Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Femte del

  Sist oppdatert: 27.02.2007

  Kapittel 30 Utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral og gjeldsordninger

  § 30-1 Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

  Utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral, er omfattet av vilkårene i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven). Utdanningsgjeld skal behandles på linje med annen gjeld som har tilsvarende sikringsgrad.

  § 30-2 Utenrettslig gjeldsordning

  Når Lånekassen har overført utdanningsgjeld permanent til Statens innkrevingssentral, kan denne delta i utenrettslig gjeldsordning, jf. lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven), § 14. En forespørsel om utenrettslig gjeldsordning skal inneholde dokumenterte opplysninger om inntekten, formuen, gjelden, antall barn og levekostnadene til skyldneren. Forespørselen skal også inneholde tilsvarende dokumenterte opplysninger om ektefellen eller samboer og annet som kan være av betydning i saken. Reglene i gjeldsordningsloven gjelder som utfyllende regelverk.

  Kapittel 31 Betalingsvilkår for utdanningsgjeld som er overført permanent til Statens innkrevingssentral

  § 31-1 Rentevilkår

  Fordringer som blir permanent overførte til Statens innkrevingssentral, får lagt til renter etter den rentesatsen som blir fastsatt for lån i Lånekassen. Se § 2-1. Lån i Lånekassen blir forrentet etter renten på statskasseveksler som har fra null til tre måneder igjen til innløsing. I tillegg kommer en prosent p.a. til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Renten blir fastsatt for hvert kvartal av Lånekassen. Mellom observasjons- og virkningsperioden er det et kvartal. Renten blir belastet på etterskudd den siste datoen i hver måned. Det blir regnet en prosent høyere rente enn ordinært av hele lånet fra den datoen fordringen er overført.

  § 31-2 Rentesrente

  Det blir regnet rentesrente med den rentesatsen som gjelder. I 2007 blir renter som ikke er betalt, satt rentebærende 15. mai og 15. november. For låntakere som har lån fra før 1. juli 1985, blir det ikke regnet renter av rentegjeld som er opparbeidet før 1. januar 1990.

  § 31-3 Prioriteringsrekkefølge ved innbetaling

  En innbetaling dekker i denne rekkefølgen: inkassoomkostninger, gebyr, renter og lån.

  § 31-4 Statens innkrevingssentrals myndighetsutøvelse

  Statens innkrevingssentral er kreditor for utdanningsgjeld som er permanent overført fra Statens lånekasse for utdanning. Krav om tilbakebetaling av utdanningsgjeld er tvangsgrunnlag for utlegg. Statens innkrevingssentral kan som særnamsmann avholde utleggsforretning etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Statens innkrevingssentral kan også sende begjæring om utlegg til alminnelig namsmann, jf. lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 11 og 12.

  § 31-5 Ettergivelse ved manglende betalingsevne

  Statens innkrevingssentral kan ettergi lån, renter og omkostninger dersom det foreligger manglende betalingsevne. Med manglende betalingsevne menes at betalingsevnen er varig sterkt nedsatt. Låntakeren vil ikke kunne få ettergivelse dersom det vil virke støtende. Låntaker har ikke klageadgang etter reglene i forvaltningsloven for avgjørelser fattet i saker om ettergivelse ved manglende betalingsevne.

  § 31-6 Ettergivelse ved død

  Dør låntakeren, blir gjelden ettergitt.