Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Sjette del

  Sist oppdatert: 09.05.2007

  Kapittel 45 Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del

  § 45-1 Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del

  Sjette del gjelder for statsborgere over 18 år fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia som er tatt opp ved høyskole eller universitet i Norge, etter de vilkårene som Kunnskapsdepartementet har fastsatt for kvoteordningen.

  Merknad
  Departementet har utarbeidet er rundskriv som regulerer lærestedenes rolle og ansvar i kvoteordningen, rundskriv F-10-04. Rundskrivet inneholder blant annet en liste over de utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia som omfattes av ordningen.

  Merknad
  Som følge av utvidelsen av EU fra 01.05.04, er de nye medlemslandene tatt ut av kvoteordningen fra undervisningsåret 2004-2005. Dette gjelder Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Romania og Bulgaria ble medlemmer av EU fra 01.01.07 og er tatt ut av kvoteordningen fra undervisningsåret 2007-2008.

  Studenter som var i gang med en utdanning under kvoteordningen før hhv. 2004-2005 og 2007-2008, får gjennomføre denne på samme vilkår som ved begynnelsen av studiet.

  Kapittel 46 Krav til søkeren

  § 46-1 Grunnleggende vilkår

  Det er et vilkår at søkeren har fått studieplass i høyere utdanning etter de vilkårene som er nevnt i § 45-1, har oppholdstillatelse som utdanningssøker, og skal bruke utdanningen i hjemlandet når studiet er fullført.

  Merknad
  Bekreftelse på oppholdstillatelse som utdanningssøker må være vedlagt den første søknaden.

  § 46-2 Vilkår om opphold i hjemlandet før søknad om opptak

  Det er et vilkår at søkeren har søkt om opptak til utdanning under kvoteordningen fra hjemlandet og dokumenterer opphold i hjemlandet i minst ett år før opptak i utdanningen.

  § 46-3 Unntak fra § 46-2

  Unntak fra kravet om å søke fra hjemlandet kan bli gjort for søker som tidligere har fått støtte fra Lånekassen, eller som har finansiert høyere utdanning i Norge gjennom Norad og Norges forskningsråd o.l. Det er da en forutsetning at samlet studietid ikke overstiger fem år.

  Kapittel 47 Hva slags utdanning det gis støtte til

  § 47-1 Hva slags utdanning det gis støtte til

  Utdanningen må være godkjent for støtte etter forskriftens første del. Det gis støtte til Ph.d.-utdanning til studenter som får støtte under kvoteordningen.

  § 47-2 Innføringskurs i norsk eller samisk

  Søker som er tatt opp til et utdanningsprogram med norsk eller samisk som undervisingsspråk, får støtte i inntil ett år til innføringskurs i norsk eller samisk før utdanningen.

  Merknad
  Det er en forutsetning at det ordinære utdanningsprogrammet krever norsk- eller samiskkunnskaper.

  Merknad
  Det blir ikke gitt støtte til repetisjon av innføringskurs.

  Kapittel 48 Hvor lang tid det gis støtte

  § 48-1 Hovedregel

  Det gis støtte i normert tid for utdanningen, innenfor en ramme på fire år. Et eventuelt innføringskurs i norsk eller samisk kommer i tillegg til de fire årene.

  § 48-2 Kombinasjon masterutdanning og Ph.d.-utdanning

  Dersom søkeren planlegger Ph.d.-utdanning, gis det bare støtte i ett år på mastergradsnivå.

  § 48-3 Utvidet støtteperiode ved feltarbeid i hjemlandet

  Dersom feltarbeid i hjemlandet inngår i utdanningen, utvides støtteperioden tilsvarende lengden på feltarbeidet, slik at det gis støtte i inntil fem år. Støtte til feltarbeid gis etter de samme reglene som gjelder for norske søkere, se § 5-1.

  Merknad
  Det er en forutsetning at feltarbeidet starter etter at søkeren har begynt utdanningen i Norge. Feltarbeidet må inngå som en del av det faglige opplegget og være klarlagt og anbefalt av lærestedet på forhånd. Det kan bli gitt støtte til feltarbeid i hjemlandet i flere perioder dersom det er en del av studieopplegget. Dette blir godtatt som utvidet studieår dersom feltarbeidet blir gjennomført om sommeren.

  § 48-4 Forsinkelse i utdanningen

  Ved forsinkelse i utdanningen kan det gis støtte i inntil ett år mer enn normert tid, se § 9-2. Det er en forutsetning at søkeren fortsatt har studieplass under kvoteordningen. Det gis ikke støtte til repetisjon av innføringskurs.

  Merknad
  Forsinkelse i utdanningen gir rett til utvidelse av støtteperioden som er definert i § 48-1. Dette gjelder ikke ved innføringskurs i norsk eller samisk.

  Kapittel 49 Utregning av støttebeløpet

  § 49-1 Utregning av støttebeløpet

  Ved utregning av støttebeløpet gjelder reglene i tredje del og kapittel 42 og 43. Det gjelder egne regler for støtte til reiser, jf. §§ 49-3 til 49-5.
  Det gis støtte i 12 måneder per undervisningsår for Ph.d.-studenter.

  § 49-2 Forsørgerstipend

  Søker får forsørgerstipend for barn født i 1992 eller senere som har oppholdstillatelse og som bor sammen med søkeren i Norge.

  § 49-3 Tilskudd til innreise og hjemreise

  Det gis tilskudd til innreise ved starten av utdanningen og til hjemreise når utdanningen er avsluttet.

  § 49-4 Tilskudd til årlig hjemreise

  Det gis tilskudd til en årlig hjemreise etter satsene i Lånekassen, når studiet har vart i mer enn ett år og søkeren ikke har hatt feltarbeid i semesteret før, eller skal ha feltarbeid i semesteret etter. Det er en forutsetning for støtte til slik reise at søkeren faktisk gjennomfører reisen.

  Merknad
  Lånekassen kan kreve dokumentasjon på at reisen er gjennomført.

  Merknad
  Det blir gitt støtte til hjemreisen dersom søkeren reiser tilbake til hjemlandet sitt innen tre måneder etter avsluttet utdanning. Støtte til hjemreise kan også bli gitt selv om utdanningen ikke blir fullført. Det blir også gitt støtte til hjemreise (innenfor grensen på tre måneder) selv om siste året er gjennomført uten støtte fra Lånekassen.

  § 49-5 Beregning av tilskudd til reiser

  Tilskuddet til reiser i Norge etter §§ 49-3 og 49-4 gis etter regelverket i § 30-1. Aldergrense, maksimalsats og egenandel i § 30-1 gjelder likevel ikke for kvotestudenter.
  Tilskuddet til reiser i utlandet gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån.

  Kapittel 50 Ettergivelse av utdanningslån

  § 50-1 Ettergivelse av utdanningslån ved varig bosetting i hjemlandet

  Låntakere får ettergitt utdanningslån som er gitt etter sjette del når de reiser tilbake til hjemlandet for å bosette seg varig der.

  Merknad
  Låntakeren kan søke om ettergivelse når han har bodd i ett år sammenhengende i hjemlandet etter avsluttet utdanning. Dette gjelder også når låntakeren bosetter seg i hjemlandet uten at utdanningen er fullført.

  Merknad
  Dersom låntakeren ikke sender inn søknad om ettergivelse etter ett år i hjemlandet, blir lånet behandlet etter § 50-2.

  § 50-2 Bosetting i Norge eller annet land

  Låntaker som bor i Norge eller i et annet land enn hjemlandet etter avsluttet utdanning, får ikke lånet ettergitt. For disse gjelder reglene i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter.

  Merknad
  Dersom låntakeren senere reiser til hjemlandet for å bosette seg der, kan han søke om ettergivelse når han har være bosatt i ett år i hjemlandet. Låntakeren må følge ordinær betalingsplan, eller søke om og ha rett til betalingslettelse etter annen del i forskrift om tilbakebetaling, inntil en eventuell ettergivelse kan bli gitt.

  § 50-3 Unntak ved humanitære grunner

  Dersom det foreligger humanitære grunner til at låntakeren ikke kan bosette seg i hjemlandet etter avsluttet utdanning, som krig, alvorlig uro eller forfølgelse, kan lånet bli ettergitt dersom låntakeren bosetter seg i et annet land som er omfattet av kvoteordningen.

  § 50-4 Tilbakevending til Norge

  Dersom låntakeren senere vender tilbake til Norge, vil vedtaket om ettergivelse bli opphevet. Er vedtaket eldre enn ti år, blir vedtaket likevel ikke endret.

  Merknad
  Vedtak om ettergivelse skal oppheves dersom låntakeren vender tilbake til Norge. Rentedatoen blir fastsatt i forhold til når låntakeren kommer tilbake. Lånekassen tar utgangspunkt i dato for ny adresse i folkeregisteret, og setter rentedatoen til den første i måneden etter at ny adresse er registrert.