Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Tredje del. Ettergivelse av utdanningslån i 2012 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)

  Sist oppdatert: 13.03.2012

  Kapittel 18 Omfang

  § 18-1 Ettergivelse av lån for yrkesaktive i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms

  Låntakere som er yrkesaktive og bosatte i Finnmark eller i en av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy i Nord-Troms, kan søke om å få lånet ettergitt med ti prosent per år, men maksimum kr 25 000 og minimum kr 2 000 per år, til lånet er nedbetalt.

  § 18-2 Ettergivelse av lån for yrkesaktive leger i enkelte kommuner

  Ordningen omfatter også låntakere som er yrkesaktive leger i disse kommunene: Troms: Gratangen, Ibestad, Torsken og Berg Nordland: Tysfjord, Rødøy, Nesna, Bø, Øksnes, Evenes, Vega, Flakstad, Moskenes og Andøy Nord-Trøndelag: Leka, Fosnes, Røyrvik, Høylandet og Lierne Møre og Romsdal: Aure Fylkeslegen avgjør hvilke leger som er yrkesaktive i disse kommunene. Det er ikke et vilkår for ettergivelse etter dette punktet at låntakeren er bosatt i kommunen.

  Kapittel 19 Krav til låntakeren

  § 19-1 Krav til dokumentasjon på at låntaker er bosatt og yrkesaktiv i regionen

  Det er en forutsetning at låntakeren etter at lånet er satt rentebærende etter

  § 1-1, dokumenterer å ha vært bosatt og yrkesaktiv i regionen i tolv sammenhengende måneder.

  Låntakere som har vært yrkesaktive i regionen, men som i en kortere tid av opptjeningsperioden har hatt arbeid utenfor regionen, kan i særlige tilfeller fortsatt bli omfattet av ordningen.

  Merknad
  Arbeidsforholdet må bekreftes av arbeidsgiveren. Arbeidssted, arbeidsperiode og stillingsprosent må gå fram av bekreftelsen. Låntakere som er selvstendig næringsdrivende, bekrefter virksomheten sin med registreringsattest for firmaet i tillegg til for eksempel selvangivelse/næringsoppgave/revisoruttalelse.

  § 19-2 Vilkår for bosatt

  Med bosatt menes låntaker som har hatt både faktisk og formelt folkeregistrert bosted. Dersom det er dokumentert at låntakeren faktisk har vært bosatt og yrkesaktiv i regionen, kan Lånekassen i særlige tilfeller vurdere ettergivelse selv om låntakeren ikke har hatt folkeregistrert adresse i regionen i hele opptjeningsperioden.

  § 19-3 Definisjon av yrkesaktiv

  Som yrkesaktiv regnes: a) låntaker som har arbeid tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid b) låntaker som har fulltidsarbeid i minst seks måneder, og som er registrert som arbeidssøker til fulltidsarbeid i resten av opptjeningsperioden c) låntaker som har omsorg for barn under ti år, eller har særlig tyngende omsorgsplikter i den nærmeste familien. Som barn under ti år regnes også barn som fyller ti år i løpet av 2012. d) låntaker som har studiepermisjon med lønn eller stipend tilsvarende minst 50 prosent av full stilling, der lønnen blir betalt fra en arbeidsgiver i regionen. Det tidsrommet en låntaker er sykmeldt fra et arbeidsforhold i regionen, blir regnet med i opptjeningsperioden. Bosatte i regionen som er tilsatt i transportsektoren, på skip, oljeletingsfartøy eller faste installasjoner på kontinentalsokkelen, regnes som yrkesaktive i regionen når de er skattepliktige der.

  Merknad
  Arbeidsavklaringspenger gir ikke rett til opptjening. Låntaker som eventuelt samtidig oppfyller andre vilkår for yrkesaktivitet, for eksempel omsorg for barn, kan likevel få opptjening.

  Merknad
  Låntaker regnes som yrkesaktiv dersom gjennomsnittlig yrkesaktivitet i opptjeningsperioden utgjør minst 50 prosent. Låntakeren må ha vært yrkesaktiv i hele perioden.

  Merknad til bokstav b
  Registrert arbeidsledighet i opptjeningsperioden gir ikke rett til ettergivelse når låntakeren har rett til støtte under utdanning.

  Merknad til bokstav b
  Låntaker som deltar i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, blir regnet som registrert arbeidsledig.

  Merknad til bokstav c
  Omsorg for barn gjelder barn låntakeren bor sammen med minst 40 % av tiden. Samvær annenhver helg fra fredag ettermiddag til mandag morgen og en ettermiddag hver uke, utgjør mindre enn 40 % av tiden.

  Med "særlig tyngende omsorgsplikter" er det normalt ment fulltidsomsorg for person som er ufør, funksjonshemmet eller alderssvekket. Omfanget av pleiebehovet må være bekreftet av lege, sosialkontor, helsemyndighet eller annen faginstans. Dersom pleiebehovet ikke tilsvarer fulltids omsorg, må låntakeren i tillegg være yrkesaktiv/arbeidssøker.

  Merknad til bokstav d
  Studiepermisjon som blir tatt ut over lengre tid med redusert lønn, gir opptjening for en periode som tilsvarer det tidsrommet låntakeren har rett til permisjon med full lønn. Det er ikke et krav at låntakeren er bosatt i regionen i den tiden han/hun har studiepermisjon.

  Merknad til 2. ledd
  Bosatte i regionen med et arbeid som gjør at de må utføre arbeid både i og utenfor regionen, kan bli vurdert etter denne regelen.

  § 19-4 Avgrensning av definisjonen av yrkesaktiv

  Låntaker som er i førstegangs militær- eller siviltjeneste eller i utdanning ved militære skoler, regnes ikke som yrkesaktiv. Låntaker som omfattes av § 19-3 bokstav c, regnes ikke som yrkesaktiv i regionen dersom han eller hun er minst 50 prosent yrkesaktiv utenfor regionen i opptjeningsperioden.

  § 19-5 Avgrensning av retten til ettergivelse

  Låntaker i fulltidsutdanning som kan få støtte etter første del i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, eller rentefritak etter kapittel 11, kan ikke få ettergitt lån etter tredje del.

  Kapittel 20 Opptjeningsperiode for ettergivelse

  § 20-1 Krav til sammenhengende opptjeningstid

  Opptjeningstiden skal være tolv sammenhengende måneder. For låntakere som begynner i arbeid i regionen, regnes opptjeningstiden fra første månedsskifte etter at de har startet i arbeidet.

  § 20-2 Unntak fra kravet om sammenhengende opptjeningstid

  Etter nærmere retningslinjer kan det gjøres unntak fra kravet om sammenhengende opptjeningstid ved avbrudd på grunn av førstegangstjeneste og avbrudd på grunn av utdanning. Ved avbrudd på grunn av utdanning kan det bli gjort unntak én gang og for opp til ett år.

  Merknad
  Dersom opptjeningsperioden blir avbrutt på grunn av førstegangstjeneste eller utdanning, kan den opptjente tiden før tjenesten eller utdanningen bli regnet med i opptjeningsperioden. Det er ikke et krav at utdanningen gir rett til støtte.

  § 20-3 Begrensning av opptjeningstiden

  Låntaker som mottar støtte til fulltidsutdanning, kan ikke få perioden med støtte regnet med i opptjeningstiden selv om låntakeren samtidig er yrkesaktiv.

  § 20-4 Valg av forskrift

  Dersom opptjeningsperioden er fordelt på flere kalenderår, benyttes forskriftene som gjaldt ved starten av opptjeningsperioden, med mindre reglene endres til låntakerens fordel.

  Kapittel 21 Ettergivelsesregler

  § 21-1 Tidspunktet for ettergivelse

  Ettergivelsen skjer etter avsluttet opptjeningsperiode.

  § 21-2 Ettergivelsesgrunnlaget

  Hovedstolen er ettergivelsesgrunnlaget, det vil si totalt lån ved avsluttet utdanning. Dersom det senere er innvilget ettergivelse av utdanningslån etter ordninger i kapittel 15 og fjerde del, reduseres ettergivelsesgrunnlaget. Det samme gjelder for utdanningsstøtte som låntakeren har mottatt uten å ha rett til det. Omgjøringer etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, som blir foretatt etter at det er utstedt betalingsplan, fører ikke til endring i ettergivelsesgrunnlaget. Lån som ikke er satt rentebærende før opptjeningsperioden er ute, kan ikke inngå i grunnlaget for ettergivelse.

  Merknad
  Utgangspunktet er den betalingsplanen som gjaldt per 01.01.88, eller senere for låntaker som har fått betalingsplan etter 01.01.88.

  Merknad
  Før terminbeløpene blir redusert i samsvar med ettergivelsesordningen, skal urettmessig tildelt støtte være tilbakebetalt.

  § 21-3 Begrensning av ettergivelse ved misligholdt betalingsforpliktelse

  Avdrag som har forfalt til betaling før opptjeningsperioden er ute, men som ikke er betalt på tidspunktet for ettergivelse, blir ikke ettergitt med mindre låntakeren har rett til betalingsutsettelse for avdraget etter annen del.

  § 21-4 Søknad om ettergivelse etter varsel om oppsigelse av gjelden

  Når det er sendt varsel om oppsigelse av lånet, kan søknad om ettergivelse ikke bli behandlet med mindre forfalt terminbeløp betales, eller det kan gis betalingsutsettelse etter annen del.

  Merknad
  Låntaker som på tidspunktet for ettergivelse har misligholdt betalingsforpliktelsene sine overfor Lånekassen, slik at lånet er oppsagt, kan få rett til ettergivelse for den delen av lånet som ikke har forfalt til betaling, dersom det foreligger en betalingsavtale som blir overholdt.

  § 21-5 Avdrag på lånet og refusjon

  Det betales ikke avdrag på lånet, men alle påløpte renter skal betales. Terminbeløpene blir ikke endret så lenge rentesaldoen ved forfall er like stor som det ordinære terminbeløpet. Refusjon av betalt avdrag på lånet gis bare dersom låntakeren ber om det. Krav om refusjon må fremmes innen tre år etter at avdraget ble betalt.

  Merknad
  Terminbeløpene som forfaller i løpet av de tolv første månedene etter utløpet av opptjeningsperioden, blir satt til rentesaldoen på forfallsdato. Terminbeløpene kan likevel ikke være større enn de beløpene låntakeren har etter den ordinære betalingsplanen.

  Låntakeren blir varslet etter den ordinære betalingsplanen når han eller hun ikke lenger har rett til ettergivelse, eller ikke søker om ny ettergivelse.

  Merknad
  Etter hver ettergivelse blir innfrielsestidspunktet i betalingsplanen justert. Terminbeløpene blir stående etter den gjeldende betalingsplanen. Etter søknad kan terminbeløpene bli justert slik at låntakeren beholder den opprinnelige nedbetalingstiden.

  Kapittel 22 Søknadsfrist og foreldelse

  § 22-1 Søknad om ettergivelse

  Søknad om ettergivelse må dokumenteres og sendes inn etter hver ny opptjeningsperiode. Søknaden må være mottatt av Lånekassen senest tre måneder etter at opptjeningsperioden er ute, for at kravet ikke skal bli foreldet.