Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Fjerde del

  Sist oppdatert: 27.02.2007

  Kapittel 23 Generelt

  § 23-1 Generelt om ettergivelse og overgangsordning

  Låntakere som har fullført visse universitets- eller høyskoleutdanninger som er normert til ti, elleve, tolv, tretten eller flere semestre, kan få ettergitt en del av utdanningslånet i Lånekassen. Normert tid for de ulike utdanningene er fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1996, 19. juli 1996, 9. oktober 1998, 27. november 1998, 10. mars 2000 og 28. juli 2000, eller etter vedtak i departementet. Ordningen med ettergivelse ved langvarig utdanning er opphørt fra 1. august 2003. Det er en overgangsordning for søker som var i gang med utdanning som gir rett til ettergivelse i 2002-2003, og som avslutter denne utdanningen senest våren 2007. Ettergivelse kan bli gitt til studenter som har begynt på høyere grads studier (inklusive mastergrad) eller på 4. år av en profesjonsutdanning senest i løpet av 2002-2003. Overgangsordningen gjelder også studenter som i 2002-2003 var tatt opp og i gang med en av de nye mastergradene i Norge. Søkeren må ha fullført den utdanning han/hun påbegynte og enten ha oppnådd grad i samsvar med den da gjeldende gradsstruktur eller ha oppnådd en mastergrad etter ny gradsstruktur, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler fastsatt 11.10.2002 med overgangsregler.

  Merknad
  Det er ikke nødvendig at lånet er tatt opp til den utdanningen som ettergivelsen omfatter. Beløpet kan ikke bli utbetalt. Søkere som bruker kortere enn normert tid, er også omfattet av ordningen.
  Merknad
  Når utdanningen/graden har mer enn én tidsnormering (for eksempel cand.med.-studiet i Bergen), blir det gitt ettergivelse etter faktisk brukt tid (innenfor den høyeste normeringen). Faglig forsinkelse gir ikke grunnlag for utvidelse av normen.

  Kapittel 24 Tidsrom

  § 24-1 Tidsrom

  Høstsemesteret 2006 blir her regnet fra 15. august 2006 til 14. januar 2007, og vårsemesteret 2007 blir regnet fra 15. januar 2007 til 14. august 2007.

  Merknad
  Avslutningstidspunktet blir normalt regnet til det semesteret som er oppgitt på vitnemålet/gradspapiret. Avsluttende eksamen fullført før 15. januar i vårsemesteret, blir likevel regnet for å være avsluttet i høstsemesteret. Fullført eksamen før 15. august blir regnet for å være avsluttet i vårsemesteret.

  Kapittel 25 Beløp som kan bli ettergitt i forhold til normert tid for utdanningen

  § 25-1 Normert tid og ettergitt beløp

  Normert tid for utdanningen gir følgende ettergivelse ved fullførte studier: a) 10 semestre inntil kr 22 965 b) 11 semestre inntil kr 35 555 c) 12 semestre inntil kr 47 905 d) 13 semestre eller flere inntil kr 54 180.

  § 25-2 Ettergivelse for kun én utdanning

  Lån kan ikke bli ettergitt for mer enn én utdanning.

  Merknad
  Det kan bli gjort unntak for søker som tidligere har fått ettergivelse for en utdanning, og som så tar en utdanning med høyere ettergivelsesbeløp. Differansen kan da bli ettergitt.

  § 25-3 Motregning

  Støtte som låntakeren har hevet uten å ha rett til det, kan bli trukket fra ettergivelsesbeløpet.

  Kapittel 26 Normert tid for utdanninger som gir rett til ettergivelse

  § 26-1 Utdanning som er normert til ti semestre

  Utdanning som er normert til ti semestre: a) Oppnådd grad ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø: - cand.odont. - cand.scient. - siv.ing. (gjelder ikke siv.ing.-grad oppnådd ved Universitetet i Tromsø, der graden er normert til ni semestre. Gjelder heller ikke sivilingeniørgrad oppnådd ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, når søkeren startet denne utdanningen før høsten 1997) - cand.pharm. - sivilarkitekt - fiskerikandidat - Master of Science - Master of Philosophy - kandidat i helseadministrasjon - kandidat i arbeidshelse - kandidat i folkehelsevitenskap - Master of Arts ESST Kandidater som har tatt to-årig mastergrad med krav om norsk cand.mag.grad som forutdanning, kan få ettergivelse i samsvar med dette. Ved 3,5 års cand.mag.grad gis ettergivelse etter 11 semestre og ved 4 års cand.mag.grad gis ettergivelse etter 12 semestre. b) Eksamen/grad ved statlige høyskoler, vitenskapelige høyskoler og private høyskoler: Høgskolen i Agder: - toårig sivilingeniørutdanning - Master i informasjonssystemer - Master i offentlig administrasjon Høgskolen i Bodø: - cand.merc. Høgskolen i Buskerud: - cand.merc. Høgskolen i Finnmark: - Master i reiseliv Høgskolen i Molde: - Master i logistikk Høgskolen i Narvik: - toårig sivilingeniørutdanning Høgskolen i Oslo: - sivilbibliotekar Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger): - toårig sivilingeniørutdanning - Master of Science, Norsk hotellhøgskole - Master i samfunnssikkerhet Høgskolen i Telemark: - toårig sivilingeniørutdanning Høgskolen i Volda: - Master i samfunnsplanlegging Bergen arkitektskole: - sivilarkitekt BI Stiftelsen: - Master of Business Administration - Master of Management - Master of Science Norges handelshøyskole: - Master of Business Administration - cand.merc. - cand.oecon. Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøgskole): - siv.ing. - cand.agric. - cand.scient. Norsk lærerakademi: - Master of Philosophy

  § 26-2 Utdanning som er normert til elleve semestre

  Utdanning som er normert til elleve semestre: a) Oppnådd grad ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø: - cand.oecon. - Master of Technology Management - maritim kandidat b) Eksamen/grad ved statlige og vitenskapelige høyskoler: Arkitektur- og designerhøgskolen i Oslo (tidligere Arkitekthøgskolen i Oslo): - sivilarkitekt Norges veterinærhøgskole: - cand.med.vet. Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøgskole): - Master of Science Høgskolen i Telemark - hovedfag i miljø- og helsevern Høgskolen i Østfold: - cand.scient.

  § 26-3 Utdanning som er normert til tolv semestre

  Utdanning som er normert til tolv semestre: a) Oppnådd grad ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø: - cand.jur. - cand.med. Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim - cand.philol. - cand.polit. - cand.sociol. - kandidat i sykepleievitenskap - cand.theol. - 3. avd. spesialpedagogikk (hovedfag) - Master of Technology Management - cand.psychol. Trondheim - cand.san. - cand.ed. b) Eksamen/grad ved vitenskapelige og private høyskoler: Menighetsfakultetet i Oslo: - cand.theol. - cand.philol. Norges handelshøyskole: - cand.merc. - cand.oecon. (normering 12 semestre gjelder kandidater som startet utdanningen før høsten 2001) Norges idrettshøgskole: - cand.scient. Norges musikkhøgskole: - cand.musicae - diplomeksamen Norsk lærerakademi: - cand.philol. - cand.polit. c) Grad/toårig hovedfagsutdanning som bygger på cand.mag.-grad/adjunktkompetanse eller tilsvarende ved statlige og private høyskoler: Høgskolen i Agder: - cand.scient. - cand.philol. Høgskolen i Akershus: - hovedfag i ernæring, helse og miljøfag - hovedfag i yrkespedagogikk Høgskolen i Bergen: - hovedfag i musikkpedagogikk - hovedfag i samfunnsfag - cand.philol. Høgskolen i Bodø: - cand.merc. (normering 12 semestre gjelder kandidater som startet utdanningen før høsten 2001) - cand.polit. Høgskolen i Buskerud: - cand.merc. (normering 12 semestre gjelder kandidater som startet utdanningen før høsten 2001) Høgskolen i Lillehammer: - cand.polit. Høgskolen i Nord-Trøndelag: - hovedfag i kroppsøving Høgskolen i Oslo: - hovedfag i forming - hovedfag i barnehagepedagogikk - hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning - cand.polit. Universitetet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger): - 3. avdeling (hovedfag) i spesialpedagogikk - cand.polit. - cand.ed. Høgskolen i Telemark: - hovedfag i forming - cand.philol. Høgskolen i Østfold: - cand.philol. Norsk lærerakademi: - hovedfag i kristendom - hovedfag i pedagogikk

  § 26-4 Utdanning som er normert til tretten semestre eller mer

  Utdanning som er normert til tretten semestre eller mer:
               a) Eksamen/grad ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø:
  - cand.jur. Oslo (gjelder kandidat som er registrert som student på 2. avd. eller høyere avdeling i studiet før høstsemesteret 1993)
  -cand.med. Bergen
  -cand.paed. -cand.psychol. Oslo, Bergen, Tromsø -mag.art.
  -cand.paed.spec. (4. avd. spesialpedagogikk)

                 b) Eksamen/grad ved privat høyskole:
                 Misjonshøgskolen i Stavanger:
  - cand.theol.

  Kapittel 27 Eksamen/grad fra universitetet/høyskole i utlandet

  § 27-1 Utdanning som er normert til ti semestre eller mer

  Ordningen omfatter disse eksamener/grader fra universitet/høyskole i utlandet som har en normert studietid på ti semestre eller mer: a) hovedfag/grad i andre nordiske land som tilsvarer eksamen/grad som er nevnt under kapittel 26 ovenfor. b) grader fra land utenfor Norden som tilsvarer: - cand.med. - cand.med.vet. - sivilarkitekt - cand.odont. - cand.scient. - cand.pharm. - cand.agric. - andre grader som tilsvarer og er likeverdige med norske grader i kapittel 26. c) kiropraktorutdanning. Andre grader kan også bli vurdert for ettergivelse når det gjelder kompetansegivende utdanning på høyt nivå som ikke finnes i Norge, dersom utdanningen har en normert tid på ti semestre eller mer. d) For eksamen/grad under bokstav a) og b) er det et vilkår at samlet studietid er normert til fem år eller mer. Dessuten er det et vilkår at søkeren ikke har fått ettergitt lån tidligere i utdanningsprogrammet. e) For utdanninger under bokstav a) og b) kan Lånekassen ettergi et beløp som tilsvarer det som gjelder for samme utdanning i Norge.

  Merknad
  I tvilstilfelle må søkeren hente inn evaluering av utdanningen gjennom en norsk faginstans.
  Merknad
  Det kan bli gitt ettergivelse til:

  - kandidat med utdanning fra utlandet som har fullført graden MBA eller Master of Science, når utdanningen til sammen er normert til fem års studietid eller mer.

  - kandidat som har fullført ettårig Master of Science-grad basert på fireårig
  universitets-/høyskolegrad eller har toårig MBA-grad basert på treårig universitets-
  /høyskolegrad.

  Konsekvensen av dette er at også siviløkonomrettet utdanning som blir avsluttet med en Master of Science/MBA og har fem års normering, blir omfattet av ordningen med ettergivelse. Med normert studietid er her ment den formelle normerte studietiden, og ikke den tidsnormeringen som Lånekassen bruker ved tildeling av støtte.

  Toårig cand.merc.-grad i Danmark vil etter dette være omfattet av ordningen med delvis ettergivelse. Graden har også benevnelsen Master of Science. Studiet er basert på treårig høyskole/universitetseksamen ofte treårig HA-eksamen (den almene erhvervsøkonomiske uddannelse).

  Søknader fra kandidater med grader fra andre land der den avsluttende graden både har den nasjonale benevnelsen og den utenlandske benevnelsen Master of Science, skal vurderes av regiondirektøren.

  For utdanning fra USA kan gjennomført freshman-år (første året av et Bachelor-program) bli regnet med i fem års normering. Det samme gjelder ett års høyere utdanning som har gitt opptak i sophomore-året (andre året). For kandidater som ble tatt opp i andre året direkte uten annen høyere utdanning etter videregående skole, blir ikke freshman-året regnet med i normert studietid.
  Merknad
  Kiropraktorutdanning i USA er normert til seks år når det gjelder ettergivelse. I Storbritannia, Danmark og Australia er normeringen for ettergivelse fem år.
  Merknad
  Det er en forutsetning for ettergivelse for utdanning som ikke finnes i Norge, at utdanningen ikke er sammensatt av ulike studieretninger, men har en helhetlig faglig oppbygging. Godkjente fagretninger (hittil): ernæringsfysiologi, tolk/translatørutdanning. Ettergivelsen blir regnet i forhold til normert tid for studiet/fagkombinasjonen.

  Kapittel 28 Tidspunkt for ettergivelse

  § 28-1 Tidspunkt for ettergivelse

  Ettergivelse etter reglene i kapittel 26 og 27 vil gjelde fra første månedsskiftet etter at endelig eksamen/grad er bestått. Låntakeren vil få en betalingsplan som tar hensyn til ettergivelsen.

  Kapittel 29 Søknad om ettergivelse

  § 29-1 Søker som har tatt graden i Norge

  For søkere som tar graden i Norge, vil Lånekassen hente inn opplysninger om endelig eksamen/bestått grad direkte fra lærestedet.

  § 29-2 Søker som har tatt utdanning i utlandet

  Søknad om ettergivelse av utdanningslån for studenter med utdanning fra utlandet skal skrives på egen blankett (blankett H). Søknaden må være kommet inn senest seks måneder etter at eksamen er avlagt.