Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Første del

  Sist oppdatert: 08.05.2007

  Kapittel 1 støtteformer

  § 1-1 Støtteformer og beregning

  Hovedformene for støtte fra Lånekassen er utdanningsstipend og lån. Det gis også andre stipend. Det går fram av annen og tredje del hvordan støttebeløpet regnes ut. Definisjon av hvem som kommer inn under støtteordningene, framgår av §§ 15-1 og 24-1.

  Merknad
  Med andre stipend er ment for eksempel forsørgerstipend, reisestipend, fødselsstipend, sykestipend, flyktningstipend, stipend til dekning av skolepenger og språkstipend.

  § 1-2 Gyldighetsperiode for satser

  Satsene som er fastsatt for undervisningsåret 2007-2008, gjelder for tiden 15. august 2007 - 14. august 2008. For lån til sommerterminordning og forkurs til ingeniørutdanning sommeren 2007 gjelder egne satser, se § 31-1 bokstav c.

  Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge

  § 2-1 Norsk statsborger

  Søkeren må være norsk statsborger.

  Merknad
  Flyktning/statsløs blir behandlet som utenlandsk statsborger.

  § 2-2 Utenlandsk statsborger

  Utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge og som tar utdanning i Norge, får utdanningsstøtte på samme vilkår som norsk statsborger, dersom vedkommende a) har asyl, beskyttelse eller opphold av humanitære årsaker.
  b) er gift, samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, og begge bor i Norge.
  c) har arbeids- eller oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk statsborger, eller bosettingstillatelse på grunnlag av slik tillatelse.
  d) har arbeids-, oppholds- eller bosettingstillatelse fordi vedkommende er barn under 19 år av person som har arbeids-, oppholds- eller bosettingstillatelse i Norge. Det er en forutsetning at søkerens forsørgere bor i og er skattepliktige til Norge.
  e) har oppholdstillatelse etter ordningen for nordmenn som har utvandret til Kola, og etterkommerne deres.
  f) har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder like før oppstart i utdanningen, og har betalt skatt til Norge i denne perioden. Søkeren må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker i perioden.
  g) har tatt fulltidsutdanning i Norge uten støtte fra Lånekassen i minst tre år like før undervisningsåret, og har bestått utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning.

  Merknad til bokstav a
  Vedtaksbrevet fra Utlendingsdirektoratet som viser fremmedrettslig status, eller kopi av reisebevis, må foreligge.

  Merknad til bokstav a
  Søker med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag får støtte etter dette punktet, men kan ikke få flyktningstipend.

  Merknad til bokstav a
  Oppholdstillatelse kan bli gitt med tidsavgrensning. Dersom oppholdstillatelsen går ut i løpet av et semester, kan støtte bli gitt for hele det semesteret. Utbetalingene stoppes dersom Lånekassen får melding fra UDI om at oppholdstillatelsen ikke er fornyet.

  Merknad til bokstav a
  Asylsøkere som venter på avgjørelse, kan ikke få støtte fra Lånekassen.

  Merknad til bokstav a
  Søker som bor i asylmottak etter at asyl er innvilget, blir regnet som å bo i institusjon, se § 10-2. Støtte kan bli tildelt når det foreligger bekreftelse fra mottaket på at søkeren har flyttet ut. Støtte blir gitt bare for de månedene søkeren ikke bor i asylmottak.

  Merknad til bokstav b
  Søker som er separert fra norsk statsborger, blir fremdeles regnet som gift og kan få støtte etter denne regelen.

  Merknad til bokstav b
  Søker som har vært gift med norsk statsborger tidligere, eller har vært samboer med felles barn, kan bli vurdert etter § 2-2 bokstav f eller g. I denne sammenhengen blir omsorgsarbeid i hjemmet sidestilt med fulltidsarbeid. Med omsorgsarbeid er ment omsorg for barn under 10 år eller omsorg for uføre eller eldre med pleiebehov i den nærmeste familien.

  Merknad til bokstavene c, d og f
  Nordiske statsborgere kan også få støtte etter disse bestemmelsene.

  Merknad til bokstav f
  Arbeid på norsk skip blir godtatt på linje med arbeid i Norge.

  Merknad til bokstav f
  Som dokumentasjon på betalt skatt godtas likningsattest og lønns- og trekkoppgaver.

  Merknad til bokstav f
  Au pair-tillatelse eller arbeid som au pair gir ikke grunnlag for støtte etter denne bestemmelsen.

  Merknad til bokstav f
  Opphold på grunn av vanlig fem ukers ferie per år blir godtatt.

  Merknad til bokstav g
  Fullført norskkurs og innføringskurs for fremmedspråklige elever teller som del av de tre årene søkeren har tatt utdanning i Norge.

  § 2-3 Utvidet rett for statsborger fra EØS-land

  Statsborger fra EØS-land med status som arbeidstaker i Norge, har rett til utdanningsstøtte når utdanningen vedkommende tar har faglig sammenheng med arbeidet. Kravet om faglig sammenheng faller bort dersom vedkommende har blitt ufrivillig arbeidsløs.
  Følgende medlemmer av EØS-arbeidstakerens familie som har lovlig opphold i Norge, har rett til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere:
  a) ektefelle
  b) slektning i nedstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som er under 21 år eller som blir forsørget av dem
  c) slektning i oppstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som blir forsørget av dem.

  Merknad til første ledd
  Nordiske borgere er unntatt fra kravet om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge etter utlendingslovens § 6. De må likevel ha arbeidstilknytning til Norge i samsvar med EØS-arbeidstakerloven for å ha rett til støtte.

  En reell arbeidstilknytning vil si at arbeidsforholdet har vart en viss periode, og at det har et visst omfang. Både ansatte og selvstendig næringsdrivende kan ha slik arbeidstilknytning.
  Også EØS-arbeidstakere som pendler over grensen, kan få støtte.

  Merknad til første ledd
  Når det er elementer i utdanningen som er innenfor samme fagfelt som søkeren har arbeidet innenfor, og disse elementene har stor vekt innen utdanningen, kan vi si at det er en faglig sammenheng mellom arbeidet og utdanningen.

  Dersom søkeren må omskolere seg for å få nytt arbeid på grunn av en generell endring i arbeidsmarkedet, kan Lånekassen gi støtte selv om det ikke er faglig sammenheng mellom arbeidet og utdanningen.

  Merknad til annet ledd
  For å regnes som barn etter denne bestemmelsen må søkeren ha kommet til Norge sammen med EØS-arbeidstakeren før fylte 21 år og påbegynt utdanningen før fylte 21 år. Dersom søkeren er over 21 år når utdanningen påbegynnes, vurderes han/hun som arbeidstaker på eget grunnlag.

  Som ektefelle regnes også samboer med felles barn og registrert partner, jf. §§ 3-4 og 3-5

  Merknad
  Søker som tidligere har fått støtte etter kvoteordningen, og som har blitt i Norge, kan ha rett til støtte etter EØS-reglene dersom vilkårene for dette er oppfylt.

  § 2-4 Egen støtteordning for statsborger fra utviklingsland m.m.

  Statsborger over 18 år fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia som er tatt opp ved høyskole eller universitet i Norge på de vilkårene som Kunnskapsdepartementet har fastsatt for kvoteordningen, kan få støtte, se sjette del.

  § 2-5 Begrensning i støtterett for utenlandsk statsborger

  Utenlandsk statsborger som får eller har fått støtte til et utdanningsprogram fra Norad eller andre tilsvarende støtteordninger i Norge eller i utlandet, eller vedkommendes ektefelle, kan ikke få støtte fra Lånekassen, se likevel § 46-3.

  Merknad
  Utenlandsk statsborger som har fått støtte fra Lånekassen etter reglene for kvoteordningen i sjette del av forskriften, er ikke omfattet av denne begrensningen.

  Merknad
  Utenlandsk statsborger som får støtte til et utdanningsprogram i Norge eller i utlandet fra Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Program for Development, Research and Education (NUFU), eller tilsvarende støtteordninger som har som formål å øke kompetansen i søkerens hjemland, kan ikke få støtte.

  § 2-6 Utenlandsk statsborger og utdanning i utlandet

  Det gjelder egne regler om statsborgerskap og tilknytning til Norge for støtte til utdanning i utlandet, se kapitlene 6 og 33.

  Kapittel 3 Generelle krav til søkeren

  § 3-1 Status som elev eller student

  For å ha rett til støtte må søkeren være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til eksamen. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt.
  Søker som tar utdanning i utlandet, må i tillegg til å ha opptak også følge undervisningen på lærestedet.

  Merknad til første ledd
  Med tatt opp som elev eller student er ment at vilkårene for opptak foreligger før støtte kan bli gitt. Ved universitets- og høyskoleutdanning er opptakskravet til vanlig generell studiekompetanse.

  Merknad til annet ledd
  Med lærested er ment skolen/universitetet/høyskolen som søkeren er opptatt ved.

  § 3-2 Fravær og permisjon

  Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ugyldig fravær på mer enn 20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig studiepermisjon i mer enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden.
  Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se kapittel 42, og om permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43.

  Merknad til første ledd
  Til vanlig bør avkortingen i støtten være i samsvar med lengden på fraværet.

  § 3-3 Aldersbegrensninger

  Søker som har fylt 65 år før 1. januar 2008, får ikke støtte.
  Dersom søkeren blir over 45 år innen utdanningen er fullført, skal han eller hun få redusert lån, slik at gjelden kan bli betalt tilbake før søkeren fyller 65 år.

  Merknad
  Dersom søkeren har fått betalingsplan tidligere, blir det tatt hensyn til samlet gjeld inkludert renter.

  Merknad til annet ledd
  For søker som er over 45 år når utdanningen er fullført, gjelder dette:

  Låntildelingen skal bli redusert slik at gjelden kan bli betalt tilbake før søkeren fyller 65 år. Hele konverteringsdelen blir holdt utenfor når gjelden blir redusert.

  Søker som er over 45 år ved avsluttet utdanning, kan ikke ha høyere gjeld enn kr 500 000 ved avsluttet utdanning. For søker som blir over 45 år ved avsluttet utdanning, blir gjeldsgrensen redusert med 1/20 av kr 500 000 for hvert år ut over fylte 45 år. Det vil si at en søker som er 50 år ved avsluttet utdanning, kan få inntil 15/20 av kr 500 000, en søker som er 55 år kan få 10/20 osv.

  Støtten for året kommer fram ved at Lånekassen trekker den utregnede reduksjonen og eventuell tidligere gjeld (lån og eventuelle renter) fra kr 500 000. Beløpet blir delt på så mange år som står igjen av utdanningen.

  § 3-4 Samboere med felles barn

  Samboere med felles barn likestilles med ektefeller.

  § 3-5 Registrerte partnere

  Registrerte partnere likestilles med ektefeller, jf. lov om registrert partnerskap.

  Kapittel 4 Hva slags utdanning det gis støtte til

  § 4-1 Utdanninger det gis støtte til

  Det gis støtte til:
  a)  videregående opplæring etter opplæringslova ved offentlige utdanningsinstitusjoner,
  b)  fag- og yrkesopplæring i bedrift etter opplæringslova (når lærlingen har godkjent lærekontrakt og når lærekandidaten har godkjent opplæringskontrakt)
  c)  grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova § 4 A-1,
  d)  kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1,
  e)  utdanning ved folkehøyskoler,
  f)  utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring,
  g)  utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter privatskolelova,
  h)  utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning,
  i)  høyere utdanning ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler,
  j)  utdanning ved fjernundervisningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Fjernundervisningsinstitusjonen som tilbyr utdanningen må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 11,
  k)  utdanning ved studieforbund som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. Studieforbund som tilbyr utdanningen må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 10,
  l)  forkurs til ingeniørutdanning,
  m) utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett gitt av departementet,
  n)  utdanning i nordiske land etter kapittel 6 og
  o)  utdanning i land utenfor Norden etter kapittel 5 og fjerde del. Utdanningsopplegget må i tillegg oppfylle kravene i kapittel 7.

  § 4-2 Overgangsordning

  Utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning som til og med undervisningsåret 2003-2004 ble godkjent for rett til støtte gjennom Lånekassen kun med hjemmel i forskriftene til utdanningsstøtteloven, må innen utgangen av undervisningsåret 2007-2008 ha fått godkjenning etter et av vilkårene i § 4-1 for at deltakerne i utdanningene fortsatt skal ha støtterett i Lånekassen. Søker som har startet en utdanning ved en utdanningsinstitusjon som omfattes av denne overgangsordningen, vil ha rett til støtte for å fullføre utdanningsopplegget søkeren har startet, selv om utdanningsinstitusjonen ikke oppnår godkjenning etter ett av vilkårene i § 4-1. Søker må ha startet i utdanningen innen utgangen av undervisningsåret 2007-2008.

  § 4-3 Norske studiesentre og institutter i York, Caen, Kiel, Aten, Roma og St. Petersburg

  Det gis støtte til kurs ved de norske studiesentrene og instituttene i York, Caen, Kiel, Aten, Roma og St. Petersburg. Det er en forutsetning at kurset er godkjent som en del av en høyere utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Støtte til kurs som varer kortere enn fire uker gis etter tredje del. Støtte til kurs som varer lenger enn fire uker gis etter fjerde del.

  Merknad
  Det kan ikke gis skolepengestøtte til kurs som får støtte etter fjerde del, jf. § 40-1 1. ledd.

  § 4-4 Norsk høyere utdanning som tilbys i utlandet

  Når norsk lærested som har fått høyere utdanning eller fagskoleutdanning godkjent for støtte etter § 4-1, legger hele eller deler av utdanningen til utlandet, får deltakerne støtte etter de regler og satser som gjelder for studier i Norge.

  Merknad
  Ordningen omfatter utdanningsopplegg hvor det norske lærestedet har det faglige ansvaret også for den delen av utdanningen som er lagt til utlandet og hvor studentene ikke er tatt opp og følger undervisning ved et godkjent utenlandsk lærested.

  § 4-5 Praksisopphold eller studietur i utlandet

  Søker som får støtte etter tredje del til utdanning i Norge som ikke har status som høyere utdanning eller fagskoleutdanning, jf. § 4-1 bokstav i og h, får støtte til praksisopphold eller studietur i utlandet. Oppholdet må inngå som en godkjent del av utdanningen i Norge. Praksisoppholdet kan ha en varighet på inntil ett år, men kan ikke overstige halvparten av den samlede varigheten av utdanningen. Det gis støtte etter de regler og satser som gjelder for utdanningen i Norge. Det gis ikke ekstra reisestøtte. Søker som får støtte som hjemmeboer til opplæringen i Norge, får støtte som hjemmeboer også under praksisoppholdet.

  § 4-6 Utdanninger det ikke gis støtte til

  Det gis ikke støtte til
  a)  utdanning ved militære skoler,
  b)  etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring,
  c)  ulike opplæringskurs som blir satt i gang av, eller i samråd med, NAV,
  d)  flygerutdanning i utlandet. Det gis likevel støtte til offentlig trafikkflygerutdanning på høyere nivå i Norden.
  e)  norskopplæring når opplæringen ikke skjer i kombinasjon med annen godkjent utdanning, eller
  f)  Ph.d.-utdanning i Norge. Det gis likevel støtte til Ph.d.-utdanning til søker som får støtte etter sjette del (kvoteordningen). Det gis støtte til utdanning i utlandet som tilsvarer en norsk grad på Ph.d.-nivå.

  Kapittel 5 Delstudier i land utenfor norden

  § 5-1 Delstudier i land utenfor Norden

  Det gis støtte til studieopphold i land utenfor Norden når oppholdet varer i minst fire uker, og er en godkjent del av en høyere utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Søknaden blir behandlet etter reglene for støtte til utdanning i land utenfor Norden i fjerde del. Ved studieopphold ved et lærested, må utdanningen oppfylle kravene som er satt i § 35-1.

  Merknad
  Dette gjelder også når søkeren tar hovedutdanningen utenfor Norge.

  Merknad
  Ordningen omfatter sammenhengende studieopphold, til vanlig lagt opp ved et godkjent lærested.

  Merknad
  Studenter som følger deltidsutdanning i Norge, og som tar et delstudium/praksisopphold som varer i minst fire uker i land utenfor Norden, kan få støtte etter fjerde del ut fra den studiebelastningen som utdanningsopplegget i Norge er godkjent for. Dette gjelder også for reisestøtte. Om deltidsutdanning og delstudier i Norden, se merknad til § 6-1.

  Er opplegget på mindre enn fire uker, kan søkeren beholde støtten han/hun ville fått dersom han/hun hadde vært i Norge. Det blir ikke gitt tillegg for ekstra bokostnader og reise.

  Merknad
  Utdanningsstøtten som skal dekke utgifter til livsopphold, skal tilsvare semesterlengden ved det utenlandske lærestedet.

  Merknad
  Utenlandsk statsborger kan få støtte etter fjerde del i opptil ett år til delstudier i utlandet.

  Merknad
  Det kan ikke bli gitt støtte til praktikantopphold gjennom AIESEC, IASTE eller tilsvarende.

  Kapittel 6 Utdanning i et annet nordisk land

  § 6-1 Utdanning det gis støtte til

  Utdanning i et annet nordisk land må normalt ha offentlig godkjenning og komme inn under støtteordningen i studielandet. Det gis støtte etter de samme reglene som gjelder for utdanning i Norge.

  Merknad
  Det blir i noen tilfeller gitt støtte selv om utdanningen ikke er omfattet av støtteordningen i studielandet. Det gjelder blant annet danske folkehøyskoler og videregående opplæring på Island.

  § 6-2 Krav om fulltidsutdanning

  Det gis ikke støtte til deltidsutdanning.

  Merknad
  Studenter som følger deltidsutdanning i Norge, og som tar et delstudium/praksisopphold i et nordisk land, kan få støtte ut fra den studiebelastningen som utdanningsopplegget i Norge er godkjent for. Dette gjelder også for reisestøtte.

  § 6-3 Utregning av støttebeløpet

  Støttebeløpene blir regnet ut etter reglene i annen eller tredje del, avhengig av hvilken utdanning søkeren tar.

  § 6-4 Utenlandsk statsborger som tar utdanning i annet nordisk land

  Utenlandsk statsborger som kan få støtte etter § 2-2 kan få støtte til utdanning i et annet nordisk land i inntil ett år når utdanningen inngår som en godkjent del av en utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Det gis ikke støtte til å ta en hel utdanning i et annet nordisk land.
  Utenlandsk statsborger som har rett til støtte etter § 2-3, kan få støtte til utdanning i annet nordisk land på samme vilkår som norsk statsborger.

  § 6-5 Språkopplæring i Finland og Island

  Det gis støtte til språklig tilretteleggingssemester og forberedende språkkurs i Finland og Island etter reglene i kapitlene 36 og 37.

  Kapittel 7 Krav til utdanningsopplegget

  § 7-1 Fulltidsutdanning og undervisningsopplegg

  Utdanningen må normalt være lagt opp som fulltidsutdanning.
  Videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst seks timer per uke.
  Utdanning som ikke har status som høyere utdanning og som heller ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst 20 timer per uke for å gi rett til støtte. Når utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per uke. Det gis støtte til opplegg i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen når undervisningsopplegget er på mer enn en tredjedel av timetallet for et kurs.

  § 7-2 Deltidsutdanning og undervisningsopplegg

  Det gis støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50 prosent av undervisningsopplegget i fulltidsutdanning.
  Videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst seks timer per uke.
  Utdanning som ikke har status som høyere utdanning og som heller ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst 10 timer per uke. Når utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per uke.

  § 7-3 Studiebelastning og beregning av støtte

  Støtte gis ut fra søkerens studiebelastning.
  Ved deltidsutdanning blir støttebeløpet regnet til halvparten, to tredjedeler eller tre fjerdedeler av støttebeløpet til fulltidsutdanning.
  Ved kombinasjon av utdanninger gis det ikke støtte til mer enn fulltids studiebelastning.

  Merknad til annet ledd
  Ved deltidsutdanning gis det lån til skolepenger opp til deltidsprosenten av satsen for skolepenger i forskriften. Det gis ikke lån ut over de faktiske utgiftene.

  Merknad til tredje ledd
  Det kan gis støtte til flere deltidsutdanninger, dersom studiebelastningen til sammen er på minst 50 prosent (opptil 100 prosent). De fagene det blir gitt støtte til, må inngå i en støtteberettiget utdanning.

  Merknad til tredje ledd
  Dersom søkeren mottar støtte til én utdanning, og samtidig tar en annen utdanning med skolepenger, kan det i tillegg tildeles lån til skolepenger. Skolepenger tildeles etter studiebelastningen.

  § 7-4 Krav til varighet

  Utdanning som er godkjent etter § 4-1 fra og med undervisningsåret 2004-2005, må vare i minst ett semester. Til utdanninger som tidligere er godkjent med en varighet på mindre enn ett semester, gis det støtte bare til og med undervisningsåret 2007-2008.
  Det gis støtte til søker som tar utdanning med kortere varighet enn ett semester, når utdanningen har sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning.

  Merknad
  Nye utdanninger må ha en varighet på minst fire måneder for å bli godkjent.

  § 7-5 Fjernundervisning

  Det gis støtte til utdanning som er tilrettelagt som fjernundervisning ved et norsk lærested, og som gir godkjent kompetansegivende utdanning. Fjernundervisningen må være lagt opp med oppfølging fra lærestedet hvert semester. Utdanning som blir tilbudt som fjernundervisning, må være godkjent etter § 4-1.
  Lærestedet har ansvar for å dokumentere omfanget av utdanningen.

  Merknad
  Dersom søkeren oppholder seg i utlandet under utdanningen, blir støtten likevel gitt etter reglene i annen og tredje del.

  Merknad
  Det kan bli gitt reisestipend til fjernundervisning bare når det er lagt inn obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget. Se annen del § 18-1 og tredje del § 30-1.

  § 7-6 Grunnskoleopplæring

  Det gis støtte til grunnskoleopplæring som søkeren har rett til etter opplæringslova § 4A-1 når opplæringen er lagt opp med organisert undervisning ved et lærested.

  Merknad
  Elever i grunnskoleopplæring kan tildeles støtte til fulltidsutdanning hvis de har minimum 20 undervisningstimer per uke. Elever som har fra 10 til 19 undervisningstimer kan tildeles støtte til deltidsutdanning. Elever som har mindre enn 10 undervisningstimer per uke kan ikke tildeles støtte.

  Kapittel 8 Hvor lang tid det gis støtte

  § 8-1 Normert tid

  Det gis støtte i en periode tilsvarende normert tid for utdanningen.
  Det godtas tidsbruk ut over normert tid dersom søkeren, etter at vedkommende første gang mottok utdanningsstøtte etter tredje del, har fullført mer utdanning enn normert eller tatt utdanning uten støtte fra Lånekassen. Perioden er begrenset oppover til ett år.

  Merknad
  Om støtte til faglig forsinkelse, se kapittel 9.

  § 8-2 Tidsramme for støtte etter annen del

  Det gis støtte til vanlig videregående opplæring eller tilsvarende opplæring i utlandet så lenge søkeren har rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1. Det gis støtte i opp til to år til søker som får støtte etter § 15-1 første ledd bokstav b. Det gis støtte i opp til ett år til repetisjon av fag fra grunnskolen etter § 15-1 første ledd bokstav d.

  § 8-3 Tidsramme for støtte etter tredje del

  Det gis støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning, og til annen utdanning som ikke tas med rett etter opplæringslova § 3-1.
  Grunnskoleopplæring eller videregående opplæring som voksen søker tar med rett etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, inngår i beregningen av de åtte årene. Det gis støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1, i så lang tid som søkeren har denne retten, men likevel ikke ut over fire år.
  Det gis støtte i opp til to år til utdanning ved folkehøyskole.
  Det gis ikke støtte i mer enn åtte år selv om søkeren blir forsinket. Det blir gjort unntak for søker som blir forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at søkeren har fått barn i utdanningsperioden, eller på grunn av redusert funksjonsevne.

  Merknad til første ledd
  All vanlig videregående opplæring som er tatt før 2002-03, skal holdes utenfor åtteårsblokken. Dette gjelder for allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning, og for opplæring i lærebedrift. Det gjelder uavhengig av om opplæringen er tatt med lovfestet rett.

  All annen videregående opplæring som er tatt før 2002-03, skal telle med i åtteårsblokken. Dette gjelder slik videregående opplæring som fra 2002-03 skal være omfattet av tredje del i forskriftene, for eksempel folkehøyskole, teknisk fagskole, bibelskole, kunstskole og private korte yrkesrettede utdanninger.

  Merknad til første ledd
  Søker som før 2002-2003 var i gang med en utdanning som han/hun ville fått støtte til etter tidligere seks- eller åtteårsblokk (herunder reglene om utvidelse av blokken på grunn av forsinkelse), kan få støtte til fullføring av utdanningen. Forsinkelsen må ha oppstått før 2002-2003. Dette gjelder bare i så lang tid som han/hun ville fått støtte etter de tidligere reglene om blokkene og om utvidelse med ett år på grunn av forsinkelse. Bachelor- og Masterutdanning anses som to ulike utdanninger.

  Søker som er ferdig med en utdanning/grad, og som har brukt opp åtteårsblokken i § 8-3, får ikke støtte selv om han/hun kunne fått det etter tidligere regler.

  Merknad til fjerde ledd
  Grensen for hvor mange år støtte kan tildeles blir ikke utvidet ved deltidsutdanning.

  Merknad til fjerde ledd
  Det er ikke et krav at søkeren skal ha fått tildelt fødselsstipend eller sykestipend for å få utvidet blokken på grunn av forsinkelse.

  § 8-4 Tidsramme for Ph.d.-utdanning i utlandet

  Grensen på åtte år utvides med inntil to år for søkere som tar Ph.d.-utdanning i utlandet.
  Det gis ikke støtte i mer enn ti år selv om søkeren blir forsinket. Det blir gjort unntak for søker som blir forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at søkeren har fått barn i utdanningsperioden, eller på grunn av redusert funksjonsevne.

  § 8-5 Undervisningsår

  Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter, og til den datoen undervisningen (inkludert eksamen) slutter. Det gis støtte for opptil ett undervisningsår om gangen. Støttebeløpet blir normalt utregnet på månedsbasis.

  Merknad
  I samsvar med § 8-1 blir det ikke gitt forlenget støttetid utover normert tid for hele undervisningsopplegg.

  Merknad
  Rentedatoen blir satt til 1. februar for studenter som har innlevering av hovedoppgave eller muntlig avsluttende eksamen i januar. Det er en forutsetning at søkeren hadde rett til støtte for høstsemesteret.

  Det blir ikke gitt støtte for høstsemesteret til søker som avslutter utdanningen før 1. september. Det blir dermed heller ikke gitt rentefritak for sommermånedene. Søker som avslutter utdanningen i september, kan ha rett til støtte for en måned. Det er et vilkår at søkeren ikke er forsinket utover rammene i §§ 9-2 og 9-3.

  § 8-6 Utvidet undervisningsår

  Etter søknad gis det støtte til utvidet undervisningsår når søkeren har reglementert undervisning, eller når det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid. Undervisningsopplegget må vare i minst to uker.

  Merknad
  Dersom det viser seg senere at innsparingen ikke har skjedd, blir dette vurdert som faglig forsinkelse.

  § 8-7 Tidligere periode med støtte

  Tidligere periode med støtte blir regnet med i det antall år det kan gis støtte, selv om gjelden er betalt tilbake eller støtten er tilbakeført. Dersom hele støtten er tilbakeført innen utløpet av støtteperioden, regnes perioden ikke med.

  Merknad
  Støttebeløpet regnes som betalt inn innen utløpet av støtteperioden når støttebeløpet for høstsemesteret er betalt inn innen 31. januar, og støttebeløpet for vårsemesteret er betalt inn innen 30. juni.

  § 8-8 Støtteordninger i andre land

  De tidsrammene som er fastsatt for tildeling av støtte, gjelder bare dersom søkeren ikke tidligere har fått støtte til utdanning fra støtteordninger i et annet land. Dersom søkeren har fått slik støtte, skal tidsrammene som er fastsatt under §§ 8-3 og 8-4, reduseres tilsvarende.

  Kapittel 9 Forsinkelse og avbrudd

  § 9-1 Faglige resultater og dokumentasjon

  Når søkeren har fått utdanningsstøtte for et undervisningsår, må faglige resultater for dette året kunne dokumenteres.

  § 9-2 Støtte ved forsinkelse

  Dersom utdanningen varer ett år eller mer og søkeren blir forsinket, gis det støtte i inntil ett år utover normert tid.
  Dersom søkeren blir mer enn ett år forsinket, må søkeren ta igjen forsinkelsen uten støtte fra Lånekassen. Ny støtte gis fra semesteret etter at forsinkelse som overstiger ett år er tatt inn.

  Merknad
  Ved beregning av faglig forsinkelse i tidligere avsluttet eller avbrutt utdanning, telles bare med oppnådde studiepoeng, ikke gjennomførte semestre uten oppnådde studiepoeng.

  Ved beregning av faglig forsinkelse i den utdanningen søkeren er i gang med, og ved vurdering av innhenting av faglig forsinkelse, telles bare med oppnådde studiepoeng, ikke semestre som er gjennomført/skal gjennomføres uten oppnådde studiepoeng.

  Merknad
  Utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen er knyttet til det foregående semesteret, og søkeren kan dermed vurderes for støtte fra og med det semesteret utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen er bestått.

  Merknad
  Søkeren regnes som forsinket i utdanningen dersom søkeren har bestått eksamen i en utdanning det er gitt støtte til, men må forbedre resultatet for å bli tatt opp i annen utdanning på høyere nivå som gir rett til støtte.

  Merknad
  Til søkere som har lovfestet rett til videregående opplæring, kan det bli gitt støtte uavhengig av faglig progresjon. Se § 8-2.

  Merknad
  Til utdanning som varer i ett semester kan det bli gitt støtte i ett semester til forsinkelse.

  Merknad
  Søker som må gå om igjen et år fordi det ikke er fullført/bestått, får til vanlig full støtte, men får bare dekning av skolepenger dersom disse faktisk betales, se annen del § 20-2 og tredje del § 31-1.

  § 9-3 Støtte ved forsinkelse i mer enn ett år

  Ved forsinkelse i mer enn ett år kan Lånekassen i særlige tilfeller vurdere å gi støtte. Det gjelder blant annet søker med redusert funksjonsevne som har støtte fra folketrygden, søker som får barn i utdanningsperioden, og søker som har blitt mer enn ett år forsinket på grunn av sykdom.

  Merknad
  For søkere som har fått fødselsstipend, kan det bli gitt støtte til forsinkelse tilsvarende den tiden det er gitt fødselsstipend for. For søkere som har fått barn, men som ikke har fått fødselsstipend, må støtte vurderes særskilt.

  Merknad
  For søkere som er blitt mer enn ett år forsinket på grunn av sykdom, er det ikke et krav at det er gitt sykestipend for at søkeren skal kunne bli vurdert etter denne regelen.

  Merknad
  Regelen skal brukes restriktivt for søkere som ikke er nevnt særskilt i § 9-3. Det skal i slike saker legges vekt på om søkeren har kommet langt i utdanningsprogrammet, og om det er særlige årsaker til forsinkelsen.

  § 9-4 Avbrutt utdanning

  En utdanning det er gitt støtte til, regnes som avbrutt hvis utdanningen ikke er fullført. Ved støtte til ny utdanning regnes den avbrutte utdanningen som forsinkelse i utdanningen.
  Dersom hele støttebeløpet er betalt tilbake innen utløpet av støtteperioden, regnes perioden ikke med i vurderingen av hvor mange år det kan gis støtte, se §§ 8-2 og 8-3.

  Merknad til første ledd
  Når en søker begynner på en utdanning og får støtte, og deretter avbryter utdanningen, skal søkeren behandles på samme måten som en søker som er faglig forsinket. Det vil si at dersom søkeren har fått støtte i mer enn ett år uten faglige resultater på tidspunktet for avbrudd, så må den tiden søkeren har fått støtte utover ett år, tas igjen før støtte kan bli gitt til ny utdanning.

  Merknad til annet ledd
  Støttebeløpet regnes som betalt inn innen utløpet av støtteperioden når støttebeløpet for høstsemesteret er betalt inn innen 31. januar, og støttebeløpet for vårsemesteret er betalt inn innen 30. juni. Se § 8-7.

  § 9-5 Støtte ved avbrutt utdanning i undervisningsåret

  Søker som avbryter en utdanning før støtten er utbetalt, kan få støtte fram til avbruddet dersom utdanningen har vart i minst tre måneder. Søker som avbryter utdanningen etter at støtten er utbetalt, kan beholde den støtten som er gitt for tiden fram til avbruddet. Se også §§ 12-3 og 13-1.

  Merknad
  Ved utregningen av for mye støtte tar Lånekassen utgangspunkt i den 15. i den måneden utdanningen ble avbrutt.

  Kapittel 10 Støtte fra andre, ny støtte etter tidligere ettergivelse

  § 10-1 Offentlige trygdeordninger

  Søker som får støtte fra offentlige trygdeordninger, får redusert utdanningsstøtte fra Lånekassen, se §§ 16-3, 17-4, 18-3, 22-1 og 29-2.

  § 10-2 Søker som bor i institusjon eller avtjener verneplikt

  Søker som bor i institusjon og får oppholdet dekket av det offentlige, får ikke utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dette gjelder også søker som avtjener militær eller sivil verneplikt.

  Merknad
  Det blir ikke gitt støtte til internatelever når oppholdet er betalt av folketrygden.

  § 10-3 Søker som er forsørget av barnevernet

  Søker som er forsørget av barnevernet, får støtte fra Lånekassen dersom det er dokumentert at vedkommende bor utenfor fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, og kommunens ytelser som skal dekke dette er lavere enn Lånekassens satser. For søker som får støtte etter annen del, gjelder ikke vilkårene i § 17-2. Dersom kommunen ikke dekker utgifter til bøker og materiell, får søkeren læremiddelstipend etter § 16-2.
  Søker som er forsørget av barnevernet, kan likevel få stipend til nødvendig individuelt utstyr etter § 16-4.
  Søker som er forsørget av barnevernet, får lån til dekning av skolepenger etter § 20-2 eller § 31-1, dersom dette ikke er dekket av kommunen. Dette gjelder selv om søkeren bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.

  Merknad til første ledd
  Med forsørget av er ment at søkeren mottar økonomiske ytelser gjennom barneverntjenesten i kommunen.

  § 10-4 Samtidig støtte fra offentlige støtteordninger i andre land

  Søker som får støtte fra offentlige støtteordninger i et annet land, får ikke utdanningsstøtte fra Lånekassen. Det gjøres unntak dersom støtteordningen bare omfatter skolepenger.

  Merknad
  Søkere som får støtte fra støtteordningen i et annet land til dekning av skolepenger, kan få støtte fra Lånekassen til dekning av oppholdsutgifter og reise. Dersom denne støtteordningen også kan dekke livsopphold, gis det ikke støtte fra Lånekassen. Søkerne må da velge hvilken ordning de vil motta støtte fra.

  § 10-5 Ny støtte etter ettergivelse

  Låntaker som har fått ettergitt lån på grunn av uførhet etter forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter kapittel 15, og som søker om ny støtte, må sende inn dokumentasjon på at helsesituasjonen har bedret seg slik at søkeren kan gå tilbake til arbeidslivet når utdanningen er gjennomført.
  Dersom vedtaket om ettergivelse er fattet for mindre enn ti år siden, blir det opphevet når søkeren får ny støtte.

  Kapittel 11 Fordeling, utbetaling og eventuell annullering av tildelt støttebeløp

  § 11-1 Gjeldsbrev eller stipendmelding

  Støttemottakerne får gjeldsbrev eller stipendmelding for støtten.
  Gjeldsbrevet eller stipendmeldingen skal signeres av støttemottakeren. Ved å signere erkjenner støttemottakeren en gjeld som omfatter det som er tildelt som lån for den aktuelle perioden, i tillegg til eventuelt tidligere lån.

  Merknad
  Ved ny tildeling av støtte blir det alltid sendt ut en ny stipendmelding/et nytt gjeldsbrev, som må underskrives og returneres før utbetalingene av den nye tildelingen blir overført.

  § 11-2 Vilkår om konto i norsk bank

  Søkeren må ha egen konto i norsk bank (kontonummer på 11 siffer).

  Merknad
  Lånekassen innhenter kontonumre automatisk fra Skatteetaten. Dersom Skatteetatens kontoregister ikke inneholder det kontonummeret kunden ønsker å benytte, må kundens bank bekrefte kontonummeret.

  Merknad
  For søkere under 18 år har foreldre/verge rett til å endre kontonummer. Vergen må signere søknadsblanketten, og legge ved vedlegg der det bes om at pengene utbetales til vergens konto. Vergens bank må bekrefte at vergen er eier av kontonummeret.

  Når søkeren fyller 18 år, må pengene utbetales til en konto som søkeren eier.

  § 11-3 Utbetaling av støtte
  Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført den 15. i hver måned til søkerens konto. Overføring av støttebeløpet til søkerens konto forutsetter at gjeldsbrevet eller stipendmeldingen er signert og mottatt i Lånekassen, se § 11-1.
  For søkere som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet normalt fordelt med månedlige utbetalinger over hele støtteperioden.
  For søkere som får støtte etter annen del, inkluderer den første utbetalingen i hvert halvår stipend til dekning av læremidler og 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret.
  For søkere som får støtte etter tredje del, inkluderer den første utbetalingen 25 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret.
  Dersom det gis lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første støtteterminen hvert halvår.
  Dersom det minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn
  kr 500, blir støtten utbetalt samlet hvert halvår.
  Ved utdanning i utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår.

  Merknad
  Låntakere som starter i ny fulltidsutdanning med rett til støtte, skal betale terminbeløp som forfaller inntil en måned før den nye utdanningen starter. Ny støtte blir likevel utbetalt, og kravet om innbetaling følger de vanlige varslings- og purrerutinene.

  § 11-4 Endring i søkerens situasjon

  Dersom søkerens situasjon endrer seg i støtteperioden og søkeren ikke lenger oppfyller vilkårene for tildelt støtte, kan Lånekassen stoppe utbetalingene for resten av perioden og annullere resttildelingen. Det gjelder blant annet når støttemottakeren a) avbryter utdanningen og ikke lenger har rett til støtte, eller b) misligholder pliktene sine mot Lånekassen, se kapittel 13.

  § 11-3 Utbetaling av støtte

  Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført den 15. i hver måned til søkerens konto. Overføring av støttebeløpet til søkerens konto forutsetter at gjeldsbrevet eller stipendmeldingen er signert og mottatt i Lånekassen, se § 11-1.
  For søkere som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet normalt fordelt med månedlige utbetalinger over hele støtteperioden.
  For søkere som får støtte etter annen del, inkluderer den første utbetalingen i hvert halvår stipend til dekning av læremidler og 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret.
  For søkere som får støtte etter tredje del, inkluderer den første utbetalingen 25 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret.
  Dersom det gis lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første støtteterminen hvert halvår.
  Dersom det minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn kr 500, blir støtten utbetalt samlet hvert halvår.
  Ved utdanning i utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår.

  Merknad
  Låntakere som starter i ny fulltidsutdanning med rett til støtte, skal betale terminbeløp som forfaller inntil en måned før den nye utdanningen starter. Ny støtte blir likevel utbetalt, og kravet om innbetaling følger de vanlige varslings- og purrerutinene.

  § 11-5 Tidsfrist for innsending av signert gjeldsbrev eller stipendmelding

  Dersom gjeldsbrevet eller stipendmeldingen ikke er signert og mottatt i Lånekassen når undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir tildelingen annullert, og søknaden blir ikke behandlet på nytt.

  Kapittel 12 Opplysningsplikt

  § 12-1 Søkerens opplysningsplikt

  Søkeren plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger til Lånekassen.
  Søkeren plikter straks å melde fra om endringer i forhold til det som ble opplyst i søknaden, og om avbrudd i utdanningen.

  § 12-2 Kontroll av opplysninger

  Lånekassen kan kontrollere at opplysningene fra søkeren er riktige. Lånekassen kan også hente inn opplysninger om søkeren direkte fra lærestedet, likningskontoret, trygdekontoret og andre, jf. forskrift om innhenting av opplysninger.

  § 12-3 Nye opplysninger og endring av støttebeløp

  Dersom nye opplysninger viser at det tildelte støttebeløpet må reduseres, kan Lånekassen gjøre om stipend til lån og kreve tilbakebetaling, se også kapittel 13.

  Kapittel 13 Uberettiget tildelt støtte og mislighold

  § 13-1 Brutt opplysningsplikt

  Dersom en søker forsettlig eller uaktsomt har brutt opplysningsplikten etter § 12-1, og dermed har fått eller forsøkt å få utbetalt eller godskrevet støtte som vedkommende ikke har rett til, kan Lånekassen nekte mer støtte, gjøre uberettiget mottatt stipend om til lån, kreve støttebeløpet tilbakebetalt og regne renter av lånet i utdanningstiden. Hele gjelden kan bli oppsagt, og søkeren kan miste retten til betalingslettelse og ettergivelse. Ved vurderingen av misligholdet legges det i hovedsak vekt på hvor lenge misligholdet har pågått og på størrelsen av uberettiget mottatt støtte.

  § 13-2 Misligholdte betalingsforpliktelser

  Dersom en søker har misligholdt sine betalingsforpliktelser etter forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån, kan Lånekassen gi avslag på søknad om støtte til ny utdanning.

  Kapittel 14 Søknadsfrister

  § 14-1 Frist for å søke om støtte

  Frist for søknad om støtte for høsten 2007, er 15. november 2007. For kurs i høstsemesteret som starter 1. november 2007 eller senere, er fristen 15. mars 2008.
  Frist for søknad om støtte for våren 2008, er 15. mars 2008. Fristen gjelder ikke for kurs som starter 1. mars 2008 eller senere.
  Søknader som kommer inn etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke behandlet.

  Merknad
  At utdanningen har startet 1. november/1. mars eller senere gjelder oppstart av utdanningsopplegget, og ikke om søkeren eventuelt har startet sent, for eksempel som følge av verneplikt eller utenlandsopphold.

  Merknad
  Søknader som ikke er omfattet av søknadsfristen 15. mars:

  - Søknaden gjelder støtte til diplomarbeid, sommerkurs, feltarbeid eller liknende som foregår helt eller delvis i sommerferien.

  - Søknaden gjelder studieopphold utenfor lærestedet som starter etter 15. mars.

  Søknader som ikke er omfattet av søknadsfristene 15. mars og 15. november:

  - Søker som har søkt om støtte i et annet nordisk land og overholdt søknadsfristen der.

  § 14-2 Frist for å sende inn opplysninger

  Søker som er bedt om å sende inn opplysninger, må sende inn disse opplysningene før undervisningsåret eller kurset er avsluttet eller så snart de er tilgjengelige, for å få søknaden behandlet.
  Opplysninger om endringer som kommer inn til Lånekassen etter 15. november 2007, vil ikke kunne føre til ny behandling for semesteret. Det samme gjelder for fristen 15. mars 2008.

  Merknad
  Ved ettertildeling av støtte for tidligere undervisningsår, må de manglende opplysningene være sendt inn til Lånekassen samme studieår som de var tilgjengelige.

  Merknad til annet ledd
  Unntatt fra denne fristen er søker som ikke er omfattet av den generelle søknadsfristen 15. november/15. mars, se merknad til § 14-1.

  Merknad til annet ledd
  Melding om endret adresse til folkeregisteret eller til Lånekassen via Dine Sider kan ikke regnes som opplysninger om endret bostatus. I tillegg til ny adresse må søkeren bekrefte flyttedato og at han eller hun ikke lenger bor sammen med foreldrene.

  § 14-3 Fødselsstipend

  Dersom søknaden gjelder fødselsstipend etter kapittel 42, må søknaden være kommet inn senest tolv måneder etter fødselen.

  § 14-4 Sykestipend

  Dersom søknaden gjelder sykestipend etter kapittel 43, må søknaden være kommet inn senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

  § 14-5 Unntak fra frister ved særlige forhold

  Lånekassen kan gjøre unntak fra fristene hvis særlige forhold gjør at søknadsfristene ikke kan bli overholdt.