen med hver av foreldrene, legges halvparten av den samlede inntekten og formuen til forsørgerne til grunn.

  Merknad
  Er ekteskapet til foreldrene oppløst i 2010 eller senere, kan en bruke likningsopplysningene for dette året for den av forsørgerne som har overtatt hovedansvaret for søkeren. Foreligger det opplysninger om endringer i inntekten til den forsørgeren som har hovedansvaret for søkeren, skal den samme regelen brukes som i merknad til § 21-2. Blir beløpet høyere enn forsørgerinntekten på likningsattesten for 2010, skal likningsopplysningene brukes.

  Merknad
  Det må sendes inn kopi av separasjonsbevilling for foreldre som tidligere har vært gift.

  Merknad
  Hvis foreldrene blir separert i løpet av semesteret, skal støtten behovsprøves mot den søkeren bor sammen med fra den 15. i den måneden foreldrene blir separert.

  Merknad
  Dersom søkeren ikke bodde hjemme, eller flyttet ut da separasjonen/skilsmissen fant sted, og søkeren ikke har bodd sammen med noen av foreldrene etterpå, skal inntekten og formuen på likningsattesten til foreldrene deles i to. Det beløpet som da kommer fram, skal benyttes i behandlingen, om det ikke er opplyst noe annet om forsørgelsen.

  Merknad
  Når boforholdene er midlertidige eller uklare, men det er godtgjort at bare den ene av foreldrene har hovedansvaret for søkeren, kan inntekten og formuen til denne ene legges til grunn ved behandlingen.

  § 21-5 Unntak fra behovsprøving mot steforeldre

  Når søkeren bor utenfor foreldrehjemmet, ser Lånekassen bort fra inntekten og formuen til stemor eller stefar når det er lagt fram opplysninger som gjør det rimelig.

  Merknad
  Det må foreligge faktiske opplysninger som gir grunnlag for å vurdere rimeligheten av å se bort fra stemor eller stefars inntekt og formue.

  Merknad
  Dersom søkeren bor i foreldrehjemmet, og stemor eller stefar ikke bor sammen med søkeren og søkerens mor eller far, kan det sees bort fra stemors eller stefars inntekt og formue dersom det foreligger opplysninger om at stemor eller stefar bor på en annen folkeregistrert adresse.

  § 21-6 Unntak for visse søkere

  For søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, blir ikke grunnstipendet behovsprøvd.

  Merknad
  Stipend og lån blir ikke behovsprøvd fra og med hele det semesteret søkeren gifter seg eller får barn.

  Merknad
  Søker som har barn og som selv midlertidig bor borte fra barnet under utdanningen, får også stipend og lån regnet ut uten behovsprøving etter kapittel 21.

  § 21-7 Formue over kr 909 880

  Av forsørgernes formue over kr 909 880 blir det regnet 10 prosent som tillegg til inntekten.

  § 21-8 Fradrag og lånesats

  Tabellen viser fradrag og lånesats etter forsørgernes inntekt og tallet på søsken født i 1994 eller senere. Inntekten blir satt lik alminnelig inntekt ved skattelikningen i 2010 med eventuelle tillegg etter § 21-7. Inntekten blir avrundet ned til nærmeste hele 1 000 kroner.


  Inntekt i 1000 kr og antall barn som blir forsørget (søker og ev. søsken) 

   

   

   

   

   

   

  Fradrag i kr

  Lånesats

  Lånesats

  1 barn

  2 barn

  3 barn

  4 barn

  5 barn

  per måned

  hjemmeb.

  borteb.

   

   

   

   

   

   

  0 - 265

  0 - 277

  0 - 289

  0 - 301

  0 - 313

  0

  2 740

  1 380

  266 - 270

  278 - 282

  290 - 294

  302 - 306

  314 - 318

  50

  2 740

  1 380

  271 - 275

  283 - 287

  295 - 299

  307 - 311

  319 - 323

  100

  2 740

  1 380

  276 - 280

  288 - 292

  300 - 304

  312 - 316

  324 - 328

  150

  2 740

  1 380

  281 - 285

  293 - 297

  305 - 309

  317 - 321

  329 - 333

  200

  2 740

  1 380

  286 - 290

  298 - 302

  310 - 314

  322 - 326

  334 - 338

  250

  2 740

  1 380

  291 - 295

  303 - 307

  315 - 319

  327 - 331

  339 - 343

  300

  2 740

  1 380

  296 - 300

  308 - 312

  320 - 324

  332 - 336

  344 - 348

  350

  2 740

  1 380

  301 - 305

  313 - 317

  325 - 329

  337 - 341

  349 - 353

  400

  2 740

  1 380

  306 - 310

  318 - 322

  330 - 334

  342 - 346

  354 - 358

  450

  2 740

  1 380

  311 - 315

  323 - 327

  335 - 339

  347 - 351

  359 - 363

  500

  2 740

  1 380

  316 - 320

  328 - 332

  340 - 344

  352 - 356

  364 - 368

  550

  2 740

  1 380

  321 - 325

  333 - 337

  345 - 349

  357 - 361

  369 - 373

  600

  2 740

  1 380

  326 - 330

  338 - 342

  350 - 354

  362 - 366

  374 - 378

  650

  2 740

  1 380

  331 - 335

  343 - 347

  355 - 359

  367 - 371

  379 - 383

  700

  2 690

  1 320

  336 - 340

  348 - 352

  360 - 364

  372 - 376

  384 - 388

  750

  2 640

  1 270

  341 - 345

  353 - 357

  365 - 369

  377 - 381

  389 - 393

  800

  2 590

  1 220

  346 - 350

  358 - 362

  370 - 374

  382 - 386

  394 - 398

  850

  2 490

  1 120

  351 - 355

  363 - 367

  375 - 379

  387 - 391

  399 - 403

  900

  2 390

  1 020

  356 - 360

  368 - 372

  380 - 384

  392 - 396

  404 - 408

  950

  2 290

  920

  361 - 365

  373 - 377

  385 - 389

  397 - 401

  409 - 413

  1 000

  2 190

  820

  366 - 370

  378 - 382

  390 - 394

  402 - 406

  414 - 418

  1 050

  2 090

  720

  371 - 375

  383 - 387

  395 - 399

  407 - 411

  419 - 423

  1 100

  1 990

  620

  376 - 380

  388 - 392

  400 - 404

  412 - 416

  424 - 428

  1 200

  1 940

  570

  381 - 385

  393 - 397

  405 - 409

  417 - 421

  429 - 433

  1 300

  1 890

  520

  386 - 390

  398 - 402

  410 - 414

  422 - 426

  434 - 438

  1 400

  1 840

  470

  391 - 395

  403 - 407

  415 - 419

  427 - 431

  439 - 443

  1 500

  1 790

  420

  396 - 400

  408 - 412

  420 - 424

  432 - 436

  444 - 448

  1 600

  1 740

  370

  401 - 405

  413 - 417

  425 - 429

  437 - 441

  449 - 453

  1 750

  1 740

  370

  406 - 410

  418 - 422

  430 - 434

  442 - 446

  454 - 458

  1 900

  1 740

  370

  411 - 415

  423 - 427

  435 - 439

  447 - 451

  459 - 463

  2 050

  1 740

  370

  416 - 420

  428 - 432

  440 - 444

  452 - 456

  464 - 468

  2 200

  1 620

  250

  421 - 425

  433 - 437

  445 - 449

  457 - 461

  469 - 473

  2 350

  1 470

  130

  426 - 430

  438 - 442

  450 - 454

  462 - 466

  474 - 478

  2 500

  1 320

  10

  431 - 435

  443 - 447

  455 - 459

  467 - 471

  479 - 483

  2 650

  1 170

  0

  436 - 440

  448 - 452

  460 - 464

  472 - 476

  484 - 488

  2 800

  1 020

  0

  441 - 445

  453 - 457

  465 - 469

  477 - 481

  489 - 493

  2 950

  870

  0

  446 - 450

  458 - 462

  470 - 474

  482 - 486

  494 - 498

  3 100

  720

  0

  451 - 455

  463 - 467

  475 - 479

  487 - 491

  499 - 503

  3 250

  570

  0

  456 - 460

  468 - 472

  480 - 484

  492 - 496

  504 - 508

  3 400

  420

  0

  461 - 465

  473 - 477

  485 - 489

  497 - 501

  509 - 513

  3 550

  270

  0

  466 - 470

  478 - 482

  490 - 494

  502 - 506

  514 - 518

  3 700

  120

  0

  osv.

  osv.

  osv.

  osv.

  osv.

  osv.

  osv.

  osv.

  Merknad
  Som søsken regnes både biologiske søsken (hel- og halvsøsken) og stesøsken, men bare dem som søkeren bor sammen med minst 40 prosent av tiden. Barn av mors eller fars samboer regnes ikke med, selv om de bor i samme husholdning.

  Kapittel 22 Behovsprøving mot egen økonomi

  § 22-1 Lærlinglønn og trygde- og pensjonsytelser

  Grunnstipend og forsørgerstipend etter kapittel 16 og 19 blir redusert på grunnlag av lærlinglønn og trygde- og pensjonsytelser i søknadsperioden. Av slik inntekt går 60 prosent av bruttobeløpet til fradrag. Dersom inntekten varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt. Det ses bort fra barnepensjon som søkeren får når en eller begge foreldrene er døde. Lån tildeles uten behovsprøving etter søkerens egen økonomi.

  § 22-2 Kommunal og statlig bostøtte samt grunnstønad fra folketrygden

  Kommunal eller statlig bostøtte og støtte fra folketrygden som skal dekke ekstra utgifter på grunn av sykdom, skade eller lyte, påvirker ikke støttebeløpet.

  § 22-3 Rekkefølgen stipendene reduseres i

  Ved behovsprøving reduseres først grunnstipendet, deretter forsørgerstipendet.

  Kapittel 23 Minstebeløp

  § 23-1 Minstebeløp for lån og stipend

  Det gis ikke lån på under kr 50 eller bare stipend på under kr 20 per måned.