Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Femte del

  Sist oppdatert: 09.05.2007

  Kapittel 42 Fødselsstipend

  § 42-1 Vilkår for fødselsstipend

  Søker som får barn i utdanningsperioden får i en periode hele støtten som fødselsstipend når følgende vilkår er oppfylt:
  a)  søkeren må ha hatt rett til støtte i de siste seks månedene før fødselen eller adopsjonen (opptjeningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel,
  b)  søkeren må bo sammen med barnet, og
  c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta fødselspenger fra folketrygden. Det blir gjort unntak dersom ektefellen eller samboeren benytter ordningen med tidskonto.
  Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det fødselsstipend i permisjonstiden.
  Foreldrene kan ikke få fødselsstipend samtidig.

  Merknad
  Ved konvertering blir det ikke stilt krav om faglig progresjon i semestre der søkeren har fått fødselsstipend, se tredje del §§ 27-2 og 9-3.

  Merknad til bokstav a
  Opptjeningsperioden regnes fram til fødselen, bare avbrutt av vanlige ferier. Obligatorisk grunnskole blir godtatt.

  Merknad til bokstav a
  Søker som i opptjeningsperioden ikke har rett til støtte på grunn av faglig forsinkelse, men som tar inn igjen forsinkelsen i opptjeningsperioden og på nytt får rett til støtte, fyller kravet til opptjeningstid.

  Merknad til bokstav a
  Søker som begynner på ny fødselspermisjon før det har gått seks måneder etter en tidligere periode med fødselsstipend, kan få fødselsstipendperioden i forbindelse med den forrige fødselen regnet med i opptjeningstiden for stipend ved ny fødsel.

  Merknad til bokstav a
  Med prematur fødsel er ment der barnet er født før 37. uke av svangerskapet.

  Merknad til bokstav a
  Søkeren må være tatt opp i en utdanning.

  Merknad til bokstav a
  For søkere som har ungdomsrett til videregående opplæring, er ikke retten til fødselsstipend avhengig av om vedkommende er tatt opp i videregående opplæring, har fått reservert plass, eller har søkt lærlingplass, i perioden søkeren kan få fødselsstipend. Søkeren har fremdeles rett til videregående opplæring, men graviditet og fødsel kan av formelle og praktiske grunner føre til at hun ikke får opptak, lærlingplass osv. Søkeren må selv dokumentere at han/hun har rett til videregående opplæring.

  Kravet til opptjeningstid gjelder også for denne gruppen.

  Merknad
  Tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, blir godtatt på linje med utdanning med støtterett når det gjelder opptjening av rett til fødselsstipend.

  Merknad til annet ledd
  Med "permisjon" er ment at søkeren ikke har vanlig studierett og eksamensrett, jf. vilkårene i § 3-1. (Lærestedet kan ha en annen definisjon av permisjon, som innebærer at søkeren fremdeles kan ha studierett og eksamensrett.)

  Permisjon i mer enn tre uker før fødselen kan godtas når årsaken til permisjonen er sykdom/overskridelse av terminen eller krav/anbefaling fra skolen.

  Permisjon tidligere enn tre uker før forventet nedkomst som lærestedet har innvilget uten at det uttrykkelig er en anbefaling eller et krav, kan godtas dersom fødselen er ventet innen to måneder etter at utdanningen starter.

  § 42-2 Hvor lang tid det gis fødselsstipend

  Fødselsstipendet gis i opp til 42 uker. Tre uker før fødselen og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor til barnet. Ved adopsjon gis stipend til mor eller far i 39 uker etter adopsjonen. Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 42 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett.
  Ved flerbarnsadopsjon blir uketallet på 39 økt med fem uker for hvert barn mer enn ett.
  Fødselsstipendet gis også i perioden 15. juni til 14.august (sommerferien).

  Merknad
  Dersom søkeren tar permisjon ut over fødselsstipendperioden, kan det ikke bli gitt støtte.

  Merknad
  Får søkeren et dødfødt barn, blir det gitt fødselsstipend for tre uker før og seks uker etter fødselen. Dersom barnet dør i perioden med fødselsstipend, blir det gitt fødselsstipend for seks uker etter dødsdatoen, men likevel ikke ut over 42 uker.

  Merknad til tredje ledd
  Stipend kan bli gitt til søker som slutter i utdanningen når det vanlige skoleåret er slutt, men som har nedkomst før 15.08. i sommerferien som følger. Stipend blir da bare gitt til og med 14.08.

  § 42-3 Beregning av fødselsstipendet

  Stipendet regnes ut fra den maksimale summen som søkeren har krav på, se første, annen, tredje og fjerde del.

  Merknad
  For søkere med støtte etter forskriftens tredje del blir støtten ikke behovsprøvd i den perioden søkeren har hatt fødselsstipend.

  Merknad
  Etter forskriftens annen del blir det gjort vanlig behovsprøving etter de opplysningene som er gitt i søknaden for 2007-2008.

  Merknad
  Ved utregningen av stipendet etter forskriftens annen del for den delen av stipendperioden som faller i sommerferien, tar Lånekassen med kostnader for bøker og materiell, men det blir ikke gitt dekning for skolepenger og reiser.

  § 42-4 Søknadsfrist

  Søknad om fødselsstipend og dokumentasjon på fødselen må være innkommet senest tolv måneder etter fødselen.

  Kapittel 43 Sykestipend

  § 43-1 Vilkår for sykestipend

  Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av søknadsperioden, kan få lånet for denne tiden omgjort til sykestipend, men ikke for mer enn fire måneder og to uker per undervisningsår. Sykdomsperioden må dokumenteres. Omgjøring gis for halve måneder.
  Lån for de første fjorten dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke gjort om til sykestipend.

  Merknad
  Ved konvertering blir det ikke stilt krav om faglig progresjon i semestre der søkeren har fått sykestipend, se tredje del §§ 27-2 og 9-3.

  Merknad
  Støtten blir ikke behovsprøvd etter forskriftens tredje del i den perioden søkeren har hatt sykestipend.

  Merknad til første ledd
  Med "helt studieufør" er ment at søkeren er helt ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver og lignende, og delta på eksamen.

  Merknad til første ledd
  Med dokumentasjon menes sykmelding fra lege på Lånekassens søknadsblankett S eller på trygdekontorets blankett, eller legeattest. Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om hvilket tidsrom låntakeren har vært helt studieufør (startdato og sluttdato).

  Merknad til første ledd
  Dersom søkeren har vært mindre enn 100 prosent sykmeldt i forhold til arbeid, må det legges fram bekreftelse fra lege som viser at søkeren likevel har vært fullstendig studieufør.

  Merknad til første ledd
  Lån til skolepenger og lån til reiser beregnes per måned og gjøres om til sykestipend for den aktuelle perioden.

  § 43-2 Sykestipend ved sykdom hos egne barn

  Søker som er helt forhindret fra å følge undervisningen i en del av søknadsperioden på grunn av dokumentert sykdom hos egne barn under ti år, får også sykestipend.

  § 43-3 Begrensning i rett til sykestipend

  Lån omgjøres til stipend bare for sykdomsperioder som oppstår etter at søknad om lån er kommet inn til Lånekassen.
  Retten til omgjøring gjelder ikke for søker som er syk når undervisningen tar til. Det gjøres unntak når søkeren er i en flerårig utdanning.

  § 43-4 Begrensninger ved samtidige ytelser fra folketrygden

  Søker som har rett til sykepenger, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får ikke omgjort lån til stipend for den tiden de har slike ytelser.

  Merknad
  Dersom det blir utbetalt sykepenger bare for deler av sykdomsperioden, skal Lånekassen omgjøre lån for den delen av perioden når sykepenger ikke er utbetalt. Det samme gjelder for attførings- og rehabiliteringspenger.

  § 43-5 Søknadsfrist

  Søknad om sykestipend må være innkommet senest seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet.

  Kapittel 44 Flyktningstipend

  § 44-1 Vilkår for flyktningstipend

  Flyktningstipendet gis i inntil tre år til utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, og som tar vanlig videregående opplæring her i landet, eller som tar grunnskoleopplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 4A-1.

  Merknad
  Med en person som har fått asyl i Norge, menes en person som er registrert med flyktningstatus i Utlendingsdirektoratet.

  Merknad
  Med "vanlig videregående opplæring" er ment opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner.

  § 44-2 Tidsbegrenset rett til flyktningstipend

  Dersom utdanningen påbegynnes innen tre år etter at søkeren kom til Norge, gis det stipend i inntil tre år. Dersom utdanningen påbegynnes innen fire år etter at søkeren kom til Norge, gis det stipend i inntil to år. Dersom utdanningen påbegynnes innen fem år etter at søkeren kom til Norge, gis stipend i inntil ett år. Tiden regnes fra den datoen asyl ble innvilget.
  Perioden mellom dato for asyl og oppstart av utdanningen utvides med to år dersom søkeren
  a)  har barn eller får barn i løpet av den tiden flyktningstipend normalt kunne gis. Utdanningen må ta til før barnet er fylt ti år.
  b)  har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 før vanlig videregående opplæring.
  Innenfor disse grensene gis flyktningstipendet så lenge søkeren har rett til støtte etter første del, men maksimalt i inntil tre år.

  Merknad
  Forsinkelse i utdanningen medfører ikke at perioden med flyktningstipend forlenges.

  Merknad
  Flyktninger som begynner i utdanning før det har gått tre år, kan ta opphold i
  utdanningen og likevel få stipend i opp til tre år.

  Merknad
  Flyktninger som har daglig omsorg for barn når de kommer til landet, eller som får barn i løpet av den tiden flyktningstipend normalt kan bli gitt, kan få grensene utvidet med to år. Det vil si at de kan få opptil tre stipend i løpet av åtte år etter at de kom til Norge. Utdanningen må ta til før barnet er fylt ti år. Det er ikke et vilkår at søkeren har hatt opphold i utdanningen på grunn av barnet.

  § 44-3 Avbrutt utdanning

  Dersom utdanningen blir avbrutt, kan støtten bli krevd tilbake, se kapittel 9. Flyktningstipend blir ikke gjort om til lån etter kapittel 12 og 13, men kan gå til fradrag ved senere søknad om støtte.

  § 44-4 Beregning av støttebeløp ved videregående opplæring etter annen del

  For søker som tar videregående opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 3-1, regnes støttebeløpet ut etter reglene i annen del.
  Hele støttebeløpet gis som stipend, med unntak av lån til dekning av skolepenger.

  Merknad til første ledd
  Flyktning som tar ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen som forberedelse for opptak i vanlig videregående opplæring etter annen del § 15-1 bokstav d, får også støtten regnet ut etter annen del.

  Merknad til annet ledd
  Den delen av reisestøtten som gis som lån til elever som tar videregående opplæring i utlandet etter utvekslingsordningene, skal fremdeles gis som lån.

  § 44-5 Beregning av støttebeløp ved grunnskoleopplæring eller videregående opplæring etter tredje del

  For søker som tar opplæring som vedkommende har rett til etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, regnes støttebeløpet ut etter reglene i tredje del.
  For søker som tar vanlig videregående opplæring uten rett etter opplæringslova § 3-1, regnes støttebeløpet ut etter reglene i tredje del. Hele støttebeløpet gis som stipend, med unntak av lån til dekning av skolepenger.

  Kapittel 44A Stipend til delvis dekning av skolepenger til elever i videregående opplæring ved noen utenlandske eller internasjonale videregående skoler

  § 44A-1 Stipend til delvis dekning av skolepenger til elever i videregående opplæring ved noen utenlandske eller internasjonale videregående skoler

    Norske statsborgere og statsborgere fra EØS-land som er elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler i Norge eller utlandet, og som har krav på støtte fra Statens lånekasse for utdanning, får stipend til delvis dekning av dekke skolepenger når skolepengene ikke er dekket av andre. Elever i utdanningstilbud der skolen får offentlig tilskudd, kan likevel ikke få tilskudd etter reglene i dette kapitelet.
  Stipendet blir gitt med 85 % av skolepengene, avgrenset oppover til 85 % av en normalsats regnet ut fra gjennomsnittelige
  Søknaden skal sendes Statens Lånekasse for utdanning på eget skjema der skriftlig bekreftelse fra skolen som viser opptak og størrelsen på skolepengene ligger vedlagt. Søknaden må være kommet til Statens lånekasse for utdanning innen de fristene som er satt for innsending av søknader i denne forskriften, se § 14-1. Utbetaling kommer normalt hvert halvår.
  Søkere plikter straks å melde fra om endringer som har betydning for tildeling av stipend, for eksempel avbrudd i utdanningen, se kapittel 12. Stipendet kan kreves tilbakebetalt dersom skolegangen ikke blir fullført som forutsatt, se kapittel 13.